Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

От 15 септември се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

От 15 септември до 14 октомври със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП).

Считано от четвъртък, 15 септември, в детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. При възможност сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

Съгласно заповедта от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала. При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки, класове; да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня; да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката; приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици). Храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

С целия текст на заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

Заповед № РД-01-435/09.09.2022 г.


Календар на учебната 2022/23 г.

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4773/ 27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 28.09.2022 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4520/16.09.2022 г.  на министъра на образованието и науката (публ. 19.09.2022 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 09.09.2022 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г.; доп., бр. 43 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 78 и 85 от 2020 г.; изм., бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2021 г.; доп., бр. 26 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „в III – IV клас“ се заменят с „в III – VII клас“;
б) в т. 3 думите „в V – XII клас“ се заменят с „в VIII – XII клас“.
2. В ал. 3 думите „в V – XІІ клас“ се заменят с „в VIII – XІІ клас“.
§ 2. В чл. 28, ал. 1 думите „по чл. 92, ал. 1 ЗПУО“ се заменят с „по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО“.
§ 3. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по учебните предмети“ се добавя „и/или модули“.
2. В ал. 12 думите „по ал. 4“ се заличават.
§ 4. В чл. 39, ал. 4 думите „Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2“ се заменят с „При комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 индивидуалното обучение“.
§ 5. В чл. 40а, ал. 2 думите „за отделна паралелка“ се заменят със „за една или повече определени паралелки“.
§ 6. В чл. 40ж, ал. 3 в основния текст след думите „се прекратява“ се добавя „със заповед на директора“.
§ 7. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За целите на разпределянето на децата в групите по ал. 3 се счита, че адресът не е променян, когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 8. В чл. 102 ал. 1 се изменя така:
„(1) Условията и редът по тази наредба се прилагат при преместване на ученици от І до ХІІ клас в неспециализираните държавни, общински и частни училища.“
§ 9. В чл. 103 след думите „да постъпят“ се добавя „в същото или“.
§ 10. В чл. 106, ал. 1 в основния текст след думите „на свободни места“ се добавя „в паралелки в същото училище и в друго училище“.
§ 11. В чл. 107а, ал. 6 след думите „министъра на образованието и науката“ се добавя „след становище на съответния на приемащото училище началник на регионалното управление на образованието“.
§ 12. В чл. 108, ал. 2 думите „училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика“ се заменят с „училищните учебни планове, по които ученикът се е обучавал в класовете“.
Министър: Сашо Пенов

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн., ДВ, бр. 54 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2017 г. и бр. 11 от 2018 г.)

Параграф единствен. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Задължителните и избираемите учебни часове, включени в седмичното учебно разписание, са:
1. за учениците от I клас – общо двадесет и два учебни часа с продължителност от 35 минути, като два дни са по пет учебни часа;
2. за учениците от II клас – общо двадесет и три учебни часа с продължителност от 35 минути, като три дни са по пет учебни часа;
3. за учениците от III и IV клас – общо двадесет и седем учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни са по шест учебни часа;
4. за учениците от V и VI клас – общо до тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни от седмицата са по седем учебни часа;
5. за учениците от VII клас – общо до тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни от седмицата са по седем часа;
6. за учениците от VIII до XII клас – общо тридесет и два учебни часа с продължителност от 45 минути, като два дни от седмицата са по седем часа.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 6 се отнасят за гимназиалния етап за всички видове училища с изключение на училищата, в които обучението се осъществява по учебни планове, утвърдени на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.).“
Министър: Асен Меджидиев
РЕШЕНИЕ № 601 ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.
за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година
На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година съгласно приложението.
Министър-председател: Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
Приложение
Код по НЕИСПУО
Област
Община
Населено място
Училище
1.
105204
Благоевград
Банско
Банско
Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“
2.
102003
Благоевград
Банско
Места
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
3.
100020
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Второ основно училище „Димитър Благоев“
4.
100040
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“
5.
100070
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“
6.
101250
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“
7.
101730
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“
8.
102002
Благоевград
Гоце Делчев
Гоце Делчев
Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“
9.
103402
Благоевград
Гоце Делчев
Гоце Делчев
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
10.
102014
Благоевград
Петрич
Петрич
Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“
11.
104007
Благоевград
Петрич
Петрич
Трето основно училище „Гоце Делчев“
12.
103510
Благоевград
Разлог
Разлог
Начално училище „Яне Сандански“
13.
108004
Благоевград
Хаджидимово
Абланица
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
14.
200113
Бургас
Айтос
Айтос
Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
15.
200105
Бургас
Айтос
Карагеоргиево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
16.
200107
Бургас
Айтос
Мъглен
Основно училище „Христо Ботев“
17.
200110
Бургас
Айтос
Тополица
Основно училище „Светлина“
18.
200124
Бургас
Бургас
Бургас
Частно начално училище „Селестен Френе“
19.
200201
Бургас
Бургас
Бургас
Начално базово училище „Михаил Лъкатник“
20.
200205
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Петко Рачев Славейков“
21.
200206
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Свети княз Борис І“
22.
200207
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Любен Каравелов“
23.
200209
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Антон Страшимиров“
24.
200210
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Свети Климент Охридски“
25.
200211
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Георги Бенковски“
26.
200212
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“
27.
200213
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Васил Априлов“
28.
200214
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Братя Миладинови“
29.
200215
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Елин Пелин“
30.
200216
Бургас
Бургас
Бургас
Обединено училище „Васил Левски“
31.
200217
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Христо Ботев“
32.
200219
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Христо Ботев“
33.
200222
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Иван Вазов“
34.
200223
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Христо Ботев“
35.
200227
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Иван Вазов“
36.
200228
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Йордан Йовков“
37.
200229
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Епископ Константин Преславски“
38.
200231
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Добри Чинтулов“
39.
200232
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Константин Петканов“
40.
200235
Бургас
Бургас
Бургас
Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“
41.
200237
Бургас
Бургас
Бургас
Немска езикова гимназия „Гьоте“
42.
200238
Бургас
Бургас
Бургас
Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“
43.
200241
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“
44.
200243
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“
45.
200244
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника
46.
200246
Бургас
Бургас
Бургас
Търговска гимназия
47.
200247
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“
48.
200248
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“
49.
200249
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по транспорт
50.
200250
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална техническа гимназия
51.
200252
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“
52.
200224
Бургас
Бургас
Маринка
Основно училище „Христо Ботев“
53.
200404
Бургас
Карнобат
Карнобат
Основно училище „Христо Смирненски“
54.
200412
Бургас
Карнобат
Карнобат
Средно училище „Христо Ботев“
55.
200608
Бургас
Несебър
Несебър
Средно училище „Любен Каравелов“
56.
200601
Бургас
Несебър
Обзор
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
57.
200605
Бургас
Несебър
Равда
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
58.
200704
Бургас
Поморие
Ахелой
Основно училище „Христо Ботев“
59.
200707
Бургас
Поморие
Гълъбец
Основно училище „Георги Стойков Раковски“
60.
200703
Бургас
Поморие
Поморие
Основно училище „Христо Ботев“
61.
200910
Бургас
Руен
Дъскотна
Основно училище „Климент Охридски“
62.
200932
Бургас
Руен
Руен
Средно училище „Елин Пелин“
63.
201009
Бургас
Созопол
Созопол
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
64.
201305
Бургас
Царево
Царево
Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
65.
403559
Варна
Аврен
Аврен
Частно средно училище „Юрий Гагарин“
66.
400093
Варна
Аксаково
Любен
Каравелово
Обединено училище „Иван Вазов“
67.
400003
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Антон Страшимиров“
68.
400008
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Захари Стоянов“
69.
400011
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Йордан Йовков“
70.
400015
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Капитан Петко Войвода“
71.
400018
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Панайот Волов“
72.
400020
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Петко Рачов Славейков“
73.
400026
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Христо Ботев“
74.
400028
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Цар Симеон І“
75.
400030
Варна
Варна
Варна
Седмо средно училище „Найден Геров“
76.
400034
Варна
Варна
Варна
Средно училище „Гео Милев“
77.
400037
Варна
Варна
Варна
Средно училище „Любен Каравелов“
78.
400039
Варна
Варна
Варна
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
79.
400042
Варна
Варна
Варна
ІV езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“
80.
400045
Варна
Варна
Варна
Първа езикова гимназия
81.
400046
Варна
Варна
Варна
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“
82.
400061
Варна
Варна
Варна
Частно средно училище „Аз съм българче“
83.
400065
Варна
Варна
Варна
Частно основно училище „Прогресивно образование 2“ – Варна
84.
400074
Варна
Варна
Варна
Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“
85.
400075
Варна
Варна
Варна
Частно основно училище „Малкият принц“
86.
400167
Варна
Варна
Варна
Частно основно училище „Феникс 2020“
87.
402183
Варна
Варна
Варна
Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“
88.
403534
Варна
Варна
Варна
Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“
89.
403536
Варна
Варна
Варна
III основно училище „Ангел Кънчев“
90.
403558
Варна
Варна
Варна
Частно средно училище „Мечтатели“
91.
400152
Варна
Провадия
Блъсково
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
92.
400148
Варна
Провадия
Провадия
Средно училище „Димитър Благоев“
93.
300102
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Бачо Киро“
94.
300103
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“
95.
300104
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Димитър Благоев“
96.
300105
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Петко Рачев Славейков“
97.
300122
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“
98.
300124
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Средно училище „Емилиян Станев“
99.
300126
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Средно училище „Владимир Комаров“
100.
300116
Велико
Търново
Велико
Търново
Килифарево
Основно училище „Неофит Рилски“
101.
300113
Велико
Търново
Велико
Търново
Самоводене
Основно училище „Христо Смирненски“
102.
300216
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Горна Оряховица
Средно училище „Георги Измирлиев“
103.
300217
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Горна Оряховица
Средно училище „Вичо Грънчаров“
104.
300208
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Долна Оряховица
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
105.
300212
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Поликраище
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
106.
300405
Велико
Търново
Златарица
Златарица
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“
107.
300506
Велико
Търново
Лясковец
Джулюница
Обединено училище „Петко Рачев Славейков“
108.
300501
Велико
Търново
Лясковец
Лясковец
Начално училище „Цани Гинчев“
109.
300602
Велико
Търново
Павликени
Павликени
Основно училище „Св. Климент Охридски“
110.
300618
Велико
Търново
Павликени
Павликени
Средно училище „Бачо Киро“
111.
300814
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Средно училище „Цветан Радославов“
112.
300816
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Средно училище „Димитър Благоев“
113.
300817
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“
114.
300819
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“
115.
300911
Велико
Търново
Стражица
Стражица
Средно училище „Ангел Каралийчев“
116.
500104
Видин
Видин
Видин
Основно училище „Любен Каравелов“
117.
502035
Видин
Видин
Видин
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
118.
503132
Видин
Видин
Видин
Средно училище „Цар Симеон Велики“
119.
503241
Видин
Видин
Видин
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
120.
503242
Видин
Видин
Видин
Средно училище „Петко Рачов Славейков“
121.
503312
Видин
Видин
Видин
Основно училище „Иван Вазов“
122.
503322
Видин
Видин
Видин
Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
123.
500901
Видин
Ново село
Ново село
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
124.
601013
Враца
Бяла Слатина
Търнава
Основно училище „Христо Ботев“
125.
601014
Враца
Бяла Слатина
Търнак
Основно училище „Георги Стойков Раковски“
126.
600327
Враца
Враца
Враца
Средно училище „Козма Тричков“
127.
602041
Враца
Враца
Враца
Основно училище „Васил Левски“
128.
603057
Враца
Враца
Враца
Средно училище „Отец Паисий“
129.
603065
Враца
Враца
Враца
Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“
130.
603067
Враца
Враца
Враца
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство
131.
602092
Враца
Мездра
Мездра
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
132.
602115
Враца
Оряхово
Селановци
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
133.
700103
Габрово
Габрово
Габрово
Основно училище „Неофит Рилски“
134.
700112
Габрово
Габрово
Габрово
Основно училище „Христо Ботев“
135.
700114
Габрово
Габрово
Габрово
Средно училище „Райчо Каролев“
136.
700116
Габрово
Габрово
Габрово
Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“
137.
700118
Габрово
Габрово
Габрово
Професионална техническа гимназия
„Д-р Никола Василиади“
138.
700315
Габрово
Севлиево
Петко Славейков
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
139.
700308
Габрово
Севлиево
Севлиево
Основно училище „Стефан Пешев“
140.
700318
Габрово
Севлиево
Севлиево
Средно училище „Васил Левски“
141.
700403
Габрово
Трявна
Трявна
Средно училище „Петко Рачев Славейков“
142.
2902503
Габрово
Трявна
Трявна
Национална гимназия за приложни изкуства Тревненска школа
143.
800073
Добрич
Генерал
Тошево
Генерал
Тошево
Основно училище „Христо Смирненски“
144.
800074
Добрич
Генерал
Тошево
Генерал
Тошево
Средно училищe „Никола Йонков Вапцаров“
145.
800076
Добрич
Генерал Тошево
Генерал
Тошево
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“
146.
800008
Добрич
Добрич
Добрич
Основно училище „Стефан Караджа“
147.
800013
Добрич
Добрич
Добрич
Средно училище „Димитър Талев“
148.
800016
Добрич
Добрич
Добрич
Средно училище „Любен Каравелов“
149.
800023
Добрич
Добрич
Добрич
Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“
150.
800112
Добрич
Добрич
Добрич
Частно основно училище „Мария Монтесори“
151.
800325
Добрич
Добрич
Добрич
Сдружение Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“
152.
800326
Добрич
Добрич
Добрич
Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“
153.
800082
Добрич
Каварна
Каварна
Средно училище „Стефан Караджа“
154.
800109
Добрич
Шабла
Шабла
Средно училище „Асен Златаров“
155.
909201
Кърджали
Ардино
Ардино
Средно училище „Васил Левски“
156.
909501
Кърджали
Крумовград
Крумовград
Средно училище „Васил Левски“
157.
909103
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Средно училище „Йордан Йовков“
158.
909105
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост
159.
909106
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Средно училище „Петко Рачов Славейков“
160.
909107
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Езикова гимназия „Христо Ботев“
161.
909108
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“
162.
909111
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“
163.
909116
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
164.
909128
Кърджали
Кърджали
Миладиново
Основно училище „Христо Ботев“
165.
909136
Кърджали
Кърджали
Рани лист
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
166.
1000038
Кюстендил
Дупница
Дупница
Основно училище „Евлоги Георгиев“
167.
1000052
Кюстендил
Дупница
Дупница
Профилирана гимназия „Христо Ботев“
168.
1000330
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Основно училище „Професор Марин Дринов“
169.
1000380
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Начално училище „Свети Климент Охридски“
170.
1000550
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“
171.
1001380
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“
172.
1001830
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
173.
1100301
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Основно училище „Васил Левски“
174.
1100304
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Основно училище „Христо Никифоров“
175.
1100316
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Средно училище „Тодор Кирков“
176.
1100320
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Профилирана природо-математическа гимназия
177.
1100322
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Професионална гимназия по механоелектротехника
178.
1100329
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“
179.
1100404
Ловеч
Луковит
Дерманци
Обединено училище „Неофит Рилски“
180.
1100402
Ловеч
Луковит
Луковит
Средно училище „Алеко Константинов“
181.
1100509
Ловеч
Тетевен
Тетевен
Средно училище „Георги Бенковски“
182.
1100511
Ловеч
Тетевен
Тетевен
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“
183.
1100107
Ловеч
Троян
Дебнево
Основно училище „Иван Вазов“
184.
1100609
Ловеч
Троян
Орешак
Основно училище „Васил Левски“
185.
1100601
Ловеч
Троян
Троян
Основно училище „Иван Хаджийски“
186.
1100612
Ловеч
Троян
Троян
Средно училище „Васил Левски“
187.
1100614
Ловеч
Троян
Троян
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
188.
1203001
Монтана
Бойчиновци
Лехчево
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
189.
1207001
Монтана
Вълчедръм
Вълчедръм
Първо основно училище „Васил Левски“
190.
1207002
Монтана
Вълчедръм
Вълчедръм
Второ основнo училище „Иван Вaзов“
191.
1208002
Монтана
Вършец
Вършец
Средно училище „Иван Вазов“
192.
1209005
Монтана
Лом
Лом
Средно училище „Димитър Маринов“
193.
1209012
Монтана
Лом
Лом
Професионална гимназия по производствени технологии
194.
1201002
Монтана
Монтана
Монтана
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“
195.
1201003
Монтана
Монтана
Монтана
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
196.
1201004
Монтана
Монтана
Монтана
Второ средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
197.
1201011
Монтана
Монтана
Монтана
Седмо средно училище „Йордан Радичков“
198.
1201021
Монтана
Монтана
Монтана
Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“
199.
1301674
Пазарджик
Велинград
Велинград
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
200.
1301699
Пазарджик
Велинград
Велинград
Основно училище „Христо Ботев“
201.
1301707
Пазарджик
Велинград
Велинград
Основно училище „Георги Бенковски“
202.
1302573
Пазарджик
Велинград
Велинград
Средно училище „Васил Левски“
203.
1304231
Пазарджик
Велинград
Велинград
Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“
204.
1306811
Пазарджик
Велинград
Велинград
Основно училище „Неофит Рилски“
205.
1301852
Пазарджик
Велинград
Драгиново
Средно училище „Методий Драгинов“
206.
1301139
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт
207.
1301717
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Oсновно училище „Професор Иван Батаклиев“
208.
1302534
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Основно училище „Христо Ботев“
209.
1302961
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии
210.
1304332
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Професионална гимназия по строителство и архитектура
211.
1307267
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Основно училище „Любен Каравелов“
212.
1301731
Пазарджик
Панагюрище
Панагюрище
Основно училище „Професор Марин Дринов“
213.
1302623
Пазарджик
Панагюрище
Панагюрище
Средно училище „Нешо Бончев“
214.
1301763
Пазарджик
Пещера
Пещера
Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“
215.
1301770
Пазарджик
Ракитово
Ракитово
Средно училище „Свети Климент Охридски“
216.
1301788
Пазарджик
Септември
Септември
Средно училище „Христо Ботев“
217.
1403218
Перник
Перник
Батановци
Основно училище „Христо Ботев“
218.
1403223
Перник
Перник
Дивотино
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
219.
1403228
Перник
Перник
Драгичево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
220.
1403222
Перник
Перник
Кладница
Основно училище „Свети Климент Охридски“
221.
1403201
Перник
Перник
Перник
Основно училище „Свети Иван Рилски“
222.
1403205
Перник
Перник
Перник
Х основно училище „Алеко Константинов“
223.
1403206
Перник
Перник
Перник
ХІ основно училище „Елин Пелин“
224.
1403214
Перник
Перник
Перник
VI средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
225.
1403215
Перник
Перник
Перник
XVI основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
226.
1403216
Перник
Перник
Перник
Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“
227.
1403219
Перник
Перник
Перник
Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“
228.
1403220
Перник
Перник
Перник
Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“
229.
1403236
Перник
Перник
Перник
Професионална гимназия по икономика
230.
1403227
Перник
Перник
Ярджиловци
Основно училище „Отец Паисий“
231.
1403648
Перник
Радомир
Радомир
Начално училище „Архимандрит Зиновий“
232.
1500702
Плевен
Белене
Белене
Основно училище „Васил Левски“
233.
1500807
Плевен
Гулянци
Гулянци
Средно училище „Христо Смирненски“
234.
1500903
Плевен
Долна
Митрополия
Божурица
Основно училище „Христо Ботев“
235.
1500915
Плевен
Долна
Митрополия
Тръстеник
Средно училище „Евлоги Георгиев“
236.
1500501
Плевен
Долни
Дъбник
Долни
Дъбник
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
237.
1501102
Плевен
Кнежа
Кнежа
Основно училище „Васил Левски“
238.
1501103
Плевен
Кнежа
Кнежа
Основно училище „Отец Паисий“
239.
1501109
Плевен
Кнежа
Кнежа
Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“
240.
1500603
Плевен
Левски
Асеновци
Основно училище „Христо Ботев“
241.
1500121
Плевен
Плевен
Беглеж
Основно училище „Васил Левски“
242.
1500126
Плевен
Плевен
Бохот
Основно училище „Антон Страшимиров“
243.
1500102
Плевен
Плевен
Плевен
Начално училище „Христо Ботев“
244.
1500110
Плевен
Плевен
Плевен
Основно училище „Д-р Петър Берон“
245.
1500133
Плевен
Плевен
Плевен
Средно училище „Стоян Заимов“
246.
1500135
Плевен
Плевен
Плевен
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
247.
1500140
Плевен
Плевен
Плевен
Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“
248.
1500149
Плевен
Плевен
Плевен
Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване
249.
1500153
Плевен
Плевен
Плевен
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“
250.
1500201
Плевен
Плевен
Плевен
Основно училище „Валери Петров“
251.
1500127
Плевен
Плевен
Търнене
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
252.
1500124
Плевен
Плевен
Ясен
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
253.
1500304
Плевен
Пордим
Вълчитрън
Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“
254.
1500216
Плевен
Червен бряг
Койнаре
Средно училище „Христо Смирненски“
255.
1500209
Плевен
Червен бряг
Рупци
Основно училище „Христо Ботев“
256.
1500215
Плевен
Червен бряг
Червен бряг
Средно училище „Д-р Петър Берон“
257.
1500207
Плевен
Червен бряг
Чомаковци
Основно училище „Христо Ботев“
258.
1600116
Пловдив
Асеновград
Асеновград
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
259.
1600108
Пловдив
Асеновград
Боянци
Основно училище „Професор-доктор Асен Златаров“
260.
1601301
Пловдив
Карлово
Карлово
Средно училище „Васил Левски“
261.
1601307
Пловдив
Карлово
Розино
Основно училище „Христо Г. Данов“
262.
1601317
Пловдив
Карлово
Христо
Даново
Основно училище „Генерал Карцов“
263.
1601703
Пловдив
„Марица“
Царацово
Основно училище „Дядо Иван Арабаджията“
264.
1602401
Пловдив
Перущица
Перущица
Основно училище „Петър Бонев“
265.
1600026
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Частна професинална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“
266.
1690142
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Алеко Константинов“
267.
1690146
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Д-р Петър Берон“
268.
1690148
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Екзарх Антим І“
269.
1690150
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Любен Каравелов“
270.
1690154
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
271.
1690156
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“
272.
1690341
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Васил Петлешков“
273.
1690343
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Елин Пелин“
274.
1690344
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Тодор Каблешков“
275.
1690345
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
276.
1690346
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“
277.
1690441
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Начално училище „Христо Ботев“
278.
1690445
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Райна Княгиня“
279.
1690447
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
280.
1690448
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Христо Груев Данов“
281.
1690450
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Езикова гимназия „Иван Вазов“
282.
1690542
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Братя Миладинови“
283.
1690543
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Начално училище „Климент Охридски“
284.
1690544
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Димитър Талев“
285.
1690547
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Яне Сандански“
286.
1690549
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Константин Величков“
287.
1690643
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Свети Седмочисленици“
288.
1690644
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Свети Софроний Врачански“
289.
1690645
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Черноризец Храбър“
290.
1690901
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Частно средно училище „Дружба“
291.
1690912
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Частно основно училище „Бъдеще“
292.
1602314
Пловдив
Първомай
Първомай
Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“
293.
1602503
Пловдив
Раковски
Раковски
Основно училище „Христо Смирненски“
294.
1602605
Пловдив
„Родопи“
Брестовица
Основно училище „Христо Ботев“
295.
1602808
Пловдив
Садово
Болярци
Основно училище „Георги Сава Раковски“
296.
1602804
Пловдив
Садово
Чешнегирово
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
297.
1601363
Пловдив
Сопот
Сопот
Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“
298.
1602904
Пловдив
Стамболийски
Стамболийски
Обединено училище „Христо Ботев“ – гр. Стамболийски
299.
1602907
Пловдив
Стамболийски
Стамболийски
Средно училище „Отец Паисий“
300.
1603708
Пловдив
Хисаря
Хисаря
Средно училище „Христо Смирненски“
301.
1701413
Разград
Исперих
Подайва
Основно училище „Отец Паисий“
302.
1701601
Разград
Кубрат
Кубрат
Средно училище „Христо Ботев“
303.
1701602
Разград
Кубрат
Кубрат
Професионална гимназия
304.
1701608
Разград
Кубрат
Юпер
Основно училище „Свети Климент“
305.
1701703
Разград
Лозница
Сейдол
Основно училище „Виделина“
306.
1702602
Разград
Разград
Разград
Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“
307.
1702603
Разград
Разград
Разград
Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“
308.
1702611
Разград
Разград
Разград
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
309.
1702613
Разград
Разград
Разград
Основно училище „Васил Левски“
310.
1702615
Разград
Разград
Разград
Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“
311.
1702629
Разград
Разград
Разград
Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“
312.
1802001
Русе
Бяла
Бяла
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
313.
1802002
Русе
Бяла
Бяла
Начално училище „Петко Рачев Славейков“
314.
1806102
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Любен Каравелов“
315.
1806103
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Ангел Кънчев“
316.
1806104
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Братя Миладинови“
317.
1806106
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Иван Вазов“
318.
1806110
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Никола Обретенов“
319.
1806201
Русе
Русе
Русе
Английска езикова гимназия „Гео Милев“
320.
1806203
Русе
Русе
Русе
Средно училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“
321.
1806204
Русе
Русе
Русе
Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“
322.
1806209
Русе
Русе
Русе
Средно училище „Васил Левски“
323.
1806213
Русе
Русе
Русе
Първо частно средно училище „Леонардо да Винчи“ – ООД
324.
1807007
Русе
Сливо поле
Ряхово
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
325.
1900528
Силистра
Силистра
Силистра
Спортно училище „Дръстър“
326.
1900701
Силистра
Тутракан
Тутракан
Средно училище „Йордан Йовков“
327.
1900702
Силистра
Тутракан
Тутракан
Средно училище „Христо Ботев“
328.
2000138
Сливен
Сливен
Желю
войвода
Основно училище „Д-р Петър Берон“
329.
2000102
Сливен
Сливен
Сливен
Начално училище „Васил Левски“
330.
2000108
Сливен
Сливен
Сливен
Основно училище „Димитър Петров“
331.
2000111
Сливен
Сливен
Сливен
Основно училище „Панайот Хитов“
332.
2000114
Сливен
Сливен
Сливен
Средно училище „Йордан Йовков“
333.
2000115
Сливен
Сливен
Сливен
Средно училище „Константин Константинов“
334.
2000119
Сливен
Сливен
Сливен
Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“
335.
2902504
Сливен
Сливен
Сливен
Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“
336.
2000407
Сливен
Твърдица
Сборище
Основно училище „Никола Прокопиев“
337.
2100405
Смолян
Девин
Грохотно
Основно училище „Гео Милев“
338.
2100402
Смолян
Девин
Девин
Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов“
339.
2103232
Смолян
Златоград
Златоград
Средно училище „Антим І“
340.
2100602
Смолян
Златоград
Старцево
Средно училище „Свети княз Борис I“
341.
2100701
Смолян
Мадан
Мадан
Средно училище „Отец Паисий“
342.
2100501
Смолян
Неделино
Неделино
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
343.
2100801
Смолян
Рудозем
Рудозем
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
344.
2100103
Смолян
Смолян
Смолян
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
345.
2100104
Смолян
Смолян
Смолян
Основно училище „Юрий Гагарин“
346.
2100109
Смолян
Смолян
Смолян
Основно училище „Стою Шишков“
347.
2100110
Смолян
Смолян
Смолян
Основно училище „Иван Вазов“
348.
2103331
Смолян
Смолян
Смолян
Езикова гимназия „Иван Вазов“
349.
2100125
Смолян
Смолян
Търън
Основно училище „Стою Шишков“
350.
2200034
София-град
Столична
Банкя
Частно средно училище „Дени Дидро“
351.
2218192
София-град
Столична
Бистрица
192. Средно училище „Христо Ботев“
352.
2210117
София-град
Столична
Бухово
117. Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
353.
2202086
София-град
Столична
Владая
86. Основно училище „Св. Климент Охридски“
354.
2218191
София-град
Столична
Железница
191. Основно училище „Отец Паисий“
355.
2215170
София-град
Столична
Нови Искър
170. Средно училище „Васил Левски“
356.
2200013
София-град
Столична
София
Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни Светлина“
357.
2200014
София-град
Столична
София
Частно начално училище „Светилник“
358.
2200023
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“
359.
2200037
София-град
Столична
София
Частно основно училище
Прогресивно образование 3 – София
360.
2201515
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Цар Симеон Велики“
361.
2202002
София-град
Столична
София
2. Средно училище „Академик Емилиян Станев“
362.
2202535
София-град
Столична
София
ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство
363.
2202536
София-град
Столична
София
Частно средно езиково училище „Британика“
364.
2202612
София-град
Столична
София
Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“
365.
2202620
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Професор Николай Райнов“
366.
2202705
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Откривател“
367.
2203140
София-град
Столична
София
140. Средно училище „Иван Богоров“
368.
2203720
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Дружба“ – София
369.
2204018
София-град
Столична
София
18. Средно училище „Уилям Гладстон“
370.
2204032
София-град
Столична
София
32. Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“
371.
2204134
София-град
Столична
София
134. Средно училище „Димчо Дебелянов“
372.
2204402
София-град
Столична
София
Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“
373.
2204511
София-град
Столична
София
Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят“
374.
2204549
София-град
Столична
София
Частно средно училище с немски език „Веда“
375.
2204595
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Светлина“
376.
2205011
София-град
Столична
София
11. Основно училище „Свети Пимен Зографски“
377.
2205105
София-град
Столична
София
105. Средно училище „Атанас Далчев“
378.
2205408
София-град
Столична
София
Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“
379.
2205520
София-град
Столична
София
Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“
380.
2206043
София-град
Столична
София
43. Основно училище „Христо Смирненски“
381.
2206302
София-град
Столична
София
Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“
382.
2206409
София-град
Столична
София
Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“
383.
2207004
София-град
Столична
София
4. Основно училище „Проф. Джон Атанасов“
384.
2207068
София-град
Столична
София
68. Средно училище „Академик Никола Обрешков“
385.
2207069
София-град
Столична
София
69. Средно училище „Димитър Маринов“
386.
2207108
София-град
Столична
София
108. Средно училище „Никола Беловеждов“
387.
2207150
София-град
Столична
София
150. Основно училище „Цар Симеон Първи“
388.
2208075
София-град
Столична
София
75. Основно училище „Тодор Каблешков“
389.
2209019
София-град
Столична
София
19. Средно училище „Елин Пелин“
390.
2209034
София-град
Столична
София
34. Основно училище „Стою Шишков“
391.
2209036
София-град
Столична
София
36. Средно училище „Максим Горки“
392.
2209051
София-град
Столична
София
51. Средно училище „Елисавета Багряна“
393.
2209142
София-град
Столична
София
142. Основно училище „Веселин Ханчев“
394.
2210156
София-град
Столична
София
156. Обединено училище „Васил Левски“
395.
2210159
София-град
Столична
София
159. Основно училище „Васил Левски“
396.
2211120
София-град
Столична
София
120. Основно училище „Георги Сава Раковски“
397.
2211122
София-град
Столична
София
122. Основно училище „Николай Лилиев“
398.
2211139
София-град
Столична
София
139. Основно училище „Захарий Круша“
399.
2211304
София-град
Столична
София
Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“
400.
2211420
София-град
Столична
София
Национална финансово-стопанска гимназия
401.
2211564
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Българско школо“ – ООД
402.
2212037
София-град
Столична
София
37. Средно училище „Райна Княгиня“
403.
2212040
София-град
Столична
София
40. Средно училище „Луи Пастьор“
404.
2212079
София-град
Столична
София
79. Средно училище „Индира Ганди“
405.
2212090
София-град
Столична
София
90. Средно училище „Генерал Хосе де Сан Мартин“
406.
2212096
София-град
Столична
София
96. Средно училище „Лев Николаевич Толстой“
407.
2212097
София-град
Столична
София
97. Средно училище „Братя Миладинови“
408.
2212540
София-град
Столична
София
Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“
409.
2212553
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“
410.
2213039
София-град
Столична
София
39. Средно училище „Петър Динеков“
411.
2213081
София-град
Столична
София
81. Средно училище „Виктор Юго“
412.
2213125
София-град
Столична
София
125. Средно училище „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици
413.
2213131
София-град
Столична
София
131. Средно училище „Климент Аркадиевич Тимирязев“
414.
2213144
София-град
Столична
София
144. Средно училище „Народни будители“
415.
2213307
София-град
Столична
София
Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“
416.
2213506
София-град
Столична
София
Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ – ЕООД
417.
2213507
София-град
Столична
София
Американски колеж в София
418.
2213721
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Азбуки“
419.
2214015
София-град
Столична
София
15. Средно училище „Адам Мицкевич“
420.
2214016
София-град
Столична
София
16. Основно училище „Райко Жинзифов“
421.
2214054
София-град
Столична
София
54. Средно училище „Свети Иван Рилски“
422.
2214141
София-град
Столична
София
141. Основно училище „Народни будители“
423.
2216001
София-град
Столична
София
1. Средно училище „Пенчо П. Славейков“
424.
2216112
София-град
Столична
София
112. Основно училище „Стоян Заимов“
425.
2216532
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Увекинд“
426.
2217149
София-град
Столична
София
149. Средно училище „Иван Хаджийски“
427.
2217424
София-град
Столична
София
Професионална гимназия по електротехника и автоматика
428.
2217426
София-град
Столична
София
Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема“
429.
2219044
София-град
Столична
София
44. Средно училище „Неофит Бозвели“
430.
2220048
София-град
Столична
София
48. Основно училище „Йосиф Ковачев“
431.
2220308
София-град
Столична
София
Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор Николай Райнов“
432.
2221023
София-град
Столична
София
23. Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“
433.
2221138
София-град
Столична
София
138. Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“
434.
2221563
София-град
Столична
София
Първа частна математическа гимназия
435.
2221614
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Джани Родари“ – ЕООД
436.
2221621
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Питагор“
437.
2222133
София-град
Столична
София
133. Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин“
438.
2223008
София-град
Столична
София
8. Средно училище „Васил Левски“
439.
2224020
София-град
Столична
София
20. ОУ „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език
440.
2224104
София-град
Столична
София
104. Основно училище „Захари Стоянов“
441.
2224432
София-град
Столична
София
Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“
442.
2224544
София-град
Столична
София
ЧСУ по изкуства и чужди езици „Артис“
443.
2300099
София
област
Ботевград
Ботевград
Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“
444.
2301045
София
област
Ботевград
Ботевград
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
445.
2308760
София
област
Ботевград
Ботевград
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
446.
2309022
София
област
Ботевград
Скравена
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
447.
2309225
София
област
Горна Малина
Горна Малина
Средно училище „Христо Ботев“
448.
2309385
София
област
Горна Малина
Долно Камарци
Основно училище „Отец Паисий“
449.
2300170
София
област
Елин Пелин
Елин Пелин
Средно училище „Васил Левски“
450.
2308785
София
област
Етрополе
Етрополе
Основно училище „Христо Ботев“
451.
2308792
София
област
Златица
Златица
Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“
452.
2309054
София
област
Ихтиман
Вакарел
Обединено училище „Христо Смирненски“
453.
2306331
София
област
Копривщица
Копривщица
Средно училище „Любен Каравелов“
454.
2303490
София
област
Костенец
Костенец
Средно училище „Св. Климент Охридски“
455.
2300067
София
област
Костинброд
Костинброд
Второ основно училище „Васил Левски“
456.
2308290
София
област
Костинброд
Костинброд
Първо основно училище „Васил Левски“
457.
2307277
София
област
Мирково
Мирково
Основно училище „Георги Бенковски“
458.
2302504
София
област
Пирдоп
Пирдоп
Професионална гимназия по механоелектротехника
459.
2309862
София
област
Правец
Правец
Основно училище „Васил Левски“
460.
2300505
София
област
Самоков
Самоков
Професионална гимназия по туризъм
461.
2303106
София
област
Самоков
Самоков
Средно училище „Отец Паисий“
462.
2303825
София
област
Самоков
Самоков
Обединено училище „Неофит Рилски“
463.
2308917
София
област
Самоков
Самоков
Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“
464.
2303022
София
област
Своге
Своге
Професионална гимназия „Велизар Пеев“
465.
2404107
Стара
Загора
Гълъбово
Гълъбово
Средно училище „Васил Левски“
466.
2404108
Стара
Загора
Гълъбово
Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
467.
2400264
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Средно училище „Екзарх Антим І“
468.
2400265
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“
469.
2400268
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм
470.
2400272
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Основно училище „Георги Кирков“
471.
2400273
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“
472.
2400283
Стара
Загора
Казанлък
Кънчево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
473.
2400286
Стара
Загора
Казанлък
Ръжена
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
474.
2405120
Стара
Загора
Мъглиж
Тулово
Основно училище „Христо Смирненски“
475.
2407133
Стара
Загора
Николаево
Николаево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
476.
2400837
Стара
Загора
Опан
Опан
Средно училище „Христо Ботев“
477.
2409141
Стара
Загора
Павел баня
Александрово
Основно училище „Христо Ботев“
478.
2409149
Стара
Загора
Павел баня
Търничени
Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“
479.
2401052
Стара
Загора
Раднево
Раднево
Средно училище „Гео Милев“
480.
2401055
Стара
Загора
Раднево
Раднево
Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“
481.
2400140
Стара
Загора
Стара Загора
Дълбоки
Основно училище „Иван Мирчев“
482.
2400020
Стара
Загора
Стара Загора
Стара Загора
Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“
483.
2400102
Стара
Загора
Стара Загора
Стара Загора
Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“
484.
2400105
Стара
Загора
Стара Загора
Стара Загора
Средно училище „Христо Смирненски“
485.
2400109
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Основно училище „Георги Райчев“
486.
2400111
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Йонков Вапцаров“
487.
2400116
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“
488.
2400123
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“
489.
2400124
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Основно училище „Кольо Ганчев“
490.
2400125
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Основно училище „Кирил Христов“
491.
2400126
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Пето основно училище „Митьо Станев“
492.
2400130
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Девето основно училище „Веселин Ханчев“
493.
2400133
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Дванадесето основно училище „Стефан Караджа“
494.
2400146
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Начално училище „Димитър Благоев“
495.
2403219
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Шесто основно училище „Свети Никола“
496.
2403264
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“
497.
2401179
Стара
Загора
Чирпан
Чирпан
Професионална гимназия по селско стопанство
498.
2401189
Стара
Загора
Чирпан
Чирпан
Начално училище „Свети Климент Охридски“
499.
2520101
Търговище
Омуртаг
Беломорци
Основно училище „Георги Бенковски“
500.
2520002
Търговище
Омуртаг
Омуртаг
Второ начално училище „Васил Левски“
501.
2520601
Търговище
Омуртаг
Омуртаг
Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост
502.
2540102
Търговище
Попово
Попово
Основно училище „Свети Климент Охридски“
503.
2540401
Търговище
Попово
Попово
Профилирана гимназия „Христо Ботев“
504.
2540601
Търговище
Попово
Попово
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
505.
2540602
Търговище
Попово
Попово
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“
506.
2500204
Търговище
Търговище
Търговище
Първо средно училище „Свети Седмочисленици“
507.
2500601
Търговище
Търговище
Търговище
Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“
508.
2500604
Търговище
Търговище
Търговище
Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов“
509.
2602006
Хасково
Димитровград
Димитровград
Основно училище „Пенчо Славейков“
510.
2602018
Хасково
Димитровград
Димитровград
Средно училище „Любен Каравелов“
511.
2602019
Хасково
Димитровград
Димитровград
Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“
512.
2602023
Хасково
Димитровград
Димитровград
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
513.
2610001
Хасково
Ивайловград
Свирачи
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
514.
2605002
Хасково
Свиленград
Свиленград
Първо основно училище „Иван Вазов“
515.
2603007
Хасково
Харманли
Харманли
Основно училище „Иван Вазов“
516.
2601006
Хасково
Хасково
Хасково
Основно училище „Шандор Петьофи“
517.
2601008
Хасково
Хасково
Хасково
Основно училище „Св. Климент Охридски“
518.
2601010
Хасково
Хасково
Хасково
Основно училище „Свети Иван Рилски“
519.
2601029
Хасково
Хасково
Хасково
Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“
520.
2601031
Хасково
Хасково
Хасково
Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“
521.
2601032
Хасково
Хасково
Хасково
Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“
522.
2601034
Хасково
Хасково
Хасково
Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен ІІ“
523.
2601035
Хасково
Хасково
Хасково
Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“
524.
2601904
Хасково
Хасково
Хасково
Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“
525.
2700062
Шумен
Върбица
Върбица
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
526.
2700192
Шумен
Никола
Козлево
Никола
Козлево
Средно училище „Цанко Бакалов Церковски“
527.
2700224
Шумен
Нови пазар
Нови пазар
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“
528.
2700076
Шумен
Шумен
Шумен
Средно училище „Панайот Волов“
529.
2700114
Шумен
Шумен
Шумен
Второ основно училище „Д-р Петър Берон“
530.
2700182
Шумен
Шумен
Шумен
Средно училище „Йоан Екзарх Български“
531.
2700197
Шумен
Шумен
Шумен
Средно училище „Сава Доброплодни“
532.
2700221
Шумен
Шумен
Шумен
Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“
533.
2831522
Ямбол
Елхово
Елхово
Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“
534.
2851559
Ямбол
„Тунджа“
Скалица
Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“
535.
2811504
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
536.
2811507
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Основно училище „Николай Петрини“
537.
2811510
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Средно училище „Свети Климент Охридски“
538.
2811512
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Основно училище „Петко Рачов Славейков“
539.
2811514
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Обединено училище „Доктор Петър Берон“
540.
2811517
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Езикова гимназия „Васил Карагьозов“
541.
2811602
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Професионална гимназия по икономика „Георги Стойков Раковски“
542.
2811603
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“
5663

Училищата вече могат да подават своите проекти, за да влязат в Списъка на иновативните за учебната 2023/2024 г. Срокът за кандидатстване е 31 януари 2023 г. на ischools.bg. В Списъка могат да влязат държавни, общински и частни училища. Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет, от Обществения съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията.

Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

Насоките за кандидатстване можете да видите тук.

Кандидатстване по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г.

Във връзка с писмо на МОН №9105-292/11.08.2022 г.   относно процедурите по кандидатстването и сроковете, свързани с Национална програма „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г, :

В срок от 01.09.2022 г. до 21.10.2022 г., всяко училище може да кандидатства по НП “Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г. чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg. На платформата ще бъдат публикувани и Правилата за изпълнение на Националната програма.

Директорите на училищата следва да извършат следното:

По Модул 1.„Мобилност за популяризиране-и мултиплициране на добри иновации между училищата“

 1. В срок от 09.2022 г. до 21.10.2022 г. попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа – https://ischools.mon.bg.
 2. Иновативните училища избират помежду си партньор за сътрудничество и обмяна на иновации от Списъка на иновативните училища в електронната система на националната програма, сключват договор по образец за сътрудничество с него. Възможен е само един договор за сътрудничество между две иновативни училища.
 3. Училищата, които не са вписани в Списъка на иновативните училища, избират от електронната платформа иновативно училище, с което да сключат договор. При наличие на повече от едно училище кандидат за партньорство, иновативното училище сключва договор за сътрудничество с избрано от него училище.
 4. Иновативното училище може да партнира само с едно училище, което не е вписано в Списъка на иновативните училища, заявило интерес към съответната иновация в електронната платформа. Важно условие за одобрение на партньорството е двете партниращи иновативни училища да имат сключени договори помежду си, а всяко от тях да има договор с по още едно неиновативно училище, за да се формира група от четири училища.
 5. Плануват се по две мобилности, домакини на които са всяко от двете иновативни училища. На всяка мобилност участват едновременно четирите училища от групата. Програмата за всяка мобилност се определя от иновативното училище, което е домакин на конкретната среща след обсъждане с партньорите.
 6. Процедурата за избор на партньорство и сключване на договори между иновативни и неиновативни училища спира, след като бъдат достигнати посочени индикативни стойности от 300 иновативни и 300 неиновативни училища в електронната платформа на Националната програма „Иновации в действие“, независимо от крайния срок 21.10.2022 г., който е обявен в Правилата.

По Модул 2.„Форуми за иновации в образованието“

Училищата, които желаят да бъдат домакин на регионален форум, следва предварително да го съгласуват с РУО, като посочат своя потенциал и опит за участие и организиране на подобни форуми, свързани с иновациите. След съгласуване с РУО посочват своето желание в електронната  платформа. Темите на регионалните форуми се определят също съвместно с РУО. Съответното РУО съдейства за изготвяне на програмата, организацията и координацията на участниците и дейностите за провеждането на форума.

По Модул 4. – „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

 1. В срок от 09.10.2022 г. до 21.10.2022 г. попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа – https://ischools.mon.bg. за осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване. Училищата могат да кандидатстват само за 1 проект по една от описаните дейности по точка 5.4. от Програмата, които се осъществяват от педагогически специалисти.
 2. Процедурата за кандидатстване в електронната платформа по Модул 4 спира, след като бъде достигната посочената индикативна стойност в размер до 150 000 лв., независимо от крайния срок 21.10.2022., който е обявен в Правилата.

542 ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г. – с 32 повече от миналата година.

Списъкът беше одобрен от правителството днес. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, приет с Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. (публ. 27.07.2021 г.)

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година, приет с Решение № 584 на МС от 20.08.2020 г. (публ. 24.08.2020 г.)

Заповед № РД09-4059/ 30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади,  на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година (публ. 02.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. за определяне на график на учебното време на учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4773/ 27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 28.09.2022 г.)

 1. Заповед № РД-09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 г.
 2. Заповед № РД-09-838/05.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 г.
 3. Заповед № РД-09-837/04.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2022/2023 г

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4520/16.09.2022 г.  на министъра на образованието и науката (публ. 19.09.2022 г.)

По-равномерно разпределение на почивките и учебните дни предлага Министерството на образованието и науката (МОН) за следващата учебна година. Според проекта на заповед, публикуван за обществено обсъждане, ваканцията между първия и втория срок ще бъде пет дни – от 1 до 5 февруари 2023 г.

Последният ден на октомври 2022 г. ще бъде неучебен. Така есенната ваканция ще бъде четири дни, включително празничния 1 ноември.

Последните учебни занятия за 2022 г. ще бъдат на 23 декември. Учениците ще се върнат в клас на 3 януари 2023 г.

Великденската ваканция ще започне на 8 април 2023 г. за учениците от I до XI клас и на 12 април за дванадесетокласниците. Всички ще влязат отново в училище на 18 април 2023 г.

Както и досега, няма да се учи в дните на задължителните държавни зрелостни изпити и на изпитите за национално външно оценяване в VII и X клас.

Ако предложението на МОН бъде прието, матурата по български език и литература ще бъде на 19 май 2023 г., а изпитът по втори предмет по избор, както и този по теория за придобиване на професионална квалификация – на 23 май 2023 г.

Седмокласниците и десетокласниците ще се явяват на национално външно оценяване в един и същи ден и изпитите ще започват по различно време,  обаче, разминаването на началните часове се увеличава на два часа и тестовете ще са съответно от 9 ч. за VII клас и от 11 ч. за Х клас. Изпитите по български език и литература ще са на 13 юни 2023 г., а по математика – на 16 юни 2023 г.

В V, VI и VII клас звънецът вече ще бие след 40 вместо след 45 минути във всички училища, както е в момента в III и IV клас. Сега такава е продължителността на часовете в прогимназията само там, където се учи на две смени. Часовете на трите випуска се намаляват по указание на Министерството на здравеопазването (МЗ) и с цел равнопоставеност на всички ученици от тези класове. Промяната се прави чрез изменения в две наредби на министъра на образованието и науката, които бяха публикувани за обществено обсъждане – за учебния план и за организацията на дейностите в училищното образование. Ако бъдат приети, те ще влязат в сила от началото на учебната 2022-2023 година.

ДО 4 МЛН. ЛЕВА ЗА МОДЕРНИ КЛАСНИ СТАИ

Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от Постановление  № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели  „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура”.

До 4 млн. лева ще могат да получат училищата за модернизация на материалната си база по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). За детски градини с до две групи максималният размер е 1,3 млн. лева, а за градини с три и повече групи – 1,8 млн. лева.

Това става ясно от проекта на насоките за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда“ на НПВУ, публикуван за обществено обсъждане.

Общият бюджет за създаване на съвременни училища и детски градини е 326,1 млн. лева. В училищата ще се финансира изграждане на инфраструктура за бъдеща STEM среда – лаборатории, центрове за млади изследователи, свързани класни стаи с високотехнологично оборудване и др.

На общините с недостиг на места в училища и детски градини ще се отпускат средства за пристрояване и надстрояване на вече съществуващи сгради. Това ще се прави и ако училището учи на две смени заради липса на достатъчно класни стаи.

Чрез своите проекти училищата и детските градини трябва да подобрят също достъпа на хората с увреждания до своите сгради.

Проектът на документите е публикуван на следната интернет страница http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1062, както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020) на следния адрес:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Допустими кандидати са общини за общински училища и общински детски градини и държавни училища към Министерство на образованието и науката.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в срок до 28.07.2022 г. включително.

Проекта на условия за финансиране можете да видите  ТУК

Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 Г.) (публ. 02.09.2022 г.)

1486 ЛВ. НАЧАЛНА ЗАПЛАТА ЗА УЧИТЕЛ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ

Най-малко 1486 лв. ще получават учителите от 1 септември 2022 г. Това е увеличение с 5% в сравнение със сегашното стартово равнище. Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата.

Ръстът на заплатите в средното образование от 1 септември т.г. е втори за тази година – над вече дадените 12,3 на сто от 1 април т.г.

Повишението беше договорено между министъра на образованието и науката и социалните партньори в анекс към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Повишението стана възможно след актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. 54,5 млн. лв. от предвидените в нея допълнителни средства се разпределят за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, детските градини и центровете за подкрепа.

Еднакво с учителските заплати сe увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в образователните институции. Минималната основна заплата за старши учител и старши възпитател ще бъде 1533 лв., а за главен учител и главен възпитател – 1592 лв. За заместник-директор се предвиждат най-малко 1675 лв., а за директор -1810 лв.

Индивидуалните основни работни заплати на непедагогическия персонал се увеличават с 4%.

Минимални основни заплати на педагогическия персонал

До 31 август 2022 г. От 1 септември 2022 г.
Учител 1415 лв. 1486 лв.
Старши учител и старши възпитател 1460 лв. 1533 лв.
Главен учител и главен възпитател 1516 лв. 1592 лв.
Заместник-директор 1595 лв. 1675 лв.
Директор 1724 лв. 1810 лв.

Анекса към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование можете да видите  ТУК

За област София-град:

ГРАФИК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

(публ. на 03.08.2022 г.)

Свободни места за четвърти етап на класиране към 15:30 ч. на 03.08.2022 г.

(публ. на 03.08.2022 г.)

На 01.08.2022 г. и 02.08.2022 г.  класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 03.08.2022 г.

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 04.08.2022 г. до 10.09.2022 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането. Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинала на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.(публ. на 29.07.2022 г.)

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 29.07.2022 г.

Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите, желаещите да участват в трети етап на класиране подават заявление в периода 26 – 27 юли 2022 г. Учениците могат да подават заявления за участие в трето класиране в училищата-гнезда или онлайн. Задължително условие е статусът на ученика да не е „записан“.

За София -град:

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА,ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

От 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2022 г.

В Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, чл. 65, ал. 1. (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) е регламентирано „Класирането се извършва централизирано на областно ниво в три етапа от комисията по чл. 54, ал. 4, т. 1.“

На основание на този член Единната информационна система за изпити и прием /ЕИСИП/ е разработена така, че класирането се извършва на областно ниво.

Това означава, че ученик може да кандидатства и да бъде класиран във всяко РУО по отделно и няма да има пречка той да се запише в едното РУО, но да чака второ класиране в друго РУО.

Седмокласниците могат да проверят къде са приети, като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://infopriem.mon.bg/

Учениците, приети на първо класиране, могат да се запишат от 13 до 15 юли т.г. включително. В същия срок могат да подадат заявление за участие във втори етап на класиране тези, които не са доволни от първи етап. Това става в училището, в което вече са класирани.

 1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.
 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Училищата ще приемат документи за записване на 13.07.2022 г., 14.07.2022 г. и 15.07.2022 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.
 1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

За Ваше улеснение предварително може да попълните приложеното тук заявление за участие във втори етап на класиране.Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране.

 1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
  • заявление до директора;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 11.07.2022

При необходимост от корекции на вече въведени заявления за участие в първи етап на класиране в училища  следва да се обръщате към определените училища-гнезда, като това може да се направи само в периода за подаване на заявления – до 07.07.2022 г. вкл. в рамките на работния ден.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране. Това не е пречка за попълване и подаване на заявление.

Ръководство за кандидатстване онлайн

В периода 05.07.2022 г. – 07.07.2022 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Ръководство за кандидатстване онлайн

Съгласно График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания, утвърден със заповед № РД 09-1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката, от тази учебна година няма издаване на служебни бележки с резултати за положените изпити на учениците от НВО в VII клас.

Резултатите на учениците от проведеното НВО в VII клас през учебната 2021/2022 г. фигурират в издадените от училищата  Свидетелства за основно образование на учениците. Резултатите от изпитите от националните външни оценявания в края на VII и в края на X клас се отразяват само като брой точки с точност до 0,01 в съответния документ за завършена степен или етап.

Напомням, че приравняването им към оценки по чл. 9, ал.1 от Наредба №11/01.09.2016 г., издадена от  министъра на образованието и науката за резултатите от оценяване на резултатите от обучението на учениците и отразяването им като текущи оценки противоречи на нормативната уредба.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в X клас можете да видите ТУК.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в VII клас можете да видите ТУК:

Чужд език – 10 клас

Ниво Английски Немски Френски Испански Руски Италиански
А1 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/10klasanglijski-nivoa1

Немски Френски Испански Руски
А2 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/001a-1

Руски
B1.1 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/001a

Немски Руски Италиански
B1 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/10klasangliyski-b1

Немски Френски Испански Руски Италиански

Английски език – 7 клас

Немски език – 7 клас

Френски език – 7 клас

Италиански език – 7 клас

Руски език – 7 клас

МОН дава 4 допълнителни точки на десетокласниците от матурата по математика:

Малко над 30 хил. десетокласници ще получат по 4 точки над реално постигнатия резултат на националното външно оценяване по математика. Причина е създаденото объркване заради първоначално предоставените помощни формули с липсващи скоби. Проблемът е установен при 10 от общо 74 формули и е възникнал при конвертирането на файла от Wordв PDFформат. В 9:44 ч МОН е изпратил на училищата коригиран файл, за което веднага са информирани всички РУО. В 10:24 ч от МОН е изпратен имейл с указание за начало на изпита да се смята моментът, в който учениците са получили коректните помощни формули.

В резултат на възникналата ситуация десетокласниците в повечето училища са получили вярно изписаните помощни формули около или след 10 часа. В отделни училища нови формули изобщо не са били раздадени. В част от училищата времето за работа е било удължено, в други – не. По мнение на вътрешни и външни експерти по математика, които внимателно прегледаха изпитните материали от националното външно оценяване в Х клас, всички задачи могат да бъдат решени, без да се използват формулите с първоначално липсващи скоби. Само при задача 3 една от формулите без скоби би улеснила решението, но нейното прилагане не е наложително. Въпреки това, заради възникналото напрежение, учениците, чието време за работа не е било удължено, ще получат компенсация – 4 точки, колкото е максимално възможният резултат за задача 3. Допълнителните точки ще бъдат дадени както на десетокласниците, които в рамките на редовните 90 минути на изпита не са решили тази задача, така и на тези, които са стигнали до правилния резултат въпреки недоразумението с помощните формули. Максималният брой точки на националното външно оценяване остава 100. Компенсацията се отнася за 30 077 ученици в 740 училища. Не се предвиждат компенсации за десетокласниците, чието време е било удължено и които са имали възможност да работят 90 минути, след като са получили коректните помощни формули.

НВО по математика за VII клас (публ. 16.06.2022 г.)

НВО по математика за X клас (публ. 16.06.2022 г.)

НВО по Български език и литература за VII клас (публ. 14.06.2022 г.)

НВО по Български език и литература за X клас (публ. 14.06.2022 г.)

Седмокласниците и десетокласниците ще се явят на национално външно оценяване по български език и литература и по математика през тази седмица. Те ще положат изпитите в училищата, в които учат. Ще се допускат в сградите срещу документ за самоличност. Трябва да пишат с черен химикал. На външното оценяване по математика учениците могат да използват свитък с формули.

Изпитът по български език и литература  на 14 юни в 10 часа. Той продължава 150 минути. Децата със специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго. Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9,30 часа.

Тестът има 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени – избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

До 8,30 ч  на 14 юни трябва да са в клас  десетокласниците. Тяхното външно оценяване започва в 9 часа. Равнището на компетентностите по български език и литература в края на първи гимназиален етап се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути – два слети учебни часа.

На 16 юни т.г. е националното външно оценяване по математика за учениците в VII и в X клас.

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор – да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача. Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор с необходимите обосновки. Изпитът продължава 90 минути.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Точките не се преобразуват в оценки.

Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни т.г.

Оценката от НВО в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас. С резултата в Х клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.

Резултатите от изпитите в края на IV клас можете да видите ТУК.

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2021/2022 година

Математика (публ. 27.05.2022 г.)

Български език и литература (публ. 26.06.2022 г.)