Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Проект „Ученически практики – 2“13 932 ученици ще развиват професионалните си умения със стажове в реална работна среда във фирми и предприятия по проект „Ученически практики 2“. Техният брой се увеличава с 2 283 спрямо предварително предвиденото. За това се споразумяха Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, управляващ орган по проекта.

Разширяването на обхвата на „Ученически практики 2“ се наложи заради големия интерес от страна и на учениците, и на работодателите и многото заявления за участие.

Училищата, участващи в проекта, са общо 321 в цялата страна. Допълнително през тази учебна година се включват 108 нови училища. Благодарение на това проектът ще обхване по-голям брой паралелки и професионални направления. Голяма част от тях са от приоритетни за икономиката сектори като машиностроене, електроника, архитектура и строителство и др., каквато е една от целите на проекта.

Учениците получават възможност да участват в обучение в реална работна среда под ръководството на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. Така от една страна учениците повишават професионалните си умения, а от друга се засилва партньорството между работодателите и училищата. По проекта се създават и учебно-тренировъчни фирми, в които гимназистите развиват предприемачески способности.

С над 2 млн. лева се увеличават средствата по проекта, като общият им размер става 12 579 860,40 лв. На всеки ученик, преминал успешно практическото обучение, ще продължи да се плаща еднократна стипендия в размер на 372 лева.

Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.“ Те ще продължат до края на 2023 г.

Писмо на МОН с №9105-344/23.09.2022 г.,   с покана за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж “ 2014-2020 г. и заповед РД09-3196/12.10.2021 г. с приложен списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ за учебната 2021/2022 г.

Приложение:

  1. Писмо на МОН с приложения с №9105-344/23.09.2022 г. (Прил. 1, 2, 3)
  2. Заповед №РД09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Със заповед №РД 09-3196/12.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед №РД 09-5476/28.10.2022 г. на министьра на образованието и науката, след проведен подбор са определени държавните и общински училища в Република България, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на проекта.

С оглед спазване на изискването за наемане и отчитане на лицата, изпълняващи дейности по проекта, е предвидено възлагането на дейностите да се извършва с допълнително споразумение по чл. 119 от Кодекса на труда (КТ). Необходимо е и допълване на длъжностните характеристики на директорите със задължение за изпълнение на дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Допълнителните споразумения (по изготвен образец за целите на проекта) следва да бъдат регистрирани в електронната деловодна система с приложена длъжностна характеристика към тях, в която да има включени задължения за работата по проекта. Училищата, които са подали заявление за участие в проекта и са одобрени през учебната 2021/2022 г. се счита, че са заявили желание за участие за целия период на проекта (до 31.12.2023 г.) и с тях няма да се сключва ново допълнително споразумение по чл. 119 от КТ.

Приложения:

  1. Заповед №РД09-5476/28.l0.2021 г.
  2. Заповед № РД09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.015-0001 „ Ученически практики-2”.
  3. Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2015-0001 „Ученически практики-2”.
  4. Образци на документи.Вижте още:


Коментарите са затворени.