Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Кандидатстване по НП „Иновации в действие“ за 2022/2023 г.


Училищата вече могат да подават своите проекти, за да влязат в Списъка на иновативните за учебната 2023/2024 г. Срокът за кандидатстване е 31 януари 2023 г. на ischools.bg. В Списъка могат да влязат държавни, общински и частни училища. Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет, от Обществения съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията.

Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

Насоките за кандидатстване можете да видите тук.

Кандидатстване по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г.

Във връзка с писмо на МОН №9105-292/11.08.2022 г.   относно процедурите по кандидатстването и сроковете, свързани с Национална програма „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г, :

В срок от 01.09.2022 г. до 21.10.2022 г., всяко училище може да кандидатства по НП “Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г. чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg. На платформата ще бъдат публикувани и Правилата за изпълнение на Националната програма.

Директорите на училищата следва да извършат следното:

По Модул 1.„Мобилност за популяризиране-и мултиплициране на добри иновации между училищата“

  1. В срок от 09.2022 г. до 21.10.2022 г. попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа – https://ischools.mon.bg.
  2. Иновативните училища избират помежду си партньор за сътрудничество и обмяна на иновации от Списъка на иновативните училища в електронната система на националната програма, сключват договор по образец за сътрудничество с него. Възможен е само един договор за сътрудничество между две иновативни училища.
  3. Училищата, които не са вписани в Списъка на иновативните училища, избират от електронната платформа иновативно училище, с което да сключат договор. При наличие на повече от едно училище кандидат за партньорство, иновативното училище сключва договор за сътрудничество с избрано от него училище.
  4. Иновативното училище може да партнира само с едно училище, което не е вписано в Списъка на иновативните училища, заявило интерес към съответната иновация в електронната платформа. Важно условие за одобрение на партньорството е двете партниращи иновативни училища да имат сключени договори помежду си, а всяко от тях да има договор с по още едно неиновативно училище, за да се формира група от четири училища.
  5. Плануват се по две мобилности, домакини на които са всяко от двете иновативни училища. На всяка мобилност участват едновременно четирите училища от групата. Програмата за всяка мобилност се определя от иновативното училище, което е домакин на конкретната среща след обсъждане с партньорите.
  6. Процедурата за избор на партньорство и сключване на договори между иновативни и неиновативни училища спира, след като бъдат достигнати посочени индикативни стойности от 300 иновативни и 300 неиновативни училища в електронната платформа на Националната програма „Иновации в действие“, независимо от крайния срок 21.10.2022 г., който е обявен в Правилата.

По Модул 2.„Форуми за иновации в образованието“

Училищата, които желаят да бъдат домакин на регионален форум, следва предварително да го съгласуват с РУО, като посочат своя потенциал и опит за участие и организиране на подобни форуми, свързани с иновациите. След съгласуване с РУО посочват своето желание в електронната  платформа. Темите на регионалните форуми се определят също съвместно с РУО. Съответното РУО съдейства за изготвяне на програмата, организацията и координацията на участниците и дейностите за провеждането на форума.

По Модул 4. – „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

  1. В срок от 09.10.2022 г. до 21.10.2022 г. попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа – https://ischools.mon.bg. за осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване. Училищата могат да кандидатстват само за 1 проект по една от описаните дейности по точка 5.4. от Програмата, които се осъществяват от педагогически специалисти.
  2. Процедурата за кандидатстване в електронната платформа по Модул 4 спира, след като бъде достигната посочената индикативна стойност в размер до 150 000 лв., независимо от крайния срок 21.10.2022., който е обявен в Правилата.

542 ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г. – с 32 повече от миналата година.

Списъкът беше одобрен от правителството днес. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, приет с Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. (публ. 27.07.2021 г.)

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година, приет с Решение № 584 на МС от 20.08.2020 г. (публ. 24.08.2020 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.