Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национално външно оценяване в VII и X класРъководство за кандидатстване онлайн

Съгласно График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания, утвърден със заповед № РД 09-1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката, от тази учебна година няма издаване на служебни бележки с резултати за положените изпити на учениците от НВО в VII клас.

Резултатите на учениците от проведеното НВО в VII клас през учебната 2021/2022 г. фигурират в издадените от училищата  Свидетелства за основно образование на учениците. Резултатите от изпитите от националните външни оценявания в края на VII и в края на X клас се отразяват само като брой точки с точност до 0,01 в съответния документ за завършена степен или етап.

Напомням, че приравняването им към оценки по чл. 9, ал.1 от Наредба №11/01.09.2016 г., издадена от  министъра на образованието и науката за резултатите от оценяване на резултатите от обучението на учениците и отразяването им като текущи оценки противоречи на нормативната уредба.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в X клас можете да видите ТУК.

Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в VII клас можете да видите ТУК:

Чужд език – 10 клас

Ниво Английски Немски Френски Испански Руски Италиански
А1 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/10klasanglijski-nivoa1

Немски Френски Испански Руски
А2 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/001a-1

Руски
B1.1 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/001a

Немски Руски Италиански
B1 Английски

https://soundcloud.com/valeri-roev/10klasangliyski-b1

Немски Френски Испански Руски Италиански

Английски език – 7 клас

Немски език – 7 клас

Френски език – 7 клас

Италиански език – 7 клас

Руски език – 7 клас

МОН дава 4 допълнителни точки на десетокласниците от матурата по математика:

Малко над 30 хил. десетокласници ще получат по 4 точки над реално постигнатия резултат на националното външно оценяване по математика. Причина е създаденото объркване заради първоначално предоставените помощни формули с липсващи скоби. Проблемът е установен при 10 от общо 74 формули и е възникнал при конвертирането на файла от Wordв PDFформат. В 9:44 ч МОН е изпратил на училищата коригиран файл, за което веднага са информирани всички РУО. В 10:24 ч от МОН е изпратен имейл с указание за начало на изпита да се смята моментът, в който учениците са получили коректните помощни формули.

В резултат на възникналата ситуация десетокласниците в повечето училища са получили вярно изписаните помощни формули около или след 10 часа. В отделни училища нови формули изобщо не са били раздадени. В част от училищата времето за работа е било удължено, в други – не. По мнение на вътрешни и външни експерти по математика, които внимателно прегледаха изпитните материали от националното външно оценяване в Х клас, всички задачи могат да бъдат решени, без да се използват формулите с първоначално липсващи скоби. Само при задача 3 една от формулите без скоби би улеснила решението, но нейното прилагане не е наложително. Въпреки това, заради възникналото напрежение, учениците, чието време за работа не е било удължено, ще получат компенсация – 4 точки, колкото е максимално възможният резултат за задача 3. Допълнителните точки ще бъдат дадени както на десетокласниците, които в рамките на редовните 90 минути на изпита не са решили тази задача, така и на тези, които са стигнали до правилния резултат въпреки недоразумението с помощните формули. Максималният брой точки на националното външно оценяване остава 100. Компенсацията се отнася за 30 077 ученици в 740 училища. Не се предвиждат компенсации за десетокласниците, чието време е било удължено и които са имали възможност да работят 90 минути, след като са получили коректните помощни формули.

НВО по математика за VII клас (публ. 16.06.2022 г.)

НВО по математика за X клас (публ. 16.06.2022 г.)

НВО по Български език и литература за VII клас (публ. 14.06.2022 г.)

НВО по Български език и литература за X клас (публ. 14.06.2022 г.)

Седмокласниците и десетокласниците ще се явят на национално външно оценяване по български език и литература и по математика през тази седмица. Те ще положат изпитите в училищата, в които учат. Ще се допускат в сградите срещу документ за самоличност. Трябва да пишат с черен химикал. На външното оценяване по математика учениците могат да използват свитък с формули.

Изпитът по български език и литература  на 14 юни в 10 часа. Той продължава 150 минути. Децата със специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго. Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9,30 часа.

Тестът има 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени – избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор. По традиция последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба.

До 8,30 ч  на 14 юни трябва да са в клас  десетокласниците. Тяхното външно оценяване започва в 9 часа. Равнището на компетентностите по български език и литература в края на първи гимназиален етап се проверява писмено чрез тест с общо 23 задачи. 14 въпроса са с избираем отговор, а 6 – с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути – два слети учебни часа.

На 16 юни т.г. е националното външно оценяване по математика за учениците в VII и в X клас.

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор – да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача. Тестът по математика за десетокласниците има 17 задачи, от които 15 са с избираем отговор, а две – с разширен свободен отговор с необходимите обосновки. Изпитът продължава 90 минути.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Точките не се преобразуват в оценки.

Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни т.г.

Оценката от НВО в VII клас се използва като балообразуващ елемент при приема на ученици в VIII клас. С резултата в Х клас учениците от обединените училища кандидатстват за местата от допълнителния план-прием за продължаване на образованието си във втори гимназиален етап.
Вижте още:


Коментарите са затворени.