Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национални програми за развитие на образованието 2022 г.Писмо на МОН с №9105-346/26.09.2022 г., относно актуализиране на възнагражденията на назначените лица по дейност 5.4 от проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

1.Писмо на МОН с №9105-346/26.09.2022 г.

Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 21), одобрени с  Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет (публ. 17.05.2022 г.)

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 21 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Модулът „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ от НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ е насочен към държавни и общински училища и ЦСОП от системата на предучилищното и училищното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават на хартиен носител в МОН, Дирекция „Приобщаващо образование“ – до 13.06.2022 г., включително. Когато документите се изпращат по поща или чрез куриерска фирма, важи датата на пощенското клеймо.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.
 4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален или за прогимназиален етап.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира проектите в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН.

Ръководител на Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ е Грета Ганчева – директор на Дирекция „Приобщаващо образование“ .Лицата за контакт по модула са:

 • Зейнеп Ходжа – държавен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, тел. 02/9217631, e-mail: [email protected]
 • Нона Костадинова – главен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, тел. 02/9217435, e-mail: [email protected]
 • Виктория Кирилова – главен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, тел. 02/9217549, e-mail: [email protected]

Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ дава възможност на училища да закупят книги с цел създаване на библиотечен фонд или да обогатят фонда с нова съвременна литература; да създадат неформална уютна читателска среда за учениците, като създадат „кът за четене” в училищната библиотеката и/или извън нея — на територията на училището, позволяваща обособяването на такива пространства; да организират и проведат инициативи в създадения „кът за четене” с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес; да реализират съвместни инициативи с обществена библиотека с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло.

По модула могат да кандидатстват държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България, които не са класирани за финансиране в предишните две издания на модула: през учебната 2019/2020 г и през учебната 2020/2021 година, включително и тези училища, които до момента не са кандидатствали по модула.

Документите за кандидатстване – формуляр за кандидатстване по образец (вкл. списък на книгите), решение на педагогическия съвет за кандидатстване по модула и декларация от директора на уилището за недопускане на двойно финансиране, заедно с придружително писмо до Дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмото на МОН. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо.

Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100. За един училищен проект са предвидени 6 000 лв., като това е най-високата сумa, която училище може да получи по модула.

Приложения:

 1. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.
 2. Формуляр за кандидатстване по образец.
 3. Списък на книгите, които ще се закупят.

Предложение за партньорство от Столична библиотека:

Писмо  от Юлия Цинзова– директор на Столична библиотека, с предложение за партньорство в осъществяване на основните цели на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 4 „Библиотеките като образователна среда‘, Дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда“.

Приложение:

 1. Писмо с вх. №РУО1-20250/31.05.2022 г.

НП „Хубаво е в детската градина“ е разработена в съответствие с Приоритетна област 1 „Ранно детско развитие“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030). Дейностите по програмата са насочени към подкрепа на прилагането и популяризирането на иновативни практики, с които се цели повишаване качеството на предучилищното образование. По програмата е допустимо изпълнение на следните дейности:

 1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни педагогически практики, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни системи, в т.ч. при необходимост наемане на други педагогически специалисти за провеждане на дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в детската градина.
 2. Изработване и споделяне иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата.
 3. Споделяне на избрани методи за проследяване постиженията на децата и определяне на готовността им за училище в партньорства със семействата.

Детските градини участват едновременно и в най-малко две от изброените дейности, като едната задължително е Дейност 1. Не е допустимо самостоятелното изпълнение само на една от дейностите.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински детски градини.

Проектното предложение следва да е подготвено съгласно формуляра за кандидатстване и да съдържа всички изисквани документи за кандидатстване. Проектното предложение следва да е обсъдено и одобрено от педагогически съвет на детската градина, подписано от директора и подпечатано с печата на детската градина. Проектното предложение следва да бъде изпратено в срок до 5 юни 2022 г. за оценяване в РУО – София-град на хартиен носител или в електронен вид, ако е подписано с електронен подпис.

Необходими документи за кандидатстване:

 • формуляр за кандидатстване;
 • автобиографии на членовете на екипа по проекта;
 • концепция за изпълнение на иновативния проект, която задължително включва описание на иновацията, план-график за изпълнение на проекта и очакваните резултати (не само за екипа на детската градина, но и за децата) от неговото изпълнение или иновативна и авторска програмна система, като тяхната приложимост се оценява от регионалната комисия;
 • декларация от директора на детската градина за недопускане на двойно финансиране (съгласно т. 13.2. от националната програма).

Всяка детска градина има право да участва само с едно проектно предложение по програмата.

Приложение:

 1. НП „Хубаво е в детската градина“.

Първите дейности, за които ще се кандидатства от 15.06.2022 г. са за:

 • Детските градини – Дейност „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата на предучилищното образование“;
 • Училищата – Дейност „Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование и внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес, в това число и модела 1:1“, етап 1 – Кандидатстване за оборудване за фронтално обучение.

НП „Мотивирани учители и квалификация“ включва дейности, ориентирани към училища с недостиг на педагогически специалисти и към училища, които предлагат работа с уязвими общности. Насочена е и към учители и специалисти с висше образование със или без придобита професионална квалификация „Учител“, притежаващи знания, умения и нагласи, които ги правят подходящи за преподаване в нуждаещите се училища.

Модул 2 на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г. е изцяло насочен към обучения на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават. Те ще получат подготовка във висше училище в съответствие с изискванията за образование за заемане на учителските длъжности, регламентирани в Приложение 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кандидатстването по Модул 2 на програмата се осъществява по обявена процедура на официалната страница на Министерство на образованието и науката, която включва подаване в срок до 10.06.2022 г. в РУО на заявление по образец с приложени копия на:

 1. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен с професионална квалификация „Учител по…“, съгласно изискванията в Приложение 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността.
 2. Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит.
 3. Професионална автобиография.
 4. Мотивационно писмо.
 5. Препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател.

Приложения:

 1. Процедура за подбор.
 2. Заявление.
 3. Договор.
 4. Декларация на участник в НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г

Националната програма /НП/ „Заедно за всяко дете“, в която Модул 3 е „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Той е насочен към изграждане на партньорство, на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. С него за първи път се поставя условието срещите с родителите да се провеждат след заявен интерес от тяхна страна и по предварително посочени от тях теми. За първи път с този модул се насърчават училищата да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците.

По Модулът могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или прогимназиален етап на основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Документите за кандидатстване по Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмото на МОН (17.05.2022 г.), с което чрез РУО сте уведомени за кандидатстването по Модула. Документите могат да се подадат на място или по пощата. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, който е приложен към настоящото писмо. Допуснати до оценяване ще бъдат формулярите само на онези училища, които са подадени в определения срок и са кандидатствали за всички дейности (Дейност 1 и Дейност 2) по Модул 3. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Екипът за управление на националната програма, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“.

Приложение:

 1. НП „Заедно за всяко дете“
 2. Формуляр по образец за кандидатстване по Модул 3

НП „Бизнесът преподава“ съдържа следните модули:

 • Модул 1 „Бизнесът в училище“
 • Модул 2. „Учители в предприятията“.

Кандидатстване за участие в НП „Бизнесът преподава“: https://np.mon.bg/

Срок за кандидатстване: от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г.

ВАЖНО!

Допустими бенефициенти и по двата модула са всички български общински и държавни училища, които осъществяват обучение от I до XII клас, както и Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).

Задължително е да бъде приложен договор за партньорство с работодател, който е регистриран в платформата на програмата.

Националната програма /НП/ „Без свободен час“, в която Модул 3 е „Подкрепа на ОРЕС“. Той е насочен към осигуряване на средства за изплащане на допълнително месечно възнаграждение за компенсиране на разходите за консумативи на провеждащите ОРЕС педагогически специалисти от домовете си. С условията и сроковете за участие и принципи на финансиране  на Модул 3 „Подкрепа на ОРЕС“ от  НП „Без свободен час“ можете да се запознаете от публикуваната програма на официалната страница на МОН, секция „Програми и проекти“, Приложение № 13 към т. 1, буква „м“ .

Националната програма „Отново заедно” е за провеждане на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика.   Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта, които да спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да стимулират личностното им развитие. Тя се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни, общински, частни и духовни училища, обучаващи ученици от I до XI клас през учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 години.

Ученическите туристически пътувания се провеждат при условията и по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инциирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование,приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.

Всяко училище може да кандидатства с един или няколко формуляра по програмата.

Във всеки  формуляр може да бъдат включени една или няколко групи, а всеки ученик може да бъде включен само в една група.

Условията за кандидатстване са:

 • извършен подбор за участие на учениците в туристическите пътувания по програмата и сформиране на групи с решение на педагогическия съвет;
 • представяне на решение на педагогическия съвет за избор на туроператор;
 • представяне на проект договор с туроператор. Договорът с избрания туроператор задължително трябва да включва в предмета си маршрут, местоположение и вид на обекта за настаняване, брой нощувки, брой и вид на храненията, застраховка, други услуги, включени в общата цена (дейности, свързани с посещения на забележителности, входни такси, екскурзии и др.); към договора задължително трябва да се приложи офертата на избрания туроператор, която става неразделна част от него.

Училища, в които има над 150 ученици, могат да кандидатстват с до 7% от общия брой, но не повече от 165 участници общо по програмата, а училища, в които има под 150 ученици, могат да кандидатстват с до 12 участници. През II етап могат да кандидатстват всички училища с допълнителен брой участници, но не повече от максималния брой, определен за двата етапа на програмата – 165 участници.

Максималната сума, за която може да кандидатства едно училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС) при шестдневен туристически пакет на фиксирана стойност — 500 лв. (с ДДС) на един участник.

Документите за кандидатстване – формуляр за кандидатстване по образец; решение на педагогическия съвет за определяне на участниците (по критерии, избрани от педагогическия съвет), сформиране на групи и избор на туроператор; избраната за изпълнение оферта; проект на договор и декларация от директора на училището за недопускане на двойно финансиране, се изпращат по електронен път на електронен адрес: [email protected] с копие до съответното регионално управление на образованието в следните срокове

 1. от датата на приемането на Решението на Министерския съвет за одобряване на програмата до 30 юни 2022 г. (1 етап);
 2. от 01 юли 2022 г. до 01 септември 2022 г. или до изчерпване на средствата (II етап).

За повече информация може да се обръщате към г-жа Яна Малашева, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 92 17 738; e-mail: [email protected] и г-жа Нурселин Казак, главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 2 17 758; e-mail: [email protected]

Приложения:

 1. Национална програма „Отново заедно”
 2. Формуляр за кандидатстване по образец

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула – Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт. По нея могат да кандидатстват всички държавни и общински училища. В програмата могат да участват ученици от частните училища, но само когато частното училище кандидатства в партньорство с държавно или общинско училище.

Необходимите документи за кандидатстване – придружително писмо от директора на училището, решение на педагогическия съвет, формуляр за кандидатстване (по образец) и декларация за липса на двойно финансиране (съгласно правилата на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – приложение 1) следва да изпратите в срок до 27 юни 2022 г. в РУО – ……………… чрез системата за сигурно електронно връчване.

Приложения:

 1. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.
 2. Формуляр за кандидатстване.
 3. Приложение №1 Програма.
 4. Декларация за липса на двойно финансиране.

Двадесет и една национални програми за развитие на образованието одобри правителството. Общо 242,6 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази година в предучилищното и училищното образование чрез националните програми. Някои от вече познатите сред тях са  разширени чрез нови модули. Две от тях са нови – „Заедно в изкуствата и спорта“ и „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“.

 1. С първата програма ще се инвестират 90 млн. лв. в личностното развитие на учениците чрез занимания с колективни спортове и изкуства.До края на юни всички училища могат да сформират ученически спортни отбори и групи по изкуства и да ги регистрират в регионалните управления на образованието. Заниманията ще започнат в началото на следващата учебна година и ще се финансират по новата Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“.„Заедно в изкуствата и спорта“ ще стимулира колективните извънкласни дейности. Ще се организират отбори по футбол, волейбол и баскетбол, вокални, танцови, музикални, театрални групи. Техни ръководители могат да бъдат не само учители, но и треньори и творци извън образователната система. Официалният старт на програмата ще бъде даден на националния стадион „Васил Левски“ през септември. Специален гост на празника на спорта и изкуствата ще бъде Христо Стоичков, който горещо подкрепя новата инициатива.Очаква се до 70 000 ученици да участват в до 6000 групи и отбори по „Заедно в изкуствата и спорта“.Училища с по-малко от 400 ученици могат да регистрират до две групи по изкуства и до два спортни отбора. В по-големите училища ще се финансират до три групи по изкуства и до три отбора.
 2. С 10 млн. лв. по другата нова програма ще се осигурят възнагражденията на не по-малко от 900 медиатори и социални работници – както вече назначени, така и нови.
 3. Програма „Иновации в действие“ е допълнена. По нея ще се разработят методика и обучителни ресурси за STEM образование. Те ще бъдат приложени във вече изградените STEM центрове в 263 училища в страната и в други 1980 училища, в които ще се изградят STEM центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост.
 4. По друга програма  ще се подкрепя целодневното обучение и експерименталната работа по природни науки в профилираните училища. За поредна година ще се инвестира в уроци, провеждани в културни институции. Ще се подобрява библиотечната среда и ще се изграждат площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Ще се създават и условия за достъп на хора с увреждания и със специални образователни потребности, ще се повишава сигурността в училищата чрез видеонаблюдение и други технически средства.
 5. Ще продължи подпомагането на екипите за обхват за включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система.
 6. Предвижда се разработване на помагало по български език като чужд за деца мигранти и чужденци, търсещи или получили закрила.
 7. Запазва се програмата за модернизиране на професионалното образование.
 8. За втора година чрез програма „Отново заедно“ ще бъдат осигурени средства за туристически пътувания за ученици от I клас до XI клас за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. За целта са осигурени 22,6 млн. лв.
 9. По национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ учителите ще могат да повишават и допълват своите знания и умения, а специалисти от сфери извън образованието ще могат да придобият педагогическа квалификация. Отново е гарантирана възможността за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти.
 10. По програмата за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците ще се изграждат модерни кабинети в центровете за подкрепа на личностното развитие, където има занимания в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Ще се оборудват и кабинети за терапия и рехабилитация в центровете за работа с деца със специални потребности.
 11. Остават националните програми „Бизнесът преподава“, „Обучение за ИТ умения и кариера“, „Роден език и култура зад граница“, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, както и програмите за националното външно оценяване и ученическите олимпиади и състезания, за детските градини, информационните и комуникационните технологии в образованието. МОН ще продължи да финансира общински проекти за образователна десегрегация, както и наемането на заместващи учители.Вижте още:


Коментарите са затворени.