Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за март, 2021
Организация и образци на документи по прием в XI, VIII и V клас

Заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите по приемане на ученици в XI клас на неспециализираните училища по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием и в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил [...]

Национални програми 2021

Национални програми за развитие на образованието, одобрени с   Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 10.03.2021 г.) С Решение № 188/05.03.2021 г. на Министерски съвет на официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“ са публикувани одобрените Национални програми /НП/ за развитие на образованието за 2021 г. Сред тях [...]

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания

Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България. Приложение: Заповед № РД 09-474/25.02.2021 [...]

Подкрепа за приобщаващо образование

Писмо на МОН с №9105-346/26.09.2022 г., относно актуализиране на възнагражденията на назначените лица по дейност 5.4 от проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. Приложение: 1.Писмо на МОН с №9105-346/26.09.2022 г. Във връзка с писмо № 9105-300/18.08.2022 г. на Министерство на образованието и науката и с приключване на планираните обучения по Дейност 6 от проекта, които имаха [...]

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Във връзка  с предстоящото финансиране на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, в началото на месец януари 2023 година ще бъдат преведени финансовите средства на училищата за всички завършили и потвърдени в срок до 30.12.2022 г. от РУО обучителни групи в Информационната система по проекта. В тази [...]