Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Във връзка с писмо на МОН, изпълнението на дейностите по проекта „Подкрепа за успех“ при условията на въведените със заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, временни противоепидемични мерки на територията на страната в периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. може да се провеждат присъствени дейности по проекта – допълнително обучение и занимания по интереси, само за групите с ученици от I до IV клас.

Групите за допълнителни обучения и за занимания по интереси с ученици от V до ХII клас в посочения период може да провеждат планираните си занимания само от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, когато това е приложимо.

В информационната система на проект „Подкрепа за успех“ е публикуван формуляр за отчитане на годишния напредък на учениците за учебната 2019/2020 година. В срок до 25.11.2020 г., всяко училище трябва да изпрати формуляра еднократно  в информационната система на проекта.Попълват се данни за периода от 15.09.2019 г. до 14.09.2020 г.

Във връзка с писмо №9105-366/ 28.10.2020 г. от ръководителя на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“:

През изминалата 2019/ 2020 учебна година част от групите за занимания по интереси – Дейност 5 от проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансирани по ОП НОИР 2014-2020 г., не успяха да проведат в цялост определените за целта 70 часа до края на учебната година. Това наложи с разрешение на Управляващия орган на ОП НОИР, срокът на дейността да бъде удължен до 15 октомври 2020 г.

Поради условието, че за успешно участвал в заниманията по интереси (получил удостоверение) се счита ученик, участвал в 70 часа занимания на съответната група със съответно издадено удостоверение, и само в този случай се признават и извършените разходи, които са в размер на 135 лв. (съгласно Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“), е взето решение за повторно удължаване на срока. В този смисъл планираните за учебната 2019/ 2020 година часове за занимания по интереси, но непроведени, могат да бъдат реализирани до края на календарната 2020 година.

В тази връзка, на училищата, които имат право да провеждат занимания по интереси по проекта, (включени в Приложение№2 към заповед №РД 09-2779/ 28.10.2019 г. на министъра на образованието и науката), Управляващия орган предоставя възможността, планираните, но невзети до момента часове за занимания по интереси за учебната 2019/ 2020 г., да бъдат проведени в срок до края на календарната 2020 година.

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

С писмо на МОН,  екипът за организация и управление на проект „Подкрепа за успех“ е договорил по-висок размер на допълнителното трудово възнаграждение (ДТВ) за работа на първа линия за времето на извънредното положение от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г., обявено с Решение на Народното събрание от 06.04.2020 г. (обн. в ДВ, бр. 34), на наетите по трудов договор по проекта образователни медиатори/социални работници. Месечният размер на ДТВ за образователни медиатори/социални работници, наети на пълно работно време (8 часа) за работа на първа линия за времето на извънредното положение от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г. е 400 лв. или общо 800 лв. за два месеца.

Училищата, които в изпълнение на писмо № 9105-325/ 02.10.2020 г. са начислили и изплатили ДТВ, следва да доначислят и изплатят разликата до новия размер на ДТВ на образователните медиатори/социални работници, работили на първа линия по време на извънредното положение. Съобщението е публикувано в информационната система на проекта.

Съгласно писмо на МОН,  актуализирана индивидуална карта на ученика, в която се отразяват потребностите   от допълнително обучение по учебни предмети за учебната 2020/2021 година.

Попълването ѝ се осъществява от учителя по съответния учебен предмет и от координатора по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование и се съхранява в портфолиото на ученика, създадено по проекта. Като част от документацията, индивидуалната карта е документът, доказващ включването в допълнително обучение на конкретния ученик и изискващ се при проверка на документацията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Актуализирана ндивидуална карта на ученика по проект „Подкрепа за успех“.

С електронно писмо  МОН уведомява, че на началната страница на информационната система на проект „Подкрепа за успех“ е публикувана информация, свързана с организиране и провеждане на присъствено допълнително обучение по проекта. За улеснение на потребителите е публикувано и Ръководство за работа с платформата. Директорите на училищата, участващи в проекта, да се запознаят с информацията, а директорите на новите училища, включени в проекта – и да се регистрират в информационната система на проекта.

Във връзка с писмо на МОН, за всички училища по проекта „Подкрепа за успех“ в рамките на определените единични разходи по Дейност 3 и Дейност 4, са определени допустими разходи за подкрепителната закуска (пакетирана) и водата на учениците за времето на допълнителното обучение, както и за закупуването на шатри без страни и на подходящо оборудване (маси и столове), които може да се използват при външни условия, като се дезинфекцират. Относно пътуващите ученици от средищните и защитените училища се заплащат и транспортните им разходи.

Във връзка с част от въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, свързани с разпространението на вируса COVID-19 и с преустановяването на присъствен учебен процес в училищата, след обобщен анализ и събрана информация от МОН беше акцентирано върху проблем, свързан с натрупването на определени пропуски от ученици при усвояването на учебното съдържание по учебните предмети в съответни училища.

Със заповед № РД09-1237/28.05.2020 г. на министъра на образованието и науката – Приложение №3, определените въз основа на допълнителен критерий в Методологията училища са включени в изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 от проекта, считано от 01.06.2020 г. до края на учебната 2019/ 2020 г.

С оглед компенсирането на натрупаните пропуски и предотвратяването на риска от преждевременно напускане на образователните институции от учениците, срещащи обучителни затруднения, моля да създадете необходимата организация за стартиране на Дейност 3 и Дейност 4 по проекта „Подкрепа за успех“, считано от 01.06.2020 г. до края на учебната 2019/ 2020 г.

Приложено писмо на МОН с вх. № РУО1-12642/02.06.2020 г., относно включването на нови училища по проекта „Подкрепа за успех“.

Приложения:

  1. Писмо на МОН с вх. № РУО1-12642/02.06.2020 г.
  2. Заповед № РД09-1237/28.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.
  3. Приложение №3 към заповед № РД09-1237/28.05.2020 г.
  4. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.
  5. Указания за изпълнение на дейностите по проект bg05m2op001-2.011-0001 „подкрепа за успех“
  6. Индивидуална карта на ученика.

Във връзка с писмо на МОН № 9105-189/02.06.2020 г., относно включване на нови ученици в целевата група, е приет допълнителен критерий, въз основа на който в целевата група може да се включат учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище, вследствие на въведените противоепидемични и/или други мерки, свързани с опазване на здравето и живота на населението, не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител. Тези ученици може да бъдат включени, считано от 01 юни до края на учебната 2019/ 2020 година, в нови /отделни групи/ за допълнителни обучение по Дейност 3 или по Дейност 4 при определени условия, посочени в приложеното писмо на МОН.

Допълнителното обучение по Дейност 3 се осъществява присъствено, а по Дейност 4, присъствено доколкото това е възможно, като се възстановява и възможността за провеждане на присъствени занимания по интереси по Дейност 5 /за сформираните още в началото на учебната 2019/2020 година групи/.

Училището създава организация за стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки в съответствие със Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование на министъра на образованието и науката.

Приложение:

  1. Писмо на МОН № 9105-189/02.06.2020 г., вх. № РУО1-12621/02.06.2020 г., относно включване на нови ученици в целевата група.
  2. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование.
  3. Индивидуална карта на ученика.

За нуждите на проект „Подкрепа за успех“ са разработени два вида анкетни карти – за директорите на училищата, включени в проекта и за назначените по проекта образователни медиатори.

Трябва да бъдат попълнени по електронен път в срок до 10.07.2020 г. на следните линкове:

∙ за директори:
https://forms.gle/ZNdjGAGHvuXWG1827

или https://docs.google.com/forms/d/1c8DIUXF5-qWZ6VqYMKxvm8ofZ2nFE1tEjHxEE62vjbY/edit#responses

∙ за образователни медиатори:
https://forms.gle/XoTL9fb2XFoGYCE67

или https://docs.google.com/forms/d/1atf-PLXlzNrWLOuwxpcPjFNsSOOH6ydpgfj1DKRk2Fg/edit#responses

При необходимост от допълнителна консултация може да се обръщате към доц. Йосиф Нунев – консултант по „Дейност 7“ на електронен адрес: [email protected].
Вижте още:


Коментарите са затворени.