Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Съгласно Допълнително споразумение № 3 към Административен договор № BG05M2OP001-3.005-0004-C01 от 16.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /2014-2020/ и писмо № 9105-392/18.11.2022 г. на Министерство на образованието и науката, срокът за изпълнение на процедура  BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ e удължeн до 31.07.2023 г. Всички дейности и плащания следва да бъдат приключени и отчетени в рамките на този срок.

Информация  и указания на МОН, относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” в писмо   № 9105-186/02.06.2020 г:

  1. Писмo на МОН с № 9105-186/02.06.2020 г.

В писмo на МОН, относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, приложено   бланка на удостоверение по Дейност 1 за проведените по проекта допълнителни форми на педагогическо взаимодействие (ДФПВ) в неучебното време и  нова индивидуална карта, тъй като съгласно настъпилите промени в Наредбата за приобщаващото образование и съответно в броя на допустимите ДФПВ през неучебното време, е необходимо тези карти да бъдат актуализирани.  В индивидуалната карта е видно планирането и за учебното време. Тази карта се отнася само за учебната 2019/2020 година.

Приложения:

  1. Удостоверение по Дейност 1 за проведените ДФПВ.
  2. Индивидуална карта по Дейност 1.Вижте още:


Коментарите са затворени.