Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

НВО в VII клас и кандидатстване


Кандидатстване в гимназия след VII клас

ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Приетите ученици в първия етап на класиране се записват до 16 юли, включително.

Тези, които искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка:
1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
2. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
Възможно е да бъдат поискани и други документи, които следва да бъдат представени допълнително в съобразен със ситуацията срок и формат.
3. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията, която е създадена за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД към дата 13.07.2020 г.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второ класиране.

Вторият етап на класиране приключва до 20 юли 2020 г.

В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

За професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Кандидатстването е електронно, но се запазва възможността за подаване на заявление и на хартия. Това може да стане в определените от регионалните управления на образованието училища-гнезда. Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

При избора и подреждане на желанията при попълване на заявлението за кандидатстване на конкретен ученик за неговия шанс за приемане в съответното училище може да се съобразите със статистиката на успеваемостта по пол и точки от НВО по региони.

Статистика на успеваемостта по пол и изпити за област София-град:

Статистика на успеваемостта по полове и изпити

Детайлна статистика – НВО 7 клас за област София-град:

Български език

Математика

Български език и математика

Ръководство за кандидатстване онлайн – първи и втори етап на класиране

В профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.

Срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя.

Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2020 г.

Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.

След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.

Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.

Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.

Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 13 юли.

Незаетите места до утвърдения училищен и държавен план-прием и освободените през учебната година места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

НВО за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година

Проверката на резултатите от НВО става с входящ номер и идентификационен код.

http://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg/

Български език и литература, 15 юни 2020 г.

Математика, 17 юни 2020 г.
Вижте още:


КАК СТОТИНКИТЕ ДА ЗАБЛЕСТЯТ?
Виждат ли се звуците - ЗВУКОВИ ПРЪСТЕНИ
МАГИЧЕСКИ КОНЕЦ
ФОКУС С ЛЕД-РАЗРЯЗАН ЛЕД
НАПРАВИ ДВУЦВЕТНО ЖИВО ЦВЕТЕ
НАПРАВИ ДЪЖД В ЧАША
ОПИТ С ЦВЕТОВЕТЕ НА ДЪГАТА
Фокус със свещ
Физически опит Триене и плъзгане
Живи барометри
Електролиза на тиган
Главоблъсканица с обикновени дроби
ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА С КАЛПАЦИ
Фокус с балони
Експеримент със статично електричество
Фокус със Светеща Вода
Експерименти с Влакна и Бои
Как да Направим Кристални Украшения за Елха

Коментарите са затворени.