Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Анекс към Колективния трудов договор за Столична община- 27 юли 2021 г.

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=7102

Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г.

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=5615

Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г.

https://www.podkrepa-obrazovanie.com/images/dokumenti/Anex-Dec_2020.pdf

Последен КТД

Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование – 17.08.2020 г.http://www.sbubg.info/files/OTKD_17_08_2020.pdf

Подписа се нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 2020 г.

виж прикачения файл

ще е валиден до 25-и ноември 2020 г., когато ще трябва да се подпише нов договор. Преговорите за финансовите параметри по него ще започнат на 30-и юни т.г. Вероятно минималните заплати за различните учителски длъжности ще бъдат увеличени.

АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д01-112 ОТ 11.05.2020 Г.

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=5133

…………………..

1.В чл.36 се създава ал.14

„(14) За учебната 2019/20 година на лицата, определени за квестори и учители- консултанти  на националното външно оценяване в края на VII клас, на държавните зрелостни изпити, на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, а също и на членовете на комисия за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището, включително и на непедагогическия персонал, както и на директорите на училищата, в които се провеждат  НВО и/или ДЗИ, се заплаща сумата от 80 лв на човек за изпитния ден при реално изпълнение на задълженията.“

2.Създава се чл.42а

„Чл.42а Във връзка с последиците от обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание……………

……… размерът на основния платен годишен отпуск по …………….за членовете на синдикалните организации от непедагогическия персонал в детските градини и училищата да бъде увеличен за 2020 г. с 20 работни дни над договорения по чл.42 т.1  от КТ “

3.В преходните и заключителни разпоредби се създава &3:

…………………………

……………………

  1. Анекс към Колективен трудов договор за Столична община от 27.06.2018 г., сключено между Столична община, синдикалните и работодателските организации.
  2. Споразумение от 01.07.2020 г. между работодателските организации и Регионално управление на образованието – София-град.
Вижте още:


Коментарите са затворени.