Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Решения на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество


Относно дейностите на педагогическите специалисти в периода 13-16.04.2020 г.

заповед №РД09-762/09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката

Съгласно заповед № РД 09-746 /08.04.2000 г. на министъра на образованието  и науката поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание времето за ползване на пролетна ваканция за учениците от I -XII клас се намалява до дните от 17.04.2000 г. до 20.04.2000 г.

Решения на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в в системата на предучилищното и училищното образование образование

На 03.04.2020 г. е проведено дистанционно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование и са взети следните решения:

  1. По време на дистанционното обучение да се изплащат всички трудови възнаграждения на педагогическите специалисти, в изпълнение на заповедта на министъра на образованието и науката в съответствие с реалното им участие в организираните на училищно ниво дейности.
  2. За непедагогическия персонал, зает в училищата, както и за педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини – да бъдат обмислени и заложени по график дейности за поддържане на хигиената в сградите, за консултации с родители, за подпомагане на други дейности в детската градината и в училището или в други направления в населеното място. Да бъде споделен опит с Националното сдружение на общините за добри практики в различни градове по ангажирането на персонала.
  3. По отношение на отчетността на дневната работа на учителите /5 часа/, изискванията на директорите на училищата да бъдат максимално икономични / дневният отчет да не отнема повече от 2-3 минути на учителя/, тъй като тази информация е необходима единствено за финансовата отчетност и за изплащане на трудовите възнаграждения, а не за контрол на педагогическата работа на учителя. Учителите отразяват темите на методичните единици в дневниците на паралелките, като в компетенциите на директорите е да осъществяват контрол. От тази седмица, по указания на министъра на министъра на образованието и науката, да започне поставянето на оценки на знанията и уменията на учениците в условията на дистанционно обучение.
  4. В периода от 13 до 16 април 2020 г. да бъде въведена облекчена организация на дистанционното обучение, като в зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 часа да се заложат занимания по интереси (музика, изобразително изкуство, физически дейности), занимания с педагогическите съветници или дискусии по теми за час на класа.Вижте още:


Коментарите са затворени.