Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за ноември, 2019
Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (обн. – ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.) (публ. 19.11.2019) Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и [...]

Анекс към КТД подписан на 12.11.2019 г.

Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г. http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=5615 Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г. https://www.podkrepa-obrazovanie.com/images/dokumenti/Anex-Dec_2020.pdf АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО От 11.05.2020г. Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от11.06.2018г., [...]

ПРОГРАМА “ ОБРАЗОВАНИЕ С НАУКА „

Националния антропологичен музей /НАМ/ към БАН,  осъществява  образователните програми на музея. Националният антропологичен музей предлага образователни програми, насочени към обогатяване на познанията по история на България и биология. Чрез оригинални находки и натрупана научна информация, на учениците се предоставя възможност да се запознаят с резултатите от антропологичните проучвания на хората, обитавали българските зами от древността [...]