Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Изменение и допълнение на Наредба №8 за информацията и документите


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) -В сила от учебната 2022/2023 година,Издадена от министъра на образованието и науката,Обн. ДВ. бр.65 от 12 август 2022г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (публ. 10.09.2021 г.)
В сила от 10.09.2021 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.;…)
(обн. – ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г.) (публ. 31.03.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., … и бр. 42 от 2019 г.)
(обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019 г.)

Вижте още указания за водене на личните картони и формуляр на заявка за лични картони:

УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЛИЧНИТЕ КАРТОНИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Вижте предходните изменения и допълнения и самата наредба №8:

Наредба за изменение и допълнение на    Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.;….; изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
Вижте още:


Коментарите са затворени.