Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за април, 2018
Изменение и допълнение в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 на МС от 30.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г.) Изменение и [...]

Компютърно моделиране в III клас от учебната 2018/19 година

От следващата учебна година се въвежда изучаване на нов учебен предмет – компютърно моделиране за учениците в III клас. Целта е още в най-ранна възраст децата да творят в дигитална среда чрез съвременни визуални средства. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ  ЗА III КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Учебни програми за III клас в сила от учебната 2018-2019 [...]

ЛИНКОВЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 05.04.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.) Обн. –  ДВ,  бр. 32   от 13.04.2018  г .,  в сила от 13.04.2018  г. МОН [...]

Кариерни консултанти

Заповед № РД09-580/01.02.2019 г. за определяне на норматив за кариерен консултант, минимална численост на кариерните консултанти и размер на финансирането на дейностите по кариерно ориентиране и консултиране по първостепенни разпоредители с бюджет за 2019 г. Заповед №РД09-679/11.04.2018 г. за утвърждаване на норматив и минимална численост на кариерни консултанти