Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Иновативни училищаДо 31 януари 2020 г. неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища могат да подават проекти за кандидатстване за иновативно училище.

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Кандидатства се само с електронен формуляр, който можете да намерите на: ischools.bg

За въпроси: i.mutsevski@mon.bg и n.beleva@mon.bg.

Графичният знак на иновативните училища е регистриран в Патентното ведомство на република България под №10301. Училищата могат да използват логото единствено във вида, в който е признато. То може да се поставя до 30 януари 2028 година, ако все още училищата фигурират в Списъка на иновативните училища.

Кандидатстване за иновативно училище за учебната 2019/2020 година

В срок до 31.01.2019 г. може да подавате училищни проекти за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2019/2020 година на адрес: https://ischools.bg.

Училищните проекти се подават единствено чрез електронен формуляр. За улеснение на кандидатите е предоставен работен документ, който е аналогично копие на електронния формуляр.

На горепосочения адрес са публикувани и Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

За попълването на електронния формуляр има ограничение на сесията от 30 мин.(считано от момента на отварянето). За да се улесни процесът по въвеждане на информация, може предварително да използвате РАБОТЕН ДОКУМЕНТ (чернова), който съдържа аналогично копие на въпросите от електронния формуляр. Работният документ може да бъде свален в .doc формат или да бъде попълван директно в google диск.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМАТА

МОН ОБЛЕКЧАВА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

За разширяване обхвата на иновациите за учебната 2018/2019 година ще бъде разработен електронен формуляр, в който ще можете да въвеждате подробна информация за разширения обхват на иновациите, които вече се прилагат за настоящата учебна година. След изпращане на формуляра, автоматично ще получите електронно писмо с форматирана версия на формуляра.

Електронният формуляр за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, ще бъде наличен на сайта не по-късно от 01.02.2018 г., като срокът за подаването му ще бъде до 16.02.2018 г.

Ако се налага подаване на исканията за разширяване обхвата на иновациите и по друг начин освен с електронен формуляр, ще бъдете уведомени своевременно.

В електронния формуляр задължително се попълват данни за:

-        Пълно наименование на училището;

-        Населено място;

-        Код на училището по НЕИСПУО;

-        Точно описание на иновацията, която е описана в одобрената програма за учебната 2017/2018 година;

-        Класове и/или групи, при които ще се прилага одобрената иновация през учебната 2018/2019 година, но не са предвидени и описани в одобрения за настоящата учебна година проект;

-        Настъпили промени в кадровото осигуряване на иновацията, свързани с нейното разширяване – имена на учители, ръководители на групи и др.

Кандидатстването за иновативни проекти ще става по облекчена процедура при попълване на формуляра.

До 31 януари 2018 г. неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища могат да подават проекти. Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

За улеснение на кандидатите е предоставен работен документ, който е аналогично копие на електронния формуляр.

На същия адрес са публикувани и Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища в България за учебната 2018/2019 година.

До 31 май 2018 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година.

Електронния формуляр можете да намерите на: ischools.bg.

От септември започва обучението в първите 184 иновативни училища в България

РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища

Правителството одобри първия списък с иновативни училища в страната. Това са 184 учебни заведения, одобрени от Комисията за иновативните училища.

Идеята за иновативните училища, залегнала в Закона за предучилищно и училищно образование, е те да бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

45 от одобрените училища ще подобрят качеството на образованието чрез разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, 51 училища – чрез организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.
По видове училищата са девет начални, 67 основни, пет обединени, 51 средни, 30 профилирани гимназии, 21 професионални гимназии и един колеж. От всичките 184 училища в списъка 22 са държавни, 129 са общински и 33 са частни.

Описаните в училищните проекти иновативни процеси ще бъдат с продължителност до четири години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.
Вижте още:


Коментарите са затворени.