Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Иновативни Училища – по светаИновация  в образованието е всяка нова идея успешно осъществена в практиката. Обучението в много от иновативните училища е базирано върху образователната стратегия” Flipped classroom”( в смисъл обърната, огледална класна стая),разработена от  Salman Khan. В традиционния модел на обучение, учителят е в центъра на урока и източник на информацията, разпространител на новото знание. Той поднася новото учебно съдържание, той организира дискусиите, той поставя индивидуалните или групови задачи, той отговаря на възникналите въпроси. Активното въвличане на самите ученици  в традиционния стил на обучение  е  ограничено и отложено. За затвърждаване на знанията и уменията и за проверка на степента на тяхното усвояване учителят дава домашна работа и провежда устни и писмени изпитвания.

Стратегията” Flipped classroom” измества центъра и прави активна страна самия ученик. Учебният процес  излиза от рамките на класната стая и става предимно он-лайн. Използват се разнообразни източници за новото учебно съдържание, провеждат се дискусии между учениците. Те правят самостоятелно или под ръководството на учителя проучвания и изследвания по теми и проблеми, задълбочени лабораторни експерименти, разработват проекти, анализират, участват в дебати и изнасят презентации.. Модерната образователна технология дава възможност учениците да се задълбочат в изучаването на новото учебно съдържание, да го усвояват с темп, отговарящ на техните персонални възможности и интереси. Границата между домашната работа и работата в клас изчезва. Учениците активно се ангажират в собственото си обучение и то се превръща в самообучение, където ролята на учителя е важна, но ненатрапчива. Обучението  е персонализирано и с  практическа насоченост.

Първият импулс към преобръщане на образователната среда в училището идва от публикация на Алисън Кинг през 1993 г., в която тя предлага времето в учебния час да не се използва само за предаване на  информация от учителя към учениците, а да се използва за активно учене-„ за изграждане на смисъл, а не предаване на информация”. Своя концепция за активно учене през 1997 г. разработва и професорът от Харвард Ерик Мазур. Подходът му позволява вместо да чете лекции пред студентите, да ги направлява в  процеса на тяхното активно учене и усвояване на учебното съдържание. Опитите продължават, докато през 2004 г. Salman Khan разработва серия от видеоуроци и създава през 2006 г. платформата  Khan Academy, която е най-значимия принос  в модела ” Flipped classroom”. Кан Академия предлага безплатно образование на световно ниво за всеки и навсякъде по света. Тя включва 8000 видеоурока и 100 000 интерактивните упражнения,  на английски език, и се ползва от 26 милиона учещи се от целия свят. Уроците обхващат най-вече учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, подготвителни модули от университетското образование и множество уроци от общокултурен характер. Екипът на сдружение „Образование без раници” в България има за цел да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси на български език, предимно в интернет пространството. Екипът  е превел част от уроците и упражненията на образователната платформа Khan Academy на български език. В момента тече кампания за набиране на средства за продължаване на превода.

На практика съществуват разнообразни учебни стилове и подходи, за да се”преобърне класната стая” и учениците да станат активната страна в собственото си образование. Всяко училище може да избере свой път, важното е да измести фокуса на образованието от учителя върху учениците, да изгради екип от учители цялостно ориентиран към мисията и подобри рутинната им работа.

Още няколко примера за иновативни училища в САЩ:

The Center School

 

The Center School е иновативно училище(от детска  градина до 12 клас), създадено още през 1971 г. за ученици със специални образователни потребности, като тежка дислексия, девиативно поведение, сензорна дисфункция, депресия и други поведенчески разстройства, произтичащи от предишни преживявания и тормоз. Съотношението ученик- учител в училището е 5: 1, а общото съотношение на ученици-персонал е 2: 1. Чрез осигуряване на качествено образование и изграждане на положителен опит за учене, училището гарантира образователното и социално израстване на възпитаниците си.Образователната му програма е изравнена със стандартите на щата и включва традиционните учебни предмети и избираеми дисциплини в областта на сценичните изкуства, информационните технологии  и производството на мебели. В училището се получава подготовка за започване на работа след него, макар че част от завршващите продължават в дву- или четири-годишни колежи. Има терапевтична подкрепяща програма за деца и родители.Процесът на обучение е силно персонализиран-учебните програми са гъвкави и се нагаждат според възможностите на всеки ученик. Същевременно учениците се научават и да работят в екип като се формират и техните социални умения. Училището има изградена собствена  система от награждаване на положителното поведение. Възпитаниците от детската градина до 12 клас са приобщени към движението FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) и

LEGO® League Jr и работят с лего конструктори, LEGO базирани компютърни програми и LEGO MINDSTORMS базирани роботи.Програмата FIRST  е основана през 1989 г., за да вдъхнови интерес у младите хора към опознаване и изследване на науката и технологиите и ги мотивира да се образоват за кариера в областта на технологиите, инженерните науки и математиката, да изграждат самочувствие, знания и умения за живот в 21 век. В зависимост от възрастта си учениците решават степенувани по сложност задачи. Така във възрастта от 4 до 8 години изследват реалния свят на науката и техниката като изграждат статични и движещи се модели на различни реални съоръжения и машини с лего елементи.Във възрастта от 9 до 14 години изграждат и  роботи  за решаване на определени производствени задачи под формата на игра. Учениците на възраст от 15 до 18 години са изправени пред предизвикателството да проектират, изградят и програмират роботи, които да се състезават в изпълнението на сложни задачи срещу роботите на други отбори.Предварителната подготовка и състезанието е истински спорт за умовете им.

Crossroads School for Art& Sciences

(От детска градина до 12 клас) / Санта Моника

Основано е в няколко малки бунгала през 1971 г. от малка група от учители и родители. Когато те основат Crossroads частните училища в САЩ са само за белите,богатите и привилегированите, но те поставят началото на промяната. Crossroads е част от образователна мрежа Progressive, и като едно от първите частни училища, посветено на социална справедливост и цялостното образование, служи  като модел за други прогресивни училища в САЩ и е източник на вдъхновение за много преподаватели.

Училището е пионер на холистичното и социално-емоционално образование. Програмата цели не само стандартно обучение по предмети, но и развитие на пълния човешки потенциал на всеки ученик, обучение в изкуствата и физическото им развитие. Холистичният подход към развитието на учениците, се фокусира върху насърчаването и научаването им да водят активен и здравословен живот. В клас учениците често изследват идентичност и култура и правят самоанализ чрез групова терапия и медитация. Занятията често приемат формата на едноседмични екскурзии, включително къмпингуване, където те опознават не само природата и защитата на природната среда, но и поезия например. Crossroads е едно от малкото училища в страната, които предлагат критични проучвания в областта на киното. В Crossroads са премахнати мажоретките състави,за които смятат, че насърчават дискриминацията по пол. Училището е едно от първите, което кани обществени лидери да представят и обсъждат въпросите за агресията в отношенията между хората.

Макар училището да е частно, то осигурява 7,000,000 $ финансова помощ и дава възможност в него да учат всички интересовани ученици. Crossroads е едно от първите училища, в които полагането на обществено полезен труд е изискване за дипломирането. В момента всеки ученик трябва да е положил най-малко 45 часа труд в полза на обществото,за да завърши. Много от възпитаниците са вече изявени творчески личности в киното и другите изкуства.

Fusion Academy

Fusion Academy са частни училища от 6 до 12 клас  в различни щати. На основата на нетрадиционно персонализирано обучение в позитивна среда и приятелско отношение от страна на преподавателите, се осъществява интелектуално, емоционално и социално израстване на всеки ученик. В училището смятат, че всяко дете е уникално, с различна надареност, учи се по различен начин и има нужда от персонализиран гъвкав график. Когато то  се чувства разбрано и подкрепяно се учи по-добре. Обучението във Fusion Academy отговаря  на държавните стандарти, но е адаптирано и към индивидуалните интереси и способности. Обучението става основно по модела един ученик-един учител.Скоростта е съобразена с индивидуалните възможности и интереси на ученика. Всеки ученик се обучава с съответстващи на индивидуалността му скорост и начин, и новият за него учебен срок, започва едва тогава през учебната година, когато е усвоил нужния материал. Така учебната година трае различно за различните ученици. Разширяването и  затвърждаването на знанията и уменията  става чрез решаване на проблеми и проекти под формата на  домашна работа, която се изпълнява в близкото до домашната среда Homework Café под наблюдението на учител. Ученикът приключва подготовката си за деня тогава, когато инструктиращият го учител потвърди неговата готовност с поставените за деня задачи. Този стил на обучение запалва у всеки ученик интерес към ученето и отключва пълния му потенциал.Homework Café служи и като зона за социално общуване на учениците от кампуса. Към основните учебни дисциплини се предлагат и голям брой избираеми- чужди езици, компютърно програмиране, поддържаща терапия и физическо здраве и др. Програмите по изкуство и музика позволяват творческа свобода, възможности за най-съвременни студийни записи, използването на мултимедия и др.Във всяко Fusion училище цари новаторски дух.Например в едно от тях стените на общото пространство  са изпъстрени с чертежи, разпечатки, шеги и учебни планове. Въпреки академична взискателност, учениците се чувстват като у дома си заради индивидуалното внимание, което получават във Fusion Academy. На всеки три седмици учителите изготвят доклади за напредъка на учениците, с които работят и при нужда правят промени в графика и подходите. Достиженията на учениците се проверяват на всеки три месеца по системата на Measures of Academic Progress. Близо 70 процента от учениците във Fusion продължават  в четиригодишни колежи.

 

The Mountain School of Milton Academy

В The Mountain School по 45 ученика от 11 клас  от цялата страна прекарват по един учебен срок, като живеят, учат и работят във ферма за биологично земеделие в щата Върмонт. Наред с изучаване на основните и избираеми дисциплини от учебната програма те се грижат за животните и полските култури във фермата по три часа всеки ден от понеделник до събота включително. Храната за учениците, преподавателите и работниците във фермата е почти изцяло собствено производство. На всеки ученик е назначен съветник(Advisor), който работи с не повече от четири ученика. Той и ученика се срещат най-малко веднъж седмично в продължение на половин час и   обсъждат  преживяванията, натрупания опит, трудностите и постигнатите резултати от ученика от участието му в програмата. За да се потопят по-пълно в природосъобразния живот, докато са в The Mountain School, учениците имат ограничен достъп до Интернет и не ползват мобилни телефони. За това не е очудващо, че макар и освен ученето да вършат и фермерска работа, обикновено когато се завърнат в училищата си, се оказва , че са изпреварили в усвояването по учебните предмети  останалите си съученици. В The Mountain School учениците създават мрежа от приятелски връзки и израстват физически, интелектуално, социално и емоционално.


Grand Rapids Public Museum School

Grand Rapids Public Museum School е новооткрито училище, предназначено за обучение на  ученици от 6 до 12 клас. То превръща музея в  класна стая и учениците паралелно с базовото си обучение придобиват ценен опит опознавайки задълбочено  колекциите му. Създадено е с мисия“да вдъхнови страстно любопитство, да подхранва  творческо решаване на проблеми, да култивира критическо мислене  и да провокира иновации”.

Вижте още:


Коментарите са затворени.