Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Иновативните училища по света

В детските и младежки години, човешкия мозък  мозък се изменя с голяма скорост и  това определя  огромен потенциал и капацитет  за обучение и творческа работа. Иновативните училища, ако им се даде автономност и проявят гъвкавост, могат да отговорят адекватно на тази възможност. Със свободата да избират стратегии, да структурират сами учебните планове и програми и да избират свои подходи и методи,   те могат да постигнат най-добро удовлетворяване на академичните, социалните и емоционалните потребности на учениците в процеса на тяхното образование. Въпреки предоставената им свобода, политиките и програмите на тези училища трябва да съответстват на държавните политики и изисквания в образованието.

Планът за иновации  трябва  да предложи и стратегия  за тяхното осъществяване. Например, прилагането на иновативност  по отношение на съдържанието, структурата и продължителността на учебната година трябва да бъде свързано и с иновативна стратегия по отношение на персонала и със съответстващ  бюджетен план.

Иновативните училища по света  са най-разнообразни в концепциите и методите на обучение, но всички заедно отхвърлят праха на тебешира и черната дъска, тежките раници с учебници и тетрадки, едностранното излагане на факти и научни истини  от учителя, училищния звънец, който насича плавния творчески процес на учене. Тези училища отхвърлят старите утвърдени методологии и прилагат визионерски подходи в самият характер на началното и средно образование.Някои от тях се помещават в сгради, които трудно ще разпознаем като училищни и архитектурния дизайн на сградите е такъв, че подпомага новата концепция за учене. – например Копенханенската Ørestad Gymnasium. Много иновативни училища използват революционни методи, влючително отричане на традиционната класно-урочна система,прилагат игрови елементи и най-новата цифрова техника, базират обучението  на  явления от реалния живот и технологиите, партниране на учителите със специалисти от бизнеса и други области от реалния живот. Някои иновативни извеждат ученето извън стените на класната стая и въобще от училището на места, които вдъхновяват учениците- от зоологически градини до високотехнологични лаборатории. В иновативните училища   съчетават   индивидуалното обучение съобразено с нуждите на конкретния ученик  и екипното в променливи по брой и състав групи, където децата си сътрудничат в разработване на общи проекти.

При академичното анализиране ефикасността на различните методи на преподаване и перспективите пред учениците в иновативните училища, се вижда, че макар да се различават по това как те правят нововъведенията в образованието,те всички отговарят на няколко основни критерия:прилагат нови учебни програми,нови педагогически подходи и постигат устойчиви и положителни резултати.Тези положителни резултати са различни, в зависимост от целите на училището. Училищата, които се стремят висок процент от техните възпитаници да продължат във висшето образование постигат високи резултати на тестовете за завършване на средното образование и влизане във висшите училища.Училищата, които се стремят да повишат посещаемостта на учениците и намалят отпадането им от училище, намаляването на броя на неизвинените отсъствия и броя на отпадналите е успех. За училищата, които се стремят към намаляване на агресията между учениците,създаването на благоприятна среда за учение определя успеха на училището. Училищата, които работят в среда, където образованието на децата не е ценност, култивирането на чувство за отговорност у родителите и общността към образованието на децата е успех.

Както и да се различават по между си иновативните училища, те си приличат в стремежа да улесняват ученето и да го превърнат във вдъхновяващ децата процес.

Примери на иновативни училища:

1. Ørestad Gymnasium, Дания

Сградата на училището представлява един  огромен стъклен куб като една обща класна стая и е основана на новите виждания за съдържание, предмет, организация и система за обучение в рамките на реформата на образователната система за учениците от 16 до 19 години в Дания. Вътрешна структура на училищната сграда е   гъвкава.Четирите етажа, чиито подове могат да се завъртат, представляват четири учебни зони, свързани хоризонтално и вертикално и между тях няма отчетливи граници. Пространствата се припокриват и си взаимодействат. Това дава възможност да се оформят различни пространства за преподаване и учене в различни по големина групи от ученици, в зависимост от конкретните теми и цели. Ротацията на обособените пространства ( с формата на барабани) дава възможност по вертикала и да се образува голяма обща зона в централния атриум за интердисциплинарно обучение за всичките  ученици от гимназията. Откритите пространства, просторните „барабани“  на етажите, съдействат за една по-спокойна среда за обучение и  карат учениците да поемат активна роля в тяхното собствено образование. Децата, водени или не от учителите, се  разделят и събират в различни групи и формират временни класни стаи. Широко отворените пространства ги насърчават  да си сътрудничат и училището се надява те да бъдат подготвени да мислят гъвкаво по различни теми и проблеми по-късно в живота.

Акцентира се върху комуникацията, взаимодействието и синергията в процеса на обучение по ключови проблеми. Прилага се гъвкавост в размера на екипите от ученици-от индивидуално обучение, през групи и класове до възлови групи по интереси и ниво на постижения. Информационните технологии са основен инструмент в този процес.  Развива се способността на учениците постепенно да поемат отговорност за собственото си обучение, да умеят да работят както в екип, така и индивидуално.

„Ние искаме да имаме учение, където учениците правят изследвания и да работят заедно за решаването на реални проблеми“, казва директорът Алън Kjær Андерсен. „Така че ние искаме да имаме отворено училище, което е във връзка с външния свят. Не е достатъчно  да им се дадат знания, трябва да им се даде път на превръщането на знанието в действие. Това е много важно за нас, и аз мисля, че е важно за съвременните училища.“казва Андерсън. “

2.“Zoo School” в Гранд Рапидс, САЩ

Това е обществено училище, в което се обучават деца от предучилищна до VI-и клас включително. В него се приемат 60 ученика за едногодишно обучение по интензивна програма на Зоологическата градина на John Ball.

В допълнение към задължителната учебна програма до VI-и клас, учениците пасат и хранят животните в зоологическата градина, отглеждат сьомга, вземат проби и правят изследвания на водата, правят походи и къмпингират сред природата. Имат допълнителни  уроци по горско стопанство, астрономия, зоология, химия и физика. ВZoo School”се

набляга на експериментите и проектно- базираното обучение. В края на учебната година от всеки ученик се изисква да представи индивидуален проект, което развива неговите изследователски умения и уменията да изложи и защити своя теза. Обучението по програмата в Zoo School дисциплинира децата, развива техните социални умения и уменията да използват усвоените знания за практическо решаване на реални проблеми.

В резултат на иновацията, Zoo School” се нареди в топ пет от стоте училища в щата Мичиган. Признава се ролята на училището за подпомагане на учениците да  развиват независимост, самочувствие  и творческо мислене. Обявен е план за превръщането му в       средно  училище. Опитът наZoo School” доказва колко ефективно може да бъде ученето чрез опит и  преживяване.

3.Ewa Makai Middle School

7–8 клас

Това училище има уникален подход към физическото възпитание и интегрирането му с технологическото. В часовете по физическо възпитание, учениците използват Ipad-ове в салона   за документиране на напредъка на всеки. След занятията   те могат да проверяват записаните материали, за да се оценят способността си да изпълняват определени физически упражнения и игрови техники и да направят корекции. Записите са начин да удостовери   напредъка или не на силата и уменията на всеки ученик. Отделът по  информатика и технологии в училището е разработил специално приложение, което дава възможност на учениците да изтеглят запис на своите изпълнения   и да проследят  напредъка си за цялата година. В допълнение на използването на iPad, учениците използват и преносими сърдечни монитори за проследяване на динамиката на натоварване по време на часовете по физическо възпитание. Иновацията на интегриране на  физическото натоварване с високите технологии подтиква учениците да мислят и действат креативно. Например- Един урок включва гледане на видео, което показва, танци от цял ​​свят. След това от учениците се изисква да създадат свое собствено видео, в което всеки от тях, като си  сътрудничат със съучениците, да пресъздаде тези танци и подготви свое видео.

Учениците от Ewa Makai Middle School изразяват голямо удовлетворение, че технологиите им дават възможност да проследят техните физически усилия и, че   са в състояние да видят доказателства за подобрение в тяхната физическа подготовка. Това се отразява на резултатите от стандартизираните тестове в края на годината, където разликата между учениците с високи и ниски постижения е намалена до 6 %.

В тези дни  не е изненада  да намерите лаптопи или таблети във всяка класна стая ,но  е необичайно да ги намерите в час по физическо. Ewa Макай   излезе с нововъведение да използва информационната технология, която не замества физическата активност, а по-скоро я подобрява и насърчава. Училището Ewa Макай превърна  фитнес урока в обект на творчество на децата, създаващи лични видеоклипове и повиши резултатите от тяхната физическа, технологична и творческа подготовка.

4.Francis C. Hammond Middle School

6–8 клас,Alexandria, VA

Училището е създадено през 2015 година и е първото прогимназиално училище в програмата International Academy schools, предназначена за подкрепа на учениците от наскоро имиграрали в САЩ семейства, които са живели в САЩ  по-малко от четири години и не са владеели английски език. Регионът, сред който се намира училището е характерен с бързо нарастваща имигрантска общност от различни страни и континенти.

Същността на иновацията е в това, че вместо да са разделени в отделни групи според нивото на владеене  на езика, обучението по английски е интегрирано в общата учебна програма и учениците-имигранти работят  заедно и си сътрудничат в общи проекти с останалите. По този начин учениците с по-ниско ниво на владеене на английски се учат в процеса на общуване от учениците с по-добри разговорни умения. Тъй като учителите, които работят в училището имат познания по чужди езици, те в процеса на преподаване по своите дисциплини, те активно подпомагат и прецизират разговорните умения на новите ученици.

Франсис Хамънд и другите училища по  Програмата на Международната академия  се различават от традиционните, които прилагат двуезични програми и обучение по първия език на учениците и макар и във встъпителната си година, показва оптимистични резултати.

5.Quest to Learn

От 6–12 клас

Училището е основано през 2009 г. от група дизайнери на  дигитални игри в сътрудничество с  учители. Инициаторите предлагат да се  използват дизайна на игрите   и системното мислене като основа за педагогически подход в училището. В последствие обхвата е разширен и включва всички видове игра. Принципите на дизайна на играта(поставяне на набор от проблеми, незабавна обратна връзка и мотивационна структура) залягат като метод на обучение , който с лекота въвлича  учениците в усвояване на ядрото ​​на академично съдържание по отделните дисциплини в училище. Дизайнерите и учителите  създават  основни, приведени в съответствие с учебната програма модули, в които цялостно се изследва и решава  даден проблем или дълги модули за големи зони, в които наборът от проблеми за решаване изисква да се изследват повече време чрез серия малки „куестове“ (проблеми за решаване), докато се достигне окончателно определената цел.


Например при изучаването на една модулна единица от клетъчната биология,   ученици играят различни роли, за да помогнат на д-р Smallz, учен, който по грешка сам  се е смалил и сега се губи в тялото на пациент, който умира, да намери пътя си през различни анатомични системи на тялото и да излезе навън. Целта на проблемната задача е учениците едновременно да открият: как да се спаси  живота на пациента и как да се помогне на д-р Smallz да избяга от тялото му. В процеса на изследване на тази задача, учениците научават клетъчните и органните структури, функциите на системите в човешкото тяло, както и обратните връзки между тях. Преминава се през седем търсения (куеста), вариращи в продължителност от една до три седмици, докато се реши цялостно проблемната задача. Всяко търсене за решение на проблема(quest) се фокусира върху различна система на човешкото тяло. Постигнатите резултати в усвояването на знанията от учениците се оценяват чрез крайна презентация, в която те трябва да аргументират предложения от тях избор  на лечение, така че да се спасят пациента и  д-р Smallz.

Същият педагогически  подход  в обучението се използва и в извънкласните занимания на учениците и на  организираните от училището летни лагери.

Според щатското оценяване резултатите на учениците от Quest to Learn  са в близост до или над общоградските средни стойности през последните години-56 % от Quest учениците имат по-високи резултати на  теста State English Language Arts (ELA) test и 43 % от тях на тестовете по наука( science exam).

От неопровержими авторитети в педагогиката  и академичните среди е признато е, че училището Quest to Learn предоставя на висшите училища студенти с умения да си сътрудничат, да мислят критично и системно, все качества необходими на работните места в 21 век.

Моделът,предложен от  това училище: как да се   мотивират и ангажират учащите се и уменията, които те   развиват- разследване на набора от проблеми и решаването им чрез творческо мислене и сътрудничество – формира способностите,  които работодателите на 21 век търсят.

Обучението по метода „Quest to Learn” изисква определени дигитални ресурси. Така например, училището включва Minecraft ( игра, където можете да копаете   и изграждате  от различни видове 3D блокове   различни терени и местообитания, да изработвате сечива, да организирате ферми, да строите и др., за да правите различни изследвания на природата и животните). В своята учебна програма училището използва частна социална мрежа за комуникации, широколентов достъп до интернет, QLink, чрез които учениците се обучават да практикуват дигитални умения за гражданско поведение, като например разрешаване на конфликти, без да се прибягва до онлайн тормоз и др..

6.THINK Global School

Това е гимназия, която няма точна локация и адрес, няма точно определена сграда, населено място и държава. Това е училище без стени и граници. Всеки учебен срок учениците прекарват в различна страна. Там те наред с обучението по задължителните  за САЩ учебни програми, изучават съответните за страната, в която се намират история, география, литература и култура.

През 2014-2015 учебна година, учениците прекараха първия срок през есента в Коста Рика и втория срок през пролетта в Гърция. Там като  плаваха от остров на остров в Йонийско море,  се задълбочиха в уроците по древногръцките философия, изкуство  и литература.

Във всяка страна, в която учат те се занимават и с благотворителност, създават връзки с местните общности и се превръщат в истински граждани на света.
Вижте още:


Коментарите са затворени.