Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Подписан е нов Колективен трудов договор от Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

В договора са гарантирани достигнатите размери на заплатите на работещите в системата, правото на отпуск, различните видове допълнителни възнаграждения, кариерно развитие през 2022 г. Финансовите параметри в КТД ще бъдат актуализирани чрез Анекс след влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 2023 г.

Новия Колективен трудов договор можете да видите ТУК


Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“.

 • 1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Предвижда се с тях да се осъществят партньорства с посещения в училищата за представяне на добри образователни иновации. По този модул се финансират 300 иновативни училища, други 300, които нямат този статут, и двете български държавни училища в Прага и Братислава.
 • С 29 995 лв. ще се финансира организирането на 7 регионални форума (конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари за иновации в образованието). Те ще бъдат организирани от РУО в Благоевград, Враца, Велико Търново, Сливен, София-град, Търговище и Хасково, съвместно с училищата–домакини от съответната област, които ще получат финансиране.
 • За закупуване на материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване се отпускат 150 000 лева. С тях се осигурява подкрепа за 123 творчески работещи училища, които създават иновативна учебна среда и нови методи на преподаване. Част от тях получават средства и по модула за партньорства.

Целта на националната програма „Иновации в действие“ е да се популяризират и разпространяват успешните иновации, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за споделяне на опит.

Успешните модели се мултиплицират чрез организиране на местни, регионални и национални форуми и събития за обмен на иновативни практики и чрез партньорставата между иновативните и неиновативните училища.

Така по-бързо се трансформира съществуващата класно-урочна организация на учебния процес. Променя се също организационната култура в училищата – развива се култура за иновации, насочена към знанието като ценност и професионално учене. Освен това се стимулира създаването на специфични екипи – професионалните учебни общности от педагогически и непедагогически специалисти от различни области на знанието и практиката, работещи в училището, но и извън него.

Списъците на класираните училища можете да видите: Модул 1 – ТУК, Модул 2 - ТУК и Модул 4 – ТУК.

Програма на Климентовите дни 2022 г., които се провеждат във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Програмата включва поредица от популярни лекции, предназначени за възможно най-широка аудитория – студенти, ученици, преподаватели, учители и граждани, интересуващи се от наука и от история на науката.

Приложение:

 1. Програма на Климентовите дни 2022 г.

Есенен ден на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

На 11.11.2022 г. от 13:00 до 16:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Климент Охридски“ /бул. „Джеймс Баучер“ № 5, гр. София/ и Астрономическата обсерватория на университета (от 18:00 до 21:00 часа) – Борисовата градина, гр. София, отварят вратите си за всички, които искат да прекарат няколко интересни и ползотворни часа, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани. По време на деня на отворените врати ще можете да се запознаете с новите предизвикателства пред физиката и астрономията, както й с възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката.

Събитието включва богата лекционна програма, обиколки с гид на лаборатории във ФзФ и демонстрация на реална научна апаратура, наблюдения с телескоп и демонстрация на забавни физични експерименти.

Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици ще демонстрира разработени всички лабораторни упражнения от препоръчителния списък на МОН. Учителите на място ще могат да се запознаят с възможностите на Лабораторията и при желание от тяхна страна могат да се обсъдят възможности за сътрудничество.

За актуална информация и промени в програмата: www.phys.uni-sofia.bg

Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)” продължава и през учебната 2022/2023 година със сформиране на клубове по интереси за компютърно моделиране/кодиране, в които се включват ученици от V до XII клас. Клубовете могат да са сформирани и като сборни с ученици от различни класове.

В клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения не могат да се включват ученици, участващи в извънкласни дейности от същото направление, включени в проект „Подкрепа за успех”, както и създадените в училищата групи за развитието на STEM компетентности, които следва да се финансират само от националната програма с оглед на демаркацията.

Сроковете по изпълнение на Дейност 6 за учебната 2022/2023 година са, както следва:

 1. От 18 октомври 2022 г. до 30 октомври 2022 г.

– директорът на училището създава групата с основните й параметри – име на групата, начална и крайна дата и добавя ръководител на групата от падащо меню.

– ръководителят въвежда програмата на групата, която подлежи на одобрение от РУО – София-град и МОН. На този етап (преди получаване на одобрение от РУО и МОН) не се събират декларации от учениците и родителите.

Програмата за обучение изисква прилагането на иновативни методи на преподаване и усвояване на практически умения и стимулиране на развитието на творческия потенциал. Няма да бъдат одобрявани програми, които дублират съдържателните характеристики и програмата на учебните предмети.

При отчитането на разходите на клуба няма да бъдат одобрявани фактури за разходи,
включващи абонаменти за платформи и образователни сайтове, тьй като разработките в ‘тях дублират учебното съдържание по учебните предмети. Разработката на съдържанието и темите в клуба е задължение на ръководителя на клуба и е включено в неговото възнаграждение.

 1. От 31 октомври 2022 г. до 10 ноември 2022 г.

Координаторите от РУО по проекта одобряват програмите на клубовете по интереси.

 1. От 11 ноември 2022 г. до 19 ноември 2022 г.

Членовете от екипа за организация и управление по проекта одобряват програмите на клубовете по интереси.

 1. От 21 ноември 2022 г. до 30 ноември 2022 г.

Ръководителите на клубовете по интереси, на които са одобрени програмите, събират попълнените декларации от родителя/настойника, с които се заявяват желанията на учениците за участие в дейността, въвеждат учениците в електронната платформа по проекта (от падащо меню или при необходимост се въвеждат ръчно).

След 30 ноември 2022 г. единствено директорът ще може да отваря електронната платформа, като ще може да се прави корекция само на датата на дадено занятие.

Началната дата за сключване на Допълнителното споразумение към трудовия договор на определения ръководител на клуба по интереси е след 21 ноември 2022 година.

Началната дата за първото занятие, разписано в програмата, трябва да е след .30 ноември, т.е. графикът за провеждане на часовете на групата следва да е в периода 01 декември 2022 г. – 14 септември 2023 г.

Указанието за изпьлнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден” може да откриете на електронната платформа на проекта.

13 932 ученици ще развиват професионалните си умения със стажове в реална работна среда във фирми и предприятия по проект „Ученически практики 2“. Техният брой се увеличава с 2 283 спрямо предварително предвиденото. За това се споразумяха Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, управляващ орган по проекта.

Разширяването на обхвата на „Ученически практики 2“ се наложи заради големия интерес от страна и на учениците, и на работодателите и многото заявления за участие.

Училищата, участващи в проекта, са общо 321 в цялата страна. Допълнително през тази учебна година се включват 108 нови училища. Благодарение на това проектът ще обхване по-голям брой паралелки и професионални направления. Голяма част от тях са от приоритетни за икономиката сектори като машиностроене, електроника, архитектура и строителство и др., каквато е една от целите на проекта.

Учениците получават възможност да участват в обучение в реална работна среда под ръководството на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. Така от една страна учениците повишават професионалните си умения, а от друга се засилва партньорството между работодателите и училищата. По проекта се създават и учебно-тренировъчни фирми, в които гимназистите развиват предприемачески способности.

С над 2 млн. лева се увеличават средствата по проекта, като общият им размер става 12 579 860,40 лв. На всеки ученик, преминал успешно практическото обучение, ще продължи да се плаща еднократна стипендия в размер на 372 лева.

Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.“ Те ще продължат до края на 2023 г.

Писмо на МОН с №9105-344/23.09.2022 г.,   с покана за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж “ 2014-2020 г. и заповед РД09-3196/12.10.2021 г. с приложен списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ за учебната 2021/2022 г.

Приложение:

 1. Писмо на МОН с приложения с №9105-344/23.09.2022 г. (Прил. 1, 2, 3)
 2. Заповед №РД09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Със заповед №РД 09-3196/12.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед №РД 09-5476/28.10.2022 г. на министьра на образованието и науката, след проведен подбор са определени държавните и общински училища в Република България, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на проекта.

С оглед спазване на изискването за наемане и отчитане на лицата, изпълняващи дейности по проекта, е предвидено възлагането на дейностите да се извършва с допълнително споразумение по чл. 119 от Кодекса на труда (КТ). Необходимо е и допълване на длъжностните характеристики на директорите със задължение за изпълнение на дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Допълнителните споразумения (по изготвен образец за целите на проекта) следва да бъдат регистрирани в електронната деловодна система с приложена длъжностна характеристика към тях, в която да има включени задължения за работата по проекта. Училищата, които са подали заявление за участие в проекта и са одобрени през учебната 2021/2022 г. се счита, че са заявили желание за участие за целия период на проекта (до 31.12.2023 г.) и с тях няма да се сключва ново допълнително споразумение по чл. 119 от КТ.

Приложения:

 1. Заповед №РД09-5476/28.l0.2021 г.
 2. Заповед № РД09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.015-0001 „ Ученически практики-2”.
 3. Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2015-0001 „Ученически практики-2”.
 4. Образци на документи.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 09.09.2022 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 10.09.2021 г.)
В сила от учебната 2021 – 2022 година

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.)

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план (обн. ДВ. бр.94 от 4.12.2015 г., …изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г.) (акт. 31.08.2022 г.)

Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

От 15 септември се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

От 15 септември до 14 октомври със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП).

Считано от четвъртък, 15 септември, в детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. При възможност сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

Съгласно заповедта от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала. При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки, класове; да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня; да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката; приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици). Храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

С целия текст на заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

Заповед № РД-01-435/09.09.2022 г.

Календар на учебната 2022/23 г.

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4773/ 27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 28.09.2022 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4520/16.09.2022 г.  на министъра на образованието и науката (публ. 19.09.2022 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 09.09.2022 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г.; доп., бр. 43 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 78 и 85 от 2020 г.; изм., бр. 92 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2021 г.; доп., бр. 26 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „в III – IV клас“ се заменят с „в III – VII клас“;
б) в т. 3 думите „в V – XII клас“ се заменят с „в VIII – XII клас“.
2. В ал. 3 думите „в V – XІІ клас“ се заменят с „в VIII – XІІ клас“.
§ 2. В чл. 28, ал. 1 думите „по чл. 92, ал. 1 ЗПУО“ се заменят с „по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО“.
§ 3. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по учебните предмети“ се добавя „и/или модули“.
2. В ал. 12 думите „по ал. 4“ се заличават.
§ 4. В чл. 39, ал. 4 думите „Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2“ се заменят с „При комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 индивидуалното обучение“.
§ 5. В чл. 40а, ал. 2 думите „за отделна паралелка“ се заменят със „за една или повече определени паралелки“.
§ 6. В чл. 40ж, ал. 3 в основния текст след думите „се прекратява“ се добавя „със заповед на директора“.
§ 7. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За целите на разпределянето на децата в групите по ал. 3 се счита, че адресът не е променян, когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 8. В чл. 102 ал. 1 се изменя така:
„(1) Условията и редът по тази наредба се прилагат при преместване на ученици от І до ХІІ клас в неспециализираните държавни, общински и частни училища.“
§ 9. В чл. 103 след думите „да постъпят“ се добавя „в същото или“.
§ 10. В чл. 106, ал. 1 в основния текст след думите „на свободни места“ се добавя „в паралелки в същото училище и в друго училище“.
§ 11. В чл. 107а, ал. 6 след думите „министъра на образованието и науката“ се добавя „след становище на съответния на приемащото училище началник на регионалното управление на образованието“.
§ 12. В чл. 108, ал. 2 думите „училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика“ се заменят с „училищните учебни планове, по които ученикът се е обучавал в класовете“.
Министър: Сашо Пенов

Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн., ДВ, бр. 54 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2017 г. и бр. 11 от 2018 г.)

Параграф единствен. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Задължителните и избираемите учебни часове, включени в седмичното учебно разписание, са:
1. за учениците от I клас – общо двадесет и два учебни часа с продължителност от 35 минути, като два дни са по пет учебни часа;
2. за учениците от II клас – общо двадесет и три учебни часа с продължителност от 35 минути, като три дни са по пет учебни часа;
3. за учениците от III и IV клас – общо двадесет и седем учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни са по шест учебни часа;
4. за учениците от V и VI клас – общо до тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни от седмицата са по седем учебни часа;
5. за учениците от VII клас – общо до тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни от седмицата са по седем часа;
6. за учениците от VIII до XII клас – общо тридесет и два учебни часа с продължителност от 45 минути, като два дни от седмицата са по седем часа.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 6 се отнасят за гимназиалния етап за всички видове училища с изключение на училищата, в които обучението се осъществява по учебни планове, утвърдени на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.).“
Министър: Асен Меджидиев
РЕШЕНИЕ № 601 ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.
за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година
На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година съгласно приложението.
Министър-председател: Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
Приложение
Код по НЕИСПУО
Област
Община
Населено място
Училище
1.
105204
Благоевград
Банско
Банско
Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“
2.
102003
Благоевград
Банско
Места
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
3.
100020
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Второ основно училище „Димитър Благоев“
4.
100040
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“
5.
100070
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“
6.
101250
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“
7.
101730
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“
8.
102002
Благоевград
Гоце Делчев
Гоце Делчев
Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“
9.
103402
Благоевград
Гоце Делчев
Гоце Делчев
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
10.
102014
Благоевград
Петрич
Петрич
Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“
11.
104007
Благоевград
Петрич
Петрич
Трето основно училище „Гоце Делчев“
12.
103510
Благоевград
Разлог
Разлог
Начално училище „Яне Сандански“
13.
108004
Благоевград
Хаджидимово
Абланица
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
14.
200113
Бургас
Айтос
Айтос
Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
15.
200105
Бургас
Айтос
Карагеоргиево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
16.
200107
Бургас
Айтос
Мъглен
Основно училище „Христо Ботев“
17.
200110
Бургас
Айтос
Тополица
Основно училище „Светлина“
18.
200124
Бургас
Бургас
Бургас
Частно начално училище „Селестен Френе“
19.
200201
Бургас
Бургас
Бургас
Начално базово училище „Михаил Лъкатник“
20.
200205
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Петко Рачев Славейков“
21.
200206
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Свети княз Борис І“
22.
200207
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Любен Каравелов“
23.
200209
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Антон Страшимиров“
24.
200210
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Свети Климент Охридски“
25.
200211
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Георги Бенковски“
26.
200212
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“
27.
200213
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Васил Априлов“
28.
200214
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Братя Миладинови“
29.
200215
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Елин Пелин“
30.
200216
Бургас
Бургас
Бургас
Обединено училище „Васил Левски“
31.
200217
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Христо Ботев“
32.
200219
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Христо Ботев“
33.
200222
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Иван Вазов“
34.
200223
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Христо Ботев“
35.
200227
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Иван Вазов“
36.
200228
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Йордан Йовков“
37.
200229
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Епископ Константин Преславски“
38.
200231
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Добри Чинтулов“
39.
200232
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Константин Петканов“
40.
200235
Бургас
Бургас
Бургас
Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“
41.
200237
Бургас
Бургас
Бургас
Немска езикова гимназия „Гьоте“
42.
200238
Бургас
Бургас
Бургас
Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“
43.
200241
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“
44.
200243
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“
45.
200244
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника
46.
200246
Бургас
Бургас
Бургас
Търговска гимназия
47.
200247
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“
48.
200248
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“
49.
200249
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по транспорт
50.
200250
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална техническа гимназия
51.
200252
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“
52.
200224
Бургас
Бургас
Маринка
Основно училище „Христо Ботев“
53.
200404
Бургас
Карнобат
Карнобат
Основно училище „Христо Смирненски“
54.
200412
Бургас
Карнобат
Карнобат
Средно училище „Христо Ботев“
55.
200608
Бургас
Несебър
Несебър
Средно училище „Любен Каравелов“
56.
200601
Бургас
Несебър
Обзор
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
57.
200605
Бургас
Несебър
Равда
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
58.
200704
Бургас
Поморие
Ахелой
Основно училище „Христо Ботев“
59.
200707
Бургас
Поморие
Гълъбец
Основно училище „Георги Стойков Раковски“
60.
200703
Бургас
Поморие
Поморие
Основно училище „Христо Ботев“
61.
200910
Бургас
Руен
Дъскотна
Основно училище „Климент Охридски“
62.
200932
Бургас
Руен
Руен
Средно училище „Елин Пелин“
63.
201009
Бургас
Созопол
Созопол
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
64.
201305
Бургас
Царево
Царево
Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
65.
403559
Варна
Аврен
Аврен
Частно средно училище „Юрий Гагарин“
66.
400093
Варна
Аксаково
Любен
Каравелово
Обединено училище „Иван Вазов“
67.
400003
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Антон Страшимиров“
68.
400008
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Захари Стоянов“
69.
400011
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Йордан Йовков“
70.
400015
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Капитан Петко Войвода“
71.
400018
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Панайот Волов“
72.
400020
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Петко Рачов Славейков“
73.
400026
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Христо Ботев“
74.
400028
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Цар Симеон І“
75.
400030
Варна
Варна
Варна
Седмо средно училище „Найден Геров“
76.
400034
Варна
Варна
Варна
Средно училище „Гео Милев“
77.
400037
Варна
Варна
Варна
Средно училище „Любен Каравелов“
78.
400039
Варна
Варна
Варна
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
79.
400042
Варна
Варна
Варна
ІV езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“
80.
400045
Варна
Варна
Варна
Първа езикова гимназия
81.
400046
Варна
Варна
Варна
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“
82.
400061
Варна
Варна
Варна
Частно средно училище „Аз съм българче“
83.
400065
Варна
Варна
Варна
Частно основно училище „Прогресивно образование 2“ – Варна
84.
400074
Варна
Варна
Варна
Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“
85.
400075
Варна
Варна
Варна
Частно основно училище „Малкият принц“
86.
400167
Варна
Варна
Варна
Частно основно училище „Феникс 2020“
87.
402183
Варна
Варна
Варна
Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“
88.
403534
Варна
Варна
Варна
Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“
89.
403536
Варна
Варна
Варна
III основно училище „Ангел Кънчев“
90.
403558
Варна
Варна
Варна
Частно средно училище „Мечтатели“
91.
400152
Варна
Провадия
Блъсково
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
92.
400148
Варна
Провадия
Провадия
Средно училище „Димитър Благоев“
93.
300102
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Бачо Киро“
94.
300103
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“
95.
300104
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Димитър Благоев“
96.
300105
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Петко Рачев Славейков“
97.
300122
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“
98.
300124
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Средно училище „Емилиян Станев“
99.
300126
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Средно училище „Владимир Комаров“
100.
300116
Велико
Търново
Велико
Търново
Килифарево
Основно училище „Неофит Рилски“
101.
300113
Велико
Търново
Велико
Търново
Самоводене
Основно училище „Христо Смирненски“
102.
300216
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Горна Оряховица
Средно училище „Георги Измирлиев“
103.
300217
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Горна Оряховица
Средно училище „Вичо Грънчаров“
104.
300208
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Долна Оряховица
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
105.
300212
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Поликраище
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
106.
300405
Велико
Търново
Златарица
Златарица
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“
107.
300506
Велико
Търново
Лясковец
Джулюница
Обединено училище „Петко Рачев Славейков“
108.
300501
Велико
Търново
Лясковец
Лясковец
Начално училище „Цани Гинчев“
109.
300602
Велико
Търново
Павликени
Павликени
Основно училище „Св. Климент Охридски“
110.
300618
Велико
Търново
Павликени
Павликени
Средно училище „Бачо Киро“
111.
300814
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Средно училище „Цветан Радославов“
112.
300816
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Средно училище „Димитър Благоев“
113.
300817
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“
114.
300819
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“
115.
300911
Велико
Търново
Стражица
Стражица
Средно училище „Ангел Каралийчев“
116.
500104
Видин
Видин
Видин
Основно училище „Любен Каравелов“
117.
502035
Видин
Видин
Видин
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
118.
503132
Видин
Видин
Видин
Средно училище „Цар Симеон Велики“
119.
503241
Видин
Видин
Видин
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
120.
503242
Видин
Видин
Видин
Средно училище „Петко Рачов Славейков“
121.
503312
Видин
Видин
Видин
Основно училище „Иван Вазов“
122.
503322
Видин
Видин
Видин
Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
123.
500901
Видин
Ново село
Ново село
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
124.
601013
Враца
Бяла Слатина
Търнава
Основно училище „Христо Ботев“
125.
601014
Враца
Бяла Слатина
Търнак
Основно училище „Георги Стойков Раковски“
126.
600327
Враца
Враца
Враца
Средно училище „Козма Тричков“
127.
602041
Враца
Враца
Враца
Основно училище „Васил Левски“
128.
603057
Враца
Враца
Враца
Средно училище „Отец Паисий“
129.
603065
Враца
Враца
Враца
Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“
130.
603067
Враца
Враца
Враца
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство
131.
602092
Враца
Мездра
Мездра
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
132.
602115
Враца
Оряхово
Селановци
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
133.
700103
Габрово
Габрово
Габрово
Основно училище „Неофит Рилски“
134.
700112
Габрово
Габрово
Габрово
Основно училище „Христо Ботев“
135.
700114
Габрово
Габрово
Габрово
Средно училище „Райчо Каролев“
136.
700116
Габрово
Габрово
Габрово
Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“
137.
700118
Габрово
Габрово
Габрово
Професионална техническа гимназия
„Д-р Никола Василиади“
138.
700315
Габрово
Севлиево
Петко Славейков
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
139.
700308
Габрово
Севлиево
Севлиево
Основно училище „Стефан Пешев“
140.
700318
Габрово
Севлиево
Севлиево
Средно училище „Васил Левски“
141.
700403
Габрово
Трявна
Трявна
Средно училище „Петко Рачев Славейков“
142.
2902503
Габрово
Трявна
Трявна
Национална гимназия за приложни изкуства Тревненска школа
143.
800073
Добрич
Генерал
Тошево
Генерал
Тошево
Основно училище „Христо Смирненски“
144.
800074
Добрич
Генерал
Тошево
Генерал
Тошево
Средно училищe „Никола Йонков Вапцаров“
145.
800076
Добрич
Генерал Тошево
Генерал
Тошево
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“
146.
800008
Добрич
Добрич
Добрич
Основно училище „Стефан Караджа“
147.
800013
Добрич
Добрич
Добрич
Средно училище „Димитър Талев“
148.
800016
Добрич
Добрич
Добрич
Средно училище „Любен Каравелов“
149.
800023
Добрич
Добрич
Добрич
Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“
150.
800112
Добрич
Добрич
Добрич
Частно основно училище „Мария Монтесори“
151.
800325
Добрич
Добрич
Добрич
Сдружение Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“
152.
800326
Добрич
Добрич
Добрич
Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“
153.
800082
Добрич
Каварна
Каварна
Средно училище „Стефан Караджа“
154.
800109
Добрич
Шабла
Шабла
Средно училище „Асен Златаров“
155.
909201
Кърджали
Ардино
Ардино
Средно училище „Васил Левски“
156.
909501
Кърджали
Крумовград
Крумовград
Средно училище „Васил Левски“
157.
909103
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Средно училище „Йордан Йовков“
158.
909105
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост
159.
909106
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Средно училище „Петко Рачов Славейков“
160.
909107
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Езикова гимназия „Христо Ботев“
161.
909108
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“
162.
909111
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“
163.
909116
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
164.
909128
Кърджали
Кърджали
Миладиново
Основно училище „Христо Ботев“
165.
909136
Кърджали
Кърджали
Рани лист
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
166.
1000038
Кюстендил
Дупница
Дупница
Основно училище „Евлоги Георгиев“
167.
1000052
Кюстендил
Дупница
Дупница
Профилирана гимназия „Христо Ботев“
168.
1000330
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Основно училище „Професор Марин Дринов“
169.
1000380
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Начално училище „Свети Климент Охридски“
170.
1000550
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“
171.
1001380
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“
172.
1001830
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
173.
1100301
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Основно училище „Васил Левски“
174.
1100304
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Основно училище „Христо Никифоров“
175.
1100316
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Средно училище „Тодор Кирков“
176.
1100320
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Профилирана природо-математическа гимназия
177.
1100322
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Професионална гимназия по механоелектротехника
178.
1100329
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“
179.
1100404
Ловеч
Луковит
Дерманци
Обединено училище „Неофит Рилски“
180.
1100402
Ловеч
Луковит
Луковит
Средно училище „Алеко Константинов“
181.
1100509
Ловеч
Тетевен
Тетевен
Средно училище „Георги Бенковски“
182.
1100511
Ловеч
Тетевен
Тетевен
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“
183.
1100107
Ловеч
Троян
Дебнево
Основно училище „Иван Вазов“
184.
1100609
Ловеч
Троян
Орешак
Основно училище „Васил Левски“
185.
1100601
Ловеч
Троян
Троян
Основно училище „Иван Хаджийски“
186.
1100612
Ловеч
Троян
Троян
Средно училище „Васил Левски“
187.
1100614
Ловеч
Троян
Троян
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
188.
1203001
Монтана
Бойчиновци
Лехчево
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
189.
1207001
Монтана
Вълчедръм
Вълчедръм
Първо основно училище „Васил Левски“
190.
1207002
Монтана
Вълчедръм
Вълчедръм
Второ основнo училище „Иван Вaзов“
191.
1208002
Монтана
Вършец
Вършец
Средно училище „Иван Вазов“
192.
1209005
Монтана
Лом
Лом
Средно училище „Димитър Маринов“
193.
1209012
Монтана
Лом
Лом
Професионална гимназия по производствени технологии
194.
1201002
Монтана
Монтана
Монтана
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“
195.
1201003
Монтана
Монтана
Монтана
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
196.
1201004
Монтана
Монтана
Монтана
Второ средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
197.
1201011
Монтана
Монтана
Монтана
Седмо средно училище „Йордан Радичков“
198.
1201021
Монтана
Монтана
Монтана
Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“
199.
1301674
Пазарджик
Велинград
Велинград
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
200.
1301699
Пазарджик
Велинград
Велинград
Основно училище „Христо Ботев“
201.
1301707
Пазарджик
Велинград
Велинград
Основно училище „Георги Бенковски“
202.
1302573
Пазарджик
Велинград
Велинград
Средно училище „Васил Левски“
203.
1304231
Пазарджик
Велинград
Велинград
Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“
204.
1306811
Пазарджик
Велинград
Велинград
Основно училище „Неофит Рилски“
205.
1301852
Пазарджик
Велинград
Драгиново
Средно училище „Методий Драгинов“
206.
1301139
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт
207.
1301717
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Oсновно училище „Професор Иван Батаклиев“
208.
1302534
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Основно училище „Христо Ботев“
209.
1302961
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии
210.
1304332
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Професионална гимназия по строителство и архитектура
211.
1307267
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Основно училище „Любен Каравелов“
212.
1301731
Пазарджик
Панагюрище
Панагюрище
Основно училище „Професор Марин Дринов“
213.
1302623
Пазарджик
Панагюрище
Панагюрище
Средно училище „Нешо Бончев“
214.
1301763
Пазарджик
Пещера
Пещера
Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“
215.
1301770
Пазарджик
Ракитово
Ракитово
Средно училище „Свети Климент Охридски“
216.
1301788
Пазарджик
Септември
Септември
Средно училище „Христо Ботев“
217.
1403218
Перник
Перник
Батановци
Основно училище „Христо Ботев“
218.
1403223
Перник
Перник
Дивотино
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
219.
1403228
Перник
Перник
Драгичево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
220.
1403222
Перник
Перник
Кладница
Основно училище „Свети Климент Охридски“
221.
1403201
Перник
Перник
Перник
Основно училище „Свети Иван Рилски“
222.
1403205
Перник
Перник
Перник
Х основно училище „Алеко Константинов“
223.
1403206
Перник
Перник
Перник
ХІ основно училище „Елин Пелин“
224.
1403214
Перник
Перник
Перник
VI средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
225.
1403215
Перник
Перник
Перник
XVI основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
226.
1403216
Перник
Перник
Перник
Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“
227.
1403219
Перник
Перник
Перник
Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“
228.
1403220
Перник
Перник
Перник
Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“
229.
1403236
Перник
Перник
Перник
Професионална гимназия по икономика
230.
1403227
Перник
Перник
Ярджиловци
Основно училище „Отец Паисий“
231.
1403648
Перник
Радомир
Радомир
Начално училище „Архимандрит Зиновий“
232.
1500702
Плевен
Белене
Белене
Основно училище „Васил Левски“
233.
1500807
Плевен
Гулянци
Гулянци
Средно училище „Христо Смирненски“
234.
1500903
Плевен
Долна
Митрополия
Божурица
Основно училище „Христо Ботев“
235.
1500915
Плевен
Долна
Митрополия
Тръстеник
Средно училище „Евлоги Георгиев“
236.
1500501
Плевен
Долни
Дъбник
Долни
Дъбник
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
237.
1501102
Плевен
Кнежа
Кнежа
Основно училище „Васил Левски“
238.
1501103
Плевен
Кнежа
Кнежа
Основно училище „Отец Паисий“
239.
1501109
Плевен
Кнежа
Кнежа
Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“
240.
1500603
Плевен
Левски
Асеновци
Основно училище „Христо Ботев“
241.
1500121
Плевен
Плевен
Беглеж
Основно училище „Васил Левски“
242.
1500126
Плевен
Плевен
Бохот
Основно училище „Антон Страшимиров“
243.
1500102
Плевен
Плевен
Плевен
Начално училище „Христо Ботев“
244.
1500110
Плевен
Плевен
Плевен
Основно училище „Д-р Петър Берон“
245.
1500133
Плевен
Плевен
Плевен
Средно училище „Стоян Заимов“
246.
1500135
Плевен
Плевен
Плевен
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
247.
1500140
Плевен
Плевен
Плевен
Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“
248.
1500149
Плевен
Плевен
Плевен
Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване
249.
1500153
Плевен
Плевен
Плевен
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“
250.
1500201
Плевен
Плевен
Плевен
Основно училище „Валери Петров“
251.
1500127
Плевен
Плевен
Търнене
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
252.
1500124
Плевен
Плевен
Ясен
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
253.
1500304
Плевен
Пордим
Вълчитрън
Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“
254.
1500216
Плевен
Червен бряг
Койнаре
Средно училище „Христо Смирненски“
255.
1500209
Плевен
Червен бряг
Рупци
Основно училище „Христо Ботев“
256.
1500215
Плевен
Червен бряг
Червен бряг
Средно училище „Д-р Петър Берон“
257.
1500207
Плевен
Червен бряг
Чомаковци
Основно училище „Христо Ботев“
258.
1600116
Пловдив
Асеновград
Асеновград
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
259.
1600108
Пловдив
Асеновград
Боянци
Основно училище „Професор-доктор Асен Златаров“
260.
1601301
Пловдив
Карлово
Карлово
Средно училище „Васил Левски“
261.
1601307
Пловдив
Карлово
Розино
Основно училище „Христо Г. Данов“
262.
1601317
Пловдив
Карлово
Христо
Даново
Основно училище „Генерал Карцов“
263.
1601703
Пловдив
„Марица“
Царацово
Основно училище „Дядо Иван Арабаджията“
264.
1602401
Пловдив
Перущица
Перущица
Основно училище „Петър Бонев“
265.
1600026
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Частна професинална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“
266.
1690142
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Алеко Константинов“
267.
1690146
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Д-р Петър Берон“
268.
1690148
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Екзарх Антим І“
269.
1690150
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Любен Каравелов“
270.
1690154
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
271.
1690156
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“
272.
1690341
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Васил Петлешков“
273.
1690343
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Елин Пелин“
274.
1690344
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Тодор Каблешков“
275.
1690345
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
276.
1690346
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“
277.
1690441
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Начално училище „Христо Ботев“
278.
1690445
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Райна Княгиня“
279.
1690447
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
280.
1690448
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Христо Груев Данов“
281.
1690450
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Езикова гимназия „Иван Вазов“
282.
1690542
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Братя Миладинови“
283.
1690543
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Начално училище „Климент Охридски“
284.
1690544
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Димитър Талев“
285.
1690547
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Яне Сандански“
286.
1690549
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Константин Величков“
287.
1690643
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Свети Седмочисленици“
288.
1690644
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Свети Софроний Врачански“
289.
1690645
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Черноризец Храбър“
290.
1690901
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Частно средно училище „Дружба“
291.
1690912
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Частно основно училище „Бъдеще“
292.
1602314
Пловдив
Първомай
Първомай
Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“
293.
1602503
Пловдив
Раковски
Раковски
Основно училище „Христо Смирненски“
294.
1602605
Пловдив
„Родопи“
Брестовица
Основно училище „Христо Ботев“
295.
1602808
Пловдив
Садово
Болярци
Основно училище „Георги Сава Раковски“
296.
1602804
Пловдив
Садово
Чешнегирово
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
297.
1601363
Пловдив
Сопот
Сопот
Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“
298.
1602904
Пловдив
Стамболийски
Стамболийски
Обединено училище „Христо Ботев“ – гр. Стамболийски
299.
1602907
Пловдив
Стамболийски
Стамболийски
Средно училище „Отец Паисий“
300.
1603708
Пловдив
Хисаря
Хисаря
Средно училище „Христо Смирненски“
301.
1701413
Разград
Исперих
Подайва
Основно училище „Отец Паисий“
302.
1701601
Разград
Кубрат
Кубрат
Средно училище „Христо Ботев“
303.
1701602
Разград
Кубрат
Кубрат
Професионална гимназия
304.
1701608
Разград
Кубрат
Юпер
Основно училище „Свети Климент“
305.
1701703
Разград
Лозница
Сейдол
Основно училище „Виделина“
306.
1702602
Разград
Разград
Разград
Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“
307.
1702603
Разград
Разград
Разград
Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“
308.
1702611
Разград
Разград
Разград
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
309.
1702613
Разград
Разград
Разград
Основно училище „Васил Левски“
310.
1702615
Разград
Разград
Разград
Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“
311.
1702629
Разград
Разград
Разград
Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“
312.
1802001
Русе
Бяла
Бяла
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
313.
1802002
Русе
Бяла
Бяла
Начално училище „Петко Рачев Славейков“
314.
1806102
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Любен Каравелов“
315.
1806103
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Ангел Кънчев“
316.
1806104
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Братя Миладинови“
317.
1806106
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Иван Вазов“
318.
1806110
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Никола Обретенов“
319.
1806201
Русе
Русе
Русе
Английска езикова гимназия „Гео Милев“
320.
1806203
Русе
Русе
Русе
Средно училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“
321.
1806204
Русе
Русе
Русе
Средно училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“
322.
1806209
Русе
Русе
Русе
Средно училище „Васил Левски“
323.
1806213
Русе
Русе
Русе
Първо частно средно училище „Леонардо да Винчи“ – ООД
324.
1807007
Русе
Сливо поле
Ряхово
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
325.
1900528
Силистра
Силистра
Силистра
Спортно училище „Дръстър“
326.
1900701
Силистра
Тутракан
Тутракан
Средно училище „Йордан Йовков“
327.
1900702
Силистра
Тутракан
Тутракан
Средно училище „Христо Ботев“
328.
2000138
Сливен
Сливен
Желю
войвода
Основно училище „Д-р Петър Берон“
329.
2000102
Сливен
Сливен
Сливен
Начално училище „Васил Левски“
330.
2000108
Сливен
Сливен
Сливен
Основно училище „Димитър Петров“
331.
2000111
Сливен
Сливен
Сливен
Основно училище „Панайот Хитов“
332.
2000114
Сливен
Сливен
Сливен
Средно училище „Йордан Йовков“
333.
2000115
Сливен
Сливен
Сливен
Средно училище „Константин Константинов“
334.
2000119
Сливен
Сливен
Сливен
Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“
335.
2902504
Сливен
Сливен
Сливен
Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“
336.
2000407
Сливен
Твърдица
Сборище
Основно училище „Никола Прокопиев“
337.
2100405
Смолян
Девин
Грохотно
Основно училище „Гео Милев“
338.
2100402
Смолян
Девин
Девин
Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов“
339.
2103232
Смолян
Златоград
Златоград
Средно училище „Антим І“
340.
2100602
Смолян
Златоград
Старцево
Средно училище „Свети княз Борис I“
341.
2100701
Смолян
Мадан
Мадан
Средно училище „Отец Паисий“
342.
2100501
Смолян
Неделино
Неделино
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
343.
2100801
Смолян
Рудозем
Рудозем
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
344.
2100103
Смолян
Смолян
Смолян
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
345.
2100104
Смолян
Смолян
Смолян
Основно училище „Юрий Гагарин“
346.
2100109
Смолян
Смолян
Смолян
Основно училище „Стою Шишков“
347.
2100110
Смолян
Смолян
Смолян
Основно училище „Иван Вазов“
348.
2103331
Смолян
Смолян
Смолян
Езикова гимназия „Иван Вазов“
349.
2100125
Смолян
Смолян
Търън
Основно училище „Стою Шишков“
350.
2200034
София-град
Столична
Банкя
Частно средно училище „Дени Дидро“
351.
2218192
София-град
Столична
Бистрица
192. Средно училище „Христо Ботев“
352.
2210117
София-град
Столична
Бухово
117. Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
353.
2202086
София-град
Столична
Владая
86. Основно училище „Св. Климент Охридски“
354.
2218191
София-град
Столична
Железница
191. Основно училище „Отец Паисий“
355.
2215170
София-град
Столична
Нови Искър
170. Средно училище „Васил Левски“
356.
2200013
София-град
Столична
София
Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни Светлина“
357.
2200014
София-град
Столична
София
Частно начално училище „Светилник“
358.
2200023
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“
359.
2200037
София-град
Столична
София
Частно основно училище
Прогресивно образование 3 – София
360.
2201515
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Цар Симеон Велики“
361.
2202002
София-град
Столична
София
2. Средно училище „Академик Емилиян Станев“
362.
2202535
София-град
Столична
София
ЧСУ „Рьорих“ с ранно чуждоезиково обучение и разширено изучаване на музика и изобразително изкуство
363.
2202536
София-град
Столична
София
Частно средно езиково училище „Британика“
364.
2202612
София-град
Столична
София
Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“
365.
2202620
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Професор Николай Райнов“
366.
2202705
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Откривател“
367.
2203140
София-град
Столична
София
140. Средно училище „Иван Богоров“
368.
2203720
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Дружба“ – София
369.
2204018
София-град
Столична
София
18. Средно училище „Уилям Гладстон“
370.
2204032
София-град
Столична
София
32. Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“
371.
2204134
София-град
Столична
София
134. Средно училище „Димчо Дебелянов“
372.
2204402
София-град
Столична
София
Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“
373.
2204511
София-град
Столична
София
Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Езиков свят“
374.
2204549
София-град
Столична
София
Частно средно училище с немски език „Веда“
375.
2204595
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Светлина“
376.
2205011
София-град
Столична
София
11. Основно училище „Свети Пимен Зографски“
377.
2205105
София-град
Столична
София
105. Средно училище „Атанас Далчев“
378.
2205408
София-град
Столична
София
Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“
379.
2205520
София-град
Столична
София
Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“
380.
2206043
София-град
Столична
София
43. Основно училище „Христо Смирненски“
381.
2206302
София-град
Столична
София
Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“
382.
2206409
София-град
Столична
София
Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“
383.
2207004
София-град
Столична
София
4. Основно училище „Проф. Джон Атанасов“
384.
2207068
София-град
Столична
София
68. Средно училище „Академик Никола Обрешков“
385.
2207069
София-град
Столична
София
69. Средно училище „Димитър Маринов“
386.
2207108
София-град
Столична
София
108. Средно училище „Никола Беловеждов“
387.
2207150
София-град
Столична
София
150. Основно училище „Цар Симеон Първи“
388.
2208075
София-град
Столична
София
75. Основно училище „Тодор Каблешков“
389.
2209019
София-град
Столична
София
19. Средно училище „Елин Пелин“
390.
2209034
София-град
Столична
София
34. Основно училище „Стою Шишков“
391.
2209036
София-град
Столична
София
36. Средно училище „Максим Горки“
392.
2209051
София-град
Столична
София
51. Средно училище „Елисавета Багряна“
393.
2209142
София-град
Столична
София
142. Основно училище „Веселин Ханчев“
394.
2210156
София-град
Столична
София
156. Обединено училище „Васил Левски“
395.
2210159
София-град
Столична
София
159. Основно училище „Васил Левски“
396.
2211120
София-град
Столична
София
120. Основно училище „Георги Сава Раковски“
397.
2211122
София-град
Столична
София
122. Основно училище „Николай Лилиев“
398.
2211139
София-град
Столична
София
139. Основно училище „Захарий Круша“
399.
2211304
София-град
Столична
София
Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“
400.
2211420
София-град
Столична
София
Национална финансово-стопанска гимназия
401.
2211564
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Българско школо“ – ООД
402.
2212037
София-град
Столична
София
37. Средно училище „Райна Княгиня“
403.
2212040
София-град
Столична
София
40. Средно училище „Луи Пастьор“
404.
2212079
София-град
Столична
София
79. Средно училище „Индира Ганди“
405.
2212090
София-град
Столична
София
90. Средно училище „Генерал Хосе де Сан Мартин“
406.
2212096
София-град
Столична
София
96. Средно училище „Лев Николаевич Толстой“
407.
2212097
София-град
Столична
София
97. Средно училище „Братя Миладинови“
408.
2212540
София-град
Столична
София
Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“
409.
2212553
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“
410.
2213039
София-град
Столична
София
39. Средно училище „Петър Динеков“
411.
2213081
София-град
Столична
София
81. Средно училище „Виктор Юго“
412.
2213125
София-град
Столична
София
125. Средно училище „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици
413.
2213131
София-град
Столична
София
131. Средно училище „Климент Аркадиевич Тимирязев“
414.
2213144
София-град
Столична
София
144. Средно училище „Народни будители“
415.
2213307
София-град
Столична
София
Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“
416.
2213506
София-град
Столична
София
Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“ – ЕООД
417.
2213507
София-град
Столична
София
Американски колеж в София
418.
2213721
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Азбуки“
419.
2214015
София-град
Столична
София
15. Средно училище „Адам Мицкевич“
420.
2214016
София-град
Столична
София
16. Основно училище „Райко Жинзифов“
421.
2214054
София-град
Столична
София
54. Средно училище „Свети Иван Рилски“
422.
2214141
София-град
Столична
София
141. Основно училище „Народни будители“
423.
2216001
София-град
Столична
София
1. Средно училище „Пенчо П. Славейков“
424.
2216112
София-град
Столична
София
112. Основно училище „Стоян Заимов“
425.
2216532
София-град
Столична
София
Частно средно училище „Увекинд“
426.
2217149
София-град
Столична
София
149. Средно училище „Иван Хаджийски“
427.
2217424
София-град
Столична
София
Професионална гимназия по електротехника и автоматика
428.
2217426
София-град
Столична
София
Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема“
429.
2219044
София-град
Столична
София
44. Средно училище „Неофит Бозвели“
430.
2220048
София-град
Столична
София
48. Основно училище „Йосиф Ковачев“
431.
2220308
София-град
Столична
София
Профилирана гимназия за изобразителни изкуства „Професор Николай Райнов“
432.
2221023
София-град
Столична
София
23. Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“
433.
2221138
София-град
Столична
София
138. Средно училище за западни и източни езици „Проф. Васил Златарски“
434.
2221563
София-град
Столична
София
Първа частна математическа гимназия
435.
2221614
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Джани Родари“ – ЕООД
436.
2221621
София-град
Столична
София
Частно основно училище „Питагор“
437.
2222133
София-град
Столична
София
133. Средно училище „Александър Сергеевич Пушкин“
438.
2223008
София-град
Столична
София
8. Средно училище „Васил Левски“
439.
2224020
София-град
Столична
София
20. ОУ „Тодор Минков“ с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език
440.
2224104
София-град
Столична
София
104. Основно училище „Захари Стоянов“
441.
2224432
София-град
Столична
София
Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“
442.
2224544
София-град
Столична
София
ЧСУ по изкуства и чужди езици „Артис“
443.
2300099
София
област
Ботевград
Ботевград
Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“
444.
2301045
София
област
Ботевград
Ботевград
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
445.
2308760
София
област
Ботевград
Ботевград
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
446.
2309022
София
област
Ботевград
Скравена
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
447.
2309225
София
област
Горна Малина
Горна Малина
Средно училище „Христо Ботев“
448.
2309385
София
област
Горна Малина
Долно Камарци
Основно училище „Отец Паисий“
449.
2300170
София
област
Елин Пелин
Елин Пелин
Средно училище „Васил Левски“
450.
2308785
София
област
Етрополе
Етрополе
Основно училище „Христо Ботев“
451.
2308792
София
област
Златица
Златица
Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“
452.
2309054
София
област
Ихтиман
Вакарел
Обединено училище „Христо Смирненски“
453.
2306331
София
област
Копривщица
Копривщица
Средно училище „Любен Каравелов“
454.
2303490
София
област
Костенец
Костенец
Средно училище „Св. Климент Охридски“
455.
2300067
София
област
Костинброд
Костинброд
Второ основно училище „Васил Левски“
456.
2308290
София
област
Костинброд
Костинброд
Първо основно училище „Васил Левски“
457.
2307277
София
област
Мирково
Мирково
Основно училище „Георги Бенковски“
458.
2302504
София
област
Пирдоп
Пирдоп
Професионална гимназия по механоелектротехника
459.
2309862
София
област
Правец
Правец
Основно училище „Васил Левски“
460.
2300505
София
област
Самоков
Самоков
Професионална гимназия по туризъм
461.
2303106
София
област
Самоков
Самоков
Средно училище „Отец Паисий“
462.
2303825
София
област
Самоков
Самоков
Обединено училище „Неофит Рилски“
463.
2308917
София
област
Самоков
Самоков
Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“
464.
2303022
София
област
Своге
Своге
Професионална гимназия „Велизар Пеев“
465.
2404107
Стара
Загора
Гълъбово
Гълъбово
Средно училище „Васил Левски“
466.
2404108
Стара
Загора
Гълъбово
Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
467.
2400264
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Средно училище „Екзарх Антим І“
468.
2400265
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“
469.
2400268
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм
470.
2400272
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Основно училище „Георги Кирков“
471.
2400273
Стара
Загора
Казанлък
Казанлък
Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“
472.
2400283
Стара
Загора
Казанлък
Кънчево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
473.
2400286
Стара
Загора
Казанлък
Ръжена
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
474.
2405120
Стара
Загора
Мъглиж
Тулово
Основно училище „Христо Смирненски“
475.
2407133
Стара
Загора
Николаево
Николаево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
476.
2400837
Стара
Загора
Опан
Опан
Средно училище „Христо Ботев“
477.
2409141
Стара
Загора
Павел баня
Александрово
Основно училище „Христо Ботев“
478.
2409149
Стара
Загора
Павел баня
Търничени
Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“
479.
2401052
Стара
Загора
Раднево
Раднево
Средно училище „Гео Милев“
480.
2401055
Стара
Загора
Раднево
Раднево
Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“
481.
2400140
Стара
Загора
Стара Загора
Дълбоки
Основно училище „Иван Мирчев“
482.
2400020
Стара
Загора
Стара Загора
Стара Загора
Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“
483.
2400102
Стара
Загора
Стара Загора
Стара Загора
Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“
484.
2400105
Стара
Загора
Стара Загора
Стара Загора
Средно училище „Христо Смирненски“
485.
2400109
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Основно училище „Георги Райчев“
486.
2400111
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Йонков Вапцаров“
487.
2400116
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“
488.
2400123
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“
489.
2400124
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Основно училище „Кольо Ганчев“
490.
2400125
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Основно училище „Кирил Христов“
491.
2400126
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Пето основно училище „Митьо Станев“
492.
2400130
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Девето основно училище „Веселин Ханчев“
493.
2400133
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Дванадесето основно училище „Стефан Караджа“
494.
2400146
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Начално училище „Димитър Благоев“
495.
2403219
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Шесто основно училище „Свети Никола“
496.
2403264
Стара
Загора
Стара
Загора
Стара
Загора
Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“
497.
2401179
Стара
Загора
Чирпан
Чирпан
Професионална гимназия по селско стопанство
498.
2401189
Стара
Загора
Чирпан
Чирпан
Начално училище „Свети Климент Охридски“
499.
2520101
Търговище
Омуртаг
Беломорци
Основно училище „Георги Бенковски“
500.
2520002
Търговище
Омуртаг
Омуртаг
Второ начално училище „Васил Левски“
501.
2520601
Търговище
Омуртаг
Омуртаг
Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост
502.
2540102
Търговище
Попово
Попово
Основно училище „Свети Климент Охридски“
503.
2540401
Търговище
Попово
Попово
Профилирана гимназия „Христо Ботев“
504.
2540601
Търговище
Попово
Попово
Професионална гимназия по техника и лека промишленост
505.
2540602
Търговище
Попово
Попово
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“
506.
2500204
Търговище
Търговище
Търговище
Първо средно училище „Свети Седмочисленици“
507.
2500601
Търговище
Търговище
Търговище
Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“
508.
2500604
Търговище
Търговище
Търговище
Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов“
509.
2602006
Хасково
Димитровград
Димитровград
Основно училище „Пенчо Славейков“
510.
2602018
Хасково
Димитровград
Димитровград
Средно училище „Любен Каравелов“
511.
2602019
Хасково
Димитровград
Димитровград
Природо-математическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“
512.
2602023
Хасково
Димитровград
Димитровград
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
513.
2610001
Хасково
Ивайловград
Свирачи
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
514.
2605002
Хасково
Свиленград
Свиленград
Първо основно училище „Иван Вазов“
515.
2603007
Хасково
Харманли
Харманли
Основно училище „Иван Вазов“
516.
2601006
Хасково
Хасково
Хасково
Основно училище „Шандор Петьофи“
517.
2601008
Хасково
Хасково
Хасково
Основно училище „Св. Климент Охридски“
518.
2601010
Хасково
Хасково
Хасково
Основно училище „Свети Иван Рилски“
519.
2601029
Хасково
Хасково
Хасково
Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“
520.
2601031
Хасково
Хасково
Хасково
Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“
521.
2601032
Хасково
Хасково
Хасково
Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“
522.
2601034
Хасково
Хасково
Хасково
Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен ІІ“
523.
2601035
Хасково
Хасково
Хасково
Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“
524.
2601904
Хасково
Хасково
Хасково
Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“
525.
2700062
Шумен
Върбица
Върбица
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
526.
2700192
Шумен
Никола
Козлево
Никола
Козлево
Средно училище „Цанко Бакалов Церковски“
527.
2700224
Шумен
Нови пазар
Нови пазар
Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“
528.
2700076
Шумен
Шумен
Шумен
Средно училище „Панайот Волов“
529.
2700114
Шумен
Шумен
Шумен
Второ основно училище „Д-р Петър Берон“
530.
2700182
Шумен
Шумен
Шумен
Средно училище „Йоан Екзарх Български“
531.
2700197
Шумен
Шумен
Шумен
Средно училище „Сава Доброплодни“
532.
2700221
Шумен
Шумен
Шумен
Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“
533.
2831522
Ямбол
Елхово
Елхово
Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“
534.
2851559
Ямбол
„Тунджа“
Скалица
Средно училище „Свети Паисий Хилендарски“
535.
2811504
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
536.
2811507
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Основно училище „Николай Петрини“
537.
2811510
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Средно училище „Свети Климент Охридски“
538.
2811512
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Основно училище „Петко Рачов Славейков“
539.
2811514
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Обединено училище „Доктор Петър Берон“
540.
2811517
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Езикова гимназия „Васил Карагьозов“
541.
2811602
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Професионална гимназия по икономика „Георги Стойков Раковски“
542.
2811603
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“
5663

Кандидатстване по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г.

Във връзка с писмо на МОН №9105-292/11.08.2022 г.   относно процедурите по кандидатстването и сроковете, свързани с Национална програма „Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г, :

В срок от 01.09.2022 г. до 21.10.2022 г., всяко училище може да кандидатства по НП “Иновации в действие“ за учебната 2022/2023 г. чрез електронната платформа https://ischools.mon.bg. На платформата ще бъдат публикувани и Правилата за изпълнение на Националната програма.

Директорите на училищата следва да извършат следното:

По Модул 1.„Мобилност за популяризиране-и мултиплициране на добри иновации между училищата“

 1. В срок от 09.2022 г. до 21.10.2022 г. попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа – https://ischools.mon.bg.
 2. Иновативните училища избират помежду си партньор за сътрудничество и обмяна на иновации от Списъка на иновативните училища в електронната система на националната програма, сключват договор по образец за сътрудничество с него. Възможен е само един договор за сътрудничество между две иновативни училища.
 3. Училищата, които не са вписани в Списъка на иновативните училища, избират от електронната платформа иновативно училище, с което да сключат договор. При наличие на повече от едно училище кандидат за партньорство, иновативното училище сключва договор за сътрудничество с избрано от него училище.
 4. Иновативното училище може да партнира само с едно училище, което не е вписано в Списъка на иновативните училища, заявило интерес към съответната иновация в електронната платформа. Важно условие за одобрение на партньорството е двете партниращи иновативни училища да имат сключени договори помежду си, а всяко от тях да има договор с по още едно неиновативно училище, за да се формира група от четири училища.
 5. Плануват се по две мобилности, домакини на които са всяко от двете иновативни училища. На всяка мобилност участват едновременно четирите училища от групата. Програмата за всяка мобилност се определя от иновативното училище, което е домакин на конкретната среща след обсъждане с партньорите.
 6. Процедурата за избор на партньорство и сключване на договори между иновативни и неиновативни училища спира, след като бъдат достигнати посочени индикативни стойности от 300 иновативни и 300 неиновативни училища в електронната платформа на Националната програма „Иновации в действие“, независимо от крайния срок 21.10.2022 г., който е обявен в Правилата.

По Модул 2.„Форуми за иновации в образованието“

Училищата, които желаят да бъдат домакин на регионален форум, следва предварително да го съгласуват с РУО, като посочат своя потенциал и опит за участие и организиране на подобни форуми, свързани с иновациите. След съгласуване с РУО посочват своето желание в електронната  платформа. Темите на регионалните форуми се определят също съвместно с РУО. Съответното РУО съдейства за изготвяне на програмата, организацията и координацията на участниците и дейностите за провеждането на форума.

По Модул 4. – „Осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване“

 1. В срок от 09.10.2022 г. до 21.10.2022 г. попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа – https://ischools.mon.bg. за осигуряване на финансови средства за материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване. Училищата могат да кандидатстват само за 1 проект по една от описаните дейности по точка 5.4. от Програмата, които се осъществяват от педагогически специалисти.
 2. Процедурата за кандидатстване в електронната платформа по Модул 4 спира, след като бъде достигната посочената индикативна стойност в размер до 150 000 лв., независимо от крайния срок 21.10.2022., който е обявен в Правилата.

542 ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г. – с 32 повече от миналата година.

Списъкът беше одобрен от правителството днес. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, приет с Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. (публ. 27.07.2021 г.)

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година, приет с Решение № 584 на МС от 20.08.2020 г. (публ. 24.08.2020 г.)