Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

График на допълнителните матури по желание предлага Министерството на образованието и науката. Държавните зрелостни изпити ще се проведат в периода от 26 до 31 май, като днес за обществено обсъждане е публикуван проект на заповед с точните дати и начални часове.

Предложението на МОН е допълнителните матури по предметите от общообразователната подготовка да започват от 8:30 часа, а тези от профилираната – от 14:00 часа. Първите държавни зрелостни изпит по желание, които ще се проведат на 26 май, са по философия и география и икономика – общообразователна подготовка. Следобед са английски език, биология и здравно образование, френски език, философия и изобразително изкуство – профилирана подготовка.

Пълния график можете да видите ТУК.

РАЗШИРЯВАТ СЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА УМЕНИЯ

 1. Зрелостниците могат да полагат изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури. Това предвиждат новите промени в Закона за предучищното и училищното образование. Резултатът от всеки успешно положен изпит се отразява в отделно удостоверение, а не в дипломата за средно образование.
 2. От предстоящата сесия май-юни 2023 г. на изпити за валидириране на компетентности могат да се явяват и зрелостници, които са изучавали учебен предмет като общообразователен, а не като профилиращ, но искат да валидират компетентностите си по профилиращия предмет. При валидиране върху учебното съдържание за придобиване на профилирана подготовка, възможни за избор са всички предмети, по които се провежда ДЗИ (профилирана подготовка), включително български език и литература. Желаещите трябва да подадат заявление до началника на регионалното управление на образованието. Срокът за това е същият както за подаване на заявление за явяване на държавния зрелостен изпит – до 21 февруари.
 3. Задължителните държавни зрелостни изпити за учениците, които се обучават за придобиване на профилирано образование, са по български език и литература и по изучаван профилиращ предмет. Учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, полагат задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
 4. Матурата по български език и литература ще се проведе на 19 май 2023 г., а вторият задължителен държавен зрелостен изпит, както и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – на 23 май 2023 г. Началният час и за двата изпита е 8:30 часа.
 5. Конкретните дати за полагане на допълнителните държавни зрелостни изпити предстои да се утвърдят след обобщаване на подадените заявления и изтичане на едномесечния срок за обществени консултации.

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
(ДВ, бр. 79 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2023 г.) (публ. 07.02.2023 г.)

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., …, изм. и доп.  2023 г.) (акт. 07.02.2023 г.)

Да положат допълнителна матура са поискали над 2400 зрелостници като най-много са избрали предметите математика, английски език, биология и здравно образование. Допълнителните матури по желание ще се проведат в периода 26 – 31 май.

Заявления за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури през сесия май-юни са подали общо 272 зрелостници. От предстоящата сесия май-юни 2023 г. на тези изпити могат да се явяват и зрелостници, които са изучавали учебен предмет като общообразователен, а не като профилиращ, но искат да валидират компетентностите си по профилиращия предмет. Най-много са желаещите да положат изпит по английски език, профилирана подготовка – 112.


Оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще имат тежест при приема на кандидат-студенти в 48 висши училища за академичната 2023/2024 гoдина.

 • В повечето от тях бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им да влезе оценката от приемния изпит или тази от матурата. Това показва информацията, предоставена на Министерството на образованието и науката (МОН) от 51 висши училища в България.
 • Само в три от тях оценки от държавни зрелостни изпити няма да се включват във формиране на бала. Това са Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), Театралният колеж „Любен Гройс“ в София и Американският университет в Благоевград. Така е и при една част от специалностите в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, но при други държавният зрелостен изпит по професионална квалификация, положен в музикално училище, ще се признава и за приемен.
 • В четири висши училища няма да се провеждат кандидат-студентски изпити и приемът в тях ще става само с оценки от матура и дипломата за средно образование. Това са Националната спортна академия „Васил Левски“, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в София, Европейският политехнически университет в Перник и Висшето училище по застраховане и финанси в столицата.
 • Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми.
 • В някои от висшите училища в бала ще влизат оценките и от приемните изпити, и от ДЗИ. Така е в медицинските университети, където още от миналата учебна година, освен резултатите от приемните изпити по биология и химия, в балообразуването се включва и оценката от матурата по български език и литература.

Балообразуване за прием на кандидат-студенти през академичната 2023/2024 година във висшите училища в Република България (публ. 06.02.2023 г., акт. 07.02.2023 г.)

 1. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
 2. АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ
 3. АКАДЕМИЯ НА МВР – СОФИЯ
 4. АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ – БЛАГОЕВГРАД
 5. БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
 6. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
 7. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
 8. ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“
 9. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – ВАРНА
 10. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – СОФИЯ
 11. ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – СОФИЯ
 12. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ – ПЛОВДИВ
 13. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ – ВАРНА
 14. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА – ПЛОВДИВ (акт. 07.02.2023 г.)
 15. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ
 16. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ – СОФИЯ
 17. ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”– СОФИЯ (акт. 07.02.2023 г.)
 18. ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – ПЛОВДИВ
 19. ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЕРНИК
 20. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
 21. КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ – СОФИЯ
 22. КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – БЛАГОЕВГРАД
 23. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ (акт. 07.02.2023 г.)
 24. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
 25. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
 26. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 27. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА
 28. МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ – БОТЕВГРАД
 29. МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – СОФИЯ
 30. НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 31. НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЬО САРАФОВ” – СОФИЯ
 32. НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНАТА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” – СОФИЯ
 33. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – СОФИЯ
 34. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ
 35. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ (акт. 07.02.2023 г.)
 36. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
 37. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
 38. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
 39. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
 40. ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ ”ЛЮБЕН ГРОЙС” – СОФИЯ
 41. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
 42. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
 43. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 44. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
 45. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС
 46. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ
 47. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ
 48. УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ
 49. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
 50. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 51. ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
 52. ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

С предложенията за таксите в университетите можете да се запознаете тук.

Средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв. Това предвижда проект за решение на правителството, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърждава таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.

За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер на таксата ще бъде 780 лв., за „Хуманитарни науки“ – 750 лв., за „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв. Студентите в специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лв., тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 1000 лв., „ Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв., „ Изкуства“ – 1450 лв.

Средно 20 % е увеличението на таксите спрямо академичната 2022/2023г. и касае основно студентите, които се обучават в специалностите от областите „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки“, „Технически науки“ и  „Здравеопазване“.

Студентите в осем професионални направления и 18 защитени специалности са освободени от такси. Професионалните направления са „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“.

Годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще е средно 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година.

  Принтирайте и оцветете :Чарли Бъкет , господин Уили Уонка, Майк Тиви , Огъстъс Глуп , Верука Солт , Вайълет Борегард и Умпа-лумпите -любимите герои от любимата история на Роалд Дал  „Чарли и шоколадовата фабрика“:

  Матилда  e чувствителна, надарена и с бляскав ум. На  година и половина тя говори като възрастните. На три години сама се научава да чете и на четири вече  сама посещава селската библиотека, където изчита всички детски книги.

  Да, Матилда е изключително дете, но нейните ограничени и егоистични родители, не само, че не я оценяват, но и се дразнят от нейната любознателност и стремежи. Когато тръгва на училище, Матилда среща разбиране единствено от учителката си мис Хъни, а  директорката мис Трънчбул е зла, ненавижда децата и жестоко ги тормози. Срещу злото смело се изправя Матилда, която открива в себе си неподозирани способности и сила да защитава другарчетата си.

  Ако харесвате историите  на Роалд Дал и Матилда,принтирайте и оцветете картинките.


  Широките възможности, които новите технологии предлагат, освен доказаните ползи, крият и рискове от сериозно навлизане в личното пространство на човека. Подрастващите са най-уязвимата група в съвременното ни общество по отношение на злоупотребите с личната неприкосновеност, особено при общуването в интернет.

  Децата и защитата на техните лични данни винаги са били във фокуса на вниманието на КЗЛД, а задачата по популяризиране на основните правила за безопасна комуникация в социалната среда и особено чрез дигиталните технологии – изключително отговорна и приоритетна.

  В настоящия раздел предлагаме информационно-разяснителни материали, изготвени под формата на брошури и кратки видеоклипове.

  Основни съвети за защита на личните ти данни онлайн

  (текст на информационно-разяснителна брошура, предназначена за деца)

  Знаеш ли, че когато си в интернет и използваш социални мрежи (Instagram, Facebook, TikTok и др.) оставяш отпечатъци? Спокойно! Не става въпрос за следите от пръстите ти по мобилното устройство, а за дигитални следи!

  Когато си онлайн, оставяш дигитална следа, която записва всичко, което правиш в различните сайтове и приложения, но и личните ти данни, които споделяш.

  Ако изпълниш няколко лесни стъпки ще се защитиш по-добре:

  1. Провери настройките на профила си в социалните мрежи

  Когато си създаваш профили в социалните мрежи и отбележиш, че си под 18 г., е препоръчително да настроиш профилите си на поверителен режим. Ако профилът ти е в публичен режим или го промениш на такъв, тогава всеки може да види какво споделяш и коментираш, както и да ти изпраща съобщения. Винаги обмисляй много внимателно преди да изключиш настройките за поверителност, които са предназначени да те защитават.

  2. Помисли преди да публикуваш

  Независимо дали профилите ти са публични или поверителни, не забравяй, че след като публикуваш нещо онлайн, може да бъде трудно да го изтриеш. Така че преди да публикуваш нещо, запитай се дали наистина искаш то да е видимо за всеки, години наред в интернет.

  3. Отнасяй се с данните на другите така, както се отнасяш със собствените си данни

  Послушай близките си преди да публикуваш нещо или когато те помолят да изтриеш снимки или видеоклипове с тях! Един ден може да поискаш и те да направят същото за теб.

  4. Внимавай, когато се отбелязваш (тагваш)

  Помисли и преброй до 10  преди да се отбележиш от някое място, защото като споделяш местоположението си, можеш да се изложиш на риск. Не давай разрешение на приложението или сайта да използва местоположението ти, освен ако не ти е необходимо.

  5. Не се оставяй да бъдеш „подведен

  Понякога сайтовете и приложенията се опитват да те подведат, като искат да предоставиш повече лична информация, отколкото им е необходима. Обичайно бутонът, върху който искат да кликнеш, е голям, ярък и в средата на екрана, докато другата опция е малка и се пропуска лесно. Внимавай за тези практики и избери опцията, която е най-сигурна, а не най-лесната за кликване!

  6. Без да бързаш, внимателно прочети условията

  Всеки сайт или приложение трябва да ти предостави информация за това какво прави с личните ти данни. Често тази информация е написана на сложен и неразбираем език, затова ако не си сигурен, попитай родител или потърси човек, който да ти даде компетентен съвет.

  7. Не кликвай просто върху „Приемам всички” (Accept all)

  Видиш ли съобщение за поверителност или банер за бисквитки, помисли дали искаш да ги приемеш. Потърси бутона, който ти позволява да отхвърлиш тези, които можеш. В противен случай споделяш повече лична информация, коeто може да ти навреди.

  8. Знай стойността на личните си данни

  „Безплатните” услуги не винаги са безплатни. Голяма част от личните данни, споделяни онлайн се използват от приложенията и сайтовете, за да се печелят пари от неща като реклами. Винаги се питай дали си заслужава да споделяш твоите лични данни и получаваш ли справедлива сделка срещу тях.

  9. Не забравяй, че контролът е в теб

  Когато споделяш личните си данни, ти имаш права върху тях, за които сайтовете и приложенията трябва да се съобразяват. Например ти можеш да поискаш от тях достъп и копие от личните ти данни или да изтрият профилите ти.

  10. Дръж родителите си в течение

  Никога не лъжи за възрастта си, когато се регистрираш в социалните мрежи! Това може да е опасно за теб. Дори да си сигурен, че контролираш личните си данни, винаги е добра идея родителите ти или възрастен, на когото имаш доверие, да имат информация за действията ти и най-вече при необходимост от помощ, да се обърнеш към тях.

  11. Изтрий профила си, когато нямаш нужда от него

  Ако вече не използваш някое приложение или сайт, по-добре изтрий профила си, защото той може да бъде хакнат след време и да се използва от други хора, а това може да ти навреди.

  12. Създавай си силни пароли

  За да запазиш личните ти данни, си измисли силни пароли. Силна парола е тази, която съдържа поне 12 знака, от които има малки и големи букви, цифри и специални символи. Старай се да е колкото може по-необичайна и оригинална. Не използвай пароли, които са свързани с очевидни неща, които някой друг може да познае, като например името на домашния ти любимец или любимото ти телевизионно или интернет предаване. Ако можеш използвай мениджър за пароли.

  Пример за силна парола: wH-1289757_etV#

  13. Не използвай една и съща парола за всичко

  Когато използваш една и съща парола за всеки от профилите си, излагаш личните си данни на риск. Затова никога не използвай една и съща парола два пъти. Ако някой разбере твоята парола, която използваш на много места, то ти ще бъдеш уязвим.

  14. Ако нещо ти изглежда подозрително, не кликвай върху него

  Получавал ли си съмнително съобщение от непознат или дори от приятел? Това може да е някаква измама. Не го отваряй, не кликвай върху никакви линкове и го изтрий веднага, колкото и да си любопитен. По-добре в безопасност, отколкото да съжаляваш.

  15. Използвай само защитени Wi-Fi мрежи

  Може да ти изглежда лесно, когато просто кликваш и се присъединяваш, но незащитените мрежи са много рискови. Хакер, използващ същата мрежа, може да открадне данните ти или дори да поеме контрола върху твоето устройство.

  16. Поддържай устройствата си актуални

  Винаги е изкушаващо да кликнеш върху бутона „Напомни ми по-късно” (remind me later), когато устройството ти поиска да инсталираш актуализация. Трябва да знаеш, че тези актуализации често съдържат важни защити срещу най-новите вируси и измами. Винаги инсталирай актуализациите възможно най-скоро.

  Как да се свържеш с нас?

  Ако имаш въпроси за защитата на личните си данни, можеш да потърсиш информация на нашия уебсайт: https://www.cpdp.bg/

  Настоящият информационно-разяснителен материал е изготвен съвместно от Комисията за защита на личните данни и Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

  Информационно-разяснителни брошури на КЗЛД -https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65

  Правата на децата и младите хора при работа в дигитални платформи

  Личните данни и тяхната защита – всичко за тях и как да ги пазиш

  Твоите права за защита на личните данни

  Основни съвети за защита на личните ти данни онлайн

  Информационно-разяснителни видеоматериали на КЗЛД

  „Неприкосновеност в дигиталния век” – поредица от 9 информационно-разяснителни клипа

  „10 съвета как да се предпазим в интернет”

  ВСИЧКИ МЕДАЛИСТИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ С ПРАВО НА СТИПЕНДИИ

  Всички ученици, получили медали в международна олимпиада, състезание или конкурс в областта на науката, вече ще имат право на стипендия, реши правителството.

  Досега стипендии от по 135 лева месечно за една година и еднократно финансово подпомагане се отпускаха само на спечелилите призови места. Получаването на медал от международни олимпиади, конкурси и състезания е високо отличие и признание за резултатите, постигнати от учениците. Очаква се с тази мярка да се насърчи и стимулира тяхното развитие в посочените международни формати  и техните дарби в областта на науката.

  Изменението на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби ще е в сила от 1 януари 2023 година.

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483 от 21 декември 2022 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 111 от 2003 г.) (публ. 03.01.2023 г.)

  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

  За условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби учениците, които са спечелили златен, сребърен или бронзов медал от международна олимпиада, международен конкурс или състезание не са включени като адресати на финансовото подпомагане и стипендия като част от мерките на закрила на деца с изявени дарби. Така действащата досега  нормативна уредба не позволява те да се възползват от предвидените стимулиращи мерки, което не е справедливо от гледна точка на постигнатите от тях резултати.

  С Постановление №483 от 21.12.2002 г. на Министерския съвет се предлага изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата, така че право на закрила да имат и учениците, спечелили златен, сребърен или бронзов медал на международна олимпиада, международен конкурс или състезание в областта на науката, и отговарящи на изискванията за съответна възраст и категория.

  Предложените изменения и допълнения на Наредбата ще осигурят равнопоставеност и справедливо разпределение на средствата за еднократно финансово подпомагане и за стипендии на ученици от държавни, общински и частни училища, които са класирани за съответната календарна година по мярка, включена в програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, на място, свързано с получаване на златен, сребърен или бронзов медал от международна олимпиада, международен конкурс или състезание в областта на науката.

  Получаването на медал от международни олимпиади, конкурси и състезания е високо отличие и признание за резултатите, постигнати от тези ученици и целта на предложения проект е да се създаде възможност и те, а не само учениците, получили призови места – първо, второ и трето, да получават еднократно финансово подпомагане и стипендии за постигнатите от тях високи резултати и за постиженията им в областта на науката на международно равнище.

  Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 от 30 май 2022 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г. (обн. ДВ. бр.41 от 3 юни 2022 г.) (публ. 13.06.2022 г.)

  Във връзка с ежегодното провеждане на „Празника на химията“ от Съюза на химиците в България в сътрудничество с Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ и Федерацията на научно-техническите съюзи на 21-22 април 2023 г. учениците, желаещи да се включат в „Празника на химията“, ще имат възможност да участват в избрана от тях състезателна категория: постер, презентация или есе. Три са възрастовите групи за участие: първа възрастова група: 5-7 клас; втора възрастова група: 8-10 клас; трета възрастова група: 11-12 клас. Всеки ученик може да има едно индивидуално участие и едно участие в съавторство общо в трите категории (презентация, постер, есе).

  Темите за избор за всички възрастови групи са:

  1. Химия във всеки дъх. Човекът възприема околния свят посредством своите сетива – зрение, осезание, обоняние и слух. Сред тях светът на миризмите заема особено място. Той е изграден върху обмяната на летливи вещества и асоциирането им с конкретни обекти от нашето обкръжение. В съзнанието на всеки изникват мигновено спомени за аромата на любими храни, красиви цветя, изискани парфюми или за дъха, който усеща след дъжд. Но как молекулните структури се “трансформират” в нервни сигнали и остават в нашата памет? Това оставяме да откриете вие! Намерете, проучете и представете химическите субстанции, които са отговорни за конкретна приятна или неприятна миризма!
  2. Химия на отровите. Преди 108 години по бойните полета на Първата световна война са използвани първите бойни отровни вещества. Този момент в човешката история е своеобразен финал на един многовековен процес – изучаването и усвояването от химията и биохимията на токсичните субстанции. В дълбока древност хората са забелязали, че редица растения и животни са надарени с естествени оръжия, които им служат за нападение или като средство за защита. Тези природни „дарове“ са усвоени от човека бързо – първоначално за лов, а по-късно и при разрешаване на дворцови интриги и премахване на неудобни политически опоненти. Сред майсторите на това тъмно “изкуство” се нареждат такива известни имена като Митридат, Локуста, Родриго Борджия и Катерина Медичи. Още през 16 век към отровите е погледнато и от друг ъгъл! Великият учен и реформатор Парацелз постулира че “дозата прави отровата“ и опитва да лекува редица заболявания с малки дози вещества, считани до този момент за токсични. В наши дни змийската и пчелната отрова са изходна суровина за редица фармацевтични препарати. Намерете, проучете и представете естествени или изкуствено получени химически субстанции, които се използват като отрова!
  3. Бележити български химици. Мария Кюри, Йонс Берцелиус, Александър Бутлеров, Аугуст Кекуле, Дмитрий Менделеев, Якоб Хендрик Вант-Хоф и още много други известни химици – редом с тези велики учени стоят гордо и редица бележити български химици, които са извоювали славата си със своите открития и постижения. Намерете, проучете и представете живота и делото на бележит български химик!

  Линк за попълване на заявление за участие:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhlTzBwvsU38YFWtuyB6RD6gk-YpddrfBJpt2j19nlyUyVOw/viewform

  Срок за подаване на заявления за участие: 25 март 2023 г. Имейл за контакт и въпроси: chemistryday@gmail.com.

  Изпратените презентации, есета и постери ще бъдат оценени от комисии в периода от  30 март до 8 април 2023 г. На 10 април 2023 г. ще бъде публикуван протокол с първите 5 финалисти (по азбучен ред) по категории и възрастови групи, които на 21-22 април 2023 г. по предварително изработен график ще представят пред жури своите работи.

  На 12 април 2023г. на сайта http://www.prirodninauki.bg/ ще бъде публикувана програмата за 21-22 април 2023 г., като на 21 април 2023 г. ще бъдат представени есетата и постерите, а на 22 април 2023 г. – презентациите.

  На 25 април 2023 г. на сайта на http://www.prirodninauki.bg/ ще бъде публикуван протокол с окончателното класиране на участниците в „Празника на химията“. Всички класирани на призови места по категории (есе, постер и презентация) и възрастови групи (5-7, 8-10 и 11-12 клас) ще бъдат отличени с награди, които ще получат допълнително по куриер.

  Всички участници в „Празника на химията“ 2023 г. и техните ръководители ще получат сертификат за участие.

  Необходима е онлайн регистрация за участие (задължително е всеки, регистрирал се за „Празника на химията“, да има имейл: XXX@gmail.com), попълнена декларация за информирано съгласие, декларация за публичност на резултатите и декларация за снимане и публикуване с рекламна и информационна цел на есето, постера или презентацията за участие, които да бъдат прикачени към онлайн регистрацията за участие.

  Приложения:

  1. Декларация за информирано съгласие.
  2. Декларация за публичност на резултатите.
  3. Декларация за снимане и публикуване с рекламна и информационна цел.
  4. Критерии за изработване на постер, презентация, есе.

  Подписан е нов Колективен трудов договор от Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

  В договора са гарантирани достигнатите размери на заплатите на работещите в системата, правото на отпуск, различните видове допълнителни възнаграждения, кариерно развитие през 2022 г. Финансовите параметри в КТД ще бъдат актуализирани чрез Анекс след влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 2023 г.

  Новия Колективен трудов договор можете да видите ТУК

  Във връзка с писмо на МОН с №9105-335/13.12.2022 г.,съгласно Правилата за изпълнение на програмата в срок до 15.12.2022 г. следва да попълните в електронната платформа https://ischools.mon.bg Анекс към сключените договори с партньорите за тяхното домакинство.

  Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“.

  • 1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и мултиплициране на добри иновации. Предвижда се с тях да се осъществят партньорства с посещения в училищата за представяне на добри образователни иновации. По този модул се финансират 300 иновативни училища, други 300, които нямат този статут, и двете български държавни училища в Прага и Братислава.
  • С 29 995 лв. ще се финансира организирането на 7 регионални форума (конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари за иновации в образованието). Те ще бъдат организирани от РУО в Благоевград, Враца, Велико Търново, Сливен, София-град, Търговище и Хасково, съвместно с училищата–домакини от съответната област, които ще получат финансиране.
  • За закупуване на материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване се отпускат 150 000 лева. С тях се осигурява подкрепа за 123 творчески работещи училища, които създават иновативна учебна среда и нови методи на преподаване. Част от тях получават средства и по модула за партньорства.

  Целта на националната програма „Иновации в действие“ е да се популяризират и разпространяват успешните иновации, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища за споделяне на опит.

  Успешните модели се мултиплицират чрез организиране на местни, регионални и национални форуми и събития за обмен на иновативни практики и чрез партньорставата между иновативните и неиновативните училища.

  Така по-бързо се трансформира съществуващата класно-урочна организация на учебния процес. Променя се също организационната култура в училищата – развива се култура за иновации, насочена към знанието като ценност и професионално учене. Освен това се стимулира създаването на специфични екипи – професионалните учебни общности от педагогически и непедагогически специалисти от различни области на знанието и практиката, работещи в училището, но и извън него.

  Списъците на класираните училища можете да видите: Модул 1 – ТУК, Модул 2 - ТУК и Модул 4 – ТУК.

  Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)” продължава и през учебната 2022/2023 година със сформиране на клубове по интереси за компютърно моделиране/кодиране, в които се включват ученици от V до XII клас. Клубовете могат да са сформирани и като сборни с ученици от различни класове.

  В клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения не могат да се включват ученици, участващи в извънкласни дейности от същото направление, включени в проект „Подкрепа за успех”, както и създадените в училищата групи за развитието на STEM компетентности, които следва да се финансират само от националната програма с оглед на демаркацията.

  Сроковете по изпълнение на Дейност 6 за учебната 2022/2023 година са, както следва:

  1. От 18 октомври 2022 г. до 30 октомври 2022 г.

  – директорът на училището създава групата с основните й параметри – име на групата, начална и крайна дата и добавя ръководител на групата от падащо меню.

  – ръководителят въвежда програмата на групата, която подлежи на одобрение от РУО – София-град и МОН. На този етап (преди получаване на одобрение от РУО и МОН) не се събират декларации от учениците и родителите.

  Програмата за обучение изисква прилагането на иновативни методи на преподаване и усвояване на практически умения и стимулиране на развитието на творческия потенциал. Няма да бъдат одобрявани програми, които дублират съдържателните характеристики и програмата на учебните предмети.

  При отчитането на разходите на клуба няма да бъдат одобрявани фактури за разходи,
  включващи абонаменти за платформи и образователни сайтове, тьй като разработките в ‘тях дублират учебното съдържание по учебните предмети. Разработката на съдържанието и темите в клуба е задължение на ръководителя на клуба и е включено в неговото възнаграждение.

  1. От 31 октомври 2022 г. до 10 ноември 2022 г.

  Координаторите от РУО по проекта одобряват програмите на клубовете по интереси.

  1. От 11 ноември 2022 г. до 19 ноември 2022 г.

  Членовете от екипа за организация и управление по проекта одобряват програмите на клубовете по интереси.

  1. От 21 ноември 2022 г. до 30 ноември 2022 г.

  Ръководителите на клубовете по интереси, на които са одобрени програмите, събират попълнените декларации от родителя/настойника, с които се заявяват желанията на учениците за участие в дейността, въвеждат учениците в електронната платформа по проекта (от падащо меню или при необходимост се въвеждат ръчно).

  След 30 ноември 2022 г. единствено директорът ще може да отваря електронната платформа, като ще може да се прави корекция само на датата на дадено занятие.

  Началната дата за сключване на Допълнителното споразумение към трудовия договор на определения ръководител на клуба по интереси е след 21 ноември 2022 година.

  Началната дата за първото занятие, разписано в програмата, трябва да е след .30 ноември, т.е. графикът за провеждане на часовете на групата следва да е в периода 01 декември 2022 г. – 14 септември 2023 г.

  Указанието за изпьлнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден” може да откриете на електронната платформа на проекта.

  13 932 ученици ще развиват професионалните си умения със стажове в реална работна среда във фирми и предприятия по проект „Ученически практики 2“. Техният брой се увеличава с 2 283 спрямо предварително предвиденото. За това се споразумяха Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“, управляващ орган по проекта.

  Разширяването на обхвата на „Ученически практики 2“ се наложи заради големия интерес от страна и на учениците, и на работодателите и многото заявления за участие.

  Училищата, участващи в проекта, са общо 321 в цялата страна. Допълнително през тази учебна година се включват 108 нови училища. Благодарение на това проектът ще обхване по-голям брой паралелки и професионални направления. Голяма част от тях са от приоритетни за икономиката сектори като машиностроене, електроника, архитектура и строителство и др., каквато е една от целите на проекта.

  Учениците получават възможност да участват в обучение в реална работна среда под ръководството на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. Така от една страна учениците повишават професионалните си умения, а от друга се засилва партньорството между работодателите и училищата. По проекта се създават и учебно-тренировъчни фирми, в които гимназистите развиват предприемачески способности.

  С над 2 млн. лева се увеличават средствата по проекта, като общият им размер става 12 579 860,40 лв. На всеки ученик, преминал успешно практическото обучение, ще продължи да се плаща еднократна стипендия в размер на 372 лева.

  Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.“ Те ще продължат до края на 2023 г.

  Писмо на МОН с №9105-344/23.09.2022 г.,   с покана за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж “ 2014-2020 г. и заповед РД09-3196/12.10.2021 г. с приложен списък на държавните и общински професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ за учебната 2021/2022 г.

  Приложение:

  1. Писмо на МОН с приложения с №9105-344/23.09.2022 г. (Прил. 1, 2, 3)
  2. Заповед №РД09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

  Със заповед №РД 09-3196/12.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед №РД 09-5476/28.10.2022 г. на министьра на образованието и науката, след проведен подбор са определени държавните и общински училища в Република България, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на проекта.

  С оглед спазване на изискването за наемане и отчитане на лицата, изпълняващи дейности по проекта, е предвидено възлагането на дейностите да се извършва с допълнително споразумение по чл. 119 от Кодекса на труда (КТ). Необходимо е и допълване на длъжностните характеристики на директорите със задължение за изпълнение на дейности по проекти и програми, финансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Допълнителните споразумения (по изготвен образец за целите на проекта) следва да бъдат регистрирани в електронната деловодна система с приложена длъжностна характеристика към тях, в която да има включени задължения за работата по проекта. Училищата, които са подали заявление за участие в проекта и са одобрени през учебната 2021/2022 г. се счита, че са заявили желание за участие за целия период на проекта (до 31.12.2023 г.) и с тях няма да се сключва ново допълнително споразумение по чл. 119 от КТ.

  Приложения:

  1. Заповед №РД09-5476/28.l0.2021 г.
  2. Заповед № РД09-4399/15.11.2021 г. за утвърждаване на Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.015-0001 „ Ученически практики-2”.
  3. Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2015-0001 „Ученически практики-2”.
  4. Образци на документи.

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 09.09.2022 г.)

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 10.09.2021 г.)
  В сила от учебната 2021 – 2022 година

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
  (обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.)

  Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план (обн. ДВ. бр.94 от 4.12.2015 г., …изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г.) (акт. 31.08.2022 г.)

  Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.