Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 на МС от 27.08.2020 г. за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33 и 37 от 2020 г.) (Oбн., ДВ, бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)


Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

МЗ информира за нужните документи при подновеното посещение на децата в ясли, детски градини и училища

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за нужните документи.

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар -  по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

При по-късното провеждане на задължителна имунизация или реимунизация данните за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

-          здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

-          медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

-          здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

-          изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

-          медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

От МЗ бръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.09.2020 г.:

Приложение: съгласно текста

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 08.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (акт 09.09.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИE НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

Календар на учебната 2020/21 година с график на учебното време и дати за провеждане на национални външни оценявания и държавни зрелостни изпити.

Календар за учебната 2020/21

Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

За учебната 2020–2021година:

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2020г. –01.11.2020г. вкл. Есенна

24.12.2020г. –03.01.2021г. вкл.Коледна

30.01.2021 г. –03.02.2021г.вкл.Междусрочна

03.04.2021г. –11.04.2021г. вкл. пролетна за І –ХІ клас

08.04.2021г. –11.04.2021г. вкл.пролетна за XIIклас

Неучебни дни

19.05.2021г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021г. втори ДЗИ

25.05.2021 г.неучебен, но присъствен

16.06.2021г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок :04.02.2021г. I –ХIІ клас

Край на втория учебен срок:

14.05.2021г .ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2021г.(07.06.2021) І–III клас (14 учебни седмици+ 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021г. IV –VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021г.V –VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021г.VII–ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 Х- ХІ (за паралелки с професионална подготовка)

28.07.2021 ХІ (за паралелки с дуална система на обучение)

 • ·Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

19.05.2021г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021г. втори ДЗИ

Държавни зрелостни изпити по желание

в периода 26 май –31май 2021г

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас

Български език и литература –27 май 2021г., начало 10,00 часа

Математика –28 май 2021г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература –16 юни 2021г., начало 09,00 часа

Математика –18 юни 2021г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература –16 юни 2021г., начало 08,00 часа

Математика –18 юни 2021г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –по график в периода 11–15 юни 2021г. (по желание на всеки ученик)

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19 (публ. 01.10.2020 г.)

Алгоритъм за действие при съмнение или случай на COVID-19 в столично училище и Често задавани въпроси и отговори на Министерство на здравеопазването (https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kakvo-tryabva-da-znayat-roditelite-na-deca-posesha/) от 21 Септември 2020 г., както и телефон за връзка между директорите на детските градини/училищата и СРЗИ, който да бъде използван при необходимост: 0895-57-99-41.

Писмо на МОН    .09.2020 г., относно организиране и провеждане на детски и ученически пътувания.

Приложение: Писмо с вх. № РУО1-26382/ 29.09.2020 г.

Писмо от Министерство на здравеопазването във връзка с възможността за използване на UV-лампи за дезинфекция на помещения на общински детски градинии училища на територията на Столична община (публ. 17.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.
Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

1.Спазване на общите здравни мерки.

2.Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

-в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета,  стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч . от външните за институцията лица;

-в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

-в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • ·Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • ·В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • ·Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • ·Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

-Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

-Класният ръководител в начален етап на основно образование.

-Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

-Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

 • ·Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение No 2 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

 • ·Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. – 12. клас).
 • ·Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. – 12. клас.

Учениците от 1. – 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина.

В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка.

В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план.

Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба No 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:

ОТВОРЕН СПИСЪК ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ

А. За осигуряване на дистанция между паралелките

1.Класни стаи и организация на учебния процес

 • ·Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните   паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • ·Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, лаборатории, работилници и физкултурен салон.
 • ·Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.
 • ·Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • ·Ползване на материална база на съседна сграда (напр. читалище).

Базата трябва да е подходяща и благоприятна като физическа среда и придвижването до и обучението в нея да не е свързано с допълнителни рискове за децата.

 • ·Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и по-големи класни стаи).
 • ·Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.
 • ·Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на училищата позволяват това).
 • ·Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.
 • ·Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
 • ·Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя.

2.Коридори и стълбища

 • ·Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
 • ·Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

3.Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

 • ·Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.
 • ·Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).
 • ·Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание със слети часове.

4.Входове

 • ·По възможност да се отворят повече входове (за училищата с повече ученици), така че да не се допуска струпване. Условието е обаче да има лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.
 • ·Разделяне на паралелките при ползване на различните входове (където e приложимо).

Приложение No2

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.). Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на обучение, различна от дневната, може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ  наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

Имунология

Първични имунни дефицити при деца – над 200 вида.

Техният брой се променя всяка година.

Детска кардиология

1. Хемодинамично значими

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на медикаменти:

- ВСМ с ляво-десен шънт

- цианотични ВСМ

- обструктивни ВСМ

- комплексни ВСМ

2. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН

3. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение

4. Артериална хипертония – ІІ степен

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

- сърдечна недостатъчност

- белодробна хипертония

- артериална хипоксемия (сатурация под 85%)

- риск от внезапна смърт

- коморбидност с органна увреда

Детска неврология

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези,

дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия – ДЦП, дегенеративни /заболявания на нервната система.

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега – индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).

Детска ревматология

1.Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици

2.Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца

3.Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

Хронични ендокринологични заболявания

1.Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром

2.Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма

3.Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми

4.Болест на Адисон

5.Новооткрити тиреотоксикози

Метаболитни и генетични заболявания

1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип- органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза

2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит – синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром

3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея

4. Мукополизахаридози

Детска нефрология и хемодиализа

1. Деца след бъбречна трансплантация

2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

Детска гастроентерология

1. Болест на Крон

2. Улцерозен колит

3. Автоимунен хепатит

4. Деца на домашно парентерално хранене

5. Деца с трансплантиран черен дроб

Детска фтизиатрия

1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне – първите 2 месеца

2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне – до трайно обезбациляване

3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване

4. Всички хематогенно-десиминирани форми – до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

Детска онкохематология

1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия

2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)

3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или  имуносупресивни медикаменти

4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

Детска пулмология

1. Муковисцидоза

2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма

3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб

4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации

5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването

6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин

7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея

8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

Детска гръдна хирургия

1. Деца след оперативни торакални интервенции

Детска офталмология

1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да се имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, артериална хипертония, хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както и всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при дете на родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен период от време.

Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична актуализация.

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 08.09.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИE НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

Таблица за попълване към СРЗИ с указания към нея за случаите на отсъствие на ученици и учители от училище

РЕШЕНИЕ № 584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 24.08.2020 г.)

Правителството одобри Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година. Това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

Иновациите са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране на управлението и обучението по нов или усъвършенстван начин, използване на нови методи на преподаване. Иновативните процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с развитието на учениците.

Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

НАЙ-НОВИЯТ  КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование

Между 15 и 16.1 процента ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2021 г. Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Стартовата основна заплата за учител става 1260 лв.

Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1300 лв., а на главните – 1350 лв.

Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1535 лв., а заместник-директорите – 1420 лв.

Увеличава се и възнаграждението за класните ръководители – стават 46 лева месечно за водене на задължителна документация и консултации с родители, деца и ученици.

С 30 лева месечно ще се компенсират и разходите за консумативи на учителите, които водят обучение от разстояние в електронна среда в условията на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на непреодолими събития, които ще се изплащат като допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за времето на провеждането му.

За допълнително обучение на ученици, които са отсъствали повече от десет учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици в самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини, ще има възнаграждение от 15 лв. за всеки проведен час.

Средствата за ДТВ за постигнати резултати от педагогическите специалисти се планират в рамките на бюджетите в размер не по-малко от 4,2% и не повече от 5,0% от годишния размер на средствата за заплати.

КТД предвижда също образователните институции да планират не по-малко от 2,5 % и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за заплати на непедагогическия персонал за допълнително възнаграждение.

Предвижда се обезщетението при пенсиониране за учителите да е в размер на 11 брутни заплати от 1 януари 2021 година, които ще се осигуряват по национална програма.

Колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование – 17.08.2020 г.http://www.sbubg.info/files/OTKD_17_08_2020.pdf

Изпълнение на дейностите по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН, ,относно организацията на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“   Министерство на образованието и науката е конкретен бенефициент (КБ) чрез процедура за директно предоставяне „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е да мотивира и да задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.

Дейностите 1 и 2 се осъществяват с прякото участие на педагогическите специалисти.

Дейност 1 предвижда организиране и провеждане на краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита (КК).

Дейност 2 предвижда подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително участие в подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 • третата кампания по Дейност 1, която е обявена с продължителност от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. се удължава до 30.09.2020 г.
 • училищата и детските градини, които желаят да участват като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, могат да подадат заявление до началника на РУО –…………….. за одобрение, след което да пристъпят към сключване на договори с обучителни организации като изберат тема, която съвпада с плана за квалификация и стратегията за развитие на образователната институция;
 • педагогически специалисти, които до момента не са се включвали в обучения по Дейност 1, могат да се включат в Кампания 3, за да имат възможност да се включат повторно, след като бъде изпълнен индикатора за брой обучени в Кампания 4, в която ще се допускат за повторно участие всички участвали в обученията по Дейност 1;
 • в рамките на проекта педагогическите специалисти могат да придобият повече от една професионално-квалификационни степени, както и да участват в подготвителни курсове за придобиването на пета и четвърта професионално-квалификационна степен;
 • педагогическите специалисти могат да се възползват от темите, предлагани по проекта и да се включат в обучения, с които да осъществят личната си квалификация за работа свързана с иновации и в центровете по STEM.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

От 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейността ще е със срок на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г.

Всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в Дейност 2, като подаде заявление до директора на образователната институция, в която работи на трудов договор (по образец). Към заявлението педагогическият специалист подава и карта за участие – Приложение № 7 (по образец).

За включване в Дейност 2 директорите на училищата и детските градини подават Заявление (по образец) до работодателя си.

Идентификацията става чрез посочване на код по Админ. При направен избор за включване в подготвителен курс за процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен, педагогическият специалист посочва професионално-квалификационната степен за придобиването на която кандидатства, както и департамента към висшето училище , където ще кандидатства.

Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство за професионално-квалификационна степен, което се представя при отчитане на дейността.

По проекта, участие в Дейност 2, се възстановяват следните разходи за 1 педагогически специалист:

 • за участие в процедура за придобиване на Пета ПКС – 73 лева, като за участие в подготвителни курсове за придобиване на пета професионално-квалификационна степен се възстановяват 70 лева;
 • за участие в процедура за придобиване на Четвърта ПКС – 96 лева, като за участие в подготвителни курсове за придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен се възстановяват 70 лева;
 • за участие в процедура за придобиване на Трета ПКС – 50 лева;
 • за участие в процедура за придобиване на Втора ПКС – 91 лева;
 • за участие в процедура за придобиване на Първа ПКС – 102 лева.

Всеки педагогически специалист, който успешно е завършил подготвително обучение за придобиване на Пета или Четвърта ПКС и има издадено свидетелство, че е придобил Пета или Четвърта ПКС в рамките на периода на изпълнение на проекта, може да поиска за възстановяване сумата. За целта, педагогическият специалист следва да представи разходооправдателен документ за участието си в подготвителния курс и свидетелство за придобита професионално-квалификационна степен.

ВАЖНО! Възстановяването на разходи за включване в подготвителни курсове за придобиване на Пета или Четвърта ПКС е допустимо само, ако в рамките на периода на изпълнение на проекта, след преминатия подготвителен курс, педагогическият специалист е придобил Пета или Четвърта ПКС.

Участието в дейността се отчита пред директора на съответната образователна институция (училище/детска градина и др.), където педагогическият специалист е заявил желанието си за включване в проекта. Директорите отчитат изпълнението на дейността пред началника на съответното РУО.

Повече информация за проекта, както и за стартирането на дейност 2, можете да намерите на следния линк: https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=52.

Писмо на Борис Герасимов – ръководител на проект „Образование за утрешния ден“ относно сроковете по изпълнение на Дейност 6 за учебната 2020/ 2021 г.

За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта: Лидия Гавраилова на електронен адрес:l.gavrailova@edusofia.bg или  тел. 02/9356070.

Приложение: съгласно текста.

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  Информационната система за управление на проекта (ИСУП): https://oud.mon.bg/, е отворена за регистрация на педагогическите специалисти.

Важно! В рамките на Проекта всеки педагогически специалист има право да участва САМО в едно обучение.

В обученията по дейност 3.2 от Проекта за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми и др.  участват педагогически специалисти – учители в детски градини, учители от начален, прогимназиален и гимназиални етапи по всички общообразователни учебни предмети, ресурсни учители, психолози и педагогически съветници с изключение на учителите, които преподават информатика и/или информационни технологии.

Формират се следните групи за обучение:

– учители от ДГ и в начален етап;

– учители в прогимназиален и гимназиален етап по български език и литература, чужд език, история и цивилизации, философия, музика, изобразително изкуство;

– учители в прогимназиален и гимназиален етап по природни науки по математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика, технологии и предприемачество, физическо възпитание.

В горепосочените групи могат да се включат и всички останали педагогически специалисти.

За участие в обученията педагогическите специалисти трябва да заявят участието си в дейността чрез избор от ИСУП, като извършват следното:

 1. Регистрация с код по НЕИСПУО на училището и ЕГН и следват указанията на системата; (В случай, че дадено ЕГН е грешно, то следва да бъде коригирано първо в системата на НЕИСПУО по надлежния ред.)
 2. Могат да избират до 3 (три) програми от предоставения списък в ИСУП. Изборът на програми е равнопоставен. Лицата ще бъдат включени в обучение по програмата, за която първо се сформира група.
 3. Получават информация на посочен от тях електронен адрес за включване в сформирана група за обучение.

Дейностите по обучения се извършва по график, регулярно публикуван в Информационната система за управление на проекта: https://oud.mon.bg/.

Успешно завършили квалификационен курс, получават удостоверение с 2 присъдени квалификационни кредити по смисъла на чл. 222, ал. 2 от ЗПУО и в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15 от 2019 г. на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Удостоверенията се издават от обучаващата институция или организация.

Писмо на МОН с № 9105-251/23.07.2020 г.,  с указания за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Повече информация може да получите на следния интернет адрес: www.opnoir.bg.

За участие в посочената процедура е необходимо всяка детска градина и всяко училище в срок до 31.07.2020 г. трябва да попълни и представи в РУО – ……………. приложените към писмото документи:

 1. Заявление за участие /съгласно приложения образец с изх. № и печат; данните на заявлението следва да съответстват на посочените в гугъл формуляр данни/.
 2. Декларация за липса на двойно финансиране /съгласно приложения образец/.
 3. Да попълни гугъл формуляр с данни на образователната институция и заявено желание за участие в проекта на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUmCkVuy1GJdli0OB28LX-Fxks25uXpu4TCNKVb6hP6f5rw/viewform

Приложение:

 1. Писмо на МОН с приложени документи с вх. № РУО 1-19336/24.07.2020 г. (заявление, декларация)

Приложени са актуализираните указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, утвърдени със Заповед № РД 09-1526/16.07.2020 г. на министъра на образованието и науката.

По Дейност 1 е важно периодът в удостоверението да съответства на периода на реалното участие на детето в проекта.

Указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

Министерството на образованието и науката съвместно с Майкрософт България стартира програма за обмяна на опит между директори и учители при въвеждане на електронни платформи за обучение, чрез споделяне на добри практики, технологични съвети и отговори на често задавани въпроси.

Сесиите се реализират чрез портала  https://edu.mon.bg/ и през платформата Майкрософт Тиймс до 31 юли. На двата адреса са обявени графиците и темите на уебинарите. Те включват ролята на директора при въвеждането и използването на иновативни технологии, техническата реализация на дигиталното обучение, работата в електронна среда в контекста на проектно базираното обучение и мултидисциплинарния подход, използването на MS Teams и Office 365 и др.

По време на уебинарите участниците ще получат и техническа подкрепа за създаване на портфолио на учителя, работа с онлайн система за тестове и анкети, ще има демонстрация на ресурси за обучение, както и на онлайн организация и работа с документи.

Лектори са директори и учители от различни градове с опит в използването на информационни технологии.

Всички преподаватели и ръководители в системата на средното образование могат да участват в сесиите и да наблюдават демонстрации на възможностите на облачните технологии и тяхното приложение в учебния процес.