Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Със заповед на министъра на здравеопазването:Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.
За допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-

от 15 февруари 2021 г. се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. В тази връзка ви уведомяваме, че отделните училища, в които имат такива паралелки, самостоятелно ще решат кога да възстановят присъствените занятия – от понеделник или от вторник, като уведомят родителите за това.

На 15.02.2021 г.  училищата с учебен процес по новото допълнение на заповедта на МЗ няма да отразяват отсъствия на учениците, които по обективни причини не са успели да присъстват.

При невъзможност, поради влошена метеорологична обстановка и затруднено придвижване на учениците, училищата могат да поискат продължаване на обучението в електронна среда.

График за присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас в областите, където не са преустановени присъствените учебни занятия

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се допускат изключения от забраната за присъствени учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас, при спазване на следния график:

 • от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
 • от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас;
 • на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас;
 • от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7 и 12 клас.

Със същата заповед, считано от 18 март, се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5 до 12 клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

В заповедта е записано още, че от 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски.

Заповедта влиза в сила от 18.03 и се прилага са областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия.


График за присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас в областите, където не са преустановени присъствените учебни занятия

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се допускат изключения от забраната за присъствени учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас, при спазване на следния график:

 • от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
 • от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас;
 • на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас;
 • от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7 и 12 клас.

Със същата заповед, считано от 18 март, се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5 до 12 клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

В заповедта е записано още, че от 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски.

Заповедта влиза в сила от 18.03 и се прилага са областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия.

Писмо № 9105-47/05.02.2021 г.  на заместник-министъра на образованието и науката, относно спазването на противоепидемичните мерки при възстановяване  на ротационен принцип на присъствените учебни часове.

Приложение:

 1. Писмо на МОН с № 9105-47/05.02.2021 г.

Отговор на запитване относно присъствено обучение на ученици в подготвителна група (предучилищна) на територията на училищата на страната (публ. 05.02.2021 г.)

Отсъствията на децата в задължителното предучилищно образование са допустими само в областите в червена или оранжева зона  с бележка от родител. За целта общината подава  предложение до Министерството на образованието и науката  и просветният министър  издава заповед.Заповедта се издава  със срок в зависимост от предложението в заявлението, но не по-дълъг от края на текущия месец.

Със заповед № РД 09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието и науката,  отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на Столична община по желание на родителите са допустими  за периода от 03.02.2021 г. до 28.02.2021 г.

Приложение:

 1. Заповед № РД09-307/03.02.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Изменения и допълнения във връзка със Заповед № РД 01-51 от 26.01.21 г. на министъра на здравеопазването в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, в Насоките за работа на детските градини през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 и в Насоките за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19
(публ. 03.02.2021 г.)

писмо № 9105-39/02.02.2021 г.,   на заместник-министъра на образованието и науката, относно създаване на организация за провеждане едновременно на присъствени учебни часове и на часове в електронна среда.

Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на обучението от 01.02.2021 до 17.03.2021 г. (публ. 29.01.2021 г.)

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

2. Създават се т. 1г, 1д и 1е:

„1г. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от6, 9 и 12 клас.

1д. От 04.02.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 и по отношение на присъствените учебни занятия за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, ако включват клас по т. 1г, както и присъствените посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие в групи от не повече от 6 деца и/или ученици .

1е. Занятията по т. 1г и 1д се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.“.

3. В т. 3, буква „б“ се изменя така:

„б) семестриални изпити, които не могат да бъдат проведени ефективно в електронна среда, при използване на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с продължителност не повече от 2 часа“.

4. В т. 4а накрая се добавя „както и обучения и изпити за придобиване на правоспособност по професия“.

в сила от 1.03.2021 г.

Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

В детските ясли се приемат деца, които отговарят на следните критерии:

ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
1 Постоянен или настоящ адрес на територията на
Столична община на един от родителите/настойниците.
- за постоянен адрес 3 т.
- за настоящ адрес – 2 т.
Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ
адрес на един от родителите, издадено от съответната районна
администрация преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.
2 Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на детската ясла – 2 т.

Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ
адрес на един от родителите, издадено от съответната районна
администрация, преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.

3 Работещ родител /или в отпуск за отглеждане на дете/ – по 2 т. за родител. За работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя/осигурителя,
която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка
/лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/.
За самоосигуряващи се родители – копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП, или копие на такава, подадена надлежно по електронен път с входящ номер.
За работещи родители в страни – членки на Европейския съюз – легализиран превод на документа.
За родител в отпуск за отглеждане на дете – служебна бележка, че родителят е в отпуск за отглеждане на дете.
4 Родител, който е редовен студент във ВУ на територията на Столична община – по 2 т. за родител.

За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУ.
За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура.

5

Брат/сестра, посещаващи детската ясла, когато двете деца едновременно ще посещават съответната детска ясла – 1 т. (не се прилага за деца близнаци и за деца родени с разлика до 2 години).

Генерира се от ИСОДЗ.
6 Деца – близнаци – 1 т. Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.
7

Деца, родени с разлика до 2 години /не се прилага за деца близнаци/ – 1 т.

Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.
Ползва се само един от критериите 3 и 4


СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
8 Дете с двама починали родители – 6 т. Копия от акт за смърт на родителите и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.
9 Дете с един починал родител – 3 т.

Копие от акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.

10

Дете, на което член от семейството е с инвалидност над 70 % – 3 т.

Копие от решение на ТЕЛК.

11

Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права – 3 т.

Копие от удостоверение за раждане на детето/ или се удостоверява служебно или съдебно решение.

12 Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете – 3 т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
13 Дете в риск – 3 т. /По смисъла на § 1, т. 11, буква „б” и „в” от Закона за закрила на детето/. Писмо от дирекция „Социално подпомагане”.
14 Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 2 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна
администрация, преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

15 Деца със специални образователни потребности /деца с увреден слух/ – без ограничения /Само за Детска ясла № 35/ – 7 т. Медицински документи
16 Деца с хронични заболявания – 3 т. Експертно решение на ТЕЛК /копие/ за детето.
Ползва се само един от критериите 15 и 16

  V клас

  Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г., започват да се прилагат от учебната 2021/2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

  VI клас

  Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г.,започват да се прилагат от учебната 2022/2023  година за учениците, които постъпват в VI клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

  VII клас

  Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г., започват да се прилагат от учебната 2023/2024  година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

  Утвърдени са осъвременените учебни програми по география и икономика за V и VI клас, математика за V, VI и за VII клас, и по биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда за VII клас.

  Целта на промените е учениците да придобият практически умения, особено в областта на математиката и природните науки. В подбора на ситуации за представяне на изучаваните теми и проблеми и на задачите за прилагане на наученото се препоръчва да преобладават ситуации от практиката и решаване на житейски казуси.

  Отпадат подтемите към отделните теми и се ограничава броя на учебните статии в учебниците, което дава повече свобода на учителя да прецени колко урочни единици да посвети на дадена тема в зависимост от интересите и потребностите на учениците. Наред с това във всички учебни програми някои нови понятия отпадат, тъй като присъстват под формата на очаквани резултати от обучението, усвоени са в предходни класове и е важно да се познават и използват на практическо равнище, а не да се възпроизвеждат под формата на дефиниции.

  Независимо от увеличаването на броя на часовете по математика в V и в VI клас и по география и икономика в VI клас, утвърдено още преди началото на учебната година, допълнителни теми не са предвидени. Част от темите са преразпределени в класовете от етапа за по-тясно осъществяване на междупредметни връзки, а други отпадат.

  По математика признаците за делимост на 9 и на 10 отпадат, но остават признаците за делимост на 2, 3 и 5. Отпада и темата в VII клас „Построения с линия и пергел“, като за тези умения се работи на практическо равнище в темите „Еднакви триъгълници“, „Неравенства“ и „Успоредник“.

  По география и икономика „Антарктида“ се премества за изучаване от V в VI клас във връзка с увеличения брой часове.

  Учебните програми започват да се прилагат поетапно от учебната 2021 – 2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници ще се използват съществуващите.

  заповед № РД 09-137/15.01.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложени:

  Правила за определяне на работните заплати на директорите на  общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата.

  Фондация „Световен образователен форум – България” с подкрепата на Министерство на образованието и науката разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, достъпна за всички училища и педагогически специалисти в страната след регистрация на линк  https://www.teacherwef.bg

  Платформата за взаимопомощ дава възможност:

  • да се ползват готови ресурси в шест направления:
   • иновативни методи в класната стая;
   • STEM образование;
   • коучинг;
   • лидерство;
   • медии, комуникации, пиар;
   • умения на 21 век.
  • да се участва в обмен на разработени от учителите уроци по всички предмети  от I до XII клас, при запазване на авторските им права;
  • да се споделят новини, да се обменя информация за проекти,  професионални съвети чрез включване в създадения форум за професионални дискусии.

  За да подкрепи допълнително усилията на учители и директори, фондация „Световен образователен форум България“ ще организира и проведе през месец април 2021 г. безплатен семинар за най-активното в платформата за взаимопомощ училище. Това ще бъде училището  с най-голям брой споделени до края на февруари 2021 г. уроци в Платформата.

  писмо на МОН с № 9105-14/12.01.2021 г., вх. № РУО 1-1888/13.01.2021 г., относно допълнителна информация за иновативните училища, чиито четиригодишен срок на иновативен проект приключва през учебната 2020/2021 година

  писмо на МОН с № 9105-3/04.01.2021 г.,  относно информация за кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 г., както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или ще разширяват обхвата на вече съществуваща иновация.

  При възобновяване от 4 януари 2021 година  на посещенията на децата в детска  градина родителите трябва да представят подписана от тях декларация, относно здравословното състояние на детето и обкръжаващата го контактна среда през последните дни. Декларацията е със свободен текст. Дадената по-долу декларация е за улеснение на родителите и е примерна:

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  ОТ РОДИТЕЛ ПРИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

  от.04.01.2021 година

  Долуподписаният/ ата  ………………………………………………………………………………….

  (посочват се трите имена на родителя)

  в качеството на родител на   ……………………………………………………………от………група

  (посочват се трите имена на детето)

  Декларирам, че:

  1. Детето ми няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  2. Не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни през последните 14 дни.
  3. Не ми е известно член на моето семейство/домакинство да е заразен с COVID-19 през последните 14 дни.
  4. При промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора  и ще преустановя посещението на детето в детската градина.

  Дата:                                                                                                            Родител:………….

  /фамилия,подпис/

  По желание на родителите децата от предучилищното образование в Столична община може да не посещават детските градини и училищата до 31.01.2021 г.  и отсъствията им ще се считат за извинени  по уважителни причини след писмено уведомяване на директора, съгласно следната заповед:

  Заповед № РД 09-3626/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата записани за задължително предучилищно образование

  Наредба за допълнение на
  Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
  (обн. ДВ. бр.95 от 6 ноември 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

  Във връзка с писмо на министерството на образованието и науката № 9105-421/08.12.2020 г.:

  Електронните профили от muna …@edu.mon.bg са персонални! Тези служебни акаунти ще бъдат активни, докато учителят преподава в системата на училищното образование, респективно докато ученикът посещава училище от I до ХII клас. С тях поетапно ще бъдат интегрирани всички платформи и информационни системи, използвани в образователния процес, поради което правилното им разпространение и съхранение е от изключителна важност!

  Всеки профил отговаря на точно определен потребител и всеки трябва да се отнася отговорно и да пази своите данни. Да не се предоставя информация за потребителски имена и пароли на трети лица, както и в различни електронни платформи и социални мрежи. Да не се публикуват кодове на класни стаи в незащитени групи и канали!

  В профила си всеки потребител следва да въведе информация, с чиято помощ да може сам бързо да смени компрометирана или забравена парола – алтернативен имейл и/или мобилен телефон. Ако такава информация не е въведена, смяната на парола може да бъде извършена единствено от директора / администратора на училището.

  При съмнение за кражба на потребителски профил или компрометиран профил, незабавно да се уведоми директора/ администратора в училище.

  При съмнение за кражба на директорски/администраторски профил трябва незабавно да се поиска нулиране на паролата от електронната поща, посочена в НЕИСПУО.

  На учениците и учителите следва да се обърне специално внимание на следните аспекти:

  Компрометирането на паролите е една от основните причини за по-голямата част от киберпрестъпленията. Качественото управление на паролите предполага всеки един акаунт да бъде обезпечен с уникална парола на достъп. Паролите трябва да бъдат едновременно достатъчно дълги и достатъчно сложни, да бъдат съставени от различни знаци и символи. Паролите не трябва да бъдат думи, имена или нещо, което лесно може да бъде асоциирано с техните собственици. Освен това паролите се „износват“, т.е. остаряват. Всяко едно въвеждане на парола за достъп от клавиатурата или екрана на дадено устройство предполага компрометирането на тази парола. От това следва, че паролите трябва да бъдат сменяни периодично.

  Неправилното управление на пароли може да доведе до значителни рискове от кражба и необратима загуба на информация, изтичане на чувствителни данни, пробив в информационните системи.

  Всички потребители и/или администратори не трябва да използват пароли за достъп до системи на МОН за свои лични нужди (например: паролата за достъп до една от информационните системи на МОН трябва да бъде различна от тази за достъп до личния адрес на електронната поща на потребителя).

  Паролите са строго персонални и по никакъв повод и при никакво обстоятелство не следва да бъдат споделяни с трети лица. Те се считат за строго секретна информация.

  При никакви обстоятелства паролите не трябва да бъдат изпращани по електронна поща, да бъдат записвани на хартиен носител, комуникирани по телефон, факс или друг несигурен или лесен за разчитане формат или канал, както и при никакви обстоятелства не трябва да бъдат въвеждани в електронни анкети.

  Паролите не трябва да бъдат записвани във файл на работна станция, сървър или мобилно устройство в некриптиран вид.

  От гледна точка на сигурността трябва да се обръща сериозно внимание на атаките от тип социално инженерство, които напълно заобикалят всички предприети технически мерки за защита и използват уязвимостта на човешкия фактор. Социалният инженеринг е метод за неоторизирано придобиване на информационни ресурси и/или потребителски права без използване на технически средства. Социалното инженерство използва главно психологически методи, а именно склонността на човек да се доверява. Атаките от типа социално инженерство протичат на две нива: Физическо ниво са офиси, телефони, кошчета за боклук, служебна поща. На работното място социалният инженер може просто да влезе, представяйки се за лице по поддръжката, и да се сдобие с потребителско име и парола. Психологическият подход използва утвърдени методи за убеждаване: представяне за някой друг, конформизъм, позоваване на авторитетна фигура, разсейване на отговорността или просто дружелюбно отношение. Най-честият и лесен начин да се сдобие трето лице с потребителско име и парола е, като го получи директно от потребителя чрез различни методи на убеждаване, подвеждане, неволно споделяне, подвеждане с цел постигане на финансови облаги и пр. Социалното инженерство е предпочитан метод, с който да се започне атака върху дадена система, защото при невнимание от страна на потребителя атакуващият лесно може да получи необходимата информация.

  Класните ръководители да проведат инструктаж за поведението на учениците при обучение в електронна среда и да призоват родителите за по-строг контрол.

  Активация на стаи в @edu.mon.bg

  https://www.youtube.com/watch?v=STtQKgM17T8

  Ръководство за регистрация на ученик в EDU.MON.BG

  https://www.youtube.com/watch?v=Xrre-0zYb0w

  Изтегляне и инсталиране на Windows 10 Education Upgrade чрез ученическите @edu.mon.bg акаунти

  https://www.youtube.com/watch?v=ZQeTe8jSaVY

  Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г.

  http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=5615

  Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 07.12.2020 г.

  https://www.podkrepa-obrazovanie.com/images/dokumenti/Anex-Dec_2020.pdf

  Учителите ще получават по 15 лева за проведен час за допълнително обучение и компенсиране на липсата на занимания с ученици, които учат несинхронно от разстояние в електронна среда. Това предвижда анекса към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който бе подписан от социалните партньори и Министерството на образованието и науката. Досега такова възнаграждение бе предвидено само за учителите, които провеждат допълнително обучение на ученици, отсъствали повече от 10 учебни дни от училище поради заболяване, както и за консултиране на ученици в самостоятелна форма на обучение по здравословни причини.

  На всички работещи в образователни институции, които са преболедували инфекция с COVID-19, ще се осигурят 10 дни платен отпуск допълнително над договорения с работодателя. Средствата за учителите, които заместват свои колеги в отпуск, се осигуряват от Националната програма „Без свободен час“.

  Работодателите ще изплащат допълнителни 30 лева месечно за компенсиране на разходите за консумативи, направени за обучение от разстояние.

  Увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности по образованието за 2021 г. в размер на 417,8 млн. лева ще доведе до подобряване на социалния статус на заетите в системата, чрез увеличение на индивидуалните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал, както и за осигурителни вноски за сметка на работодателя. 57,8 млн. лева ще са за увеличението на заплатите на непедагогическия персонал с не по-малко от 10 %, в т.ч. и за достигане на минималната работна заплата за страната.

  16 872 440 лв. ще се предоставят и на 2257 общински и държавни училища при реализирането на противоепидемичните мерки срещу COVID-19. С тях образователните институции ще могат да осигурят дезинфектанти, апарати за пречистване на въздуха, електронни устройства за учениците, които нямат възможност да си закупят сами. С част от средствата ще бъдат подпомогнати и 42 центъра за специална образователна подкрепа.

  Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

  Заради COVID кризата просветното министерство обяви две буферни седмици за учениците от 4 до 6 клас и три за тези от 1 до 3 клас. Те могат да се използват в случай, че в момента учениците, особено по-малките, не се обучават ефективно в дистанционната форма. Предвижда се вместо уроци, отсъствия и оценки да има например занимания по интереси. Тъй като обаче в закона е записано учебните седмици на първия срок да са 18, а тези две или три седмици не са учебни, то краят на първия срок се измества.

  -Освен на 2 февруари както обикновено, за някои ученици срокът може да завърши на 16-и или 23-и февруари.

  -За  учениците от 7 до 12 клас първият учебен срок завършва  на 2 февруари, следва един ден ваканция и вторият срок започва на 4-и  февруари 2021 г.. Това се отнася и за  учениците от 1 до 6 клас, които в момента учат без проблеми дистанционно.

  -Двете или трите седмици могат да се вземат както преди коледната ваканция, така и след нея.

  -Втори вариант – учениците от 1 до 3 клас взимат трите буферни седмици заради затруднения в дистанционното обучение и приключват срока на 23 февруари.

  -Трети вариант – учениците от 4 до 6 клас взимат двете буферни седмици и приключват срока на 16 февруари.

  -Четвърти вариант – училището решава да не вземе изцяло двете или трите седмици и приключва срока на избрана от него по-ранна дата. Заради всичко това се измества и краят на учебната година. Децата от 1 до 3 клас ще учат до 23 юни, а тези от 4 до 11 клас – до 30 юни.

  Поради необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и на другите служители в системата на предучилищното и училищното образование се наложи повторно преустановяване през тази календарна година на присъствения образователен процес и преминаване на всички ученици към обучение от разстояние в електронна среда (OPEC).

  Времето от пролетта насам даде възможност за провеждане на множество анкети и за осъществяване на редица анализи относно ефективността на OPEC. Наред с предимствата, които предлага такова обучение, всички са категорични в едно – OPEC е добър поддържащ и компенсаторен механизъм, но не и основен, способен да замести присъственото обучение в училище. Ефективността му е най-голяма при работа с ученици от средната степен и значително намалява при работа с ученици от прогимназиалния етап, а за учениците в началния етап и особено в 1. и във 2. клас OPEC не просто не е ефективно и работещо, но често е и невъзможно поради дигиталните умения на учениците, поради вредата от по-продължителен престой на малките пред електронни устройства, а и поради необходимостта от постоянно сътрудничество и присъствие на родителите вкъщи.

  Тревожни от натрупаното вече изоставане в предходната учебна година и загрижени за качеството на образованието множество отговорни учители в начален етап и родители са споделили пред министъра на образованието и науката притеснението си, че в момента, когато се полагат основите на базовата грамотност по четене, писане, математика, когато се учат да спазват правила и да създават свой режим за работа в екип, учениците са отделени от съучениците си, бързо губят мотивация и натрупват пропуски, които трудно може да се компенсират в движение. В тази връзка са предложили краят на учебното време за учениците от 1. до 6. клас да се измести с две седмици.

  В отговор на това, след обсъждане със социалните партньори, в МОН се е оформило решението за изместване на края на учебните занятия за учениците в I-VI клас с две седмици. Това не значи повече допълнителни часове по учебен план за тези ученици, т.е. за тях няма да се увеличат учебните седмици, а ще се осигури възможност в рамките на две допълнителни седмици да се организират компенсиращи мерки в зависимост от възможностите на училището и от конкретните нужди и интересите на учениците. Тези две седмици може да се използват по преценка на училището и на преподаващите учители за ангажиране и мотивация на децата, за занимания по интереси, за допълнителна работа за преодоляване на пропуските, за упражнения, за творчески дейности, за екипни проекти и т.н., като дневната им ангажираност, ако дейностите са в електронна среда, не може да надвишава ангажираността през един учебен ден.

  Тъй като дните за такива дейности няма да са учебни, на учениците няма да се пишат отсъствия, но те трябва да бъдат мотивирани за участие, защото това, освен че ще поддържа връзката им с учителите и със съучениците им, ще спомогне за по-лесното усвояване на учебния материал в останалите напред часове по учебния план. Извън тези две седмици, нормативната уредба предвижда и една допълнителна седмица за творчески и проектни дейности за учениците 1.-3. клас, с което за тях седмиците с неучебни дни, но за ангажиране на тяхното внимание, стават три.

  Поради убедеността, че такива решения са най-ефективни, когато се вземат на училищно равнище, при отчитане на конкретната ситуация, възрастта, възможностите и потребностите на конкретните ученици, със заповед ще бъде дадено право на всяко училище да избере кога да организира посочените по-горе дейности. От това ще зависи и на коя дата ще приключи първият учебен срок и ще започне вторият за учениците в 1 .-6. клас във всяко конкретно училище. Така например, ако училище избере да организира трите седмици за 1.-3. клас във времето до началото на коледната ваканция, първият учебен срок за тези ученици ще приключи с 3 седмици по-късно, т.е. на 23 февруари, а вторият ще започне на 25 февруари. Ако същото се приложи за учениците в 4.-6. клас, тъй като те може да ползват само две седмици за допълнителни занимания, първият учебен срок за тях ще приключи с 2 седмици по-късно, т.е. на 16 февруари, а вторият ще започне на 18 февруари.

  И обратно, ако училище реши да използва дните до началото на коледната ваканция за OPEC, може да разположи допълнителните седмици по своя преценка – напр. след приключване на коледната ваканция, след приключване на първия учебен срок и т.н., като във всеки конкретен случай ще трябва да прецени кога ще излязат в междусрочна ваканция учениците в съответното училище, отчитайки, че първият учебен срок включва 90 учебни дни (18 седмици).

  В дните, предвидени за компенсиращи дейности, не е необходимо, от една страна, да се включват всички преподаващи учители, а от друга, по преценка на директора може да се ангажират и учителите от групите за целодневна организация на учебния ден или външни лектори, които водят занимания по интереси. За осъществени в рамките 5 часа дневно или 25 часа седмично (при 5 дневна работна седмица) дейности, надлежно отразени в съответната училищна документация, на всеки педагогически специалист се заплаща дължимото възнаграждение. Обръщаме внимание, че тези дейности не може да се припокриват по време с дейности, осъществявани по проекти.

  В съответните дни учителите, които не са ангажирани с работа с учениците, може да се възползват от възможностите по Кодекса на труда.

  Министърът на образованието и науката изказва своята увереност, че с тези промени в графика на учебното време се отговаря на обществените потребности и се осигурява възможност за компенсиращи мерки, които да предотвратят дългосрочните последствия на COVID-19 кризата върху образованието.

  Решение № 857 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)

  Решение № 856 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.)