Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година


Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г. – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни: 21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ и23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дати за провеждане на НВО в IV клас:

09.05.2019 г. -НВО по БЕЛ

10.05.2019 г. – НВО по математика

14.05.2019 г. – НВО по „Човекът и обществото“

16.05.2019 г. -НВО по„Човекът и природата“


Дати за провеждане на НВО в VII клас :

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Оценяване на дигитални компетентности в Х клас- от 10.06.2019 г. до 14.06.2019 г.


Дати за провеждане на ДЗИ /матури/:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

28 май – 31 май 2019 г.- ДЗИ по желание


Дати за провеждане на  ДИ за СПК:

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК


Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:06.02.2019 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година, утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година

Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебни програми за осигуряване на обучението на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас, съгласно приложенията:

Български език

Литература

Английски език за постигане на ниво B1.1
Английски език за постигане на ниво B2.1

Френски език за постигане на ниво B1.1
Френски език за постигане на ниво B2.1

Немски език за постигане на ниво B1.1
Немски език за постигане на ниво B2.1

Испански език за постигане на ниво B1.1
Испански език за постигане на ниво B2.1

Италиански език за постигане на ниво B1.1
Италиански език за постигане на ниво B2.1

Руски език за постигане на ниво B1.1
Руски език за постигане на ниво B2.1

Математика

Гражданско образование

Физическо възпитание и спорт

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021-2022 година

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021-2022 година, утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2020-2021 година

Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебни програми за осигуряване на обучението на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас, съгласно приложенията:

Български език

Литература

Английски език за постигане на ниво B1.1
Английски език за постигане на ниво B2.1

Френски език за постигане на ниво B1.1
Френски език за постигане на ниво B2.1

Немски език за постигане на ниво B1.1
Немски език за постигане на ниво B2.1

Испански език за постигане на ниво B1.1
Испански език за постигане на ниво B2.1

Италиански език за постигане на ниво B1.1
Италиански език за постигане на ниво B2.1

Руски език за постигане на ниво B1.1
Руски език за постигане на ниво B2.1

Математика

Гражданско образование

Физическо възпитание и спорт

Новите учебни програми за учениците в XI и XII клас по български език и по литература, математика, гражданско образование, чужд език (немски, английски, френски, испански, италиански и руски), физическо възпитание са утвърдени. Преподаването по тях ще започне  от учебната 2020/2021 година. С утвърждаването на тези програми се затваря пълният цикъл за осигуряване на обучението по общообразователна подготовка за учениците от I до XII клас.

Новият предмет гражданското образование е насочен не само към практическа ориентация на учениците за съвременната демократична държава, разделението на властите и структурите, но и към тяхното осмисляне. По-голямото внимание към формирането на политическа култура цели да подпомага младите хора да взимат самостоятелни и отговорни решения по актуалните въпроси. Гражданското образование търси и по-високо развитие на гражданската среда в училище, която да бъде активен фактор за цялостното развитие на българското гражданско общество. Постигането на тази цел се реализира с включване на основни за гражданското образование теми за политиката и демокрацията, правата и отговорностите, идентичността и различията в обществото, властта и държавата, икономиката и глобалните проблеми.

По време на обсъжданията на програмата беше изтъкнато положителното допълване на темата за гражданските свободи с акцент към структурите и механизмите на държавата и обществото и осъзнатото отношение на учениците към тях. Получените становища за предмета гражданско образование подкрепят програмата. Добавени са като нови понятия – медийна грамотност и омбудсман.

Окончателният вид на програмата по литература е изработен след много широко и продължително обществено обсъждане. В МОН бяха получени писмени предложения. От април до края на юни бяха проведени  14 срещи с експерти от РУО и над 1000 учители от цялата страна и с Асоциацията на учителите по български език и литература.

Задължителните текстове са подредени по предложения на преподавателите хронологично в различните теми – „Родното и чуждото“, Любовта“, „Вярата и надеждата“, „Трудът и творчеството“ „Миналото и паметта“, „Обществото и властта“, „Животът и смъртта“, „Природата“ и „ Изборът и раздвоението“. Дава се възможност на учителите към всяка тема да избират допълнителни текстове според своите лични виждания и методически решения и според нивото, интересите и желанията на учениците. По този начин, на практика, не са налице автори и произведения, които да липсват или отпадат от програмите по литература.

Замяната на дадени текстове е продиктувана от настояването на учителите за изучаване на повече творби от съвременната българска литература. В окончателната програма по литература са включени нови произведения. Стихотворението „Посвещение“ на Петя Дубарова ще се изучава в XII клас. Единадесетокласниците ще изучават текста „Бай Ганьо журналист“ на Алеко Константинов, като се дава възможност на учителите да подбират допълнителни текстове, като например „Бай Ганьо прави избори“. Комедията на Станислав Стратиев „Балкански синдром“ и „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков също са нови произведения, както и „Крадецът на праскови“ на Емилиян Станев.

Лятната ваканция е време за отдих, за лагери и екскурзии, за почивка на море и планина, за гостуване на село и създаване на нови познанства и приятелства. Изплетете и подарете гривни от конци в знак на дружба и дълготрайна връзка с новите ви приятели.

Традицията да се  подаряват и носят плетени от разноцветни конци гривни в знак на приятелство и побратимяване идва от   древната култура на индианците ацтеки. През шестдесетте години на миналия век тази традиция  е възобновена от хипитата и е жива и днес.  Освен знак за дружба индианците са смятали  гривната от конци и за амулет, който предпазва от зло и нещастия  приятелят, на когото е подарен.

За да получите плетена гривна с достатъчна дължина и за завързване, най- добре е дължината на конците, които сплитате да е 80-90 см. При плетенето се използва техника „макраме“ и си служим с ляв и десен възел, които се връзват по два един след друг по начина показан на картинката.

Ще ви представим няколко начина на изплитане на гривна. Имайте пред вид, че ширината на гривната зависи от броя и дебелината на конците, които използвате. Най лесно ще изплетете гривните, ако закрепите горния край на конците с безопасна игла върху задната част на тапицираната облегалка на стол, който сте поставили пред себе си.

Първи начин-Гривна „Рибя опашка“

Това е най-лесната за изплитане гривна.

Вземете пет цвята конци с дължина около метър, прегънете ги на две, завържете ги заедно на възел, защипете възела с безопасна игла и ги подредете конците симетрично /огледално/ по цветове в две групи лява и дясна така:

5 4 3 2 1           1 2 3 4 5

Вземете най-десния конец №5, прехвърлете го над останалите четири в ляво и го пъхнете в средата. По същия начин прехвърлете левия конец №5. Двата конеца се кръстосват в средата, така че левият конец да мине в дясно, а десния в ляво.Продължете по същия начин да кръстосвате следващите по ред  конци с еднакъв цвят- десните на ляво, а левите на дясно. След като извършите една пълна ротация на всичките цветове моделът“рибя опашка“ ще започне да се откроява. Продължете така, докато изплетете гривна с желаната от Вас дължина.

Втори начин:Гривна“Райе“

Може да изплетете гривна с вертикални или диагонални райета.

Подредете конците по цветове, така както искате да са подредени райетата. Работете от ляво на дясно, като отначало с първия конец вържете върху всички следващи го конци леви възли и изплетете едно райе. Първият конец ще се окаже последен в дясно. После пак от ляво на дясно вържете с втория конец леви възли върху всички следващи го конци и ще получите второто райе . Продължете така и с останалите по ред конци, докато изредите всичките пет. Повтаряйте цикъла на описаните по горе действия , докато получите гривна с желаната от вас дължина.
За да получите диагонални райета, или в първия ред връзвайте възлите върху третия, четвъртия и петия конец по-надолу, или вместо по два последователни, вържете върху тях по три възела и последния четири възела.

Трети начин:Гривна „Шеврон“ . Това е гривна с шарки на стрелички.

1.Вземете 4 различни конеца с дължина около 180 см, прегънете ги на две и вържете заедно във възел.Закрепете възела и подредете конците в лява и дясна група огледално по цветове така: 1 2 3 4    4 3 2 1.

2.Започнете да плетете от ляво на дясно,  като с първия конец вържете двойни леви възли върху конци №2,№3 и №4 от лявата група.

3. Сега преминете от дясно и с десния конец № 1 вържете десни двойни възли последователно върху десните конци №2,№3 и №4.

4. Двата конеца №1 се оказаха в средата на гривната и ги вържете заедно с двоен възел.

5. Повторете стъпките  от 2  до  4, последователно със следващите крайни конци, т. е. №2, №3 и №4 и после повтаряйте целия цикъл, докато получите гривна с нужната Ви дължина.

Четвърти начин:Гривна с украса „Ромб“

Пети начин:Гривна с украса“Сърце“

Шести начин: Гривна -синджир от халки


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
Обн., ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., в сила от 29.06.2018 г.

Правителството одобри Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година. В него са вписани 290 учебни заведения, от 103 населени места, 90 общини и 28 области.

Учебните заведения, включени в списъка, са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите, след като в срок до 31 януари в Министерството на образованието и науката училищата представиха своите проекти за иновации.  Те са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Иновативните процеси, описани в проектите, ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. Определени са целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти, чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

РЕШЕНИЕ  № 472 от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България

Одобрени с Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“


2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”


Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Правила за координацията и контрола на дейностите

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение

Лица за контакт:
Емилия Григорова  – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 569, е-mail: egrigorova@mon.bg
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 453, е-mail: m.maneva@mon.bg3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: mtodorova@mon.bg

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“
Формуляр за кандидатстване
Срок за подаване на формуляра по дейност 1 – 28 май 2018 г.

Лица за контакт по дейност 1 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: v.tividosheva@mon.bg
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: r.vasileva@mon.bg
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: chzdravkov@mon.bg.


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“

Списък на училища, на които се възлага организирането и разработването на учебната документация съгласно Заповед № РД09-1041/20.06.2018 г. на министъра на образованието и наука

Формуляр за кандидатстване
Срок за подаване на формуляра по дейност 2 – 18 май 2018 г.

Лица за контакт по дейност 2 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg
Маргарита Гатева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 425, e-mail: m.gateva@mon.bg
Илиана Танева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 786, e-mail: i.taneva@mon.bg
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: a.popov@mon.bg
Румяна Костадинова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: r.kostadinova@mon.bg
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: f.todorova@mon.bg
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: r.ilieva@mon.bg
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: chzdravkov@mon.bg.


Модул „Музеите като образователна среда“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел. 02 9217 746;  02 9217 446; e-mail: e.kostadinova@mon.bg

Лице за контакт: Радостина Николова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел. 02 9217 743; е-mail: r.nikolova@mon.bg


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 21.05.2018 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: g.gancheva@mon.bg

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: n.tomova@mon.bg
Нона Костадинова – младши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: n.kostadinova@mon.bg


Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

Списък на класираните държавни и общински училища по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”

Важно!

 • В т.6.2 (Принципи на финансиране) от модула е заложено изискване за спазване на правилата и нормите за пожарната безопасност. При разполагане на ученическите шкафчета следва да бъдат спазени разпоредбите на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.
 • В Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г., глава 3 „Правила и норми за пожарна безопасност “,  раздел III „Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства, системите за пожароизвестяване и пожарогасене, системите за гласово уведомяване, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина“ на изискванията посочени в чл. 34, ал.1, т.3 и т.4:

Чл. 34. (1) По време на експлоатация не се разрешава:

3. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

4. поставяне на горими материали по пътищата за евакуация.

 • Препоръчително е да се вземе под внимание и посоченото в чл. 32 т.1, 5 и 7 както и чл. 33:
 • Чл. 32 т.1,4,5,6 и 7 в сгради и помещенията не се разрешава:
 1. Складиране на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от B до F;
 1. Възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС(пожароизвестителни системи), ПГС(пожарогасителни системи), СГУ(системи за гласово уведомяване) и системите за управление на огън и дим;
 1. Влагане на столове и продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и на продукти за технологични инсталации, уредби и съоръжения, които съ с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Iз1971 от2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.
 • Чл. 33. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.
 • В Преходни и заключителни разпоредби в § 6: Издадените документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.

Формулярът за кандидатстване е достъпен на адрес https://np2018.mon.bg/ – след натискане на бутон „Подай“ за модул „Осигуряване на ученически шкафчета – Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
Срок за кандидатстване – 05.06.2018 г. вкл.

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174750, 02/8174758, email: p.ivanova@mon.bg

Лица за контакт:
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174760, email: eva.pelova@mon.bg
Павлина Тодорова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174767, email: pavlina.todorova@mon.bg
Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174766, email: r.racheva@mon.bg


4. Национална програма „С грижа за всеки ученик“

Национална програма „С грижа за всеки ученик“


Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Лице за контакт: Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 9217 499,  r.rangelova@mon.bg


Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Лице за контакт: Красимира Александрова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02/9217575; k.alexandrova@mon.bg


5. Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: e.kostadinova@mon.bg

Лице за контакт: Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 443; е-mail:  v.stoianova@mon.bg


6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Правителството отпусна средства в размер на 1 553 600 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена през 2018 г.

С тях ще се осигури финансиране на интернет свързаност за всички училища на бюджетна издръжка. Средства ще се разходват и за техническо обезпечаване на учебния процес в 149 институции от системата чрез внедряване на модерни технологии в процеса на обучение с цел подпомагане на училищата в дейностите по обновяване на компютърна техника и/или внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес. Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.


8. Национална програма „Квалификация“

Национална програма „Квалификация“


9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Модул „Екипи за обхват“

Дейност 1 „Подпомагане на екипите“

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа за обхват (от директорите на училища и детски градини)
Заявка за осигуряване финансирането за екипите за обхват (от началниците на РУО)


Дейност 2 „ Популяризиране на работата на екипите“

Заявка за финансиране на Дейност 2 „Популяризиране на работата на екипите“ (от началниците на РУО)


Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

Формуляр за кандидатстване


10. Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

Приложение 1 – Формуляр за участие
Приложение 2 – Справка за дължимите обезщетения за периода
Приложение 3 – Декларация за условията
Приложение 4 – Декларация за достоверност на данните
Приложение 5 – Отчет за получените и изплатените средства през 2018 г.

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: d.kotseva@mon.bg
Лица за контакт:
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: b.mareva@mon.bg
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: a.koev@mon.bg


11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Модул: „Създаване на достъпна архитектурна среда“ – 2018 г.

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Мирослава Стоянова-Паличева – началник отдел „Ремонтни дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 684, m.stoyanova@mon.bg.
Лица за контакт:
Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, d.savova@mon.bg;
Виржиния Хубчева – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 603, v.hubcheva@mon.bg;
Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, s.vladimirova@mon.bg;
Тодор Петров – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, t.petrov@mon.bg;
Константин Бояджиев – младши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, k.boyadzhiev@mon.bg.


12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Формуляр за кандидатстване

Срок за кандидатстване: 04 юни 2018 година

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: a.petrov@mon.bg
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: nnikolov@mon.bg


13. Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“

Модул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“

Ръководство за изпълнение на дейностите по НП „Без свободен час“

 1. Заявка до РУО за финансиране
 2. Декларация от директора за реално взети учебни/астрономически часове при заместване и полагаеми възнаграждения на заместващите учители
 3. Справка за полагаемите възнаграждения на заместващите учители за периода
 4. Окончателен отчет
 5. Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия
 6. Справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове
 7. Карта за мониторингово посещение

Свободни места за четвърто класиране в София:

Свободни места за четвърти етап на класиране, прием в VIII клас за учебната 2018/2019 г.

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код.

За област София-град:

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки към дата 26.07.2018 г.

От 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. включително можете да подавате заявления за участие в трети етап на класиране, като посочвате само паралелки, за които има обявени свободни места. Имайте пред вид, че ако в по-преден етап се сте записали в някое училище и след това сте изтеглили документите си, мястото Ви не се пази.

Подаването на заявление за трети етап може да стане по два начина:

1. Подаване на заявление в училище-гнездо

Списък със свободните места в паралелките е изложен в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да се съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.

Вашето заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъдат поискани оригиналите на Свидетелството за завършено основно образование и служебната бележка с резултатите от изпитите. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналите ще Ви бъдат върнати. Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да съобщите имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

2. Електронно подаване на заявление за участие в трети етап на класиране е възможно само за кандидат-гимназисти, които до този момент не са били записани на първо и/или второ класиране.

Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките, в които има свободни места в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да се съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

Свободни места за прием в осми клас на трети етап на класиране за област София-град:

Списък на свободни места за трети етап на класиране, прием в VIII клас

На 12 юли 2018г.  бяха обявени резултатите от второто класиране след VII клас. Те могат да бъдат проверени на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп.

Класираните на втори етап ученици следва да се запишат в училищата, в които  са приети, с оригиналните документи в периода от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г., без събота и неделя.

Учениците, които са класирани и не се запишат, не запазват местата си.

Неприетите, некласираните и незаписаните ученици могат да участват в трето класиране, като подават ново заявление в училищата-гнезда или по електронен път. В заявлението за участие в трето класиране желанията се пренареждат и се посочват само паралелките, за които са обявени свободни места.

Свободните места за третия етап на класиране ще бъдат обявени на 19.07.2018 г. на сайта на съответното РУО и в училищата-гнезда.

За София-град:

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки към дата 12.07.2018 г.

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки към дата 03.07.2018

От 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия №  и уникален 10-цифрен код, записани в служебната бележка за явяване на националните външни оценявания, която сте получили от училището. С тях ставаше и проверката на резултатите от изпитите. След влизането в платформата данните на ученика се генерират автоматично.Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. Изборът става от падащо меню или чрез въвеждане на 4-цифрените кодове на специалностите. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако ученикът иска да учи в професионална гимназия  или в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар с натискане на бутон „прикачване на медицинско (PDF). Оригиналът се представя при записването.

След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

За да бъде завършено електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“. След това в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя, която изисква да се попълнят три имена и телефон за връзка.  След това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

Учениците могат да кандидатстват за училища в повече от една област в страната с отделни заявления. Корекции на вече подадени документи не се допускат, освен в изключителни случаи, като те могат да се правят само в РУО.

2. Подаване на Заявление в училище-гнездо става като посетите което и да е гнездо на територията на града/областта/, в които кандидатствате. ( За ученици от страната, които кандидатстват в  София подаването става само в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“). Работното време в училищата-гнезда в София е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя. Няма райониране или други ограничения.

Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да попълните там на място. Паралелките са изложени в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. При кандидатстването не е необходимо копие на свидетелството за завършено основно образование.

При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго Заявление няма да Ви бъде прието. При условие, че няма регистрирано Заявление в електронната система, Вашето Заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат. Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единият. С това Заявлението Ви е прието.

Заявление Microsoft Office document icon Заявление – разширено

Област София – град

Документи

PDF icon списък на паралелки и кодове за учебната 2018/2019 г.

Кодове на професии и специалности с балообразуване за прием в VIII клас
Област Бургас

Прием на ученици след завършено основно образование

Кодове с професии

Област Варна

Информация за учениците, завършили основно образование, които ще кандидатстват за учебната 2018/2019 година в държавните и общински училища от област Варна

Информация за приемането на учениците, завършили основно образование през учебната 2018/2018 г., за участие в класирането в VIII клас в неспециализираните училища от област Варна за учебната 2018/2019 г.

Област Велико Търново

Заповед №РД06-346/29.03.2018 г. за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2018/2019 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединено училище от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли заповед

Област Враца

Заповед за утвърждаване на държавния план – прием в  в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и  за  паралелките с професинална подготовка в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии и в  V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО  в област Враца

Област Пловдив

План-прием в VIII клас

Област Разград

Прием след IV клас и след VII клас. Прием в училища с национално значение. Прием в спортни училища за учебната 2018/2019

Област Шумен

Заповед №РД06-16/30.03.2018 г. на Началника на РУО – Шумен за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година.

Област Сливен

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2018/19 Г.

Област  Хасково

http://www.ruobg.com/files_priem/files_26/plan_priem_8.pdf

ОБЛАСТ ВИДИН

Заповед за утвърждаване на държавния план прием в област Видин от от тук

Ако обичате да играете и гледате футбол, може би обичате и да оцветявате. Предлагаме ви картинки за принтиране и оцветяване с талисмана на Световното първенство по футбол  – 2018 в Русия вълчето“Забивака“ и други подобни картинки

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателите на национални представителните синдикални и работодателски организации подписаха  Колективния трудов договор (КТД) в системата на предучилищното и училищното образование.

В него е посочена възможност за повишаване на качеството на образование чрез предстоящо увеличение на учителските заплати. Такова е планувано от 1 януари 2019 година, но при добро финансово изпълнение на бюджета може да влезе в сила от началото на следващата учебна година. Предвиденото увеличение на минималните заплати на учителите и останалите педагогически специалисти е от 760 лв. на 920 лв. След него старшите учители и възпитатели трябва да получават стартови възнаграждения от 955 лв., а главните – от 1005 лв.

Допълнителни възнаграждения са заложени за педагозите, които участват в екипите за обхват и приобщаване на деца и ученици в образователната система по междуинституционалния механизъм. Предвижда се учителите наставници, класните ръководители, учителите, които се занимават с документацията и консултации с родители в детските градини, както и педагозите, които обучават деца със специални образователни потребности, също да получават средства над заплатите си.

В документа е записано повишаване на средствата за квалификация на преподавателите, като те трябва да бъдат не по-малко от 1,2% от парите за заплати на педагогическия персонал. Планува се увеличение още за лекторски часове, безплатна храна в детските градини и подготвителните групи в училищата, както и за работно облекло на учителите. Продължава и политиката за разкриване на нови работни места в училищата и детските градини за психолози, педагогически съветници или социални педагози.

Отраслов колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование 2018

Изпитните работи от държавните зрелостни изпити през месец май 2018 г. са проверени и резултатите са публикувани на https://zamaturite.bg.

Всеки зрелостник може да провери оценките си с въвеждане на входящия си номер и кода за достъп.

Български език и литература, 21 май 2018 г.

Предмет по избор:

Немски език, 23 май 2018 г.

Френски език, 23 май 2018 г.

Цикъл „Философия“, 23 май 2018 г.

Биология и здравно образование, 23 май 2018 г.

Математика, 23 май 2018 г.

Испански език, 23 май 2018 г.

Италиански език, 23 май 2018 г.

Английски език, 23 май 2018 г.

География и икономика, 23 май 2018 г.

Химия и опазване на околната среда, 23 май 2018 г.а

Физика и астрономия, 23 май 2018 г.

История и цивилизация, 23 май 2018 г.