Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Писмо на МОН- в съответствие с чл. 71, ал. 1 от Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в срок до 31.01.2020 г. може да подавате училищни проекти за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2020/2021 година.

Формулярът се попълва в електронната платформа на иновативните училища https://ischools.bg и ще бъде отворен до 31.01.2020 г.

Писмо на МОН с № 9105-21/17.01.2020 г.  за кандидатстването на иновативните училища за учебната 2020/2021 година за разширяване на иновацията и/или нова иновация:

1. Иновацията на училищата, вписани в Списъка на иновативните училища, приключва след изтичане на описания иновативен процес в училищните проекти за иновации, който може да бъде с продължителност до 4 години.

2. В качеството Ви на иновативно училище е възможно:

2.1 Да подадете нов проект, като се разрешава продължителността на новата иновация да бъде максимално до края на четиригодишния срок съгласно т. 1, в който трябва да приключи одобрената основна иновация. При подаване на нов проект иновативното училище следва да направи това в срок от 1 до 28 февруари 2020 г. чрез електронния формуляр за кандидатстване, който ще бъде наличен на 1 февруари 2020 г. на сайта http://ischools.bg;

2.2. Да подадете искане за разширяване обхвата на иновацията. Това искане касае само разширяване на обхвата на иновацията върху ученици/учители/родители (преките целеви групи) на вече работещата иновация. Подаването на искане за разширяване на обхвата ще става чрез електронен формуляр, достъпен на сайта http://ischools.bg, на 1 февруари 2020 г. Крайният срок за подаване на искане за разширяване на обхвата на иновацията е 28 февруари 2020 година.

3. Възможността за разширяване на иновацията и/или нова иновация не се допуска за училища, за които четиригодишният срок на одобрената иновация приключва. След приключването на иновацията училището следва да направи самооценка за изпълнението й.

4. Ако училището желае да продължи иновативните дейности след изтичане на посочения период за реализиране на иновацията, следва да кандидатства отново за включването му в Списъка на иновативните училища в срок до 31.01.2020 г.

5. При извършване на проверка на иновативните дейности и установяване на отклонение от заявената иновация комисията, извършила проверката, дава задължителни за изпълнение предписания в съответствие с констатираното отклонение. Предписанията се разглеждат на заседание на ПС и се извършва коригиране на иновационните дейности. За извършената корекция се уведомяват Комисията за иновативни училища и родителите на учениците.

Вижте още:

Национална програма „Иновации в действие“

Иновативни училища

Иновативни Училища – по света

Иновативно училище – Информация за Проекта


Заповед № РД 09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 година.

Заповед № РД09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(oбн. – ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ.24.01.2020 г.)

Правила за информационна сигурност и редактиран инструктаж за ученика – НВО Х клас

Със заповед № РД09-116/ 20.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, се изменя заповед № РД09-3199/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на Х клас през учебната 2019/2020 г., и редактиран инструктаж за ученика.

Приложение:

1.Заповед № РД09-116/ 20.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която се изменя заповед № РД09-3199/ 27.12.2019 г.,

Свали документ

2. Редактиран инструктаж за ученика

Свали документ

Във връзка с извънредното положение обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България  изпълнението на Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“ по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ може да продължи чрез провеждането на занимания по интереси във виртуални класни стаи.

Отчитането на часовете ще се извършва след провеждане на часа/часовете във виртуалната класна стая чрез платформата за отчитане на Проекта така, както се отчитат и при физическото присъствие на учениците.

За допълнителни указания моля следете съобщенията на електронната платформа.

До 29 февруари 2020 г. следва да бъде въведена информацията в електронната платформа за създадените клубове по интереси. Това включва – въвеждане на програмата за обучение на групата от ръководителя на клуба за целия период на занятията, утвърждаването й от директора на училището, въвеждане на всички ученици от групата. След тази дата единствено директорът може да отключва програмата като корекция ще може да се прави само на датата на дадено занятие. Присъствията следва да се въвеждат регулярно от ръководителя.

ВАЖНО! Авансово финансиране на клубовете по интереси.

Във връзка с финансирането на клубовете по интереси, в профила на училището (директор) е добавено поле за банковата сметка. Моля внимателно да сверите и попълните данните!

Авансовото финансиране се определя на база броя ученици в сформираните клубове по интереси и е в размер на 40% от предвиденото общо финансиране (135 лв. на ученик, успешно завършил участието си). За да получите авансово финансиране следва да са изпълнени две условия: – клуба по интереси да има добавени ученици, програма и започнати занятия – директора да е въвел и запазил данните за бюджетната банкова сметка на училището Краен срок за попълване на информацията – 24.02.2020 г. (понеделник).

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“ до края на месец февруари 2020 г. ще бъде извършено авансово плащане на база сформирани групи, регистрирани в платформата, достъпна на адрес https://oud.mon.bg и отразени проведени часове.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ стартира от 02 декември 2019 г. с изпълнението на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“.

Дейността включва и провеждане на извънкласни дейности за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

В действащата платформа, достъпна на адрес https://oud.mon.bg , има секция „Извънкласни дейности“ където следва в най-кратки срокове да регистрирате сформираните в повереното Ви училище групи за извънкласни дейности.

Междуинституционален Механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

Съгласно Писмо на МОН № 9105-20/16.01.2020 г., относно сключено:

Споразумение Д01-337/30.12.2019 г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите, за Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Споразумение Д01-337/30.12.2019 г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и министерството на земеделието, храните и горите за изпълнението на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 10.01.2020 г.)

При подаване на сигнал от Ваша страна, свързан с храненето на децата и учениците от Вашата образователна институция, следва с доклад да уведомите началника на Регионално управление на образованието, съгласно Раздел  II, т. 2 от Междуинституционалния механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Приложения:

 1. Споразумение Д01-337/30.12.2019 г.
 2. Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Свали документ

Първо в България ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ за образование!

Виртуалното изложение има за цел да предостави на всеки посетител възможността да говори директно с университети и езикови центрове от цял свят, да се информира за различните форми и програми на обучение, да участва в семинари и да получи полезни съвети.

Благодарение на интерактивна, лесна за употреба платформа, събитието се провежда изцяло онлайн и по нищо не отстъпва на познатите ни до момента събития от същия ранг.

Всяко учебно заведение има свой щанд, където може да добави различни рекламни материали, информация, снимки и видеа, които са достъпни за посетителите по време на събитието.

Участието в изложението е напълно БЕЗПЛАТНО, необходима е само регистрация на следния линк: www.vefbulgaria.com

В дните на събитието 28 и 29 март, е необходимо да влезете на същия линк с имейла и паролата от регистрацията.

„Работното време” на Изложението на 28 и 29 март от 11:00 до 17:00 часа българско време.

На разположение на посетителите ще бъдат и представителите на учебните заведения и образователните консултанти, готови да отговорят на всички въпроси в чата или да осъществят конферентна или индивидуална връзка, с онези които са заявили желание за среща.

График на Кандидатстудентската борса’2020

18-19 февруари 2020 – гр. София - Дом на културата „Средец“- бивш „Лиляна Димитрова“, ул.“Кракра“ 2А

 • 18.02.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 19.02.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

26 – 27 февруари 2020 – гр. Пловдив – ТУ, Филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25

 • 26.02.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 27.02.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

04 – 05 март 2020 – гр. Монтана – Общински Младежки дом

 • 04.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 05.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

11-12 март 2020 – гр. В. Търново – Военен клуб Велико Търново

 • 11.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 12.03.2020 – от 09.00 до 13.00ч.

16 – 17 март 2020 – гр. Добрич – Общински Младежки център

 • 16.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 17.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

18-19 март 2020 – гр. Варна – Юнашки салон

 • 18.03-от 11.00 до 17.00 ч.
 • 19.03-от 09.00 до 13.00ч.

23-24 март 2020 – гр. Бургас – Общински Младежки дом

 • 23.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 24.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

25-26 март 2020 – гр. Хасково – Читалище „Заря“

 • 25.03.2020 - от 11.00 до 17.00 ч.
 • 26.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

27- 28 март 2020 – гр. Стара Загора – хотел „Верея“

 • 27.03.2020 – от 11.00 до 17.00 ч.
 • 28.03.2020 – от 09.00 до 13.00 ч.

Стипендия от 100 лева месечно ще се отпуска на студентите, завършили училище с високи резултати на държавните зрелостни изпити и избрали да следват в професионални направления, които са важни за българската икономика. Сред тях са педагогически, физически, химически и инженерни науки. Решението на Министерския съвет предвижда тази стипендия да се отпуска на студенти, които са сред първите 10 процента с най-високи оценки на изпита по БЕЛ за страната, а на втория ДЗИ резултатите им са над средните за страната. Стипендия ще получават и студентите, които са имали над средния за страната успех по БЕЛ и са сред 30-те % с най-високи резултати на втори ДЗИ по „Математика“, по „Физика и астрономия“ или по „Химия и опазване на околната среда“.

Условие за отпускане на стипендия е студентите да са избрали обучение по професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“. По 100 лева ще могат да получават и студентите, които се обучават и по защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Тази стипендия ще бъде допълнителна към другите две, които и сега могат да получават от съответното висше училище – за успех и доход, както и за отличен успех, при условие че се обучават в едно от 36-те приоритетни професионални направления. Сред тя освен природни науки, математика и информатика има и хуманитарни като „Филология“, „История и археология“, „Философия“ и „Религия и теология“. Размерът на тези две стипендии варира от 70 до 150 лева, като сумите се определят според правилата на съответното висше училище.

Студентско кредитиране

Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Типовият договор за кредитиране на студенти и докторанти е публикуван в ДВ бр. 33 от 30.04.2010 г.

ПОКАНА за сключване на типов договор, съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти – 2019 г. Поканата е обнародавана в ДВ брой: 14, от дата 15 февруари 2019 г., Неофициален раздел

Студентско кредитиране – ред и условия за отпускане на студентски кредити

ОБРАЗЕЦ на уверение с реквизитите по чл.10, ал.3 от ЗКСД

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

Стъпки за получаване на кредит

Какви стъпки трябва да направя, за да получа студентски кредит?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година (обн. – ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

XXIІI Национална олимпиада по астрономия

Първият кръг е задочен. Задачите се публикуват  в сайта на Министерството на образованието и науката и на страницата на олимпиадата в Интернет: http://astro-olymp.org

Задачите можете да решавате сами в къщи, или да ги обсъждате със съученици и приятели. За решаването на някои от тях ще са ви нужни числени данни, които не са дадени в условията. Ще ви потрябват знания, които не се учат в училище, или пък ще срещнете думи,  чието значение може би не знаете. Потърсете необходимата информация в книги, учебници, Интернет. Обърнете се за помощ към вашите учители.

Но все пак имайте предвид: Писмени работи с цели пасажи от текст, копирани от Интернет, преписани буквално от книги или повтарящи се с други писмени работи, ще бъдат анулирани! Писмените работи трябва да са подготвени самостоятелно. В тях всичко прочетено и научено трябва да обясните с ваши оригинални мисли.

Обяснявайте вашите решения!

Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия учебната 2019/20 г.

V-VI клас

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас

Решенията на задачите предайте на вашите учители по предмета “Човекът и природата” за V-VІ клас, или по физика за VІІ-ХІІ клас.

Краен срок за предаване на решенията –11януари 2020 г.(събота).

На 12 януари 2020 г. е крайният срок за предаването на решенията на задачите.

Разгледайте страницата на олимпиадата в Интернет:

http://astro-olymp.org

Можете да видите и задачите за всички кръгове на последните няколко астрономически олимпиади, заедно с техните решения. В раздела, наречен “Пищов” има информация, която ще ви помогне да решавате астрономически задачи. Засега тази информация е изложена във вид, който е подходящ повече за учениците от VІІ до ХІІ клас.

Вижте още:

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година:

Астрономия (публ. 04.12.2019 г.)

Организация по провеждане на олимпиадата по астрономия

 1. 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

2.Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в IV възрастова група (XI – XII клас)

Свали документ

3.Списъци, резултати:

Свали документ Свали документ Свали документ

Регламенти на национални състезания за учебната 2019/2020 година

Математическо състезание „Млади таланти“ (публ. 20.12.2019 г.)

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил (публ. 19.12.2019 г.)

Пролетните математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 16.12.2019 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 16.12.2019 г.)

Национално състезание „Ключът на музиката“ (публ. 11.12.2019 г.)

Национално състезание „Фолклорна плетеница“ (публ. 11.12.2019 г.)

Националното състезание „Виртуално предприятие“ (публ. 09.12.2019 г.)

Пролетно национално състезание по физика (публ. 06.12.2019 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (публ. 06.12.2019 г.)

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас (публ. 02.12.2019 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 02.12.2019 г.)

Национално състезание по математическа лингвистика (публ. 29.11.2019 г.)

Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ и Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас (публ. 28.11.2019 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

Национални състезания по информатика (публ. 18.10.2019 г.)

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки (публ. 08.10.2019 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 08.10.2019 г.)

Национално състезание по природни науки и екология (публ. 08.10.2019 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 17.09.2019 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 17.09.2019 г.)

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2019/2020 година

Най-добър млад строител (публ. 19.12.2019 г.)

Най-добра бизнес идея (публ. 19.12.2019 г.)

Национално състезание по счетоводство (публ. 19.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад фризьор и гримьор“ (публ. 13.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад керамик“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад заварчик“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Млади таланти в модата“ 2020 (публ. 09.12.2019 г.)

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как” (публ. 14.10.2019 г.)

Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (публ. 14.10.2019 г.)

Национален учебно-професионален конкурс (НУПК) „Най-добър млад инсталатор“ (публ. 14.10.2019 г.)

Национален преглед за млади изследователи (НПМИ) „Енергетика, икономика и математическо моделиране” (публ. 14.10.2019 г.)

Вижте още:

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година (публ. 30.08.2019 г.)

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2019/2020 година (публ. 23.10.2019 г.)

Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2273 от 11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.09.2019 г.)

1.Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

Свали документ

2.Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.:Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

Свали документ

3.Декларация за информираност и съгласие.

Свали документ

4.Декларация за безпристрастност и поверителност.

Свали документ

5.Регламенти на олимпиадите по чужд език:

5.1. Регламент на олимпиадата по английски език.

Свали документ

5.2. Регламент на олимпиадата по испански език.

Свали документ

5.3. Регламент на олимпиадата по италиански език.

Свали документ

5.4. Регламент на олимпиадата по немски език.

Свали документ

5.5. Регламент на олимпиадата по руски език.

Свали документ

5.6. Регламент на олимпиадата по френски език.

Свали документ

Испански език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

Френски език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

6. Регламент на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация.

Свали документ

Организация по провеждане на олимпиадата по физика

 1. 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по физика за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

2. Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата по физика

Свали документ

3.Списъци, резултати:

Свали документ Свали документ Свали документ

Организация по провеждане на олимпиадата по астрономия

 1. 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

2.Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в IV възрастова група (XI – XII клас)

Свали документ

3.Списъци, резултати:

Свали документ Свали документ Свали документ

Олимпиада по математическа лингвистика

 1. Регламент за организирането и провеждането на ученическата олимпиада по математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г.

Свали документ

 1. Декларация за информираност и съгласие.

Свали документ

Организация по провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование

 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

 1. 2. Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата биология и здравно образование за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

3.Списъци, резултати:

Свали документ Свали документ Свали документ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 1. Регламент на олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ

Свали документ

 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиада по философия за учебната 2019/2020 г.

Свали документ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 1. Регламент на олимпиадата по гражданско образование .

Свали документ

Организация по провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2019/ 2020 г.

Свали документ

2. Д Е К Л А Р А Ц И Я за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата

Свали документ

3.Списъци, резултати, ученици със СОП:

Свали документ Свали документ Свали документ

Още регламенти на ученически олимпиади:

Информационни технологии (публ. 19.12.2019 г.)

Tехническо чертане (публ. 17.12.2019 г.)

География и икономика (публ. 12.12.2019 г.)

Информатика (публ. 03.12.2019 г.)

Национална олимпиада “Знам и мога“ за IV клас (публ. 02.12.2019 г., акт. 04.12.2019)

Биология и здравно образование (публ. 02.12.2019 г.)

Математика (възрастова група IV–VII клас) (публ. 29.11.2019 г.)

Математика (възрастова група VIII–XII клас) (публ. 28.11.2019 г.)

Български език и литература (публ. 28.11.2019 г.)

Вижте още:

ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2019–2020 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

ГРАФИК за провеждане на националните състезания по професии


НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (обн. – ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.) (публ. 19.11.2019)
Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 47 от 2014 г.).

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2019/2020 година, утвърдени със Заповед № РД09-748/31.12.2019 на министъра на младежта и спорта (публ. 08.01.2020 г.)

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2019/2020 година (публ. 23.10.2019 г.)

Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2273 от 11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.09.2019 г.)

Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от11.06.2018г., подписан на 12.11.2019 г.

Анекс към колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от11.06.2018г., подписан на 12.11.2019 г

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=4786

Между 17 и 18% ще нараснат работните заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2020 г. Минималното увеличение за всички педагогически длъжности ще бъде 17%. Това е записано в Анекса към Колективния трудов договор (КТД), подписан от Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование.

Според документа учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. основна заплата. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1120 лв., а на главните учители – 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите – 1246 лв. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за трудови възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал.

С Анекса към КТД се завишават допълнителните възнаграждения за класните ръководители, както и за лекторските часове. Въвежда се и изискване 50% от средствата за квалификация в бюджетите на детските градини и училищата да бъдат използвани за вътрешни или междуинституционални обучения под формата на методически семинари, дискусионни форуми, открити практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и други. Целта е учителите да обменят добри практики, да се учат взаимно, да споделят и насърчават иновации.