Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 на МС от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, отнасящи се до Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2016 г.), и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

Чл. 1. Приема актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година съг­ласно приложение № 1.

Чл. 2. Приема актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 година, съгласно приложение № 2.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (ДВ, бр. 54 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, в т. 1 след думите „от професии“ се поставя запетая и се добавя „както и критериите за определяне на специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“.

2. Създава се чл. 5а:

„Чл. 5а. Специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се определят като специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, ако отговарят едновременно на следните критерии:

1. съотношението към началото на текущата учебна година между броя на учениците от VIII до XII клас, които се обучават по специалности от професии в паралелки за професионална подготовка в държавните и/или общинските училища по чл. 38, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, и броя на подлежащите на пенсиониране специалисти, заети на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011), отговарящи на специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, е най-малко едно към две;

2. представено от най-малко от една от институциите и/или организациите по чл. 6 предложение за доказана потребност от специалисти на пазара на труда с определена степен на професионална квалификация, придобита по специалност от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и значимост на специалността от професията за икономическото развитие на страната и/или на областта.“

3. В чл. 8:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) При изключване на специалност от професия от някой от списъците по ал. 1 учениците завършват обучението си по нея при условията и по реда, по които са го започнали.“

4. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:

„§ 1. По смисъла на постановлението:

1. „Доказана потребност от специалисти на пазара на труда“ е налична оценка на потребността от кадри на пазара на труда за областта или страната със степен на професионална квалификация по определена специалност от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, включваща прогнозни данни за необходимите в средносрочен план работни места в областта, изготвена от съответната областна дирекция (областни дирекции) „Регионална служба по заетостта“ или съдържаща се в изготвени от МТСП анализи и други документи за тенденциите за развитие на страната.

2. „Значимост на специалността от професията за икономическото развитие на страната и/или областта“ е когато е предоставена информация – областни стратегии за развитие, планове, национални или регионални програми, проекти и други, съдържаща данни за средносрочен период относно необходимостта от професионална подготовка на специалисти по точно определени специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.“

§ 2. Списъците по чл. 1 и 2 се прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 6а, ал. 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение.

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

Актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии  за учебната 2019/2020 година

по ред

Код Професионално направление Код Професия Код Специалност
1. 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти 213030 Полиграфист 2130301 Полиграфия
2. 215 Приложни изкуства и занаяти 215060 Каменоделец 2150601 Каменоделство
3. 215 Приложни изкуства и занаяти 215070 Художник – приложни изкуства 2150705 Иконопис
4. 443 Науки за земята 443010 Техник геолог 4430102 Хидрогеология и гео­техника
5. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210302 Машини за гореща обработка на металите
6. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521040 Машинен монтьор 5210414 Металообработващи машини
7. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521050 Техник на прецизна техника 5210501 Измервателна и организационна техника
8. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521050 Техник на прецизна техника 5210504 Лазерна и оптична техника
9. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521070 Техник-металург 5210702 Металургия на цветните метали
10. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220104 Електрообзавеж­дане на кораби
11. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220105 Електрообзавеж­дане на железопътна техника
12. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220107 Електрообзавеж­дане на електри­чески превозни средства за градски транспорт
13. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220108 Електрообзавеж­дане на подемна и асансьорна техника
14. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220301 Топлоенергетика
15. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220302 Ядрена енергетика
16. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника
17. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523070 Техник по автоматизация 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства
18. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523070 Техник по автоматизация 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура
19. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240109 Технология на целулозата, хартията и опаковките
20. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250603 Пристанищна механизация
21. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525100 Корабен техник 5251001 Корабни машини и механизми
22. 541 Хранителни технологии 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба
23. 541 Хранителни технологии 541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти
24. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542010 Десенатор на текстил 5420101 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия
25. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542020 Текстилен техник 5420201 Предачно производство
26. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542060 Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия 5420601 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия
27. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544010 Минен техник 5440102 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии
28. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544040 Сондьор 5440401 Проучвателно сондиране
29. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544050 Маркшайдер 5440501 Маркшайдерство
30. 582 Строителство 582010 Строителен техник 5820104 Транспортно строителство
31. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820404 Дограма и стъклопоставяне
32. 582 Строителство 582060 Пътен строител 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
33. 621 Растениевъдство и животновъдство 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения
34. 621 Растениевъдство и животновъдство 621120 Работник в животновъдството 6211202 Овцевъдство и козевъдство
35. 621 Растениевъдство и животновъдство 621030 Растениевъд 6210302 Полевъдство
36. 621 Растениевъдство и животновъдство 621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство
37. 621 Растениевъдство и животновъдство 621050 Животновъд 6210502 Говедовъдство
38. 726 Терапия и рехабилитация 726010 Изпълнител на термални процедури 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове
39. 812 Пътувания, туризъм и свободно време 812020 Планински водач 8120201 Туризъм
40. 840 Транспортни услуги 840010 Корабоводител 8400101 Корабоводене – морско
41. 840 Транспортни услуги 840010 Корабоводител 8400102 Корабоводене – речно
42. 840 Транспортни услуги 840110 Спедитор-логистик 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика
43. 840 Транспортни услуги 840030 Организатор по експлоатация в жп инфраструктура 8400302 Ръководител движение

Приложение № 2 към чл. 2

Актуализиран Списък на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

по ред

Код Професионално

направление

Код Професия Код Специалност
1. 346 Секретарски и административни офис дейности 346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив
2. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ
3. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210118 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
4. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210119 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост
5. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210120 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
6. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521020 Техник-приложник 5210202 Промишлена естетика и дизайн
7. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210301 Металорежещи машини
8. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване
9. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521040 Машинен монтьор 5210415 Машини и съоръ­жения за химичес­ката и хранително-вкусовата промишленост
10. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521090 Заварчик 5210901 Заваряване
11. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521100 Стругар 5211001 Стругарство
12. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220101 Електрически машини и апарати
13. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати
14. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеж­дане на производството
15. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеж­дане на транс­портна техника
16. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220209 Електрообзавеж­дане на подемна и асансьорна техника
17. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220211 Електродомакинска техника
18. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220401 Топлоенергетика
19. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220406 Газова техника
20. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220408 Възобновяеми енергийни източници
21. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523030 Техник на електронна техника 5230301 Промишлена електроника
22. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240105 Технология на органичните вещества
23. 524 Химични продукти и технологии 524040 Лаборант 5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства
24. 524 Химични продукти и технологии 524040 Лаборант 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в храни­телно-вкусови производства
25. 524 Химични продукти и технологии 524060 Химик-оператор 5240601 Технология на неорганичните вещества
26. 524 Химични продукти и технологии 524060 Химик-оператор 5240606 Технология на полимерите
27. 524 Химични продукти и технологии 524090 Работник в полимерните производства 5240901 Преработване на полимери
28. 524 Химични продукти и технологии 524120 Оператор в силикатните производства 5241201 Технология на стъкларското производство
29. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника
30. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътностроителна техника
31. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника
32. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525020 Монтьор на транспортна техника 5250202 Пътностроителна техника
33. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525050 Техник по подемно-транспортна техника 5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
34. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
35. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525060 Монтьор на подемно- транспортна техника 5250602 Подемно-транспортна тех­ника с електро­задвижване
36. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525070 Техник по железопътна техника 5250701 Локомотиви и вагони
37. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525110 Корабен монтьор 5251101 Корабни машини и механизми
38. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525110 Корабен монтьор 5251103 Ремонт на кораби
39. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525140 Корабостроителен техник 5251401 Корабостроене
40. 541 Хранителни технологии 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия
41. 541 Хранителни технологии 541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост 5410501 Хранително-вкусова промишленост
42. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил
43. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия 5420701 Производство на обувни изделия
44. 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 543010 Техник-технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство
45. 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 543020 Оператор в дървообработването 5430203 Производство на тапицирани изделия
46. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544020 Оператор в минната промишленост 5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми
47. 582 Строителство 582030 Строител 5820303 Армировка и бетон
48. 582 Строителство 582030 Строител 5820304 Зидария
49. 582 Строителство 582030 Строител 5820305 Мазилки и шпакловки
50. 582 Строителство 582030 Строител 5820307 Външни облицовки и настилки
51. 582 Строителство 582030 Строител 5820309 Бояджийски работи
52. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820401 Стоманобетонни конструкции
53. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820405 Изолации в строителството
54. 582 Строителство 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820501 Вътрешни ВиК мрежи
55. 762 Социална работа и консултиране 762030 Помощник-възпитател 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
56. 840 Транспортни услуги 840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота 8400601 Експлоатация на пристанищата и флота
57. 840 Транспортни услуги 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
(обн. – ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.)

Печатна форма за изтегляне на СППОО в PDF формат (включва Заповед № РД 09-296/19.02.2018 г.)

Срокът за публикуване на заниманията по интереси на електронната платформа https://class.mon.bg/ е удължен до 28.02.2019 г. След тази дата достъпът до платформата за нови регистрации на занимания по интереси ще бъде преустановен. Срокът е окончателен.

ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ В УЧИЛИЩАТА ЗАПОЧВАТ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

В началото на втория срок през февруари ще стартират извънкласните дейности по интереси за учениците в цялата страна. За провеждането им бяха осигурени 25 милиона лева от държавния бюджет. Клубовете по интереси ще могат да се организират от училищата съвместно с центровете за подкрепа на личностно развитие и общинските детски комплекси.  Препоръчва се учениците да се насочват към математика и природни науки, затова училищата ще имат задължение да организират 40% клубове по интереси от направленията на STEM – информационни технологии, математика, природни и инженерни науки. Останалите занимания могат да бъдат в други сфери съгласно предпочитанията на децата.  По една група трябва да се ръководи от външни специалисти от центрове за подкрепа на личностно развитие, спортни клубове, читалища, музеи и др. 10% от средствата за извънкласни дейности ще остават в общините и с тях ще се финансират междуучилищни прояви, за които общините трябва да направят списък.

С промени в Наредбата за приобщаващото образование (обн., ДВ, бр.105 от 18.12.2018 г.) и в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се въвеждат нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и с финансирането им в държавните и общинските училища чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. Допълнителни занимания по интереси на учениците ще бъдат финансирани с 25 милиона лева от държавния бюджет. Промяната е необходима и за уреждане на дейностите по интереси в училищата, от които 40 процента ще трябва да са ориентирани към STEM дисциплини. Идеята е от най-ранна възраст децата да бъдат увлечени в дейности, свързани с математиката, природни и инженерни науки, с усвояването на дигитални умения. Заниманията по интереси ще се организират в съответствие с желанието на родителите на учениците и на самите ученици, със спецификата на заниманията и с възможностите на училището съгласно процедура за организирането и провеждането им в училищата. Процедурата включва и функционирането на информационна система (електронна платформа), в която ще се регистрират предложенията за занимания по интереси от физически и юридически лица, както и от училищата, съобразно желанията на учениците.

Ако учителите провеждат занимания по интереси в училището, в което са назначени, не трябва да се регистрират като физически лица. Въпроси, свързани с електронната платформа, могат да се изпращат на имейл: class_contact@mon.bg .

Приложение:

Информация

за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация:

1. Предлагани занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица;

2. Идентифицирани от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на учениците.

Директорите на училищата е необходимо да създадат профил на ръководените от тях училища в електронната платформа като се регистрират с код по АДМИН. Регистрацията ще бъде отворена на 07.01.2019 г.

В същия срок – 07.01.2019 г., ще бъде отворена и регистрацията в електронната платформа за физически и юридически лица, предлагащи занимания по интереси, както и за регистрацията на представител на педагогическия съвет на училището.

Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

Директорите на училищата е необходимо да инициират процес по идентифициране на занимания по интереси, в които учениците желаят да бъдат включени – чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището, и в срок до 21.01.2019 г. да публикуват тези занимания в електронната платформа.

Педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси от училищата в срок до 28.01.2019 г.

Заниманията по интереси, които училищата предлагат и могат да провеждат, включвайки педагогическите специалисти и други специалисти, работещи в тях, се регистрират в електронната платформа от директора в срок до 28.01.2019 г.

В същия срок – 28.01.2019 г., физическите и юридическите лица регистрират в платформата предлаганите от тях занимания по интереси.

При регистрацията на занимание по интереси се попълва формуляр със следната информация:

1. Наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане;

2. Заявена готовност за провеждане на занимания – брой занимания седмично/месечно/годишно, продължителност на заниманията и период на провеждане;

3. Минимален и максимален брой на учениците в група, който е необходим и/или оптимален за провеждане на съответното занимание по интереси;

4. Данни за ръководителя на групата – професионален опит и/или професионална квалификация в областта на заниманията по интереси, и/или педагогическа правоспособност.

Министерството на образованието и науката разработи Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища (по-нататък „Правила“) с цел подпомагане на образователните институции и регионалните управления на образованието (РУО) за осъществяването на политиките в сферата на образоването.

Правилата очертават информационните, организационните, административните и комуникационните мерки, които се предприемат от институциите в системата на образованието, както и от заинтересованите страни в изпълнение на нормативната уредба и образователните политики.

На база стойностите на реализирания държавен прием за 2018/2019 година са посочени за всяка област прогнозните целеви стойности за преструктуриране на приема по профили и професии в посока на STEM профили и технически и ИТ професии и за повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка.

1.Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища:

Свали документ

2.Заповед на министъра на образованието и науката:

Свали документ

3. Одобрени образци за изготвяне на предложенията за приема на ученици на места по държавния план-прием:

  • Приложения 1-7 за училищата с прием в VIII клас

Свали документ

  • Приложения 8-9 за училищата с прием в V клас

Свали документ

Заповед № РД09 – 3506/03.12.2018 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени изисквания за провеждане на Националното външно оценяване през учебната 2018/2019 година:

  1. Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година  (Приложение 1).

Свали документ

  1. Изисквания за провеждане на онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от Х клас през учебната 2018/2019 година  (Приложение 2).

Свали документ

  1. Номенклатура за учениците със специални образователни потребности (Приложение 3).

Свали документ

  1. Инструктаж за учителите консултанти на ученици със специални образователни потребности (Приложение 4).

Свали документ

АНЕКС  КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20% от 1 януари 2019 година. Това предвижда подписаният Анекс към  Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование.

АНЕКС от 29.11.2018 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование от 11 юни 2018 г.

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование (11 юни 2018 г.)

От 01.01.2019 г. минималната основна работна заплата за директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор – 1065 лв., на педагогически специалисти – учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт – 920 лв., на старши учител и старши възпитател – 955 лв. И на главен учител и главен възпитател -1005 лв.

Предвидени са 39 млн. лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.
Анексът предвижда промяна и при назначаването на психолози, педагогически съветници или социални работници. 1 щатна бройка ще се разкрива при над 350 ученици в училище, а не както до сега при над 400 ученици, а 2 щатни бройки – при над 800 ученици,  до сега това се правеше при над 900 ученици в училище.

виж прикачения файл

Вижте още:

Нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование 2018 – 2020

Наредба за изменение нормирането и заплащането на труда

(Обн. – ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 – 2018 г.
Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 10 от 2016 г. За организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр.12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.) Обн. – ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба за изменение и допълнение на     НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6:

а) в т. 2 думите „дете с двама“ се заменят с „дете с един или двама“;

б) създава се нова т. 5:

„5. дете от семейство с повече от две деца;“

в) досегашната т. 5 става т. 6.

2. Създава се ал. 7:

„(7) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.“

§ 2. Създава се чл. 43а:

„Чл. 43а. (1) Когато прилагането на чл. 43 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.

(2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, и при заявено желание на техните родители/настойници.“

§ 3. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „учениците“ се заменят с „местата“ и накрая се добавя второ изречение: „предложенията на директорите относно броя на местата за обучение по специалности от професии се съгласуват с местен работодател или с местен орган на национално представителна организация на работодателите, който е член на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие;“

б) създава се т. 6:

„6. до 30 ноември на текущата учебна година началникът на регионалното управление на образованието предоставя списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, за следващата учебна година на местните органи на национално представителните организации на работодателите в областта.“

2. В ал. 2:

а) в основния текст думите „30 март“ се заменят с „30 април“;

б) в т. 2 накрая думите „както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа“ се заличават.

3. В ал. 3 думите „10 април“ се заменят с „3 май“.

§ 4. Член 53 се отменя.

§ 5. В чл. 56, ал. 3 думите „по изобразително изкуство“ се заличават.

§ 6. В чл. 73, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.

2. В т. 2 думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.

§ 7. В чл. 74 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 3:

а) в буква „а“ думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“;

б) в буква „б“ думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.

2. В ал. 2, т. 2 думата „олимпиадите“ се заменя с „олимпиадите – само за ученици от друга област“.

Заключителна разпоредба

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.

НАРЕДБА No10 от 01.09.2016 г.  За организация на дейностите

В училищното образование Обн . –  ДВ ,  бр . 73  от 16.09.2016  г .,  в сила от 01.09.2016   г .  Издадена от министъра на образованието и науката

http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_10_01.09.2016_organizacia_dejnosti_obr.pdf

Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 г.

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

ПРАВИЛА за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите, утвърдени със Заповед № РД09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Децата и учениците ще учат безопасност на движението по пътищата по нови програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката. 56 часа минимално са предвидени за подготовка в училище в часа на класа, а в детските градини ще имат между пет и седем педагогически ситуации годишно. Часовете по пътна безопасност в училищата ще са в рамките на часовете на класа. В първи клас са предвидени най-малко девет часа годишно, във втори, трети и четвърти клас – шест, в пети, шести и седми клас – пет, в първия гимназиален етап до десети клас – четири, и за най-големите – един час. Обучението е съобразено с възрастта. Децата ще учат правилата за движение по пътищата като пешеходци, велосипедисти или пътници, както и правилата за сигурността при престой на автобусна спирка, за безопасните места за игра и др. Ще бъдат запознати с най-честите причини, водещи до пътнотранспортни произшествия и последиците от тях. Най-големите ученици ще се учат как да оказват първа помощ и да решават мирно конфликти, възникнали по време на участие в движението по пътищата. Изготвени са и насоки за учителите. Според възрастта на децата те трябва да привлекат вниманието им чрез наблюдение, разговори, разкази, беседи, пътни казуси, сюжетно-ролеви игри, дидактични или компютърни игри, игрови тренинг, експерименти, практически упражнения и др. В обучението могат да се включват родители, както и специалисти от „Пътна полиция“, Института по пътна безопасност, Съюза на българските автомобилисти и Българския червен кръст. Децата няма да получават оценки, но учителите ще трябва да ги насочват как да се справят по-добре с поставените задачи и те да участват активно в ограничаването на произшествията по пътищата.

Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

Програма за обучение по БДП за първа група в детската градина

Програма за обучение по БДП за втора група в детската градина

Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

Програма за обучение по БДП за I клас

Програма за обучение по БДП за II клас

Програма за обучение по БДП за III клас

Програма за обучение по БДП за IV клас

Програма за обучение по БДП за V клас

Програма за обучение по БДП за VI клас

Програма за обучение по БДП за VII клас

Програма за обучение по БДП за VIII клас

Програма за обучение по БДП за IX клас

Програма за обучение по БДП за X клас

Модул за обучение по БДП за XI клас

Модул за обучение по БДП за XII клас

Вижте още:

Безопасност за децата на улицата

С писмо № 9105-292/14.09.2018 г. на МОН са посочени нормативните документи( постановления ) за определяне на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините и Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за ФВС и ЦДО:

1.ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
(Обн. – ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; … изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

2.Постановление № 154 от 26.07.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Свали документ

3.Постановление № 179 от 24.08.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Свали документ

4. За допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. в размер 6 750 000 лв. за ученически шкафчета за държавните и общинските училища.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

(Обн. – ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.)

ЗАЯВКА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА, ОДОБРЕНИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18.09.2018 Г., ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС

1. Име на училището
2. Област/община/населено място
3. Код по НЕИСПУО
4. Общ брой ученици от I до VII клас вкл.
5. Общ брой на учениците от I до VII клас вкл., за които са осигурени ученически шкафчета*
6. Общ брой ученици от I до VII клас вкл., за които трябва да бъдат осигурени средства за закупуване на ученически шкафчета
7. Номер на банковата сметка на училището
8. Обслужваща банка

*В т. 5 се включват всички ученици, за които са осигурени шкафчета, независимо от източника на финансиране – средства от бюджета на училището, от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”, одобрена с Решение  271 от 20 април 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието или други източници на финансиране

Декларирам, че попълнените данни са верни.

ДИРЕКТОР:

(име, подпис и печат)

Hаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (Обн. – ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 72 от 31.08.2018 г., в сила от 31.08.2018 г.