Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Предлагаме ви с  такива весели пиленца да украсите за Великден стените в детската градина, в класната стая или дома.

Отпечатайте шаблоните и по тях очертайте и изрежете от цветен картон различните елементи на фигурите. Може да използвате и бял картон и допълнително да оцветите частите на фигурките на пиленцата. Накрая залепете крачетата, украсите и другите детайли към основните фигури на пиленцата.Включете сръчните си ръце в работа и се забавлявайте! Резултатът си заслужава.

Кликнете върху всеки от четирите шаблона, за да може да го разпечатате!


Как ще се формира бала за прием след 7 клас?

Новата законова уредба изключва възможността гимназии като НПМГ да организират собствени приемни изпити. Собствени изпити за оценка на способностите ще провеждат само училищата по изкуство и култура и спорт. Изпитът по български език и литература е на 19 май 2017 г., а по математика – на 22 май 2017 г. Датите за провеждане на изпитите за проверка на способностите са: по изобразително изкуство – 02.06.2017 г., по музика – 05.06.2017 г. и по физическо възпитание и спорт – 31.05-01.06.2017 г.

Учениците след 12-и юни ще могат да получат служебните си бележки от приемните изпити (НВО) в училището, в което се обучават. Документи за прием се подават между 16 и 22 юни 2017 г.

Учениците могат да кандидатстват за профилирано обучение по чужди езици, хуманитарни науки, обществени науки, икономическо развитие, софтуерни и хардуерни науки, предприемачески, математически, природни науки, изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт.

Максималният бал при кандидатстване след 7 клас ще е 500 точки. Той се формира  от следните елементи:

  1. 1. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

Резултатите от НВО се оценяват максимално с по 100 точки за всеки от предметите и съвкупно може да носят максимално 400 точки. При включването им в бала има няколко варианта:

-         Според първия може да се удвоят резултатите от изпитите по български език и литература и по математика- мах.400 т.=200 т.+200 т.

-         При втория се удвоява или резултатът по български, или този по математика, а резултатът от другия предмет се включва само веднъж. Към получения бал се добавя и резултата от олимпиада или състезание, включени в календара на МОН-мах.400 т.=200 т.+100 т.+100 т.

-         Третият вариант е единият от резултатите от националното външно оценяване да бъде утроен, а другият да се използва само веднъж.-мах.400 т.=300 т.+100 т.

Когато един ученик не се е явил на някой от изпитите от националното външно оценяване, в класирането този предмет участва с нула точки. . Минималният праг, с който седмокласниците ще могат да кандидатстват в гимназия от 2017 г.  е 30 точки.

За учебната 2017/18 г.   всички седмокласници ще получават диплома за завършено основно образование и ще трябва задължително да кандидатстват за прием в осми клас, дори и да продължават образованието си в същото училище.

Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.

2.Оценките от дипломата за завършено основно образование по два учебни предмета от общообразователна задължителна подготовка, преобразувани в точки по следната скала: отличен /6/ се приравнява на 50 точки, много добър /5/ – на 39 точки, добър /4/ – на 26 точки, а среден /3/ е равен на 15 точки. Този елемент съвкупно може да носи максимално 100 т.=50 т.+50 т.

Училищата могат да изберат различни учебни предмети при образуването на бала за прием след седми клас за всяка отделна паралелка. Разлика може да има дори между две паралелки с един и същи профил в едно и също училище.

3.Третият елемент се включва по решение на ПС на училищата и той е резултата от участие в областния/националния кръг на олимпиада или състезание от календара на МОН по учебен предмет, по който не се провежда национално външно оценяване. Олимпиадите, от които ще може да се избира, са: информационни технологии, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия, биология.Този елемент може да замени един път резултата от НВО по БЕЛ или математика. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100. С решение на Педагогическият съвет на училището  ще се определи коефициента, с който ще се признават оценките съответно от областен и от национален кръг.

Балообразуващите предмети за съответния профил в гимназиите може да се видят в Държавният план-прием за 2017/18 г. Там срещу всяка една от паралелките, независимо дали е професионална или профилирана, ще бъде изписан начинът, по който ще се формира балът. Държавният план-прием   се утвърждава по области до 30 март. До 10 април на интернет страниците на регионалните управления на образованието се публикува утвърденият план-прием за всички училища в съответната област. Той се обявява и на интернет страницата на съответното училище. Там може да се види и формулата, по която ще се формира бала за прием във всяка паралелка на училището.

Важно е родителите да проверят как ще се формира бала за всяка паралелка след 7 клас, за да може съобразно показаните резултати от НВО, свидетелството и олимпиадите, и предпочитанията на детето, да се обмислят и подредят желаните профили и училища в заявлението за кандидатстване след 7 клас. Трябва да се търси оптималното съотношение между възможности и желание.

За учебната 2017/18  година заявления за прием в гимназия ще могат да се подават както на хартия, така и по електронен път. Ако един седмокласник е подал заявления и онлайн, и на хартия, за валиден ще се приема хартиеният вариант. Документи на хартия ще се подават, както и в предишни години, в училища-гнезда, които ще бъдат оповестени на сайтовете на регионалните управления на образованието. Задължително е заявлението да бъде подписано и от родител, тъй като учениците са непълнолетни.

Кандидат-гимназистите трябва да подреждат желанията си не само по училища, но и по паралелки, тъй като различните паралелки могат да класират с различни балообразуващи предмети. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание.

Първото класиране ще излезе до 27 юни. След неговото оповестяване учениците имат две възможности – да се запишат в училището или просто да потвърдят, но без да се записват, и да участват във второто класиране. В този случай няма нужда от пренареждане на желанията. Второто класиране излиза до 4 юли. Ако ученикът не е доволен от приема си и на второ класиране, той може да участва в третото, като в този случай се налага да пренареди желанията си съобразно незаетите места в гимназиите. Резултатите от трето класиране ще бъдат готови до 17 юли 2017 година.

Примерно изчисляване на бала при кандидатстване в профилирани гимназии:

  • За профил „Хуманитарен“ балът се изчислява като сбор от утроената оценка от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VII клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.
  • Кандидатите за паралелките с профил „Природо-математически“ и „Технологичен“ се състезават с бал, който е сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика, оценката по математика от удостоверението за завършен VII клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет. Пример:-Образуване на бала при кандидатстване в СМГ след VII клас:утроената оценка от НВО по Математика (макс. 3х100 точки) + оценката от НВО по БЕЛ (макс. 100 точки) +оценката по Математика от удостоверението за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки) + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки).
  • Желаещите да учат в езикови паралелки се класират по бал, който е сбор от удвоените оценки от теста по български език и литература и от теста по математика, и от оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен VII клас.
  • За профилите „Изкуства“ и „Спорт“ балът е сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета.

Максималният бал е 500 точки, като 400 от него се получава от общия резултат от националното външно оценяване по математика и български език, а останалите 100 от от два предмета от дипломата.

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/03/06/1klas_pravila-2017.pdf

КЛАСИРАНЕ:

Свободните места за първокласници след първо класиране,обявени от училищата в РУО – София-град може да проверите на :

СВОБОДНИ МЕСТА

В изпълнение на т.6.3 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община свободните места след второ класиране,обявени от училищата в РУО – София-град са, както следва:

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Следете информацията на електронните страници на училищата.

Приета на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. на МОН от Общинският съвет на Столична община.

Водещ критерий е близостта на училището до местоживеенето на ученика. Задължително се прилагат   следните общи и социални критерии:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия – 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии./вж. картата/

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община – 30 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община – 29 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище – 28 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка от Комисията.

5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община – 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.
Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.
6. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище-20 т. Удостоверява се от училището
7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН.
8. Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия – 10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
9. Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището – 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
10. Дете с двама починали родители – 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
11. Дете с един починал родител – 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
12. Дете с трайни увреждания над 50 % – 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
13. Дете от многодетно семейство – 20 т. Удостоверение за раждане на децата.
14. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „ Социално подпомагане“.

Освен горепосочените  критерии, са делегирани правомощия на педагогическите съвети на съответните учебни заведения да приемат и до три допълнителни критерия. Общият брой точки от допълнителните критерии не може да бъде повече от 22.

На интернет страниците на училищата ще бъдат публикувани критериите и графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас и свободните места след всяко класиране в посочения срок   за предстоящата учебна 2017/2018 година. Родителите могат да подават заявления от 18.04.2017 г.

На сайта на всяко училище и на  друго видно място,  в срок до 16.03.2017 г.,  ще бъде публикуван определения за съответното училище прилежащ район (карта и границите на прилежащите му територии/ улици, квартали, микрорайони, жилищни комплекси, и други/).

Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас:

СРОК ДЕЙНОСТ
15.03.2017 г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.
от 18.04.2017 г.
до 19.05.2017 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.
02.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от I-во класиране.
от 05.06.2017 г.
до 07.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от I-во класиране.
08.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за II-ро класиране.
от 09.06.2017 г.
до 12.06.2017 г. вкл.
Попълване на сводните места от II-ро класиране.
13.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на списъците от II-ро класиране.
от 14.06.2017 г.
до 15.06.2017 г. вкл.
Записване на учениците от II-ро класиране.
16.06.2017 г.
17.00 ч.
Обявяване на свободните места за III-то класиране.
от 19.06.2017 г.
до 14.09.2017 г.
Попълване на свободните места.

След като отпечатате картинките, може да ги оцветите и използвате за поздравителни картички за Празника на жената – Осми март и ги поднесете на мама, баба, леля или любимата учителка.

Отпечатайте картинките и ги оцветете по модела. Може да ги използвате и за поздравителни картички за 1 март.

Ако квилингът е любимото ви занимание, дадените по-долу идеи за мартеници поздравителни картички за празника на Баба Марта са за вас.

Колектив от млади българи създаде достъпната от всяка точка и с всякакво мобилно устройство платформа  „Спейс челинджис“ https://www.spaceedu.net/ .

Това е онлайн академия за обучение в областите:   космическа  наука, роботика и изкуствен интелект, космическа медицина, космически приложения и инженерни науки. Платформата съдържа  350 лекции.  След всяко видео има тест, който дава възможност обучаващият се да трупа точки. Когато натрупате определен брой точки, печелите медали. Обучението е напълно безплатно.  Платформата е достъпна на български и английски език и цели да привлече повече български ученици към обучение и реализация в модерната  наука и технологиите на 21 век.

Иновация  в образованието е всяка нова идея успешно осъществена в практиката. Обучението в много от иновативните училища е базирано върху образователната стратегия” Flipped classroom”( в смисъл обърната, огледална класна стая),разработена от  Salman Khan. В традиционния модел на обучение, учителят е в центъра на урока и източник на информацията, разпространител на новото знание. Той поднася новото учебно съдържание, той организира дискусиите, той поставя индивидуалните или групови задачи, той отговаря на възникналите въпроси. Активното въвличане на самите ученици  в традиционния стил на обучение  е  ограничено и отложено. За затвърждаване на знанията и уменията и за проверка на степента на тяхното усвояване учителят дава домашна работа и провежда устни и писмени изпитвания.

Стратегията” Flipped classroom” измества центъра и прави активна страна самия ученик. Учебният процес  излиза от рамките на класната стая и става предимно он-лайн. Използват се разнообразни източници за новото учебно съдържание, провеждат се дискусии между учениците. Те правят самостоятелно или под ръководството на учителя проучвания и изследвания по теми и проблеми, задълбочени лабораторни експерименти, разработват проекти, анализират, участват в дебати и изнасят презентации.. Модерната образователна технология дава възможност учениците да се задълбочат в изучаването на новото учебно съдържание, да го усвояват с темп, отговарящ на техните персонални възможности и интереси. Границата между домашната работа и работата в клас изчезва. Учениците активно се ангажират в собственото си обучение и то се превръща в самообучение, където ролята на учителя е важна, но ненатрапчива. Обучението  е персонализирано и с  практическа насоченост.

Първият импулс към преобръщане на образователната среда в училището идва от публикация на Алисън Кинг през 1993 г., в която тя предлага времето в учебния час да не се използва само за предаване на  информация от учителя към учениците, а да се използва за активно учене-„ за изграждане на смисъл, а не предаване на информация”. Своя концепция за активно учене през 1997 г. разработва и професорът от Харвард Ерик Мазур. Подходът му позволява вместо да чете лекции пред студентите, да ги направлява в  процеса на тяхното активно учене и усвояване на учебното съдържание. Опитите продължават, докато през 2004 г. Salman Khan разработва серия от видеоуроци и създава през 2006 г. платформата  Khan Academy, която е най-значимия принос  в модела ” Flipped classroom”. Кан Академия предлага безплатно образование на световно ниво за всеки и навсякъде по света. Тя включва 8000 видеоурока и 100 000 интерактивните упражнения,  на английски език, и се ползва от 26 милиона учещи се от целия свят. Уроците обхващат най-вече учебните предмети от 1-ви до 12-ти клас, подготвителни модули от университетското образование и множество уроци от общокултурен характер. Екипът на сдружение „Образование без раници” в България има за цел да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси на български език, предимно в интернет пространството. Екипът  е превел част от уроците и упражненията на образователната платформа Khan Academy на български език. В момента тече кампания за набиране на средства за продължаване на превода.

На практика съществуват разнообразни учебни стилове и подходи, за да се”преобърне класната стая” и учениците да станат активната страна в собственото си образование. Всяко училище може да избере свой път, важното е да измести фокуса на образованието от учителя върху учениците, да изгради екип от учители цялостно ориентиран към мисията и подобри рутинната им работа.

Още няколко примера за иновативни училища в САЩ:

The Center School

 

The Center School е иновативно училище(от детска  градина до 12 клас), създадено още през 1971 г. за ученици със специални образователни потребности, като тежка дислексия, девиативно поведение, сензорна дисфункция, депресия и други поведенчески разстройства, произтичащи от предишни преживявания и тормоз. Съотношението ученик- учител в училището е 5: 1, а общото съотношение на ученици-персонал е 2: 1. Чрез осигуряване на качествено образование и изграждане на положителен опит за учене, училището гарантира образователното и социално израстване на възпитаниците си.Образователната му програма е изравнена със стандартите на щата и включва традиционните учебни предмети и избираеми дисциплини в областта на сценичните изкуства, информационните технологии  и производството на мебели. В училището се получава подготовка за започване на работа след него, макар че част от завршващите продължават в дву- или четири-годишни колежи. Има терапевтична подкрепяща програма за деца и родители.Процесът на обучение е силно персонализиран-учебните програми са гъвкави и се нагаждат според възможностите на всеки ученик. Същевременно учениците се научават и да работят в екип като се формират и техните социални умения. Училището има изградена собствена  система от награждаване на положителното поведение. Възпитаниците от детската градина до 12 клас са приобщени към движението FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) и

LEGO® League Jr и работят с лего конструктори, LEGO базирани компютърни програми и LEGO MINDSTORMS базирани роботи.Програмата FIRST  е основана през 1989 г., за да вдъхнови интерес у младите хора към опознаване и изследване на науката и технологиите и ги мотивира да се образоват за кариера в областта на технологиите, инженерните науки и математиката, да изграждат самочувствие, знания и умения за живот в 21 век. В зависимост от възрастта си учениците решават степенувани по сложност задачи. Така във възрастта от 4 до 8 години изследват реалния свят на науката и техниката като изграждат статични и движещи се модели на различни реални съоръжения и машини с лего елементи.Във възрастта от 9 до 14 години изграждат и  роботи  за решаване на определени производствени задачи под формата на игра. Учениците на възраст от 15 до 18 години са изправени пред предизвикателството да проектират, изградят и програмират роботи, които да се състезават в изпълнението на сложни задачи срещу роботите на други отбори.Предварителната подготовка и състезанието е истински спорт за умовете им.

Crossroads School for Art& Sciences

(От детска градина до 12 клас) / Санта Моника

Основано е в няколко малки бунгала през 1971 г. от малка група от учители и родители. Когато те основат Crossroads частните училища в САЩ са само за белите,богатите и привилегированите, но те поставят началото на промяната. Crossroads е част от образователна мрежа Progressive, и като едно от първите частни училища, посветено на социална справедливост и цялостното образование, служи  като модел за други прогресивни училища в САЩ и е източник на вдъхновение за много преподаватели.

Училището е пионер на холистичното и социално-емоционално образование. Програмата цели не само стандартно обучение по предмети, но и развитие на пълния човешки потенциал на всеки ученик, обучение в изкуствата и физическото им развитие. Холистичният подход към развитието на учениците, се фокусира върху насърчаването и научаването им да водят активен и здравословен живот. В клас учениците често изследват идентичност и култура и правят самоанализ чрез групова терапия и медитация. Занятията често приемат формата на едноседмични екскурзии, включително къмпингуване, където те опознават не само природата и защитата на природната среда, но и поезия например. Crossroads е едно от малкото училища в страната, които предлагат критични проучвания в областта на киното. В Crossroads са премахнати мажоретките състави,за които смятат, че насърчават дискриминацията по пол. Училището е едно от първите, което кани обществени лидери да представят и обсъждат въпросите за агресията в отношенията между хората.

Макар училището да е частно, то осигурява 7,000,000 $ финансова помощ и дава възможност в него да учат всички интересовани ученици. Crossroads е едно от първите училища, в които полагането на обществено полезен труд е изискване за дипломирането. В момента всеки ученик трябва да е положил най-малко 45 часа труд в полза на обществото,за да завърши. Много от възпитаниците са вече изявени творчески личности в киното и другите изкуства.

Fusion Academy

Fusion Academy са частни училища от 6 до 12 клас  в различни щати. На основата на нетрадиционно персонализирано обучение в позитивна среда и приятелско отношение от страна на преподавателите, се осъществява интелектуално, емоционално и социално израстване на всеки ученик. В училището смятат, че всяко дете е уникално, с различна надареност, учи се по различен начин и има нужда от персонализиран гъвкав график. Когато то  се чувства разбрано и подкрепяно се учи по-добре. Обучението във Fusion Academy отговаря  на държавните стандарти, но е адаптирано и към индивидуалните интереси и способности. Обучението става основно по модела един ученик-един учител.Скоростта е съобразена с индивидуалните възможности и интереси на ученика. Всеки ученик се обучава с съответстващи на индивидуалността му скорост и начин, и новият за него учебен срок, започва едва тогава през учебната година, когато е усвоил нужния материал. Така учебната година трае различно за различните ученици. Разширяването и  затвърждаването на знанията и уменията  става чрез решаване на проблеми и проекти под формата на  домашна работа, която се изпълнява в близкото до домашната среда Homework Café под наблюдението на учител. Ученикът приключва подготовката си за деня тогава, когато инструктиращият го учител потвърди неговата готовност с поставените за деня задачи. Този стил на обучение запалва у всеки ученик интерес към ученето и отключва пълния му потенциал.Homework Café служи и като зона за социално общуване на учениците от кампуса. Към основните учебни дисциплини се предлагат и голям брой избираеми- чужди езици, компютърно програмиране, поддържаща терапия и физическо здраве и др. Програмите по изкуство и музика позволяват творческа свобода, възможности за най-съвременни студийни записи, използването на мултимедия и др.Във всяко Fusion училище цари новаторски дух.Например в едно от тях стените на общото пространство  са изпъстрени с чертежи, разпечатки, шеги и учебни планове. Въпреки академична взискателност, учениците се чувстват като у дома си заради индивидуалното внимание, което получават във Fusion Academy. На всеки три седмици учителите изготвят доклади за напредъка на учениците, с които работят и при нужда правят промени в графика и подходите. Достиженията на учениците се проверяват на всеки три месеца по системата на Measures of Academic Progress. Близо 70 процента от учениците във Fusion продължават  в четиригодишни колежи.

 

The Mountain School of Milton Academy

В The Mountain School по 45 ученика от 11 клас  от цялата страна прекарват по един учебен срок, като живеят, учат и работят във ферма за биологично земеделие в щата Върмонт. Наред с изучаване на основните и избираеми дисциплини от учебната програма те се грижат за животните и полските култури във фермата по три часа всеки ден от понеделник до събота включително. Храната за учениците, преподавателите и работниците във фермата е почти изцяло собствено производство. На всеки ученик е назначен съветник(Advisor), който работи с не повече от четири ученика. Той и ученика се срещат най-малко веднъж седмично в продължение на половин час и   обсъждат  преживяванията, натрупания опит, трудностите и постигнатите резултати от ученика от участието му в програмата. За да се потопят по-пълно в природосъобразния живот, докато са в The Mountain School, учениците имат ограничен достъп до Интернет и не ползват мобилни телефони. За това не е очудващо, че макар и освен ученето да вършат и фермерска работа, обикновено когато се завърнат в училищата си, се оказва , че са изпреварили в усвояването по учебните предмети  останалите си съученици. В The Mountain School учениците създават мрежа от приятелски връзки и израстват физически, интелектуално, социално и емоционално.


Grand Rapids Public Museum School

Grand Rapids Public Museum School е новооткрито училище, предназначено за обучение на  ученици от 6 до 12 клас. То превръща музея в  класна стая и учениците паралелно с базовото си обучение придобиват ценен опит опознавайки задълбочено  колекциите му. Създадено е с мисия“да вдъхнови страстно любопитство, да подхранва  творческо решаване на проблеми, да култивира критическо мислене  и да провокира иновации”.


			

МОН изпрати информация относно изготвяне на училищни проекти за иновативни училища и процедурата по кандидатстване, в съответствие с действащата нормативна уредба:

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2017/01/19/Scan0037.pdf

Всяко училище: начално, основно, гимназия, обединено или средно  и училищата по чл. 39, ал. 2, т.1, 2 и 3  от Закона за предучилищното и училищното образование:спортни училища, училища  по културата и училища  по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.

Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на качеството на образованието, като:

  1. Разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението.
  2. Организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда.
  3. Използват нови методи на преподаване.
  4. Разработват по нов начин учебното съдържание, учебни програми и учебни планове.

Ученето трябва да бъде загадка, предизвикателство и самостоятелно откритие, произтичащо от социалното и интелектуално  любопитство на подрастващите.

7.P-TECH,Ню Йорк

P-TECH – Pathways in Technology Early College High School, New York City public high school

Това училище е създадено през 2011 г. за младежи от афро-американски произход в Бруклин, в сътрудничество между IBM и  New York City College of Technology. Училището предлага шестгодишна програма, която съчетава традиционното гимназиално с две години колежанско образование, достатъчно за да могат завършващите да получат степен на сътрудници.За шестте години на обучение в P-TECH обучаващите се получават заедно с гимназиалната си диплома и асоциирана степен в областта на инженерните(технологичните) науки. Много от тях продължават и след това и получават и бакалаварска степен. Така P-TECH въз основа на стажовете в IBM открива пред младите хора пряк път към кариера и възможност бързо и директно да се влеят в икономиката на страната.

P-TECH очертава нова територия в рамките на реформата на средното и висшето образование в САЩ и е първото училище в страната, което свързва в едно гимназиалното и колежанско  образование и реалния свят  на труда в индустриалното партньорство.Моделът P-TECH очертава новата визия за колеж – свързва в едно класната стая и работното място и отговоря на предизвикателствата към работната сила на 21-ви век. Само за 4 години моделът на P-TECH бе разпространен в още 40 училища в цялата страна.P-TECH ефективно работи за намаляване на високата младежка безработица сред малцинствата в САЩ.

8.Steve Jobs School. Amsterdam,

Това е училище, което отхвърля напълно общоприетото обучение.” Децата са различни и не бива да бъдат обучавани по еднакъв начин и с еднакви темпове”- смятат основателите му. В Steve Jobs School всеки ученик се обучава по индивидуален план на развитие (IDP)и достига целите на образованието със свой темп- със своя скорост, в зависимост от своите възможност и интереси. Резултатите на ученика се оценяват на всеки шест седмици и по негово собствено предложение, на родителите му или на ръководителя (треньора),   индивидуалния му план се регулира. В училището не се употребява термина „учител”, а треньор. Въз основа на постигнатите в дадения момент резултати, на детето се предлагат нови персонални образователни предизвикателства и инструкции и то само избира, как и с какво да продължи.

Всички ученици в 4-ти до 12-ти клас на училището получават таблети Ipad  напълно заредени с приложения, които ръководят индивидуалното им обучение. Целта е да се накарат децата сами да проектират собственото си образование.

В Steve Jobs School всяко дете от най-ранна възраст само разкрива какво иска да научи. Използват се съвременни методи и  се разкриват, стимулират и развиват неговите собствени способности и талант. Децата не зазубрят информация, а се учат как да я намерят, как да я филтрират според нейното значение  и как да я прилагат. Като работят заедно по учебни проекти, споделят нови знания и при презентации в групата усвояват важни социални умения, учат се да мислят критично и практически. Например по време на работа по общите проекти, едно дете може да изкаже страхотна идея, но тя се подлага на обсъждане и другите деца може да не я харесват, защото не е практична. Така детето се учи да мисли и действа така, че реално да решава задачи и проблеми.

Steve Jobs School  беше открито през 2015 г. и в Йоханесбург, ЮАР.

9.Brightworks School. San Francisco, California.

От 2 до 12 клас.

Това е училище, в което на децата са разрешени много неща, които родителите забраняват у дома. Децата може да се цапат, когато рисуват, моделират или конструират. Децата могат да разглобяват домакински уреди. Децата може да работят с режещи инструменти, може да правят опити с огън и вода. Не изпадайте в ужас. Всичко това те го правят стриктно наблюдавани и ръководени от своите учители и случаите на травми и наранявания не са повече, отколкото във всяко обикновено училище.

Перифразирано девизът на училището е „Всичко е интересно и ние можем да създадем всичко”. Обучението се   базира на естествената детска любознателност и премахва всякаква скованост и спънки за нейното удовлетворяване. Дори сградата на Brightworks School е необичайна-тя всъщност е един огромен склад, в който няма строго разграничени класни стаи, а в общата площ са обособени преливащи се едно в друго пространства. Освен с необходимите училищни мебели, този  просторен склад е  пълен с художествени творения на децата,  импровизирани театрални декори и укрепления, и всякакви предмети, с които те творят и развиват своята креативност.

Групите от ученици са със смесен възрастов състав. Учителският колектив се стреми да формира жизнен опит у  учениците чрез решаване на практически задачи в реални условия. Те поставят пред учениците теми за проучване и ги подпомагат в тяхното решаване, без да изземват лидерската роля на обучаваните. Децата са  пълноправни партньори в тяхното образование и то протича в атмосфера на  доверие, сътрудничество и творчество. В процеса на проучване на идеята, в нейното  изследване, създаване и изграждане, децата натрупват знания и умения.  Те работят с реални инструменти и реални материали. Поставени в ситуации на решаване на практически задачи в реални условия, децата се учат да мислят мащабно и практически  и правят невероятни неща. В училището се поощрява  любопитство им към света, развиват се техните  упоритост, постоянство и самоувереност. Качествата, които придобиват в  Brightworks School ги прави бъдещи граждани на света, които с лекота ще се приспособяват и успяват при всякакви условия и изисквания.

В седмичното разписание на училището петък е ден за сплотяване на училищната общност. Децата по свое желание се групират  на различни места в училището: в арт- студиото, в научната лаборатория, в библиотеката, в работилницата или  върху корковия подиум и провокирани от учителите си,  с вдъхновение  изследват, конструират, изработват, споделят и обменят своите идеи  и творят общи проекти.

„Светът се нуждае от повече хора, които виждат най-трудните предизвикателства, като интересни пъзели и задачи и имат творчески капацитет, умения и упоритост, за да ги решат и да го променят към по-добро. Ние възпитаваме такива хора, които изпитват радост да допринасят нещо за другите, а не да консумират само за себе си. Хора, които са активни, креативни и съпричастни. Хора, които разрушават социалните и икономически граници“-казват учителите в Brightworks School.

10.Carpe Diem Schools

От 3 до 12 клас.

Отвътре това училище прилича повече на офис сграда, отколкото на класни стаи. В централната зала, наречена The Learning Center  има 300 полузаградени кабинки- по една за всеки ученик. В училището учениците се образоват чрез персонализирано обучение, който съчетава строги онлайн учебни програми с обучение на основата на проекти, ръководени от високо-ефективни лицензирани учители в класната стая.

Пред всеки ученик има компютър, който ръководи неговото индивидуално обучение. ”Всички деца са различни и ние сме длъжни да подготвим всяко за живота след училище. За това обучението трябва да е персонализирано. Първо ние проучваме всеки ученик и след това адаптираме нашите програми конкретно към неговите нужди, така че да напредва и успява в постигане на образователните цели”- казва д-р Робърт Съмърс. Всеки ученик напредва със свои  собствени темпове и ако среща затруднения в неговото он-лайн обучение получава помощ от инструкторите ( учителите), които се намират в залата.”Моделът на Carpe Diem дава на учениците инструменти-методи и подходи, чрез които те сами градят своя образователен успех.

11. Innova Schools. Peru.

От детска градина до 11 клас.

Innova Schools е мрежа от 29 частни( но не скъпи) училища в Перу, в които се смята, че децата трябва да са по-самостоятелни в процеса на тяхното образование, за да успяват после в реалния живот. Сградите на училищата са проектирани от най-добрите световни архитекти и строителството им е финансирано от  перуанският милиардер Carlos Rodriguez-Pastor.

Целта на Innova Schools е чрез модерните технологии да вдъхнови децата към себепознание и познание. Учебния ден в училището е разделен на две части. В първата част от учебния ден учениците се обучават в класове от 30 души и са фокусирани върху решаване на проблемни задачи в сътрудничество под ръководтвото на учители, но с  минимална тяхна намеса. Втората част на деня е посветена на индивидуално учене, като учениците използват за целта сайтовете Khan Academy и Time to Know. Отделя се време и за групова работа – в обстановка, която е проектирана да бъде модулна и приспособима към мястото извън класната стая.

Отделя се време и за социални контакти в училищната общност и навън. В Innova Schools всички деца възприемат образованието като социално предизвикателство пред самите и в края на годината те представят своите постижения заедно. Моделът на Innova Schools действително работи, което се потвърждава от държавните тестове по математика, където средната успеваемост за страната е 17%, а за Innova Schools-61%.

12. Summit Schools

Мрежата от училища са предимно  за ученици от 9 до 12 клас в щатите Калифорния и Вашингтон, но има и такива, които включват ученици още от началния етап на образование. В Summit вярват, че всеки ученик е способен да постигне успех. Мисията на тези училища е да подготвят всеки свой ученик за успешно влизане и обучение в колеж или университет, да е способен да изгради кариера и да стане полезен член на обществото-96 %от завършващите биват приемани във висшите училища.

За Summit Бил Гейтс казва „Персонализираният подход, основан на използване на високите технологии, дава възможност на учащите се сами да ръководят своето собствено обучение. Това е един от най-ефективните начини да се учат децата”.

Макар, че учениците са групирани по класове чрез платформа  за индивидуално обучение (PLP),  всеки ученик проектира самостоятелно и се обучава по свой собствен индивидуален план. Може в рамките на определен модул да избира за изучаване теми, от които го интересуват. Когато приключат с  даден урок, учениците веднага получават оценка, която показва степента на усвояване. Като активна страна  в собственото си образование,  те се учат на отговорност и самостоятелност, а учителите ги подкрепят и балансират техните учебни планове, така че всеки ден всеки ученик да отбелязва напредък.

В началното училище всеки ден разписанието на учениците включва по: 30 минути четене, решават математически задачи по 30 минути, обучават се самостоятелно он-лайн, обсъждат със своите ментори различни теми, имат избираеми дисциплини и общуват с останалите в училището деца по време на Community Time.

Макар, че децата самостоятелно проектират и ръководят своето индивидуално  учене, учителите имат важна роля в този процес. Учителите намират нужния баланс между целите на обучението  и интересите и възможностите на конкретния ученик и съответно коригират новото съдържание по дадена дисциплина, което ученикът трябва да усвои.

Освен преподавателите по различните дисциплини, в училището работят и ментори-наставници.Всеки ученик е ръководен от свой ментор в продължение на всичките  4 години. Обикновено един наставник работи с 12 ученика, опознава добре интересите и възможностите им,  партнира си и с техните семейства. Всяка седмица наставниците обсъждат със своите ученици напредъка им в достигането на учебните цели и текущите проекти и набелязват цели и планове за следващата седмица. Макар, че се обучават по индивидуален план,  често учебните проекти изискват работа в екип и така учениците развиват уменията си да комуникират и взаимодействат помежду си. Учителите развиват когнитивните умения на учениците, подпомагат ги  да си разработят стратегии за учене и да изградят навик за постигане на успех и радост от ученето. В дома си учителят също разполага  със софтуер, с който  може да следи резултатите и постиженията на своите възпитаници и тази постоянна обратна връзка е ключова за персонализирането на обучението и дали  е необходима намеса.

Редовно учениците правят презентации на  резултатите от тяхното обучение пред другите и така развиват способността си да говорят публично- едно от ключовите умения в живота.

Четири пъти през учебната година нормалният учебен процес по седмичното разписание на обучение по основните дисциплини се  прекъсва и се фокусира за по две седмици само върху избираемите предмети:изкуство и дизайн, бизнес и медии, лидерство и общество, технологии, здраве и благополучие, планиране на бъдещето и др.

За да бъдат обявени публично резултатите на ученика от ученическите олимпиади и националните състезания по всички предмети, е необходимо родителите на учениците, които ще участват в различните кръгове, да попълнят и представят  декларация за информирано съгласие. При несъгласие от страна на родителите името и резултатът на съответния ученик няма да бъдат публикувани. Попълнените декларации се съхраняват в училището и подлежат на контрол.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия на декларатора)

родител/настойник на ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………,

(име, презиме, фамилия на ученика)

който/която е ученик/ученичка от …………… клас в ……………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на училището)

Основна информация за родителя/настойника:

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Телефон (мобилен телефон): …………………………………………………………………………………………..

E-mail адрес: …………………………………………………………………………………………………………………..

Декларирам, че давам своето информирано съгласие за следното:

Резултатите на сина ми/дъщеря ми от общински, областен и национален кръг на олимпиадата/ите и състезанието/ята по …………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………

за учебната 2016/2017 година да бъдат обявени публично.

Дата:                                                                                                                        Декларатор:

(подпис)

В детските и младежки години, човешкия мозък  мозък се изменя с голяма скорост и  това определя  огромен потенциал и капацитет  за обучение и творческа работа. Иновативните училища, ако им се даде автономност и проявят гъвкавост, могат да отговорят адекватно на тази възможност. Със свободата да избират стратегии, да структурират сами учебните планове и програми и да избират свои подходи и методи,   те могат да постигнат най-добро удовлетворяване на академичните, социалните и емоционалните потребности на учениците в процеса на тяхното образование. Въпреки предоставената им свобода, политиките и програмите на тези училища трябва да съответстват на държавните политики и изисквания в образованието.

Планът за иновации  трябва  да предложи и стратегия  за тяхното осъществяване. Например, прилагането на иновативност  по отношение на съдържанието, структурата и продължителността на учебната година трябва да бъде свързано и с иновативна стратегия по отношение на персонала и със съответстващ  бюджетен план.

Иновативните училища по света  са най-разнообразни в концепциите и методите на обучение, но всички заедно отхвърлят праха на тебешира и черната дъска, тежките раници с учебници и тетрадки, едностранното излагане на факти и научни истини  от учителя, училищния звънец, който насича плавния творчески процес на учене. Тези училища отхвърлят старите утвърдени методологии и прилагат визионерски подходи в самият характер на началното и средно образование.Някои от тях се помещават в сгради, които трудно ще разпознаем като училищни и архитектурния дизайн на сградите е такъв, че подпомага новата концепция за учене. – например Копенханенската Ørestad Gymnasium. Много иновативни училища използват революционни методи, влючително отричане на традиционната класно-урочна система,прилагат игрови елементи и най-новата цифрова техника, базират обучението  на  явления от реалния живот и технологиите, партниране на учителите със специалисти от бизнеса и други области от реалния живот. Някои иновативни извеждат ученето извън стените на класната стая и въобще от училището на места, които вдъхновяват учениците- от зоологически градини до високотехнологични лаборатории. В иновативните училища   съчетават   индивидуалното обучение съобразено с нуждите на конкретния ученик  и екипното в променливи по брой и състав групи, където децата си сътрудничат в разработване на общи проекти.

При академичното анализиране ефикасността на различните методи на преподаване и перспективите пред учениците в иновативните училища, се вижда, че макар да се различават по това как те правят нововъведенията в образованието,те всички отговарят на няколко основни критерия:прилагат нови учебни програми,нови педагогически подходи и постигат устойчиви и положителни резултати.Тези положителни резултати са различни, в зависимост от целите на училището. Училищата, които се стремят висок процент от техните възпитаници да продължат във висшето образование постигат високи резултати на тестовете за завършване на средното образование и влизане във висшите училища.Училищата, които се стремят да повишат посещаемостта на учениците и намалят отпадането им от училище, намаляването на броя на неизвинените отсъствия и броя на отпадналите е успех. За училищата, които се стремят към намаляване на агресията между учениците,създаването на благоприятна среда за учение определя успеха на училището. Училищата, които работят в среда, където образованието на децата не е ценност, култивирането на чувство за отговорност у родителите и общността към образованието на децата е успех.

Както и да се различават по между си иновативните училища, те си приличат в стремежа да улесняват ученето и да го превърнат във вдъхновяващ децата процес.

Примери на иновативни училища:

1. Ørestad Gymnasium, Дания

Сградата на училището представлява един  огромен стъклен куб като една обща класна стая и е основана на новите виждания за съдържание, предмет, организация и система за обучение в рамките на реформата на образователната система за учениците от 16 до 19 години в Дания. Вътрешна структура на училищната сграда е   гъвкава.Четирите етажа, чиито подове могат да се завъртат, представляват четири учебни зони, свързани хоризонтално и вертикално и между тях няма отчетливи граници. Пространствата се припокриват и си взаимодействат. Това дава възможност да се оформят различни пространства за преподаване и учене в различни по големина групи от ученици, в зависимост от конкретните теми и цели. Ротацията на обособените пространства ( с формата на барабани) дава възможност по вертикала и да се образува голяма обща зона в централния атриум за интердисциплинарно обучение за всичките  ученици от гимназията. Откритите пространства, просторните „барабани“  на етажите, съдействат за една по-спокойна среда за обучение и  карат учениците да поемат активна роля в тяхното собствено образование. Децата, водени или не от учителите, се  разделят и събират в различни групи и формират временни класни стаи. Широко отворените пространства ги насърчават  да си сътрудничат и училището се надява те да бъдат подготвени да мислят гъвкаво по различни теми и проблеми по-късно в живота.

Акцентира се върху комуникацията, взаимодействието и синергията в процеса на обучение по ключови проблеми. Прилага се гъвкавост в размера на екипите от ученици-от индивидуално обучение, през групи и класове до възлови групи по интереси и ниво на постижения. Информационните технологии са основен инструмент в този процес.  Развива се способността на учениците постепенно да поемат отговорност за собственото си обучение, да умеят да работят както в екип, така и индивидуално.

„Ние искаме да имаме учение, където учениците правят изследвания и да работят заедно за решаването на реални проблеми“, казва директорът Алън Kjær Андерсен. „Така че ние искаме да имаме отворено училище, което е във връзка с външния свят. Не е достатъчно  да им се дадат знания, трябва да им се даде път на превръщането на знанието в действие. Това е много важно за нас, и аз мисля, че е важно за съвременните училища.“казва Андерсън. “

2.“Zoo School” в Гранд Рапидс, САЩ

Това е обществено училище, в което се обучават деца от предучилищна до VI-и клас включително. В него се приемат 60 ученика за едногодишно обучение по интензивна програма на Зоологическата градина на John Ball.

В допълнение към задължителната учебна програма до VI-и клас, учениците пасат и хранят животните в зоологическата градина, отглеждат сьомга, вземат проби и правят изследвания на водата, правят походи и къмпингират сред природата. Имат допълнителни  уроци по горско стопанство, астрономия, зоология, химия и физика. ВZoo School”се

набляга на експериментите и проектно- базираното обучение. В края на учебната година от всеки ученик се изисква да представи индивидуален проект, което развива неговите изследователски умения и уменията да изложи и защити своя теза. Обучението по програмата в Zoo School дисциплинира децата, развива техните социални умения и уменията да използват усвоените знания за практическо решаване на реални проблеми.

В резултат на иновацията, Zoo School” се нареди в топ пет от стоте училища в щата Мичиган. Признава се ролята на училището за подпомагане на учениците да  развиват независимост, самочувствие  и творческо мислене. Обявен е план за превръщането му в       средно  училище. Опитът наZoo School” доказва колко ефективно може да бъде ученето чрез опит и  преживяване.

3.Ewa Makai Middle School

7–8 клас

Това училище има уникален подход към физическото възпитание и интегрирането му с технологическото. В часовете по физическо възпитание, учениците използват Ipad-ове в салона   за документиране на напредъка на всеки. След занятията   те могат да проверяват записаните материали, за да се оценят способността си да изпълняват определени физически упражнения и игрови техники и да направят корекции. Записите са начин да удостовери   напредъка или не на силата и уменията на всеки ученик. Отделът по  информатика и технологии в училището е разработил специално приложение, което дава възможност на учениците да изтеглят запис на своите изпълнения   и да проследят  напредъка си за цялата година. В допълнение на използването на iPad, учениците използват и преносими сърдечни монитори за проследяване на динамиката на натоварване по време на часовете по физическо възпитание. Иновацията на интегриране на  физическото натоварване с високите технологии подтиква учениците да мислят и действат креативно. Например- Един урок включва гледане на видео, което показва, танци от цял ​​свят. След това от учениците се изисква да създадат свое собствено видео, в което всеки от тях, като си  сътрудничат със съучениците, да пресъздаде тези танци и подготви свое видео.

Учениците от Ewa Makai Middle School изразяват голямо удовлетворение, че технологиите им дават възможност да проследят техните физически усилия и, че   са в състояние да видят доказателства за подобрение в тяхната физическа подготовка. Това се отразява на резултатите от стандартизираните тестове в края на годината, където разликата между учениците с високи и ниски постижения е намалена до 6 %.

В тези дни  не е изненада  да намерите лаптопи или таблети във всяка класна стая ,но  е необичайно да ги намерите в час по физическо. Ewa Макай   излезе с нововъведение да използва информационната технология, която не замества физическата активност, а по-скоро я подобрява и насърчава. Училището Ewa Макай превърна  фитнес урока в обект на творчество на децата, създаващи лични видеоклипове и повиши резултатите от тяхната физическа, технологична и творческа подготовка.

4.Francis C. Hammond Middle School

6–8 клас,Alexandria, VA

Училището е създадено през 2015 година и е първото прогимназиално училище в програмата International Academy schools, предназначена за подкрепа на учениците от наскоро имиграрали в САЩ семейства, които са живели в САЩ  по-малко от четири години и не са владеели английски език. Регионът, сред който се намира училището е характерен с бързо нарастваща имигрантска общност от различни страни и континенти.

Същността на иновацията е в това, че вместо да са разделени в отделни групи според нивото на владеене  на езика, обучението по английски е интегрирано в общата учебна програма и учениците-имигранти работят  заедно и си сътрудничат в общи проекти с останалите. По този начин учениците с по-ниско ниво на владеене на английски се учат в процеса на общуване от учениците с по-добри разговорни умения. Тъй като учителите, които работят в училището имат познания по чужди езици, те в процеса на преподаване по своите дисциплини, те активно подпомагат и прецизират разговорните умения на новите ученици.

Франсис Хамънд и другите училища по  Програмата на Международната академия  се различават от традиционните, които прилагат двуезични програми и обучение по първия език на учениците и макар и във встъпителната си година, показва оптимистични резултати.

5.Quest to Learn

От 6–12 клас

Училището е основано през 2009 г. от група дизайнери на  дигитални игри в сътрудничество с  учители. Инициаторите предлагат да се  използват дизайна на игрите   и системното мислене като основа за педагогически подход в училището. В последствие обхвата е разширен и включва всички видове игра. Принципите на дизайна на играта(поставяне на набор от проблеми, незабавна обратна връзка и мотивационна структура) залягат като метод на обучение , който с лекота въвлича  учениците в усвояване на ядрото ​​на академично съдържание по отделните дисциплини в училище. Дизайнерите и учителите  създават  основни, приведени в съответствие с учебната програма модули, в които цялостно се изследва и решава  даден проблем или дълги модули за големи зони, в които наборът от проблеми за решаване изисква да се изследват повече време чрез серия малки „куестове“ (проблеми за решаване), докато се достигне окончателно определената цел.


Например при изучаването на една модулна единица от клетъчната биология,   ученици играят различни роли, за да помогнат на д-р Smallz, учен, който по грешка сам  се е смалил и сега се губи в тялото на пациент, който умира, да намери пътя си през различни анатомични системи на тялото и да излезе навън. Целта на проблемната задача е учениците едновременно да открият: как да се спаси  живота на пациента и как да се помогне на д-р Smallz да избяга от тялото му. В процеса на изследване на тази задача, учениците научават клетъчните и органните структури, функциите на системите в човешкото тяло, както и обратните връзки между тях. Преминава се през седем търсения (куеста), вариращи в продължителност от една до три седмици, докато се реши цялостно проблемната задача. Всяко търсене за решение на проблема(quest) се фокусира върху различна система на човешкото тяло. Постигнатите резултати в усвояването на знанията от учениците се оценяват чрез крайна презентация, в която те трябва да аргументират предложения от тях избор  на лечение, така че да се спасят пациента и  д-р Smallz.

Същият педагогически  подход  в обучението се използва и в извънкласните занимания на учениците и на  организираните от училището летни лагери.

Според щатското оценяване резултатите на учениците от Quest to Learn  са в близост до или над общоградските средни стойности през последните години-56 % от Quest учениците имат по-високи резултати на  теста State English Language Arts (ELA) test и 43 % от тях на тестовете по наука( science exam).

От неопровержими авторитети в педагогиката  и академичните среди е признато е, че училището Quest to Learn предоставя на висшите училища студенти с умения да си сътрудничат, да мислят критично и системно, все качества необходими на работните места в 21 век.

Моделът,предложен от  това училище: как да се   мотивират и ангажират учащите се и уменията, които те   развиват- разследване на набора от проблеми и решаването им чрез творческо мислене и сътрудничество – формира способностите,  които работодателите на 21 век търсят.

Обучението по метода „Quest to Learn” изисква определени дигитални ресурси. Така например, училището включва Minecraft ( игра, където можете да копаете   и изграждате  от различни видове 3D блокове   различни терени и местообитания, да изработвате сечива, да организирате ферми, да строите и др., за да правите различни изследвания на природата и животните). В своята учебна програма училището използва частна социална мрежа за комуникации, широколентов достъп до интернет, QLink, чрез които учениците се обучават да практикуват дигитални умения за гражданско поведение, като например разрешаване на конфликти, без да се прибягва до онлайн тормоз и др..

6.THINK Global School

Това е гимназия, която няма точна локация и адрес, няма точно определена сграда, населено място и държава. Това е училище без стени и граници. Всеки учебен срок учениците прекарват в различна страна. Там те наред с обучението по задължителните  за САЩ учебни програми, изучават съответните за страната, в която се намират история, география, литература и култура.

През 2014-2015 учебна година, учениците прекараха първия срок през есента в Коста Рика и втория срок през пролетта в Гърция. Там като  плаваха от остров на остров в Йонийско море,  се задълбочиха в уроците по древногръцките философия, изкуство  и литература.

Във всяка страна, в която учат те се занимават и с благотворителност, създават връзки с местните общности и се превръщат в истински граждани на света.