Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

В детските и младежки години, човешкия мозък  мозък се изменя с голяма скорост и  това определя  огромен потенциал и капацитет  за обучение и творческа работа. Иновативните училища, ако им се даде автономност и проявят гъвкавост, могат да отговорят адекватно на тази възможност. Със свободата да избират стратегии, да структурират сами учебните планове и програми и да избират свои подходи и методи,   те могат да постигнат най-добро удовлетворяване на академичните, социалните и емоционалните потребности на учениците в процеса на тяхното образование. Въпреки предоставената им свобода, политиките и програмите на тези училища трябва да съответстват на държавните политики и изисквания в образованието.

Планът за иновации  трябва  да предложи и стратегия  за тяхното осъществяване. Например, прилагането на иновативност  по отношение на съдържанието, структурата и продължителността на учебната година трябва да бъде свързано и с иновативна стратегия по отношение на персонала и със съответстващ  бюджетен план.

Иновативните училища по света  са най-разнообразни в концепциите и методите на обучение, но всички заедно отхвърлят праха на тебешира и черната дъска, тежките раници с учебници и тетрадки, едностранното излагане на факти и научни истини  от учителя, училищния звънец, който насича плавния творчески процес на учене. Тези училища отхвърлят старите утвърдени методологии и прилагат визионерски подходи в самият характер на началното и средно образование.Някои от тях се помещават в сгради, които трудно ще разпознаем като училищни и архитектурния дизайн на сградите е такъв, че подпомага новата концепция за учене. – например Копенханенската Ørestad Gymnasium. Много иновативни училища използват революционни методи, влючително отричане на традиционната класно-урочна система,прилагат игрови елементи и най-новата цифрова техника, базират обучението  на  явления от реалния живот и технологиите, партниране на учителите със специалисти от бизнеса и други области от реалния живот. Някои иновативни извеждат ученето извън стените на класната стая и въобще от училището на места, които вдъхновяват учениците- от зоологически градини до високотехнологични лаборатории. В иновативните училища   съчетават   индивидуалното обучение съобразено с нуждите на конкретния ученик  и екипното в променливи по брой и състав групи, където децата си сътрудничат в разработване на общи проекти.

При академичното анализиране ефикасността на различните методи на преподаване и перспективите пред учениците в иновативните училища, се вижда, че макар да се различават по това как те правят нововъведенията в образованието,те всички отговарят на няколко основни критерия:прилагат нови учебни програми,нови педагогически подходи и постигат устойчиви и положителни резултати.Тези положителни резултати са различни, в зависимост от целите на училището. Училищата, които се стремят висок процент от техните възпитаници да продължат във висшето образование постигат високи резултати на тестовете за завършване на средното образование и влизане във висшите училища.Училищата, които се стремят да повишат посещаемостта на учениците и намалят отпадането им от училище, намаляването на броя на неизвинените отсъствия и броя на отпадналите е успех. За училищата, които се стремят към намаляване на агресията между учениците,създаването на благоприятна среда за учение определя успеха на училището. Училищата, които работят в среда, където образованието на децата не е ценност, култивирането на чувство за отговорност у родителите и общността към образованието на децата е успех.

Както и да се различават по между си иновативните училища, те си приличат в стремежа да улесняват ученето и да го превърнат във вдъхновяващ децата процес.

Примери на иновативни училища:

1. Ørestad Gymnasium, Дания

Сградата на училището представлява един  огромен стъклен куб като една обща класна стая и е основана на новите виждания за съдържание, предмет, организация и система за обучение в рамките на реформата на образователната система за учениците от 16 до 19 години в Дания. Вътрешна структура на училищната сграда е   гъвкава.Четирите етажа, чиито подове могат да се завъртат, представляват четири учебни зони, свързани хоризонтално и вертикално и между тях няма отчетливи граници. Пространствата се припокриват и си взаимодействат. Това дава възможност да се оформят различни пространства за преподаване и учене в различни по големина групи от ученици, в зависимост от конкретните теми и цели. Ротацията на обособените пространства ( с формата на барабани) дава възможност по вертикала и да се образува голяма обща зона в централния атриум за интердисциплинарно обучение за всичките  ученици от гимназията. Откритите пространства, просторните „барабани“  на етажите, съдействат за една по-спокойна среда за обучение и  карат учениците да поемат активна роля в тяхното собствено образование. Децата, водени или не от учителите, се  разделят и събират в различни групи и формират временни класни стаи. Широко отворените пространства ги насърчават  да си сътрудничат и училището се надява те да бъдат подготвени да мислят гъвкаво по различни теми и проблеми по-късно в живота.

Акцентира се върху комуникацията, взаимодействието и синергията в процеса на обучение по ключови проблеми. Прилага се гъвкавост в размера на екипите от ученици-от индивидуално обучение, през групи и класове до възлови групи по интереси и ниво на постижения. Информационните технологии са основен инструмент в този процес.  Развива се способността на учениците постепенно да поемат отговорност за собственото си обучение, да умеят да работят както в екип, така и индивидуално.

„Ние искаме да имаме учение, където учениците правят изследвания и да работят заедно за решаването на реални проблеми“, казва директорът Алън Kjær Андерсен. „Така че ние искаме да имаме отворено училище, което е във връзка с външния свят. Не е достатъчно  да им се дадат знания, трябва да им се даде път на превръщането на знанието в действие. Това е много важно за нас, и аз мисля, че е важно за съвременните училища.“казва Андерсън. “

2.“Zoo School” в Гранд Рапидс, САЩ

Това е обществено училище, в което се обучават деца от предучилищна до VI-и клас включително. В него се приемат 60 ученика за едногодишно обучение по интензивна програма на Зоологическата градина на John Ball.

В допълнение към задължителната учебна програма до VI-и клас, учениците пасат и хранят животните в зоологическата градина, отглеждат сьомга, вземат проби и правят изследвания на водата, правят походи и къмпингират сред природата. Имат допълнителни  уроци по горско стопанство, астрономия, зоология, химия и физика. ВZoo School”се

набляга на експериментите и проектно- базираното обучение. В края на учебната година от всеки ученик се изисква да представи индивидуален проект, което развива неговите изследователски умения и уменията да изложи и защити своя теза. Обучението по програмата в Zoo School дисциплинира децата, развива техните социални умения и уменията да използват усвоените знания за практическо решаване на реални проблеми.

В резултат на иновацията, Zoo School” се нареди в топ пет от стоте училища в щата Мичиган. Признава се ролята на училището за подпомагане на учениците да  развиват независимост, самочувствие  и творческо мислене. Обявен е план за превръщането му в       средно  училище. Опитът наZoo School” доказва колко ефективно може да бъде ученето чрез опит и  преживяване.

3.Ewa Makai Middle School

7–8 клас

Това училище има уникален подход към физическото възпитание и интегрирането му с технологическото. В часовете по физическо възпитание, учениците използват Ipad-ове в салона   за документиране на напредъка на всеки. След занятията   те могат да проверяват записаните материали, за да се оценят способността си да изпълняват определени физически упражнения и игрови техники и да направят корекции. Записите са начин да удостовери   напредъка или не на силата и уменията на всеки ученик. Отделът по  информатика и технологии в училището е разработил специално приложение, което дава възможност на учениците да изтеглят запис на своите изпълнения   и да проследят  напредъка си за цялата година. В допълнение на използването на iPad, учениците използват и преносими сърдечни монитори за проследяване на динамиката на натоварване по време на часовете по физическо възпитание. Иновацията на интегриране на  физическото натоварване с високите технологии подтиква учениците да мислят и действат креативно. Например- Един урок включва гледане на видео, което показва, танци от цял ​​свят. След това от учениците се изисква да създадат свое собствено видео, в което всеки от тях, като си  сътрудничат със съучениците, да пресъздаде тези танци и подготви свое видео.

Учениците от Ewa Makai Middle School изразяват голямо удовлетворение, че технологиите им дават възможност да проследят техните физически усилия и, че   са в състояние да видят доказателства за подобрение в тяхната физическа подготовка. Това се отразява на резултатите от стандартизираните тестове в края на годината, където разликата между учениците с високи и ниски постижения е намалена до 6 %.

В тези дни  не е изненада  да намерите лаптопи или таблети във всяка класна стая ,но  е необичайно да ги намерите в час по физическо. Ewa Макай   излезе с нововъведение да използва информационната технология, която не замества физическата активност, а по-скоро я подобрява и насърчава. Училището Ewa Макай превърна  фитнес урока в обект на творчество на децата, създаващи лични видеоклипове и повиши резултатите от тяхната физическа, технологична и творческа подготовка.

4.Francis C. Hammond Middle School

6–8 клас,Alexandria, VA

Училището е създадено през 2015 година и е първото прогимназиално училище в програмата International Academy schools, предназначена за подкрепа на учениците от наскоро имиграрали в САЩ семейства, които са живели в САЩ  по-малко от четири години и не са владеели английски език. Регионът, сред който се намира училището е характерен с бързо нарастваща имигрантска общност от различни страни и континенти.

Същността на иновацията е в това, че вместо да са разделени в отделни групи според нивото на владеене  на езика, обучението по английски е интегрирано в общата учебна програма и учениците-имигранти работят  заедно и си сътрудничат в общи проекти с останалите. По този начин учениците с по-ниско ниво на владеене на английски се учат в процеса на общуване от учениците с по-добри разговорни умения. Тъй като учителите, които работят в училището имат познания по чужди езици, те в процеса на преподаване по своите дисциплини, те активно подпомагат и прецизират разговорните умения на новите ученици.

Франсис Хамънд и другите училища по  Програмата на Международната академия  се различават от традиционните, които прилагат двуезични програми и обучение по първия език на учениците и макар и във встъпителната си година, показва оптимистични резултати.

5.Quest to Learn

От 6–12 клас

Училището е основано през 2009 г. от група дизайнери на  дигитални игри в сътрудничество с  учители. Инициаторите предлагат да се  използват дизайна на игрите   и системното мислене като основа за педагогически подход в училището. В последствие обхвата е разширен и включва всички видове игра. Принципите на дизайна на играта(поставяне на набор от проблеми, незабавна обратна връзка и мотивационна структура) залягат като метод на обучение , който с лекота въвлича  учениците в усвояване на ядрото ​​на академично съдържание по отделните дисциплини в училище. Дизайнерите и учителите  създават  основни, приведени в съответствие с учебната програма модули, в които цялостно се изследва и решава  даден проблем или дълги модули за големи зони, в които наборът от проблеми за решаване изисква да се изследват повече време чрез серия малки „куестове“ (проблеми за решаване), докато се достигне окончателно определената цел.


Например при изучаването на една модулна единица от клетъчната биология,   ученици играят различни роли, за да помогнат на д-р Smallz, учен, който по грешка сам  се е смалил и сега се губи в тялото на пациент, който умира, да намери пътя си през различни анатомични системи на тялото и да излезе навън. Целта на проблемната задача е учениците едновременно да открият: как да се спаси  живота на пациента и как да се помогне на д-р Smallz да избяга от тялото му. В процеса на изследване на тази задача, учениците научават клетъчните и органните структури, функциите на системите в човешкото тяло, както и обратните връзки между тях. Преминава се през седем търсения (куеста), вариращи в продължителност от една до три седмици, докато се реши цялостно проблемната задача. Всяко търсене за решение на проблема(quest) се фокусира върху различна система на човешкото тяло. Постигнатите резултати в усвояването на знанията от учениците се оценяват чрез крайна презентация, в която те трябва да аргументират предложения от тях избор  на лечение, така че да се спасят пациента и  д-р Smallz.

Същият педагогически  подход  в обучението се използва и в извънкласните занимания на учениците и на  организираните от училището летни лагери.

Според щатското оценяване резултатите на учениците от Quest to Learn  са в близост до или над общоградските средни стойности през последните години-56 % от Quest учениците имат по-високи резултати на  теста State English Language Arts (ELA) test и 43 % от тях на тестовете по наука( science exam).

От неопровержими авторитети в педагогиката  и академичните среди е признато е, че училището Quest to Learn предоставя на висшите училища студенти с умения да си сътрудничат, да мислят критично и системно, все качества необходими на работните места в 21 век.

Моделът,предложен от  това училище: как да се   мотивират и ангажират учащите се и уменията, които те   развиват- разследване на набора от проблеми и решаването им чрез творческо мислене и сътрудничество – формира способностите,  които работодателите на 21 век търсят.

Обучението по метода „Quest to Learn” изисква определени дигитални ресурси. Така например, училището включва Minecraft ( игра, където можете да копаете   и изграждате  от различни видове 3D блокове   различни терени и местообитания, да изработвате сечива, да организирате ферми, да строите и др., за да правите различни изследвания на природата и животните). В своята учебна програма училището използва частна социална мрежа за комуникации, широколентов достъп до интернет, QLink, чрез които учениците се обучават да практикуват дигитални умения за гражданско поведение, като например разрешаване на конфликти, без да се прибягва до онлайн тормоз и др..

6.THINK Global School

Това е гимназия, която няма точна локация и адрес, няма точно определена сграда, населено място и държава. Това е училище без стени и граници. Всеки учебен срок учениците прекарват в различна страна. Там те наред с обучението по задължителните  за САЩ учебни програми, изучават съответните за страната, в която се намират история, география, литература и култура.

През 2014-2015 учебна година, учениците прекараха първия срок през есента в Коста Рика и втория срок през пролетта в Гърция. Там като  плаваха от остров на остров в Йонийско море,  се задълбочиха в уроците по древногръцките философия, изкуство  и литература.

Във всяка страна, в която учат те се занимават и с благотворителност, създават връзки с местните общности и се превръщат в истински граждани на света.


Центърът за приобщаващо образование http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl стартира конкурс за подбор на 10 нови мотивирани училища, които желаят да работят целенасочено и да превърнат своето училище в училище с приобщаваща среда.
В конкурса могат да участват всички училища по чл. 38 (1) от Закона за предучилищно и училищно образование с изключение на гимназиите.

Заявките за кандидатстване с попълнени пълен пакет изискуеми документи следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес konkurs@cie-bg.eu. Електронното съобщение, което кандидатите изпращат, трябва да има следното заглавие: Конкурс по Програма Едно училище за всички.

Комплектът документи, които следва да бъдат изпратени за да се вземе предвид заявката за кандидатстване се състои от:

1. Попълнен Формуляр за кандидатстване;

2. Сканирана попълнена и подписана Декларация за ангажираност и достоверност на предоставената информация от директора на училището-кандидат;

3. Копия от документи на училището:

• Годишен план на училището;

• Стратегия за развитие на училището, включително приоритети на училището и визия;

• Годишен план за квалификационна дейност.

4. Други релевантни документи за допълнителна информация

Можете да видите подробна информация за всички документи, нужни за кандидатстване в Процедурата за участие в конкурса.

Срокове:Крайният срок за подаване на попълнените документи е 17:30 ч. на 31.01.2017 г. Заявки за кандидатстване, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани от Оценителната комисия.

(Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. дава становище по училищния план-прием;
 11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
 13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управ­ление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:

 1. очакваните приходи и разходи по видове;
 2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
 3. списък на капиталовите разходи;
 4. разпределение на бюджета по дейности;
 5. основните ограничения при формирането на бюджета;
 6. размера на целевите средства по видове;
 7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъп­ленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години – за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.
(7) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява правомощието си по ал. 1, т. 4 само за средствата, получавани от държавния бюджет.
Чл. 17. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

 1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;
 2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището;
 3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.

(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.
Чл. 18. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.
(2) Председателят:

 1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;
 2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;
 3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

Чл. 19. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
(2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.
Чл. 20. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.
(2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на детската градина или училището и/или на интернет страницата на съответната институция най-малко 10 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.
Чл. 21. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.
(2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.
Чл. 22. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.
(2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.
(3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
Чл. 23. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. Директорът на училището, съответно председателят на настоятелството, писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените представители.
(2) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към детските градини участва представител на настоятелството. Председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определения представител.
(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл. 24. Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
Чл. 25. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.
(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата на съответната институция.
Чл. 26. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина или училището на място, определено от директора.
(2) Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора.
(3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.
Чл. 27. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.
(2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището или детската градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

Предлагаме ви да си изработите един много симпатичен и полезен календар за новата 2017 година с Дядо Коледа до комина.  Той ще ви служи не само като календар за следващата 2017 година, но и в кутийката- „комин“ ще може да сложите дребни канцеларски пособия или дори бонбони.

 • Отпечатайте двете картинки на по-плътни листи  или на обикновена принтерна хартия. Във втория случай ще е добре да залепите картинките върху картон, за да стои Дядо Коледа прав и кутийката да е по-здрава.
 • Оцветете изображенията  и ги изрежете по външните контури.
 • Прегънете и залепете кутийката-комин.
 • Залепете фигурата на Дядо Коледа от лицевата част на „комина“, така че да не пречи да се вижда целия календар.

Ако се постараете и изработите календара красиво, може да го използвате като коледен подарък за някой близък и любим човек.

Министерството на образованието и науката  публикува за обществено обсъждане проект за постъпване на ученици в V клас за учебната 2017-2018 г. в природоматематическите и математическите гимназии. В проекта са описани всички дейности за заявяване на броя ученици, организиране на кандидатстването и осъществяване на приема в гимназиите с математически и природоматематически профил.

За първи път балообразуването ще е с точки, а не както досега като среден сбор от числови оценки. Балът ще се получава като сбор от броя точки от националното външно оценяване по математика и от средния успех след превръщането на оценките по изучаваните предмети в IV клас.

Ако ученикът е участвал в олимпиади или състезание в областта на математиката, то броят точки, които е получил, също ще се включват в бала. Решението дали резултатът от участието на децата в олимпиади и състезания да се включват в балообразуването може да вземе само педагогическият съвет на съответното училище. Съветът ще може да определя коефициент, с който да бъде умножен резултатът от олимпиади или състезания.

Приложение № 2 – Образец на предложение за държавен план-прием на ученици в V клас на конкретното училище

Приложение № 5 – образец на служебна бележка за резултатите от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: m.kodjabashieva@mon.bg и m.maneva@mon.bg до 9 януари 2017 г. включително.

За да направите кристална снежинка са Ви нужни:

 • Декоративна тел с плюш (гъвкави плюшени шнурчета с телена основа)-Може да ги купите от някои книжарници, от магазините за хоби материали или по интернет-продават се в комплект по 50 бр. телени шнурчета с плюшена обвивка за разнообразни декорации в 5 различни цвята. Имат дължина 30 см. За снежинките са подходящи бели или сини шнурчета.
 • 1 пакетче боракс от аптеката.Бораксът е бял кристален прах- кристалохидрат на натриевата сол на тетраборната киселина. Останалият ви боракс може да разтваряте в гореща вода и да използвате за почистване на килими и тапицерии на мебели, прозорци, бани и тоалетни. В сухо състояние го насипете на местата, където се въдят мравки, бълхи, хлебарки и мишки и той ще ги прогони.                     
 • Гореща вода
 • Стъклен консервен буркан
 • Бъркалка
 • Конец около 25 см

Как се прави?

 • Разрежете с ножицата 1 шнурче на три еднакви части (1).
 • Преплетете и огънете шнурчетата в центъра, за да се получи шестлъчева звезда. (2).
 • Вземете стъклен буркан с достатъчно широко гърло и височина, така че готовата плюшена телена снежинка свободно да преминава през гърлото и да може да се потопи цялата в разтвор в буркана. Използвайте буркан за консервиране, който няма да се пукне от горещата вода.
 • Със здрав конец вържете снежинката за единия лъч, а и другия край на конеца вържете около молив. Съобразете дължината на конеца, за да може снежинката свободно да виси в буркана. Сложете молива напречно върху гърлото на буркана,  проверете и след това извадете снежинката.(3).
 • Напълнете буркана с гореща ( почти вряща) вода до 2-3 см под гърлото.

Внимание! Не наливайте сами горещата вода! Помолете някой възрастен да ви помогне!

За да не се спука буркана трябва предварително да го затоплите. Добавете в горещата вода в буркана  3 супени лъжици боракс на прах и бъркайте. Ако той се разтвори напълно, добавете още малко и пак бъркайте. Опитът ще е най-успешен, ако в разтвора остане малко неразтворен боракс, т. е. използвате разтвор, който е на границата на  пресищане.

 • Пуснете телената плюшена снежинка в разтвора и сложете буркана на сухо и спокойно място за едно денонощие. Знайте, че върху снежинката ще се образуват и нарастнат  големи и красиви кристали, само ако разтворът е спокоен и не се разклаща. След 1 ден хванете молива, повдигнете го и извадете снежинката. Тя ще е обсипана с красиви блестящи кристали и може да украсите с нея елхата.
 • По същия начин може да приготвите и кристални сърца и други форми за украса на елхата (5) и (6). Може и да оцветите с различни цветове бои разтвора и да получите цветни кристални украшения.

Как се получават кристалите върху снежинката?

По химичен състав бораксът е кристалохидрат на натриевата сол на тетраборната киселина- Na2B4O7.5H2O. Ако добавите боракс в студена вода и разбъркате, ще получите суспензия –мътен разтвор и бораксът бързо ще се утаи на дъното на буркана.В горещата вода водните молекули се движат по-бързо и са повече разделечени една от друга, отколкото във вода с по-ниска температура. Когато добавяте боракс в горещата вода, неговите молекули се разпределят между раздалечените една от друга водни  молекули т.е. бораксът се разтварят във водата и  получаваме наситен разтвор. Същевременно при този процес в молекулите на боракса се включват и допълнително водни молекули и бораксът от Na2B4O7.5H2O  се превръща в Na2B4O7.10H2O.  Когато водата започне да изстива, водните молекули се забавят и приближават една към друга, избутват частиците на боракса, разтворът става преситен. Преситените разтвори са неустойчиви и разтвореното вещество лесно кристализира до възстановяване на концентрацията на наситения разтвор. Така колкото повече разтворът в буркана изстива, толкова повече частици на боракса се избутват от водните молекули и се натрупват една върху друга най-вече на местата където има примеси във водата. Такъв примес в нашия разтвор се явява звездата от декоративната тел с плюш и върху нея се зараждат, растат и натрупват кристалите на боракса. В следствие на този процес, след няколко часа получаваме блестяща кристална звезда.

След време, оставена на въздуха   красивата ни звезда ще помътнее, защото 5 от свързаните с всяка молекула боракс (Na2B4O7.10H2O – натриевата сол на тетраборната киселина) водни молекули ще се изпарят и  кристалите ще  се превърнат в  натриевата сол на тетраборната киселина  свързана с 5 водни молекули – Na2B4O7.5H2O, но дотогава звездата ще краси нашата елха.

Министерство на образованието и науката изготви формуляр и подробни насоки за кандидатстване за иновативни училища. Срокът за подаване на училищните проекти е 31.01.2017г.

Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише подробно иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновациите могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание и/или в 10% от учебните планове и програми на образователен етап.

За иновативни училища могат да кандидатстват всички общински, държавни и частни училища без специализираните. Техните проекти трябва да бъдат предварително приети на педагогически съвет и одобрени от родителите на учениците, които ще засяга иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от най-малко двама членове на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Това е разписано в Закона за предучилищно и училищно образование. Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

До 31 май 2017 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година.

Насоки и формуляр за кандидатстване можете да намерите прикачени по-долу.

1. „Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 година“.

Електронния формуляр, за кандидатстване за иновативни училища: https://www.surveymonkey.com/r/INNOVATIVE_SCHOOLS

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Тяхната основна цел е подготовката на учениците да бъде адекватна на настоящето и да им помогне да станат щастливи и успешни хора в бъдещето. В иновативното училище ще се извършва целенасочена промяна в организацията и съдържанието на образователния процес, чрез въвеждане на иновативни практики. За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; използва нови методи на преподаване; разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Училищата, които придобият статут на иновативни, ще имат повече свобода в избора на програми. Те ще могат да прилагат специфични педагогически методи, учебни планове и програми, могат да въвеждат нови или синтезирани учебни предмети. Целта е да се даде шанс училището да разчупи  мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите, да стане модерно и обърнато към бъдещето.

Статутът на иновативното училище и процедурата за неговото утвърждаване е разяснен в :

НАРЕДБА No 9  от 19.08.2016  г .   за институциите  в системата на предучилищното и училищното  образование

Обн . – ДВ,  бр . 68  от 30.08.2016  г .,  в сила от 30.08.2016   г .

Раздел II

Определяне  на иновативни училища

Чл. 70. (1) Неспециализираните държавни ,  общински и частни училища могат да бъдат определяни за иновативни училища.

(2)За иновативни  се определят училищата ,  които извършват целенасочена ,  планирана и  контролирана промяна ,  чрез въвеждане  на иновативни практики , с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес .

(3)Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност ,  получила  реализация във вид на  нов образователен продукт  или усъвършенстван  процес ,  използван в практическата дейност .

(4)Иновативните училища са училища ,  които постигат подобряване на качеството на образованието ,  като :

1.разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и / или съдържанието на обучението ;

2.организират по  нов или усъвършенстван начин управлението ,  обучението и образователната  среда ;

3. използват нови методи  на преподаване ;

4.разработват   по нов начин учебно съдържание , учебни програми и учебни планове .

Чл. 71.

(1)Училищата представят до 31  януари  в Министерството на образованието и науката училищни проекти за  иновации,   приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците ,  включени в  проекта .

(2)Училищните проекти за иновации съдържат :

1.мотиви за предложената  иновация ,  свързани с обективни данни и анализи на състоянието  и  елементите на  училищния живот;

2.цел  на иновацията ;

3.подробно описание на иновативния  процес и иновацията за определения в проекта период;

4.план за изпълнението по учебни години ;

5.съответствие на иновацията с принципите и целите на националните и  европейските образователни приоритети ,както и със заложените цели в проекта ;

6.възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес;

7.възможност  за мултиплициране  на училищния опит и добрите практики ;

8.информация за  учениците ,  включени в иновативния процес ;

9.информация  за квалификацията  на  учителите ,  включени в иновативния процес ;

10.състояние и приложимост на  материално – техническата

база на училището в полза на предвидените  иновации ,  осигурена сигурност  и безопасни условия на  обучение ;

11.информация  за съответствие с изискванията в ДОС  за организацията на дейностите в  училищното образование  ,  за общообразователната  подготовка и  за  учебния план ;

12.информация  за научни  данни и доказателства ,  свързани с ефективната приложимост на предложените  иновации.

(3)Описаният иновативен процес  в училищните проекти за  иновации може да бъде  с продължителност до 4  години  и да обхваща всички  или част   от участниците в образователния процес в училището ,  като  за   всяка учебна година се описват конкретно етапите на напредъка и резултатите .

(4)В училищните проекти за иновации се определят целите и идеите ,  свързани с личностното ,  интелектуалното и  емоционалното развитие на учениците  с изключение на тези ,  които  внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

(5)Към училищния проект за иновации се прилагат учебните планове в случаите ,  когато иновацията ги засяга  ,  становище от началника  на съответното   РУО, решение на педагогическия съвет и декларации от родителите.

Чл. 72.Критериите  за  оценяване на училищните проекти за  иновации са :

1.ясна и конкретна цел на проекта ,  свързана с  повишаване   качеството на образованието;

2.съответствие на предложените дейности с целите  в проекта ;

3.възможност за проследяване на въздействието от  иновативния процес  и иновацията върху качеството на образованието;

4.измеримост на очакваните резултати ;

5.приложимост на иновацията и възможности за мултиплициране;

6.съответствие с   изискванията  в държавните   образователни стандарти  за учебния план ,  за организацията  на дейностите в чилищното образование и за  общообразователната подготовка.

Чл. 73.(1)Към министъра на образованието и  науката се създава    Комисия за иновативните  училища  с участието  на психолози,  социолози ,  педагогически специалисти ,  представители на  научната общност ,  физически и юридически лица  с доказан опит при създаване  и приложение на   иновации в областта на  образованието ,   науката и технологиите .

(2)Комисията за иновативните училища разглежда и   оценява постъпилите в Министерството  на образованието  науката училищни  проекти за иновации   .

(3)Комисията за иновативните училища  предлага ежегодно на министъра  на образованието и  науката проект на Списък  на иновативните училища .

Чл. 74.Министърът на образованието и науката в срок до 31  май внася в  Министерския съвет предложение  за приемане на   Списък  на  иновативните  училища   за предстоящата учебна година  .

Чл. 75. (1) Началникът на  съответното  РУО извършва    мониторинг на иновативната  дейност в  училищата от областта и дава становище за   резултатите от иновативния процес .

(2)Комисията за иновативните училища прави  предложения до   министъра  на образованието и  науката за отписване от  Списъка на  иновативните училища при  следните  обстоятелства :

1.констатирани несъответствия между целите на училищните проекти  за иновации   и постигнатите резултати ;

2.неспазване на държавните    образователни стандарти в системата  на предучилищното и училищното образование  ;

3.констатиране ,  че при прилагане  на училищните проекти  за иновации  се използват  верски убеждения и  / или нетолерантност;

4.мотивирано писмено    искане  от не по – малко от 2/3  от  родителите / настойниците на учениците ,   включени в   училищния проект за иновации ;

5.мотивирано писмено искане от директора на училището след  решение на педагогическия съвет ;

6.мотивирано писмено искане  от председателя на обществения

съвет след решение на обществения съвет в училището .

Чл. 76. В случаите  по чл . 75,  ал . 2  министърът на образованието и науката внася в  Министерския съвет предложение за отписване на  училището  от Списъка на иновативните училища за  предстоящата учебна година .

Проектите трябва да са за иновации, в които ще се отразява спецификата на учебното заведение.Например учебно заведение, което има проблем с успеха и отсъствията и е в регион, където има големи групи ученици са с по-ниски от средните възможности, които нямат добри познания по български език,  може да се разработи училищна програма за иновация за учениците от първи до четвърти клас, в която да се ограмотяват по различен начин от този, по който се ограмотяват всички ученици в страната, като се използват електронни продукти за развитие на речта,  повече игрови прийоми, песни, упражнения за стимулиране на положителни емоции.

Може да се промени самата организация на учебния процес, като се започне от учебното време. Може часовете по определени предмети да бъдат организирани в блокове(напр. по 100 минути за изобразителното изкуство).

Предвидено е иновативните училища да могат да имат 38 учебни седмици, а не 36 седмици, какъвто е максимумът в другите училища т.е. в тях да се учи по-дълго време.

В иновативните училища 30% от учебното съдържание ще може да бъде преструктурирано. Ако бъде признато за иновативно, в училището  ще може да се преподава извън стандартните методи. 

В иновативното училище учителите търсят новото, използват съвременни преподавателски методи и споделят опита си. Вземат предвид индивидуалностите на всяко дете,   познават нуждите му и търсят най-добрите начини да им отговорят на практика.

Иновативното училище възпитава креативност. Разширява учебната среда извън класната стая. Може да се предвиди промяна в учебната среда – например: уроците по някои предмети да бъдат изнесени извън училището, в музеи, в планината, в производствени и обслужващи предприятия и др. Иновативното училище активно  включва родителите и общността в процеса на обучение и възпитание.

Иновативното училище може да бъде и това, което разчупва учебното съдържание и прави връзки между предметите, премахва границите и кара децата да правят връзки между тях – например физика, химия и биология заедно. Могат да бъдат въвеждани и т. нар. синтезирани учебни предмети, например „Българското възраждане“ може да бъде отделен учебен предмет.

В България през последното десетилетие на пазара на труда е налице огромен парадокс – бизнесът се задъхва заради дефицит на кадри, а същевременно има висока безработица сред завършващите средно образование. Профилираните гимназии, главно езиковите, са най-предпочитани от деца и родители, а в същото време професионалните училища се опразват поради липса на кандидати. За да се реши този изключително важен проблем се налагат спешни промени в професионалното образование и нагласите на обществото. Налага се професионалните училища да са максимално гъвкави и спешно да се адаптират към сегашните условия- да се съобразяват с нуждите от кадри за икономиката, да предлагат по-привлекателни специалности и съвместими учебни планове, да кандидатстват по проекти за обновяване на материалната база, да търсят дългосрочни партньорства с фирмите, да прилагат дуалното обучение.  Общините и бизнесът спешно трябва да решат от какви професии се нуждае икономиката в региона, за да се отрази това в заявките за план приема за учебната 2017/18 г. Целта е той да е балансиран и да отговаря и на интересите на децата, и на бизнеса.

Предвидени  са средства за възнаграждения на менторите от производството, които ще напътстват учениците. Успоредно с това бизнесът би могъл да помогне за квалификацията на учителите по професии, за които срещат трудности.

Следващата година ще има два випуска, които завършват основно образование – в 7 и 8 клас, и е редно учениците във всички училища да бъдат информирани за всички възможности за кариерно развитие. Да знаят, че уменията да комуникират на два или три езика не дават гаранция за намиране на работа. Общините, съвместно с РУО и професионалните гимназии трябва да   организират информационна кампания за всички ученици и им разяснят какви възможности те имат за продължаване на обучението си.

ПРЕДИМСТВА НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

ü      позволява редуването на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията,

ü      веднага виждаш практическото приложение на наученото,

ü      работейки в реална работна среда, имаш възможност да използваш модерната техника на предприятията,

ü      по време на практическото обучение се интегрираш директно в производството, работиш на различни позиции и опознаваш особеностите на работа в отделните отдели, своя бъдещ работодател,

ü      трупаш трудов стаж,

ü      след завършването си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка,

ü      имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда,

ü      конкурентоспособен си във всички страни от ЕС, благодарение на позитивния международнопризнат имидж на обучаващата фирма,

ü      изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност,

ü      доказваш своите способности и

ü      получаваш възнаграждение за положения труд и за обучението си.

ВНИМАНИЕ:

Голямото предимство на дуалното обучение е, че за много кратко време, ако положиш успешно изпитите, получаваш Диплома за завършено средно образование, от една страна, а от друга – Свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен.

С промяната в Закона за професионалното образование бяха направени две важни положителни стъпки, а именно: олекотяване на държавните зрелостни изпити и увеличаване на часовете по практика за сметка на теорията. 2017 г. ще даде тласък на професионалното обучение. От началото на 2017 г. стартира  българският вариант на досегашния проект ДОМИНО по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, който предвижда финансиране на професионалните гимназии и бизнеса. По проекта професионалните гимназии ще могат да кандидатстват за финансиране между 100 000 и 200 000 лв. за адаптиране на учебните планове и програми спрямо пазара на труда. Проектът предвижда учениците от XI и XII клас да се подготвят в реална работна среда и да се реализират по-успешно. Те ще работят 2-3 дни в седмицата в местни фирми и ще получават възнаграждение на стойност 90% от  минималната работна заплата за страната. Професионалните гимназии, с помощта на бизнеса и общините, трябва да актуализират план приема за следващата учебна година, за да подготвят учениците по професии, необходими за икономиката в съответния регион. Те имат пред себе си  примера на Австрийският проект „Дуално обучение в България“, който се прилага успешно втора поредна година и пренася  добрите практики и опита на Австрия в нашата страна в областта на професионалното обучение и образование.

ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия продължава и през 2017 г. успешно стартиралия вече проект „Дуално обучение в България“ под надслов „Готов ли си да „изучиш практиката ?“.

През учебната 2015/2016 година бяха успешно реализирани първите две паралелки за обучение по дуалната система в България – в гр. София с 27 ученика по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ и в гр. Габрово с 26 ученика по професия „Мехатроника“, през настоящата учебна 2016/2017 г. стартираха още 5 нови паралелки в следните градове:

 • Габрово по професия „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“ с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език в Професионална техническа гимназия «Д-р Никола Василиади» в партньорство с фирмите Габинвест ЕООД, Импулс АД, Подемкран АД, Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД и ЦЕРАТИЦИТ България AД
 • София по професия „Икономист“, специалност „Търговия“ (две паралелки с прием след 7-ми клас със засилено изучаване на немски / английски език) в Национална финансово-стопанска гимназия в партньорство с фирмите БИЛЛА Българияdm България, ЛИДЛ България, КАУФЛАНД България, METRO Кеш & Кери България и ДАЙХМАН търговия с обувки ЕООД и
 • Ямбол по специалностите „Мехатроника“ (с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език) и „Машини и системи с ЦПУ“ (с прием след 8-ми клас и засилено изучаване на английски език) в Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в партньорство с фирмите ПАЛФИНГЕР Продукционстехник България ЕООД и Хидравлични елементи и системи AД.

През учебната 2017/2018 г. ще бъде осъществен нов прием по горепосочените професии, както и по нова професия – „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с прием след 7-ми клас и засилено изучаване на английски език в Професионална гимназия по транспорт « МАКГАХАН», гр. София в партньорство с фирмите Гебрюдер Вайс ЕООД, ЙОБСТЕЛ България ООД , Карго Партнер ЕООД,  Лагермакс Спедицио България ЕООД и Шенкер ЕООД.

Учениците от тези паралелки ще имат възможност в 11-ти и 12-ти клас паралелно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.

Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени съвместно от група експерти на гимназиите и фирмите партньори и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия.

В края на обучението си учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности, също така и диплома за завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение.

Тези от учащите, показали умения, мотивация и отговорност, ще имат възможност не само да продължат работа във фирмите-партньори, но да се доразвият професионално и дори да заемат ръководни позиции в компаниите.

Надеждата на всички партньори в проекта на ADVANTAGE AUSTRIA/Стопанска камара Австрия е с помощта на това тясно сътрудничество да се постигне по-качествено образование, по-добре подготвени квалифицирани кадри, по-конкурентоспособна икономика и не на последно място – удовлетвореност сред младите хора в страната.

Извинителната бележка остава основният документ за извиняване на отсъствията на учениците по болест. В нея се добавя само номера на амбулаторния лист и съдържа също  диагнозата на болестта за съответния период от време, подпис и печат на лекаря. С писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването са дадени указанияза изискванията при издаване на документимедицинска бележка за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Районните здравни инспекции са  информирали ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка.
Всяко училище може да си изгради своя собствена система за проверка на медицинските бележки. Истинността на съответната медицинска бележка лесно може да се установи при сравнение с амбулаторния лист, който има уникален номер.

Указания за издаване на медицинска бележка

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2016/11/22/uk.pdf

Образец на медицинска бележка

http://www.rio-sofia-rad.com/index_files/news/2016/11/22/med_belezka.pdf

Знаете ли, че фокусите не са магии, а   хитрости основани на добро познаване на законите на  науката. Например, ако увиете няколко пъти около тръба хартиена лента и после я срежете по права наклонена линия заедно с тръбата, след като разгънете лентата, тя ще е срязана на две по дължина с вълнообразен( с формата на синусоида) ръб. Това знание може да ви послужи да направите следния фокус пред приятелите си.

Ето как да го направите!

1. Вземете обикновен правоъгълен лист-може бял или цветен и дори лист от тетрадка. Прегънете го по дължина и срежете на две . Ще получите две широки ленти. Сложете ги на масата и си  пригответе картонена тръба с диаметър 2-3 см- например картонената тръба от домакинско фолио. Сложете я на масата по настрани, за да не привлича вниманието на публиката Ви.

2.Попитайте може ли някой с едно срязване по права линия на листа да го раздели на две части с вълнообразни ръбове. Естествено това никой няма да може да направи.

3. Тогава вземете втората хартиена лента, навийте я около картонената тръба и с остра ножица или нож срежете по права наклонена около 45 градуса линия. Разгънете хартията. Ръбовете на двете части в мястото на срязване и разделяне ще бъдат вълнообразни.

4. Може да направите фокуса и като обвиете хартиената лента около молив или писалка и после изхлузите полученото руло. Тогава след срязването по права наклонена линия ще получите вълнообразни  ръбове с по-остри (зиг-загообразни) върхове.

Малкият Емил е голям палавник и често го наказват, но сестричката му Ида даже му завижда затова, защото затворен в плевнята Емил майстори своите дървени играчки.

Почти няма човек, който поне в детството си да не е бил  очарован  от вълшебните приказки на Ханс Кристиан Андерсен. Ако и вие сте запленени от историите на Малката кибритопродавачка, Храбрият оловен войник, Малката русалка, Лебедът-грозно патенце и героите от Снежното кралство, отпечатайте картинките и ги оцветете.