Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Безплатни пътувания на ученици и придружаващи ги учители ще могат да се организират и през предстоящата учебна година, реши днес правителството. Националната програма „Отново заедно“ се удължава до 14 септември 2022 г. Лагерите ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.

Министерството на образованието и науката (МОН) спря приемането на нови заявки за безплатна почивка на 17 август т.г. заради увеличаващи се случаи на заболели деца по време на тези пътувания. Имаше възможност избраните дестинации да се заменят с други в по-безопасни региони. Въпреки това 9148 ученици и учители от 258 училища не успяха да заминат на планираните и одобрени от МОН ваканции.

Някои от неосъществените лагери бяха предплатени от туроператори или училища. За покриване на тези разходи училищата ще получат 3,5 млн. лв. до края на 2021 г. Самите почивки могат да се осъществят при възможност в срок до 14 септември 2022 г.

Програмата беше предвидена за 30 000 ученици и учители и финансирана с 15 млн. лв. от перото за подкрепа на туризма в централния бюджет. До 17 август т.г. МОН е одобрило заявки за над 24 800 ученици и учители от 1133 училища в цялата страна на стойност 12.4 млн. лв. Неизразходените 2,6 млн. лева ще бъдат планирани в централния бюджет за 2022 г.

В последната седмица на територията на Република България зачестиха случаите на заразени от COVID-19.

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 и опазване живота и здравето на учениците и техните ръководители  МОН преустановява  кандидатстването за участие по Националната програма „Отново заедно”, считано от 17 август 2021 година.

Всички подадени заявки до 16 август 2021 година включително ще бъдат обработени.

При необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате на ел. адрес: y.malasheva@mon.bg.

Постановление № 240 на Министерския съвет от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 година (публ. 28.07.2021 г.)

Постановление № 236 на Министерския съвет от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение на № 453 на Министерския съвет от 2021 година (публ. 28.07.2021 г.)

ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ ЗА НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“-

https://www.mon.bg/bg/news/4210

В Националната програма „Отново заедно“ няма изрично изискване пътуванията на учениците да се организират от понеделник до събота. Във формуляра, в частта за седмичната програма са назовани дните от седмицата, но по-скоро информативно. В действителност точните дни, в които ще пътуват учениците, не следва да се съобразяват с график от понеделник до събота, а да се договорят свободно между директорите на училищата и туроператорските фирми, съобразно възможностите на хотелите.

Във връзка с Решение № 453 от 17 юни 2021 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма „Отново заедно”. Програмата е публикувана на електронната страница на Министерството на образованието и науката в рубрика „Програми и проекти”, подрубрика „Национални програми 2021”.

Национална програма „Отново заедно“

Формуляр за кандидатстване

Пакетът с документите за кандидатстване се изпраща по електронен път на електронен адрес: otnovozaedno@mon.bg с копие до съответното регионално управление на образованието (РУО) в срок от приемане на Решението на Министерския съвет за одобряване на настоящата програма до 31 юли 2021 г. (I етап)
и от 1 август 2021 г. до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на средствата.

Лица за контакти:
Нурселин Казак, главен експерт, тел.: 02/9217 758
Анелия Томова, главен експерт, тел.: 02/ 9217 440
Яна Малашева, старши експерт, тел.: 02/ 9217 738
Нона Костадинова, старши експерт, тел.: 02/9217 435.

 1. Националната програма е за провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Тя се изпълнява на територията на Република България, обхваща държавни и общински училища и е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 година.
 2. Дейностите, които ще се реализират по време на програмата, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта.
 3. Ученическите туристически пътувания се провеждат съгласно условията и по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.
 4. Всяко училище може да кандидатства с един или няколко формуляра по програмата.
 5. Във всеки подаден формуляр може да бъдат включени една или няколко групи, а всеки ученик може да бъде включен само в една група.

Условията за кандидатстване са:

 1. извършен подбор за участие на ученици в програмата и сформиране на групи с решение на педагогическия съвет;
 2. представяне на 3 оферти от туроператори, отговарящи на условията по програмата (финансови и организационни);
 3. решение на педагогическия съвет за избор на туроператор и проект на договор с него.
 4. Договорът между директора на училището и туроператора се сключва в писмена форма и плащанията по него се извършват само по банков път.
 5. Максималната сума, за която може да кандидатства едно училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС) при шестдневен туристически пакет на фиксирана стойност – 500 лв. (с ДДС) на участник.
 6. Училището подава необходимите документи за кандидатстване по програмата по електронен път на електронен адрес: otnovozaedno@mon.bg с копие до съответното регионално управление на образованието в следните срокове:

-първи етап – от приемане на Решението на Министерския съвет за одобряване на програмата до 31 юли 2021 г.;

-втори етап (при наличие на неизразходвани средства по програмата) – от 31 юли 2021 г. до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на средствата.

Министерството на образованието и науката ще приема заявки за участие от 17 юни 2021 г., до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

За първия етап от кандидатстването важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат да заявят група от до 12 участници.

За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно учебно заведение да не надхвърля 165 за всички етапи на програмата.

Министерството на образованието и науката ще препоръча няколко типови критерия, които да помогнат на училищата при подбора на учениците за летните пътувания, финансирани от държавния бюджет. Това могат да бъдат например продължителност на обучението от дистанция, представяне на ученика в учебния процес, социален и/или здравен статус.Тези индикативни групи критерии ще бъдат включени в Националната програма „Отново заедно“ по предложение на социалните партньори.

Във връзка с провеждането през летния сезон на организирани детски и ученически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, е необходимо да спазвате  изискванията на мерките за безопасност на движение по пътищата за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм с участието на деца и ученици.

За осъществяването на мерките е необходимо да прилагате и изпълнявате уреденото в Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове, Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 27.12.2016 г., Наредба N2 33 от 03.1 1.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България, Инструкция № 1 от 2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства и други.

Наложително е непосредствено преди отпътуването да съблюдавате за провеждането на специалния инструктаж за пътуващите деца и ученици от страна на водача и придружителя по отношение на безопасността на движение по пътищата за времето на пътуването — от настаняване в превозното средство до напускането му.

УЧИЛИЩАТА САМИ ЩЕ РЕШАВАТ КОЙ ДА ЗАМИНЕ НА БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА

 1. Педагогическият съвет във всяко училище ще определя критериите за подбор на учениците, които ще се включат в пътуване през лятото, финансирано от държавния бюджет. Целта е те да бъдат съобразени със спецификата на самото училище, свързана с обучението от дистанция през последните две учебни години.Това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която е публикувана за 14-дневно обществено обсъждане.
 2. От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват ученици от I до XI клас през настоящата учебна година в държавни и общински училища. Те ще бъдат разпределени в групи по 10 до 15 души. Всяка група ще бъде придружавана от учител или друг педагогически специалист.
 3. Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не повече от 12 участници, вкл. придружителя.
 4. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой ученици и педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите. Ограничението в броя се налага от разпоредбите в Закона за обществените поръчки – той лимитира до определена граница размера на публичните средства, които могат да бъдат разпределяни без отнемаща време конкурсна процедура.
 5. Туристическият пакет за всеки участник в „Отново заедно“ е на стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна и културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни.
 6. За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в Министерството на образованието и науката (МОН) минимален набор от документи, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях.
 7. Заявки ще се приемат от одобряването на програмата от правителството до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на предвидените финансови средства. Документите ще се проверяват от специална комисия в МОН по реда на тяхното постъпване.
 8. За „Отново заедно“ са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които ще стигнат за 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти.
 9. Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година

Четвъртокласниците вече могат да проверят своите резултати от националните външни оценявания на https://zamaturite.bg/ . Достъпът се осъществява с входящ номер и код за достъп от служебната бележка, издадена от училището, в което се обучават.

Индивидуалните резултати от изпитите вече са видими ТУК. Всеки родител може да провери постиженията на детето си, като влезе в системата с входящ номер от служебната бележка и ЕГН на ученика.

Системата визуализира три полета – реалния брой точки от съответния тест, този резултат като процент от максималния брой точки, както и оценката по шестобалната система.

Резултатите, вписани във второто поле, ще бъдат отразени и в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Отговорите на НВО по  БЕЛ и математика за четвърти клас:

Български език и литература, 27 май 2021 г.

Математика, 28 май 2021 г.

Заповед № РД09-1022/29.04.2021 г. за утвърждаване на списък със специалности, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет съгласно приложението (публ. 29.04.2021 г.)

Наредби 2021

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.)

Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

100 ЛЕВА СТИПЕНДИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ С ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТУРИТЕ

 • Стипендията се отпуска на ученици, които са сред първите 10% с най-високи оценки на матурата по български език и литература. На втория изпит те трябва да имат поне средния резултат по предмета за страната.
 • Същата стипендия могат да получат и учениците, които имат равен или над средния за страната успех по български език и литература и са сред първите 30% по успех на втори държавен зрелостен изпит по математика, по физика и астрономия или по химия и опазване на околната среда.
 • Друго задължително условие е младежите с такива резултати да продължат обучението си в годината на завършване на средното си образование. Те трябва да са приети в държавни университети в специалност от професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“. В списъка влиза и защитената специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.
 • Зрелостниците, които имат право да се възползват от тази стипендия, ще разберат това чрез съобщение, публикувано при техните индивидуални резултати от държавните зрелостни изпити на

https://zamaturite.bg/

Проверка на резултатите:

Можете да проверите резултатите си ТУК

Обобщени резултати и скала за оценяване:

ДЗИ 2021.pdf

Отговори на тестове:

Математика, 21 май 2021 г.

Физика и астрономия, 21 май 2021 г.

Химия и опазване на околната среда, 21 май 2021 г.

Биология и здравно образование, 21 май 2021 г.

История и цивилизация, 21 май 2021 г.

География и икономика, 21 май 2021 г..

Цикъл „Философия“, 21 май 2021 г.г.

Английски език, 21 май 2021 г.

Немски език, 21 май 2021 г.

Френски език, 21 май 2021 г.

Испански език, 21 май 2021 г.

Италиански език, 21 май 2021 г.

Руски език, 21 май 2021 г.

Български език и литература, 19 май 2021 г.

Промяна в инструктаж за четене на диктовката на НВО в IV клас

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-132/16.04.2021 г., за сведение и изпълнение заповед № РД 09-908/14.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на инструктажа за НВО за четене на диктовката от теста по български език и литература за IV клас, утвърден със заповед № РД 09-3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката като образец на документ към Правилата за  информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 г.

Приложения:

 1. Заповед № РД 09-908/14.04.2021 г.
 2. Инструктаж за четене на диктовката от теста по български език и литература за НВО за IV клас.

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-116/05.04.2021 г.  предстои изпълнението на Националната програма на Министерство на образованието и науката и на Министерство на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, приета с РМС № 257/25.03.2021 година.

Програмата е публикувана на официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“, Национални програми 2021 и включва два модула. Модул А) „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“ на програмата е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година ще провеждат обучение на ученици от VIII до X клас.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – ……….. на хартиен носител в срок  до 45 дни след датата на одобрението на програмата – до 10.05.2021 г., включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по Националната програма.
 4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по програмата. Максималният размер на един училищен проект е 3000 лв. Размерът на средствата, който се предоставя на класираните училища, не може да превишава посочената обща сума на бюджета от проектното предложение на съответното училище.

Заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организацията на дейностите по приемане на ученици в XI клас на неспециализираните училища по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища, в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием и в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 година и за утвърждаване на образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици в XI, VIII и V клас за учебната 2021/2022 година.

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. с приложения. (приложение 2, приложение 2_1-3)

Заповед № РД 01-225/28.04.2021 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г. в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“  и  в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

Заповед № 1107/19.04.2021 г. на директора Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ за осъществяване на дейностите по прием на ученици за  държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г.

Заповед № 1175/29.04.2021 г. на директора на  Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за осъществяване на дейностите по прием на ученици за  държавен план-прием за V клас за учебната 2021/2022 г.

Списък на паралелките с държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област София-град с начина на балообразуване

Национални програми за развитие на образованието, одобрени с   Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 10.03.2021 г.)

С Решение № 188/05.03.2021 г. на Министерски съвет на официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“ са публикувани одобрените Национални програми /НП/ за развитие на образованието за 2021 г. Сред тях е и НП „Без свободен час“, в която влиза и нов Модул 3 „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“, с приложено заявление за компенсиране на разходите за консумативи за провеждане на ОРЕС.

Модул 3 „Подкрепа на обучението от разстояние електронна среда“ е насочен към държавни и общински училища, детски градини /ДГ/ и центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП/, за осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС от педагогическите специалисти по време на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи на преустановен присъствен образователен процес по чл. 105, ал.1, ал. 3 и ал. 5 при условията на ал. 6 от ЗПУО. Чрез него се предоставят допълнителни средства за изплащане на допълнително месечно трудово възнаграждение за компенсиране на разходите за консумативи на провеждащите ОРЕС педагогически специалисти от домовете си.

Държавните и общинските училища, ЦСОП и ДГ заявяват участие в Модул 3 от програмата, като от 1-во до 15-о число на месец юли и на месец ноември 2021 година директорите на образователните институции, участвали в програмата през съответния период, въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието необходимата информация.

Писмо на МОН с № 9105-214/25.06.2021 г.,  покана за стартиране на дейностите по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, в срок до 10.08.2021 г. следва да изготвите проектните си предложения в съответствие с реквизитите на приложения формуляр. Училищата бенефициенти изпращат за оценка проектните си предложения в електронен формат в РУО – ……….., подредени  в папка и подписани с електронен подпис от директора, чрез системата за сигурно електронно връчване.

С Националната програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, можете да се запознаете на сайта на МОН – раздел „Програми и проекти“.

Приложение:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Списък на бенефициентите.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ дава възможност на училища да закупят книги с цел създаване на библиотечен фонд или да обогатят фонда с нова съвременна литература; да създадат неформална уютна читателска среда за учениците, като създадат „кът за четене” в училищната библиотеката и/или извън нея — на територията на училището, позволяваща обособяването на такива пространства; да организират и проведат инициативи в създадения „кът за четене” с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес; да реализират съвместни инициативи с обществена библиотека с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло.

По модула могат да кандидатстват държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България, които не са получили финансиране по модула през учебната 2019 — 2020 г.

Документите за кандидатстване, заедно с придружителното писмо до дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмо на МОН. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо. Училищата кандидатстват с формуляр по образец и приложение, които са достъпни на адрес: http://mon.bg/bg/100930.

Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100. За един училищен проект са предвидени 6 000 лв., като това е най-високата сумa, която училище може да получи по модула.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“в МОН.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – старши експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: eva.pelova@mon.bg;

Тихозар Кръстев – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 68, email: tihozar.krastev@mon.bg;

Гергана Ночева – специалист в Дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 50, email: g.nocheva@mon.bg

Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 16.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

Модулът „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се изпращат на хартиен носител в МОН, дирекция „Приобщаващо образование“ – до 05.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.
 4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален или за прогимназиален етап.

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, ще намерите видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

В срок до 15.04.2021 г. следва да попълните и изпратите в РУО –……….  формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие за съфинансиране по образец, които могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН. Предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, документите може да се сканират и изпратят на  имейл.

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 674, email: d.savova@mon.bg и Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 652, email: s.vladimirova@mon.bg

писмо на МОН изх. № 9105-183/10.06.2021г.,относно изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ следва да изпратите отчет за резултатите по Модул 1  „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ и Модул 2  „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“, в срок до 20 юни 2021 година. Към отчета следва да попълните и приложите таблица – образец по съответния модул.

По Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ за 2021 г. ,  в срок до 30 юни имате възможност да кандидатствате за бенефициент по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина”.

Необходими документи за кандидатстване

– допустимост на проекта;

– попълнен формуляр за кандидатстване;

– мотивационни писма на всички участници в екипите по проекта;

– декларации на всеки участващ учител, с която декларира, че дейностите се извършват извън часовете от учебния план;

– съгласие на директора на детската градина за включване на детския учител в изпълнението на проекта.

Документите е необходимо да представите на хартиен носител и в електронен вид.

Описание на програмата както и необходимия формуляр за кандидатстване можете да намерите е страницата на МОН на приложения линк.

Покана за участие в процедура по кандидатстване по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“.

Бенефициенти са всички общински и държавни институции, които осъществяват прием на ученици в начален етап.

Необходимите документи за кандидатстване (формуляри за модула) са публикувани на сайта на МОН, раздел „Програми и проекти“.

По Модул 1 се кандидатства с отделно проектно предложение за всяка паралелка.

Проектните предложения от всяко училище следва да бъдат описани в придружително писмо и да бъдат изпратени в РУО – …………………………………. в срок до 30 юни 2021 г.

В изпълнение на дейностите по Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ за 2021 г.  в срок до 30 юни имате възможност да кандидатствате за бенефициент по Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап“.

Необходими документи за кандидатстване

– попълнен формуляр за кандидатстване;

– мотивационни писма на всички участници в екипите по проекта;

– декларации на всеки участващ учител, с която декларира, че дейностите се извършват извън часовете от учебния план;

– съгласие на съответния директор/директори за осъществяване на проекта.

Документите е необходимо да представите на хартиен носител и в електронен вид.

Описание на програмата както и необходимия формуляр за кандидатстване можете да намерите е страницата на МОН на приложения линк.

Целта на програмата е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, както и с други институции. Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински детски градини.

В срок до 05.06.2021 г., детските градини, които желаят да кандидатстват, следва да подготвят проектно предложение съгласно формуляра за участие и да го изпратят за оценяване в РУО – …………. на хартиен носител или в електронен вид /ако документите са подписани с електронен подпис/ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Приложение:

 1. Национална програма „Успяваме заедно“.
 2. Формуляр за кандидатстване по Модул 1 „Хубаво е в детската градина“.
 3. Формуляр за кандидатстване по Модул 2 „Иновативна детска градина“.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 г.

От 20.04.2021 г. (вторник) стартира кандидатстването по НП ИКТ 2021 г. чрез онлайн платформата - https://np.mon.bg/.

Училищата могат да кандидатстват за хардуерно оборудване в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.

Детските градини могат да кандидатстват за мултимедийно оборудване и хардуер в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.

Общините кандидатстват за средства за електронни дневници за всички детски градини на територията на съответната община, включително и тези на делегиран бюджет, в периода от 22.04.2021 до 07.05.2021 г. включително.

Обръщаме внимание, че със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2021 г. училищата, ЦПЛР, ЦСОП и общините се задължават да закупят права за електронен дневник, който да отговаря на минималните изисквания за функционалност - Приложение 1.а/б – Задължителни изисквания към електронните дневници.

На сайта на МОН – https://www.mon.bg/bg/100933, е публикувана следната информация:

От 20.04.2021 г. (вторник) стартира кандидатстването по НП ИКТ 2021 г. чрез онлайн платформата – https://np.mon.bg/.

 • Училищата могат да кандидатстват за хардуерно оборудване в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.
 • Детските градини могат да кандидатстват за мултимедийно оборудване и хардуер в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.
 • Детските градини  могат да кандидатстват за средства за електронни дневници в периода от 22.04.2021 до 07.05.2021 г. включително само чрез  общината.

Задължително е  всички кандидатстващи институции да се запознаят с Правилата за кандидатстване по НП ИКТ 2021, които ще бъдат качени в платформата https://np.mon.bg/ и видими след вход с потребителско име и парола.

Разработва се онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (Платформата). Държавните и общинските детски градини и училища ще могат да въвеждат необходимата информация за планираните средства по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Дейност 1. „Подпомагане на екипите за обхват“ от Модул 1. „Екипи за обхват“ за 2021 година за членовете на екипите от съответната институция в Платформата в периода от 20.04.2021 г. до 26.04.2021 г. включително.

Допълнителна информация за реализиране на дейностите по НП “ Иновации в действие“-2020г., касаеща корекция на дати за мобилности и форуми

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-13/14.04.2021 г., е необходимо при реализиране на дейностите по НП“ Иновации в действие“ – 2020 да ги синхронизирате със заповедите, касаещи противоепидемичните мерки (заповед № РД 01-220/08.04.2021 на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-856/09.04.2021 на министъра на образованието и науката), а именно:

1 .Планираните дейности изцяло се съобразяват със заповедите. Не са допустими дейности изцяло проведени онлайн.

2. Мобилности. Организацията и провеждането на дейностите изцяло се съобразяват със заповедите.

2.1.Планираните дати за мобилности в този период могат да се анексират след предварително уточняване с екипите от избраните училища. За тази цел, иновативното училище, което е домакин на мобилността е нужно да попълни новите дати за мобилност в електронната платформа https://ischools.mon.bg, секция анекси към договора. В 3.1. Корекция на период за посещение се посочват новите дати. Не е необходимо да се подписват нови анекси. Допуска се промяна на участващите ученици по класове, а също така и корекция на броя им при необходимост, като се запазва общият брой за учители и ученици от 8. В Раздел III Коментар към анекса. При необходимост се посочват други възникнали промени.

Предстоящите мобилности се осъществяват при строго спазване и гарантиране от директорите на противоепидемичните мерки в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и техните изменения и допълнения.

Не се допускат мобилности без ученици, освен ако иновацията не е в областта на нов или усъвършенстван начин на управление на училището Допустимо е да се редуцира или промени техният брой за сметка на учители.

2.2. Допустимо е хибридно съчетаване на мобилностите, като едно от трите участващи в мобилността училища се включва онлайн, а не на място, или част от участниците от трите училища са на място, а останалите онлайн, с оглед изпълнение и спазване на изискванията за използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическата дистанция от най- малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всеки участник.

3. Форуми

3.1. Планираните дати за провеждане на форуми, при необходимост и след съгласуване с РУО могат да бъдат променяни с оглед на епидемичната обстановка от училището-домакин, като промяната се отрази в електронната платформа https://ischools.mon.bg., секция анекси към договора в Раздел III Коментар към анекса.

3.2. Не е допустимо провеждане на форуми изцяло онлайн.

Допустимо е провеждането им в хибридна форма като се съчетава присъствено и онлайн участие, при спазване на изискванията за използването на не повече от 30% от капацитета на помещението , в което се провеждат, при спазване на физическата дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от всеки участник. Преките участници и презентатори присъстват на място, а част от наблюдателите – онлайн. Организаторите на форума, след приключването му, следва да изготвят архив с представените материали и презентации.

4. Съгласно националната програма отчитането на разходите следва да се извърши до 31.08.2021 г., като дейностите следва да бъдат извършени до 31.07.2021 г., т.е. сега се извършват дейности, а не отчитане. Ето защо, подменюто „Разходи за училищата“ ще бъде отворено на по-късен етап.

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, в секция „Програми и проекти“.

Директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, следва да имат предвид, че съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, до обществените сгради – държавна или общинска собственост трябва да осигурят свободен достъп за хората с увреждания, независимо от това дали в училището се обучават деца с физически увреждания или не.

Държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН попълват онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np.mon.bg, в срок до 25.04.2021 г. След тази дата системата няма да допуска подаване на нови предложения.

За допълнителна информация и пояснения директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, могат да се обръщат към: Константин Бояджиев, старши експерт в дирекция “Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП), тел. 02/ 9217 550, e-mail: k.boyadzhiev @mon.bg и Дарина Савова, главен експерт в дирекция ДСОП, тел. 02/ 9217 674, e-mail: d.savova@mon.bg.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Бизнесът преподава“, която съдържа следните модули:
• Модул 1 „Бизнесът в училище“
• Модул 2. „Учители в предприятията“.
Кандидатстване за участие в НП „Бизнесът преподава“: https://np.mon.bg/
Срок за кандидатстване: от 15.07.2021 г. до 30.09.2021 г.

продължава изпълнението на дейностите по Национална програма „Мотивирани учители“, Модул 2.

Модул 2 на НП „Мотивирани учители“ 2020 е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават.

На официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците.

Процедура за подбор по НП “Мотивирани учители“2020 – Модул2:

 1. Кандидатстване:

1.1 Начини за кандидатстване чрез подаване на заявление по образец с приложени копия на документи:

 • директорът на училището изпраща документите на кандидата чрез системата за сигурно електронно връчване;
 • кандидатът подава документите с писмо по официалната електронна поща на РУО – София-град – e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg
 • в центъра за административно обслужване в РУО – София-град.

Срок за подаване на заявлението с приложените документи  в РУО – София-град – до 31.03.2021 г.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

-Диплома за придобита образователно-квалификационна степен /ОКС/ с професионална квалификация „учител по….“, съгласно изискванията в Приложение 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

 • препис извлечение от трудово книжка, доказващ професионален опит;
 • професионална автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • сертификат по Обща европейска езикова рамка, ниво С1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“;
 • подкрепящо писмо от настоящия работодател;
 • декларация за избор на университет.

Приложения:

 1. Образец на заявление
 2. Процедура за подбор по НП „Мотивирани учители“ 2020 – Модул 2
 3. Примерен договор по НП „Мотивирани учители“

насочена към изграждане на партньорство, на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. С нея за първи път се поставя условието срещите с родителите да се провеждат след заявен интерес от тяхна страна и по предварително посочени от тях теми. За първи път с тази национална програма се насърчават училищата да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците.

По националната програма могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или прогимназиален етап на основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е публикувана на официалната интернет страница на Министерство на образованието и науката (МОН) в рубриката „Програми и проекти“.

Документите за кандидатстване са подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмото на МОН (17.03.2021 г.), с което чрез РУО сте уведомени за кандидатстването по националната програма. Документите могат да се подадат на място или по пощата. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, който е публикуван към НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Допуснати до оценяване ще бъдат формулярите само на онези училища, които са подадени в определения срок и са кандидатствали за всички дейности (Дейност 1 и Дейност 2) по националната програма. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Екипът за управление на националната програма, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“.

Ръководител на НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е Пенка Иванова, директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“ в МОН.

Лица за контакт:

Георги Динев – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 64, e-mail: g.dinev@mon.bg

Радостина Рачева – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 66, e-mail:r.racheva@mon.bg

Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на списък на държавните и общинските училища, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и приложения.

Приложения:

 1. Заповед с приложение за утвърждаване на списък с училища по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 2. Заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 3. Указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 4. Приложения към указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България.

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката.
 2. Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Информация за проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР 2014-2020

писма на Министерство на образованието и науката с № 9105-281/24.08.2021 г., и № 9105-279/24.08.2021 г. , относно провеждането на обучения по Дейност 3 „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Необходимо е да предоставите информация до 01.09.2021 г.

писмо на МОН с № 9105-280/24.08.2021 г.,с информация относно изпълнението на Дейност 3 „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

Писмо на МОН с вх. № РУО 1- 27029/24.08.2021 г.

писмо на МОН с № 9105-266/17.08.2021 г.,  относно сътрудничество и екипна работа при изпълнението на проект BG05M2ОP00l-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г.

Приложение:

 1. Писмо на МОН с вх. № РУО 1-26645/ 18.08.2021 г.

писмо на МОН с № 9105-258/11.08.2021 г.,   приемо-предавателен протокол, справка за придобити ДМА и ДНА и декларация.

писмо на МОН с № 9105-238/14.07.2021 г., вх. № РУО 1-23600/14.07.2021 г. относно изпълнение на Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на деца и ученици от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Писмо на МОН с № 9105-200/05.07.2021 г., относно предоставяне на еднократна стипендия на ученици от I до VII клас в изпълнение на Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

1.Писмо на МОН с № 9105-200/05.07.2021 г. (Приложение 1).

писмо на МОН с № 9105-223/02.07.2021 г.,  относно отчитане на разходите за закупено оборудване за специализирани кабинети по проект BG05M2ОP00l-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

1.Писмо на МОН с № 9105-223/02.07.2021 г. (Приложения 1, 2, 3).

писмо на МОН с № 9105-200/17.06.2021 г.,  относно дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ по проект BG05M2ОP00l-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение: писмо на МОН с № 9105-200/17.06.2021 г. (приложения 1, 2, 3, 4, 5)_

ИСКАНЕ  за предоставяне на еднократна стипендия на ученик с изявена дарба

№……….………………….

……………………. 2021 г.

ДО
Г-ЖА ГРЕТА ГАНЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

ИСКАНЕ

за предоставяне на еднократна стипендия на ученик с изявена дарба

от ………………………………………………………………………………………………

(трите имена на родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето )

постоянен адрес:………………………………………………………………………………..

тел.: ……………………………………., ел. поща: ……………………………………………

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЧЕВА,

Подавам искане за предоставяне на еднократна стипендия в размер на 195 лв. на:

…………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на ученика)

дата на раждане: …………………………………….,

ученик към момента на класирането в …………….… клас за учебната 20….…/20.…… г.,

училище: …………………………………………………… гр./с. ……………………………

Класиран/класирана на …………… място на …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(наименование на конкурса, олимпиадата, състезанието)

Проведен на …………………………………………………………………………………….

(дата на провеждане на конкурса)

Прилагам копие от: …………………………………………………………………………..

(посочва се документът, с който се удостоверява класирането)

Гр. (с.) …………………………………                               Подпис: ………………………….

Дата ………………………………… г.                   Родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за ученика

писмо на МОН с № 9105-194/15.06.2021 г., във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализирани кабинети и помещения в детските градини, училищата по проекта“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, е допустимо общата сума на направените заявки да надвишава допустимите стойности, но при отчитането на направените разходи разликата ще остава за сметка на бюджета на детската градина или училището.

При направените заявки в информационната система се установява заявяване на голям брой таблети и лаптопи за оборудване на кабинети за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности, хронични заболявания и деца/ученици в риск.

В този смисъл следва да се има предвид, че броят и видът на закупуваното оборудване трябва да бъде съобразен с потребностите на децата/учениците от целевите групи и да е пряко свързан с дейностите за допълнителна подкрепа, в които ще бъдат включени децата/учениците.

писмо на МОН с № 9105-179/08.06.2021 г., вх. № РУО 1-18442/09.06.2021 г., относно  информационната система по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, която е достъпна на адрес https://priobshtavane.mon.bg , като е необходимо да регистрирате образователната институция до 10.06.2021 г.

Приложение: съгласно текста.

писмо на МОН с № 9105-174/04.06.2021 г., вх. № РУО 1-17897/04.06.2021 г. относно назначаване на лицата, включени в Екипа за организация и управление в институциите (ЕОУЕ) по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Приложение: съгласно текста с приложения (1, 2, 3, 4).

писмо на МОН с № 9105-149/11.05.2021 г.,. относно назначаването на заявените специалисти – логопеди и психолози и изпълнението на поддейност 5.4. „Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически специалисти и други специалисти в т.ч. помощници на учителя, в детските градини и училищата по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици „

Приложение: Писмо с приложения.

Във връзка с предстоящата верификация на Осмия междинен отчет за изпълнението на проект BG05M20P001 -2.011-0001 „Подкрепа за успех“ от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ,  от предходни проверки са получени бележки за неточности и констатирани повтарящи се грешки на училищата, свързани с попълването на индивидуалните карти на учениците, включени в групите за допълнително обучение по проекта.

Установени са противоречия между отбелязвания в индивидуалната карта статус „няма риск от отпадане“ съгласно Инструмент № 15 и останалата информация от картата, която не доказва, че съответните ученици са част от целевата група на проекта, т.е. с идентифициран риск от отпадане от образователната система.

В срок до 18.03.2021 г. да се извършат  проверки и  да се направят корекции в попълнената информация, както следва:

 1. Да се попълни липсваща информация в картите, свързана с липса на мнение на родител, непопълнени идентифицирани конкретни затруднения по учебен предмет и пр.
 2. Да се отбележи коректно информацията в картите, свързана с пропуските в знанията на учениците по т. 1 и т. 3 и с рисковия му потенциал по т. 4 от нея, така че като цяло да показва, че ученикът е в риск от отпадане.
 3. Попълваната информация в картите да съответства на въведената информация в електронната платформа (например различия в посочения брой часове, определени за допълнително обучение на ученика).
 4. В случай че информацията в картите по т. 1 и т. 3 показва наличие на системни пропуски в овладяването на учебното съдържание, а в т. 4 е отбелязано, че няма риск от отпадане, в индивидуалното портфолио следва да бъдат налични доказателства за съответните пропуски, които при поискване на УО да се приложат и в информационната система на проекта. Необходимо е във всяка индивидуална карта да бъде вписано изрично пояснение, че съответният ученик е в риск от отпадане и затова има нужда от допълнително обучение по проекта.
 1. В случай че при проверката се констатира наличие на неактуализирани индивидуални карти, в които е посочено, че „Няма риск от отпадане“, е необходимо да се предостави доказателство за попълваната информация за установен риск в т. 3, с което ще се гарантира, че всеки ученик, включен в група за допълнително обучение по проекта, е в риск от отпадане от образователната система.

В групите за допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“ следва да се включват ученици с идентифицирани сходни индивидуални пропуски и затруднения, за които, в резултат от прилагането на тестовете по проекта, е определена еднаква продължителност на допълнителното обучение по съответния учебен предмет.

Писмо на МОН с № 9105-69/01.03.2021 г.  за изпълнение, Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложенията към нея, както и информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

 1. Писмо на МОН, с вх. № РУО 1- 6937/01.03.2021 г.;
 2. Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложение 1 и приложение 2 към нея;
 3. Информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г., вх. № РУО 1-24914/27.07.2021 г. с указания и контакти за съдействие за изпълнение на Дейност 2, 3 и 4.

Функционалностите на информационната система по проекта са активни и следва да се използват на посочения линк: https://react.mon.bg/

Приложениe:

 1. Писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г.

Указания за осчетоводяване на разходите по проекта.

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  и планираните обучения по Дейности 2, 3 и 4,   и съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта обученията мога да се провеждат  само присъствено и групите следва да са от 3 до 7 човека, средно 5. До получаване на плакатите,  приложената визуализация следва да бъде поставена на видно място в залата/стаята, в която ще се провежда обучението.

Приложение:

 1. Визуализация на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Всички училища, утвърдени със заповед № РД 09-006/27.04.2021 г.  на  министъра на образованието и науката да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , могат да стартират обученията по Дейност 2, 3 и 4 при спазване на Указанията за изпълнение на дейностите по проекта.

Образци на документи, които следва да бъдат попълнени на хартиен носител преди стартиране на информационната система:

 1. Образци на допълнителни споразумения за Училищен екип за организация и управление на проекта.
 2. Указания за осчетоводяване на разходите по проекта.
 3. Образци по дейности.
 • Датите на споразуменията и заповедите за формиране на Училищен екип за организация и управление на проекта /УЕОУП/ не трябва да предхождат датата на заповедта на министъра на образованието и науката, с която е утвърден Списък на държавните и на общинските училища, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 • До 30.06.2021 г. следва да попълните гугъл формуляр с  графика на предстоящите обучения по Дейност 2, 3 и 4 , включително и тези училища, които искат да се включат в Дейностите от 2 до 4, но не са  посочили брой обучаеми в подаденото от тях заявление за участие в проекта на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-IGJt6VT6A3pU5xVZ09TlVcykZCHbpgWBR55YVjNQqSwTFQ/viewform?usp=sf_link

 • Към всяка доставка на технически средства по Дейност 1 са предоставени и информационни стикери, които следва да бъдат поставени на видно място върху всяко техническо средство, закупено по проекта.

Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на списък на държавните и общинските училища, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  и заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и приложения.

Приложения:

 1. Заповед с приложение за утвърждаване на списък с училища по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 2. Заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 3. Указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 4. Приложения към указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Заявлението за участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е активно до 23:59 часа на 19.04.2021 г. В този период имате възможност да попълвате и да актуализирате информация. Заявлението за участие и необходимата информация относно проекта е изпратена на служебната Ви електронна поща в edu.mon.bg.

Във връзка със стартиране на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, писмо на МОН  с № 9105-72/02.03.2021 г.:

Писмо на МОН с № 9105-72/02.03.2021 г.

Във връзка с писмо на МОН с  № 9105-72/02.03.2021 г. относно стартиране на дейностите по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, допълнителни уточнения:

 1. Към настоящия момент не следва да попълвате формуляра на заявлението за участие в дейностите по проект BG05М2ОР001 -5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в частта Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза“. Приложеното електронно заявление по Дейност 1 към настоящия момент е само за Ваша информация относно определения бюджет за училището, както относно типовете устройства, които може да избирате. Конкретна заявка от Ваша страна ще бъде направена след определяне на изпълнители по съответните позиции на обявената обществена поръчка, когато станат ясни конкретните технически параметри на устройствата и съответно техните цени. За целта ще Ви бъде изпратен актуализиран формуляр, с въведена в него информация за точните характеристики и модели на устройствата, както и за стойността им.
 2. Точка 4 от писмо на МОН с вх. № РУО 1-8339/15.03.2021 г. се изменя, както следва: „4. Съгласно Механизма за избор на училища, който е част от одобреното от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 проектно предложение, с цел управление и мониторинг, използването на техническите средства ще е възможно само чрез създадените от МОН електронни профили на участниците в образователния процес. Това няма да възпрепятства потребителите на устройствата да имат достъп до електронни ресурси, които училищата поддържат в тяхна облачна среда.“

Ако сте попълнили в заявлението и частта за Дейност 1, към момента не е необходимо да предприемате допълнителни действия.