Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Правителството одобри две нови ученически стипендии

Първата е за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап.

Втората е за тези, които са приети в осми клас по защитените специалности от професии или специалности от професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тях през тази учебна година.

Стипендиите ще се предоставят на основа класиране на учениците подобно на стипендиите за постигнати образователни резултати и за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. Учениците, които отговарят на условията за получаване на повече от една стипендия, ще имат право да изберат само на една от тях. В същото време има възможност, когато ученик е класиран за една от двата вида нови стипендии и едновременно за стипендия за образователни резултати, да има право да получи и половината от размера на стипендията за образователни резултати. Целта е да се стимулират учениците с по-висок успех. Предвиждат се и стипендии за ученици със специални образователни потребности след завършен седми клас, които се обучават в държавните и в общинските центрове за специална образователна подкрепа.

Новите месечни стипендии за ученици ще се отпускат от втория срок на учебната 2018/2019 година. Те няма да се изплащат на ученици с пет отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който е стипендията.

Учениците през учебните 2018/2019 и 2019/2020 г., които се обучават в дуална система и получават стипендии по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, няма да имат право на стипендия за ученици за дуалната система на обучение в класовете от първи гимназиален етап, осигурена от държавния бюджет.

Промените имат за цел разширяване на кръга от ученици с право на стипендии след завършено основно образование. Целта е да допринесат за укрепване на връзката между професионалното образование и обучение и изискванията на пазара на труда, а също и за намаляване на отпадащите от училище.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на    ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
(Обн. – ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328  ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Чл. 1. (1) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии на ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) след завършено основно образование, които са:

1. български граждани и граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – ученици в държавните, общинските и частните училища;

2. чужденци – ученици в държавните, общинските и частните училища:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната;

в) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет;

г) търсещи или получили международна закрила в страната.

(2) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии и на ученици по ал. 1 с трайни увреждания, както и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение за завършен VII клас и са продължили обучението си в класовете от първи или втори гимназиален етап.

(3) Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган на държавното или общинското училище и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.

(3) Средствата от държавния бюджет за стипендии на учениците в частните училища се определят по бюджетите на общините, на чиято територия се намира тяхното седалище.

(4) Средствата по ал. 1 се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 в държавните, общинските и частните училища по данни от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към 1 януари на съответната година и размера на средствата за стипендии за един ученик, определени от Министерския съвет с решението за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

(5) Ежегодно в срок до 31 януари Министерството на образованието и науката публикува на интернет страницата си информация по първостепенни разпоредители с бюджет за броя на учениците към 1 януари на текущата година, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 1.

(6) По предложение на министъра на образованието и науката в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година може да се предвиди част от средствата по ал. 1, освен по реда на ал. 4, да се разпределят въз основа на:

1. образователните резултати на училището;

2. социално-икономически и/или демографски характеристики на общината или областта, свързани с достъпа до образование;

3. вида на училището и/или професионалното направление, по което се обучават учениците.

(7) Условията и редът за разпределяне на средствата по ал. 6 се определят от министъра на образованието и науката.

(8) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства по реда на ал. 4 между училищата, които финансира, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 към 1 януари на текущата година.

(9) Първостепенният разпоредител с бюджет може да разпредели не по-малко от 95 на сто от получените средства по ал. 4 за учениците между училищата пропорционално на броя на учениците по данни от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към 1 януари на текущата година.

(10) Оставащите до 5 на сто от средствата за стипендии за ученици може да се разпределят между училищата на базата на постигнатите образователни резултати.

(11) Предоставените по реда на ал. 10 средства се ползват в училищата за изплащане на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1.

(12) При промяна в броя на учениците, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 8 – 10, в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджет може да извърши компенсирани промени на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.

(13) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджетите на държавните и общинските училища и се използват за същата цел през следващата година. Неизразходваните средства за стипендии от държавния бюджет от частните училища в рамките на текущата година могат да се използват само за същата цел през следващата година.

Чл. 3. Училището предоставя получените средства по чл. 2 за месечни и еднократни стипендии.

Чл. 4. (1) Месечните стипендии са за:

1. постигнати образователни резултати;

2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4. ученици без родители.

(2) В училището може да се отпускат и месечни стипендии за ученици само с един родител по предложение на комисията по чл. 8.

(3) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

(4) Стипендиите по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.

(5) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва отделно класиране.

(6) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 не се извършва класиране.

Чл. 5. (1) Еднократните стипендии са за:

1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

(2) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

(3) Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

Чл. 6. (1) Училището може да определи част от средствата за стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1 да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.

(2) Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и с други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

(3) класирането за предоставяне на месечна целева стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 се извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2, която не се предоставя целево на учениците.

(4) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител, ако ученикът не е пълнолетен.

Чл. 7. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

(2) Учениците с право на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 или ал. 2 при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.

(3) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

(4) Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл. 5, ал. 1 и еднократна целева стипендия по чл. 6, ал. 1.

Чл. 8. (1) Директорът на училището определя комисия за стипендиите, в чийто състав задължително се включват и педагогически специалисти, предложени от педагогическия съвет.

(2) Комисията по ал. 1:

1. предлага на директора:

а) разпределението на средствата по видове стипендии;

б) критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;

в) размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или за учебна година;

г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;

д) документите за кандидатстване;

е) отпускането в училището на стипендии по чл. 4, ал. 2;

2. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да се отпусне месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, включително за месечна целева стипендия по чл. 6, ал. 1;

3. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 и предлага на директора учениците, на които да се отпусне съответната стипендия.

(3) Директорът на училището представя предложенията на комисията по ал. 2, т. 1 на ученическия съвет на училището.

Чл. 9. (1) Директорът на училището със заповед утвърждава предложенията на комисията по чл. 8, ал. 2, т. 1 или ги връща с мотивирано становище и указания, които са задължителни за комисията.

(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището (при наличие на такава) в 3-дневен срок от издаването й, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване.

Чл. 10. (1) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати задължително се определя успехът на ученика.

(2) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането задължително се определя месечният доход на член от семейството.

(3) Комисията по чл. 8 може да предложи допълнителни критерии за класиране, които трябва да отговарят на следните условия:

1. да са обективни и измерими;

2. да подлежат на доказване и контрол;

3. да са свързани с достъпа до образование и/или с образователните резултати;

4. да не са дискриминационни.

(4) В случаите по ал. 3 комисията предлага и формула за класиране за съответния вид стипендия, която включва основните и допълнителните критерии и показателите с тяхната тежест.

(5) Комисията по чл. 8 може да предложи минимален успех на ученика като критерий за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

Чл. 11. (1) Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 60 лв. месечно.

(2) Максималният размер на месечните целеви стипендии може да се определи в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

Чл. 12. (1) Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства при отчитане на избора на учениците по чл. 7, ал. 1.

(2) Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на предложението по ал. 1.

(3) Заповедта по ал. 2 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода за изплащане. Заповедта се съобщава на ученика.

(4) Учениците, на които не е отпусната месечна стипендия, се уведомяват за техния резултат от класирането.

Чл. 13. (1) Еднократните стипендии по чл. 5 се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията по чл. 8.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията.

Чл. 14. (1) Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават стипендии, осигурени със средства от Европейските структурни фондове, при провеждането на ученическа производствена практика.

(2) Размерът на стипендиите по ал. 1 и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието и науката.

(3) Размерът на стипендиите по ал. 1 се определя при часова ставка 1,25 лв. на час.

(4) Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.

Чл. 15. (1) На учениците, настанени във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати, за лични нужди на месец се определят средства в размер 33 лв. на ученик.

(2) Необходимите средства по ал. 1 се планират като разход по бюджетите на съответните институции.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:

1. „Чужденец“ е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

2. „Лице с трайно увреждане“ е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.

3. „Ученическа производствена практика“ е практическо придобиване на знания и умения на конкретно работно място за период 240 астрономически часа, които ученикът пребивава в работна среда в организацията, в която се извършва обучението.

4. „Ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

§ 2. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособните братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Когато продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

§ 3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

§ 4. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 – 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да се подпише и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

§ 5. (1) При отпускането на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускането на стипендия от втория учебен срок – успехът от предходния срок.

(2) При отпускането на стипендия от началото на VIII клас или на ученици, приети на места, определени с допълнителен държавен план-прием от началото на XI клас, може да се вземе предвид или успехът от предходната учебна година, или успехът от националните външни оценявания. Решението се взема от директора на училището по предложение на комисията по чл. 8.

§ 6. Училищата извършват проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи.

§ 7. Когато е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

§ 8. (1) Учениците, ползващи ученическо общежитие, заплащат месечен наем, определен със заповед на директора.

(2) Определени категории ученици може да бъдат освободени от заплащане на наем при условия и по ред, утвърдени със заповедта по ал. 1.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. Отменя се Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 62 от 2013 г. и бр. 8 от 2014 г.).

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, като:

1. Условията и редът за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, които се обучават в частни училища, се прилагат от началото на втория учебен срок за учебната 2017 – 2018 г.

2. Условията и редът за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, които се обучават в държавни и общински училища, както и разпоредбата на чл. 15 се прилагат от началото на учебната 2017 – 2018 г.

§ 11. При условията и по реда на постановлението през учебната 2017 – 2018 г. се отпускат стипендии и на ученици в IX клас, които се обучават в профилирани гимназии и в средни училища по училищен учебен план с интензивно изучаване на чужд език, утвърден при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

§ 12. Постановлението се приема на основание чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

Приложение към § 3 от допълнителните разпоредби

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

от ………………………………………………………………………… ,

живущ/живуща …………………………………………………………. ,

ученик в ……………………………………………………………………..

(клас)

Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Успех …………………………………………………………………

(от предходния срок (година) – излишното се зачертава)

II. Семейно положение:

1. Баща ……………………………………………………………….. ,

живущ ………………………………………………………………………. ,

работи в ……………………………………………………………………..

2. Майка ……………………………………………………………… ,

живуща …………………………………………………………………….. ,

работи в ……………………………………………………………………..

3. Брат ………………………………………………………………… ,

живущ ………………………………………………………………………. ,

работи в ……………………………………………………………………..

Сестра …………………………………………………………………. ,

живуща …………………………………………………………………….. ,

работи в ……………………………………………………………………..

III. Материално положение:

Доходите на семейството ми, получени през

периода ………………………………………………………….. , са:

1. Доходи от трудови правоотношения …………………  лв.

2. Доходи от пенсии ……………………………………………..  лв.

(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност)

3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без

еднократните помощи ………………………………………  лв.

4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи

за деца …………………………………………………………….  лв.

5. Месечни помощи по реда на Закона за социално

подпомагане ……………………………………………………  лв.

6. Стипендии ……………………………………………………  лв.

(без получаваните по силата на постановлението)

7. Наеми ………………………………………………………….  лв.

8. Хонорари …………………………………………………….  лв.

9. Други доходи ……………………………………………….  лв.

Всичко …………………………………………………………….  лв.

Месечен доход на член от семейството: …………………

…………………………………………………………………………  лв.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.

Прилагам:

1. …………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………..

Дата …………………..          Декларатор: …………………….

гр. (с.) …………………          Родител: …………………………..

(Попечител) ……………………..


Принтирайте и оцветете картинките с изображенията на милите малки същества.

Изпълнение за 2019 г. на Постановление № 129 от 2000 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, ал.1 и ал. 2 от ПМС № 129/2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

1. Проектите на общинските детски градини и училища се представят за съгласуване на експерта по младежки дейности, спорт и туризъм в администрацията на общината.

2. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.

3. Директорът на общинско училище, в което има и организирани подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС №129/11.07.2000 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1)

Броят на децата и учениците се определя въз основа на данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката към началото на втория учебен срок за съответната учебна година.

Приложение:

 1. Постановление № 129/11.07.2000 г., изм. и доп., бр.62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

Свали документ

 1. Приложение № 1 към чл.3, ал.1

Свали документ

 1. Приложение № 2 към чл.3, ал.1

Свали документ

 1. Справка (Образец № 1)

Свали документ

Наредба за изменение на   Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.)

НАРЕДБА № 4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

В сила от 01.01.2017 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017г.

Свали документ

Заповед № РД09-342/17.01.2019 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и 78 от 2017 г.)

Картинки за принтиране и оцветяване от любимата на поколения наред едноименна книга на Антоан Сент Екзюпери.

Заповед № РД 09-4026/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за информационна сигурност при НВО VII клас и образци на документи

Заповед:

Свали документ

Свали документ

Образци на документи:

 • инструктаж за ученика

Свали документ

 • иструктаж за квестора

Свали документ

 • инструктаж за учителя консултант

Свали документ

 • инструктаж за учителя по чужд език за четене на текст

Свали документ

 • декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Свали документ

Министерството на образованието и науката изпрати писмо до генералния директор на Главна дирекция „Образование, младеж, култура и спорт“ към ЕК г-жа Темис Кристофидо с молба за редакция на анкетата към инструмента за дигитална самооценка SELFIE.

Искането е от въпроса за определяне на пола на участниците да отпадне опцията „друго“ или да бъде премахнат целият въпрос, защото в сегашния вариант той е неприемлив. В писмото се посочва, че инструментът SELFIE помага на училищата да внедрят дигиталните технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване и затова е необходимо казусът да бъде разрешен възможно най-скоро.

Платформа SELFIE

Всички училища трябва да направят своята регистрация в платформата в срок до 28.03.2019 г. и да създадат организация учениците (над 9 години), учителите и училищните ръководители да участват в SELFIE като попълнят анкетите.

В приложение  вижте  „Стъпки за работа в SELFIE“ и „Какво представлява SELFIE“ с указания за извършване на регистрацията в платформата на SELFIE и попълване на анкетните карти.

Приложения:

 1. „Стъпки за работа в SELFIE“;

Свали документ

2. „Какво представлява SELFIE“.

Свали документ

SELFIE България: Инструмент в подкрепа на училищата в ерата на дигиталните технологии

Вашето училище използва ли в максимална степен дигиталните технологии за целите на преподаването и обучението? Искате да откриете цифровия потенциал на Вашето училище и да го развиете, заедно – училищно ръководство, учители и ученици?

Научете всичко за SEFLFIE България на специалният портал на изследването на български език, създаден от организаторите на SELFIE, Европейската Комисия, в партньорство с МОН: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg

SELFIE накратко

SELFIE е безплатен, лесен за използване инструмент, който може да се адаптира, с чиято помощ училищата могат да оценят своето равнище на преподаване в ерата на дигиталните технологии.

В SELFIE участва цялата училищна общност — училищните ръководители, учителите и учениците — в многоаспектен процес, в който са обхванати множество области от училищната практика.

Тъй като всяко училище е уникално, инструментът може да бъде персонализиран. Вашето училище може да избира и добавя въпроси и твърдения, които отговарят на нуждите Ви.

SELFIE дава възможност на всички участници да отговарят на въпроси, които отговарят на техния опит като ученици, учители или училищни ръководители.

SELFIE e безплатен. Отговорите са анонимизирани и данните са защитени.

Платформата позволява едновременна работа на стотици потребители, и лесна и лека за работа, по данни от пилотиралите я в България училища.

При попълването на SELFIE всяко училище получава специален интерактивен доклад, който предоставя както задълбочени данни, така и бърза информация за силните и слабите страни.

SELFIE се основава на рамката на Европейската комисия за насърчаване на обучението в ерата на цифровите технологии.

Основни насоки за въвеждане на SELFIE България

SELFIE България обхваща шест ключови за дигиталното образование области: преподаване и учене; училищно управление; инфраструктура и оборудване; професионално развитие; практики за оценяване; дигитална компетентност на учениците.

Инструментът е предвиден да се използва в началото и в края на всяка учебна година, за да може всяко училище да проследи своя напредък. Попълването му отнема между 20 и 30 минути.

Когато дадено училище реши да използва SELFIE, инструментът обединява учениците, учителите и ръководството в платформа, в която трите групи заедно обмислят и оценяват как като общност могат да използват в максимална степен дигиталните технологии за целите на преподаване и учене – учене чрез и учене на технологии. Всички отговори, получени чрез SELFIE, са анонимни.

Пълна информация:

 • за това как да използвате SELFIE във Вашето училище на български език;
 • какви са въпросниците и как да добавите въпроси само за Вашето училище;
 • как да въведете учителите и учениците в проекта чрез ангажиращи видеа;
 • отзивите от използването на инструмента до момента,
  можете да намерите тук (https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg)

За директна връзка към самият инструмент SELFIE, и за да създадете SELFIE изследване за вашето училище, моля да натиснете тук (https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/signup?lang=bg )

Цели на SELFIE България

Първите аналитични данни от SELFIE България 2018 г. се очаква да бъдат готови през м. март 2019 г. Посредством SELFIE България 2018 г. МОН си поставя за цел да подкрепи иновативните училища, отворени към основано на дигиталните технологии преподаване и учене. В допълнение, посредством инструмента МОН цели да създаде първата представителна карта на различните технологиите в българските училища, информация която ще бъде използвана за планираните през 2019 г. проекти за подкрепа на иновативните училища в страната.

За повече информация за SELFIE България

Към момента във всички РУО има обучени експерти, които могат да окажа методическа подкрепа на всяко училище, желаещо да се включи и срещащо затруднения.

За допълнителна информация, моля обърнете се към координатора на проекта в МОН, г-жа Силвия Кънчева държавен експерт (s.kantcheva@mon.bg).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 на МС от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, отнасящи се до Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2016 г.), и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

Чл. 1. Приема актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година съг­ласно приложение № 1.

Чл. 2. Приема актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 година, съгласно приложение № 2.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (ДВ, бр. 54 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, в т. 1 след думите „от професии“ се поставя запетая и се добавя „както и критериите за определяне на специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“.

2. Създава се чл. 5а:

„Чл. 5а. Специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се определят като специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, ако отговарят едновременно на следните критерии:

1. съотношението към началото на текущата учебна година между броя на учениците от VIII до XII клас, които се обучават по специалности от професии в паралелки за професионална подготовка в държавните и/или общинските училища по чл. 38, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, и броя на подлежащите на пенсиониране специалисти, заети на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011), отговарящи на специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, е най-малко едно към две;

2. представено от най-малко от една от институциите и/или организациите по чл. 6 предложение за доказана потребност от специалисти на пазара на труда с определена степен на професионална квалификация, придобита по специалност от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и значимост на специалността от професията за икономическото развитие на страната и/или на областта.“

3. В чл. 8:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) При изключване на специалност от професия от някой от списъците по ал. 1 учениците завършват обучението си по нея при условията и по реда, по които са го започнали.“

4. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:

„§ 1. По смисъла на постановлението:

1. „Доказана потребност от специалисти на пазара на труда“ е налична оценка на потребността от кадри на пазара на труда за областта или страната със степен на професионална квалификация по определена специалност от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, включваща прогнозни данни за необходимите в средносрочен план работни места в областта, изготвена от съответната областна дирекция (областни дирекции) „Регионална служба по заетостта“ или съдържаща се в изготвени от МТСП анализи и други документи за тенденциите за развитие на страната.

2. „Значимост на специалността от професията за икономическото развитие на страната и/или областта“ е когато е предоставена информация – областни стратегии за развитие, планове, национални или регионални програми, проекти и други, съдържаща данни за средносрочен период относно необходимостта от професионална подготовка на специалисти по точно определени специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.“

§ 2. Списъците по чл. 1 и 2 се прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 6а, ал. 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение.

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

Актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии  за учебната 2019/2020 година

по ред

Код Професионално направление Код Професия Код Специалност
1. 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти 213030 Полиграфист 2130301 Полиграфия
2. 215 Приложни изкуства и занаяти 215060 Каменоделец 2150601 Каменоделство
3. 215 Приложни изкуства и занаяти 215070 Художник – приложни изкуства 2150705 Иконопис
4. 443 Науки за земята 443010 Техник геолог 4430102 Хидрогеология и гео­техника
5. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210302 Машини за гореща обработка на металите
6. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521040 Машинен монтьор 5210414 Металообработващи машини
7. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521050 Техник на прецизна техника 5210501 Измервателна и организационна техника
8. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521050 Техник на прецизна техника 5210504 Лазерна и оптична техника
9. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521070 Техник-металург 5210702 Металургия на цветните метали
10. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220104 Електрообзавеж­дане на кораби
11. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220105 Електрообзавеж­дане на железопътна техника
12. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220107 Електрообзавеж­дане на електри­чески превозни средства за градски транспорт
13. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220108 Електрообзавеж­дане на подемна и асансьорна техника
14. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220301 Топлоенергетика
15. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220302 Ядрена енергетика
16. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника
17. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523070 Техник по автоматизация 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства
18. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523070 Техник по автоматизация 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура
19. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240109 Технология на целулозата, хартията и опаковките
20. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250603 Пристанищна механизация
21. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525100 Корабен техник 5251001 Корабни машини и механизми
22. 541 Хранителни технологии 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба
23. 541 Хранителни технологии 541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти
24. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542010 Десенатор на текстил 5420101 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия
25. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542020 Текстилен техник 5420201 Предачно производство
26. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542060 Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия 5420601 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия
27. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544010 Минен техник 5440102 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии
28. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544040 Сондьор 5440401 Проучвателно сондиране
29. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544050 Маркшайдер 5440501 Маркшайдерство
30. 582 Строителство 582010 Строителен техник 5820104 Транспортно строителство
31. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820404 Дограма и стъклопоставяне
32. 582 Строителство 582060 Пътен строител 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
33. 621 Растениевъдство и животновъдство 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения
34. 621 Растениевъдство и животновъдство 621120 Работник в животновъдството 6211202 Овцевъдство и козевъдство
35. 621 Растениевъдство и животновъдство 621030 Растениевъд 6210302 Полевъдство
36. 621 Растениевъдство и животновъдство 621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство
37. 621 Растениевъдство и животновъдство 621050 Животновъд 6210502 Говедовъдство
38. 726 Терапия и рехабилитация 726010 Изпълнител на термални процедури 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове
39. 812 Пътувания, туризъм и свободно време 812020 Планински водач 8120201 Туризъм
40. 840 Транспортни услуги 840010 Корабоводител 8400101 Корабоводене – морско
41. 840 Транспортни услуги 840010 Корабоводител 8400102 Корабоводене – речно
42. 840 Транспортни услуги 840110 Спедитор-логистик 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика
43. 840 Транспортни услуги 840030 Организатор по експлоатация в жп инфраструктура 8400302 Ръководител движение

Приложение № 2 към чл. 2

Актуализиран Списък на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

по ред

Код Професионално

направление

Код Професия Код Специалност
1. 346 Секретарски и административни офис дейности 346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив
2. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ
3. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210118 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
4. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210119 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост
5. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210120 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
6. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521020 Техник-приложник 5210202 Промишлена естетика и дизайн
7. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210301 Металорежещи машини
8. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване
9. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521040 Машинен монтьор 5210415 Машини и съоръ­жения за химичес­ката и хранително-вкусовата промишленост
10. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521090 Заварчик 5210901 Заваряване
11. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521100 Стругар 5211001 Стругарство
12. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220101 Електрически машини и апарати
13. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати
14. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеж­дане на производството
15. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеж­дане на транс­портна техника
16. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220209 Електрообзавеж­дане на подемна и асансьорна техника
17. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220211 Електродомакинска техника
18. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220401 Топлоенергетика
19. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220406 Газова техника
20. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220408 Възобновяеми енергийни източници
21. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523030 Техник на електронна техника 5230301 Промишлена електроника
22. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240105 Технология на органичните вещества
23. 524 Химични продукти и технологии 524040 Лаборант 5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства
24. 524 Химични продукти и технологии 524040 Лаборант 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в храни­телно-вкусови производства
25. 524 Химични продукти и технологии 524060 Химик-оператор 5240601 Технология на неорганичните вещества
26. 524 Химични продукти и технологии 524060 Химик-оператор 5240606 Технология на полимерите
27. 524 Химични продукти и технологии 524090 Работник в полимерните производства 5240901 Преработване на полимери
28. 524 Химични продукти и технологии 524120 Оператор в силикатните производства 5241201 Технология на стъкларското производство
29. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника
30. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътностроителна техника
31. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника
32. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525020 Монтьор на транспортна техника 5250202 Пътностроителна техника
33. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525050 Техник по подемно-транспортна техника 5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
34. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
35. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525060 Монтьор на подемно- транспортна техника 5250602 Подемно-транспортна тех­ника с електро­задвижване
36. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525070 Техник по железопътна техника 5250701 Локомотиви и вагони
37. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525110 Корабен монтьор 5251101 Корабни машини и механизми
38. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525110 Корабен монтьор 5251103 Ремонт на кораби
39. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525140 Корабостроителен техник 5251401 Корабостроене
40. 541 Хранителни технологии 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия
41. 541 Хранителни технологии 541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост 5410501 Хранително-вкусова промишленост
42. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил
43. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия 5420701 Производство на обувни изделия
44. 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 543010 Техник-технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство
45. 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 543020 Оператор в дървообработването 5430203 Производство на тапицирани изделия
46. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544020 Оператор в минната промишленост 5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми
47. 582 Строителство 582030 Строител 5820303 Армировка и бетон
48. 582 Строителство 582030 Строител 5820304 Зидария
49. 582 Строителство 582030 Строител 5820305 Мазилки и шпакловки
50. 582 Строителство 582030 Строител 5820307 Външни облицовки и настилки
51. 582 Строителство 582030 Строител 5820309 Бояджийски работи
52. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820401 Стоманобетонни конструкции
53. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820405 Изолации в строителството
54. 582 Строителство 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820501 Вътрешни ВиК мрежи
55. 762 Социална работа и консултиране 762030 Помощник-възпитател 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
56. 840 Транспортни услуги 840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота 8400601 Експлоатация на пристанищата и флота
57. 840 Транспортни услуги 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
(обн. – ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.)

Печатна форма за изтегляне на СППОО в PDF формат (включва Заповед № РД 09-296/19.02.2018 г.)

Срокът за публикуване на заниманията по интереси на електронната платформа https://class.mon.bg/ е удължен до 28.02.2019 г. След тази дата достъпът до платформата за нови регистрации на занимания по интереси ще бъде преустановен. Срокът е окончателен.

ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ В УЧИЛИЩАТА ЗАПОЧВАТ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

В началото на втория срок през февруари ще стартират извънкласните дейности по интереси за учениците в цялата страна. За провеждането им бяха осигурени 25 милиона лева от държавния бюджет. Клубовете по интереси ще могат да се организират от училищата съвместно с центровете за подкрепа на личностно развитие и общинските детски комплекси.  Препоръчва се учениците да се насочват към математика и природни науки, затова училищата ще имат задължение да организират 40% клубове по интереси от направленията на STEM – информационни технологии, математика, природни и инженерни науки. Останалите занимания могат да бъдат в други сфери съгласно предпочитанията на децата.  По една група трябва да се ръководи от външни специалисти от центрове за подкрепа на личностно развитие, спортни клубове, читалища, музеи и др. 10% от средствата за извънкласни дейности ще остават в общините и с тях ще се финансират междуучилищни прояви, за които общините трябва да направят списък.

С промени в Наредбата за приобщаващото образование (обн., ДВ, бр.105 от 18.12.2018 г.) и в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се въвеждат нови регламенти, свързани със заниманията по интереси и с финансирането им в държавните и общинските училища чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. Допълнителни занимания по интереси на учениците ще бъдат финансирани с 25 милиона лева от държавния бюджет. Промяната е необходима и за уреждане на дейностите по интереси в училищата, от които 40 процента ще трябва да са ориентирани към STEM дисциплини. Идеята е от най-ранна възраст децата да бъдат увлечени в дейности, свързани с математиката, природни и инженерни науки, с усвояването на дигитални умения. Заниманията по интереси ще се организират в съответствие с желанието на родителите на учениците и на самите ученици, със спецификата на заниманията и с възможностите на училището съгласно процедура за организирането и провеждането им в училищата. Процедурата включва и функционирането на информационна система (електронна платформа), в която ще се регистрират предложенията за занимания по интереси от физически и юридически лица, както и от училищата, съобразно желанията на учениците.

Ако учителите провеждат занимания по интереси в училището, в което са назначени, не трябва да се регистрират като физически лица. Въпроси, свързани с електронната платформа, могат да се изпращат на имейл: class_contact@mon.bg .

Приложение:

Информация

за училищата във връзка с информационната система (електронната платформа) за заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование

Изборът на занимания по интереси в училищата се подпомага от информационна система (електронна платформа за публикуване на търсени и предлагани занимания по интереси), която е достъпна на следния адрес: https://class.mon.bg/.

В електронната платформа се публикува следната информация:

1. Предлагани занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица;

2. Идентифицирани от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на учениците.

Директорите на училищата е необходимо да създадат профил на ръководените от тях училища в електронната платформа като се регистрират с код по АДМИН. Регистрацията ще бъде отворена на 07.01.2019 г.

В същия срок – 07.01.2019 г., ще бъде отворена и регистрацията в електронната платформа за физически и юридически лица, предлагащи занимания по интереси, както и за регистрацията на представител на педагогическия съвет на училището.

Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

Директорите на училищата е необходимо да инициират процес по идентифициране на занимания по интереси, в които учениците желаят да бъдат включени – чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището, и в срок до 21.01.2019 г. да публикуват тези занимания в електронната платформа.

Педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси от училищата в срок до 28.01.2019 г.

Заниманията по интереси, които училищата предлагат и могат да провеждат, включвайки педагогическите специалисти и други специалисти, работещи в тях, се регистрират в електронната платформа от директора в срок до 28.01.2019 г.

В същия срок – 28.01.2019 г., физическите и юридическите лица регистрират в платформата предлаганите от тях занимания по интереси.

При регистрацията на занимание по интереси се попълва формуляр със следната информация:

1. Наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане;

2. Заявена готовност за провеждане на занимания – брой занимания седмично/месечно/годишно, продължителност на заниманията и период на провеждане;

3. Минимален и максимален брой на учениците в група, който е необходим и/или оптимален за провеждане на съответното занимание по интереси;

4. Данни за ръководителя на групата – професионален опит и/или професионална квалификация в областта на заниманията по интереси, и/или педагогическа правоспособност.