Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

„Ало, Космос! Говори България!“КОНКУРС ЗА ВЪПРОСИ КЪМ Международната космическа станция

На 26 юли 2021 година България ще осъществи видеоконферентна връзка на живо с Международната космическа станция. Това ще бъде изключителна възможност за ученици от цялата страна и Европа да зададат своите въпроси директно към астронавтите от НАСА и ЕКА. Еднодневното събитие „Ало, Космос! Говори България!“ ще бъде предшестван о от конкурс за набиране на въпроси от ученици на възраст между 6 и 19 г.

Повече от 30 признати български организации, свързани с точните науки (STEM) и космическите изследвания, ще си партнират с Посолството на САЩ в София като домакин на тази забележителна проява. В чест на своя 30-ти юбилей, Атлантическият клуб в България ще координира инициативата.

Министерството на образованието и науката е активен партньор на събитието като продължение на политиката за развитие на дарбите и заложбите на учениците, в контекста на STEM знанието и неговия приложен характер.

Регистрацията за събитието ще започне на 1-ви юли 2021 г..

Гореспоменатия конкурс ще се проведе в периода между 21-ви юни и 2-ри юли 2021 г..

Повече информация за условията и наградите може да намерите тук.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Период на провеждане: 21.06.2021-02.07.2021

1. Указание за съдържанието на въпросите:

За да бъдат приети от Службата за връзки с обществеността, въпросите трябва да отговарят на

следните условия:

1. Винаги, когато е възможно, да се използва наименованието „Международната

Космическа Станция„ вместо съкратеното наименование „МКС“.

2. Не са позволени религиозни и политически въпроси.

3. Не са позволени въпроси за извънземни форми на живот.

4. Не са позволени въпроси за хуманоидни роботи (пример: Robonaut, Valkyrie).

5. Не са позволени въпроси за физиологични функции (вкл. относно плаченето в Космоса).

6. Не са позволени въпроси, които изискват от астронавтите споделянето на лична информация (вкл. как семействата им се справят с коронавируса).

7. Не е позволено да се изисква от астронавтите препоръка или одобрение на каквото и да било.

2. Инструктаж за самостоятелно записване на видео въпроси

Основни упътвания

1. Задайте само един въпрос във видеото.

2. През целия запис използвайте само английски език.

3. Не се провиквайте и не показвайте каквото и да било във видеото.

4. Направете няколко видеоклипа и представете най-сполучливото видео.

5. Във видеото може да участва само един човек.

Съвети за постигане на качествено аудио

1. Сведете до минимум фоновия шум. Видеоклиповете трябва да се записват в тиха стая, с малко или никакъв фонов шум.

2. Изключете вентилаторите, климатиците и всички електроуреди, които могат да причинят фонов шум.

3. Използвайте слушалки с микрофон, свързани с Вашето устройство.

4. Говорете бавно, силно и отчетливо.

5. Придържайте се към формата на посочения образец по-долу, докато задавате въпроса:

Hello. My name is <NAME> and I study at <SCHOOL>. My question is <QUESTION>.

Съвети за постигане на качествено видео

1. Запишете пет секунди преди и след въпроса, гледайки в камерата, усмихвайки се, следете да няма фонов шум.

2. Задаващият въпроса трябва да се намира в центъра на екрана.

3. Уверете се, че има достатъчно светлина върху лицето, което задава въпроса, така че лицето да е видимо.

4. Препоръчително е цялостното времетраене на видеоклипа да не надвишава 25 секунди.

3. Оставете място за визитна картичка в долната част на екрана.

Нивото на очите е на нивото на камерата, като се носят слушалки за по-добро качество на звука.

Всеки може да включи с повече от един въпрос, ако всеки въпрос фигурира като отделен клип.

Всяка кандидатура задължително трябва да включва попълнен и сканиран Формуляр за информирано съгласие (който може да намерите на:

https://drive.google.com/file/d/1mLDJwxFR1afxs4U34AsyDjXTvKDW0-Vl/view?usp=sharing за

пълнолетни или

за непълнолетни на: https://drive.google.com/file/d/1gzLCl8T6O3v9-SGcKsmKmMdtT9yB68GR/view?usp=sharing, който удостоверява правото на организаторите да използват записа в рамките на проекта и промоционалните дейности, свързани с него.

Съществуват два формата на документа: за пълнолетни и за непълнолетни лица (за непълнолетни участници формулярът се попълва от родител/настойник) Моля също прибавете и трите имена на участника, роден град, учебното заведение, което посещава и телефон за връзка с него/нея или родител/настойник.

Качете видеата в WeTransfer и след това ни изпратете линка и кандидатурата Ви на: spacecompetition@atlantic-club.org

3. Организация на записване на място в София Тех Парк:

● Ако желаете да запишете въпроса в професионално студио, можете да направите това чрез записване в София Тех Парк. На Ваше разположение са две професионални студия. Поради големия интерес е необходимо да направите предварителна заявка. За предварително записване на желаещите участници, моля да се обърнете  към Петър Бозаков (Експерт „Програми и Проекти“, АКБ, телефон за връзка +359 889 959 544), който е и точка на контакт за всякакви други запитвания около конкурса.

● TechnoMagicLand (ТМЛ) (София, бул. Цариградско шосе 111Б, сграда Експериментариум) отваря слотове за правенето на снимки/задаване на въпроси всеки ден, в рамките на своето работно време за целия период на конкурса. Студиото работи по предварителна заявка.

● ClubHouse (КХ) (Адрес: София, бул. Цариградско шосе 111 сграда Инкубатор) отваря слотове в дни, които дни, които не са заети от снимки на техни продукции. Студиото работи по предварителна заявка.

● В определените дни:

1. На разположение на желаещите за снимки се предоставят декларации за информирано съгласие (моля вижте по-горе), които се проверяват от дежурния за деня отговорник от АКБ или от сътрудниците на ТМЛ или КХ.

2. Името на всеки участник, родният им град, учебното им заведение, и телефон за връзка с тях или техен родител/настойник се въвеждат в отделен регистрационен списък.

3. Заснемането се прави под надзора на отговорник от АКБ, който следи за коректността на въпросите и спазвания изискванията за съдържание.

4. Служител от ТМЛ или КХ следи за правилното функциониране на техниката и коректното изпълнение на техническите изисквания при заснемането.

● Суровият материал се обработва от специалист на ТМЛ или КХ. Готовите клипове се събират в облачно пространство , като се запазва локално копие в ТМЛ и КХ.

Документацията се сканира и се пази в дигитален архив заедно с клипа. Всички документи от заснети клипове се събират в специално определени класьори на място, като се предават за съхранение на АКБ в края на конкурса.

4. Оценяване и награждаване

След изтичане на срока за подаване на кандидатури, състав от експерти, членуващи в Атлантическия Клъстър STEM and Space Downlink, ще разгледат кандидатурите и обявят наградените. Най-добрите видея ще бъдат изпратени до НАСА и ще се борят за възможността да бъдат излъчени по време на видеоконферентната връзка с Международната Космическа Станция.

Победителите ще бъдат уведомени и поканени на събитието на 26-ти юли 2021 година.

Организацията по връчване на наградите ще бъде обявена в седмиците преди събитието.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: ПЕТЪР БОЗАКОВ, ЕКСПЕРТ „ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“,

АТЛАНТИЧЕСКИЯТ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ; ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА +359 889 959 544

НАСА

Формуляр за Информирано Съгладие за Родител и Непълнолетно Лице

Аз,_________________________________________________, съм родител / настойник /

(Моля запишете трите си имена)

правен представител на

_____________________________________, и с настоящето давам своето съгласие

(Моля запишете трите имена на детето)

гореспоменатото непълнолетно дете (оттук насетне назовано „Детето“) да бъде

заснемано и/или записван от НАСА или нейни представители. Разбирам и приемам, че

снимките и/или видеозаписите, съдържащи образа и/или гласа на Детето, може да

бъдат използвани при създаването на обучителни и/или промоционални материали от

или от името на НАСА и че тези материали може да бъдат разпространявани и излагани

публично. Също разбирам, че това позволение да се използват тези снимки и

видеозаписи е безсрочно и че нито аз, нито Детето, няма да получим възнаграждение

за даването на това позволение или за използването, при нужда, на образа и/или гласа

на Детето от НАСА.

Разбирам, че НАСА не е задължена да използва образа или гласа на Детето във връзка с

програмата й.

С настоящето безусловно освобождавам НАСА и нейните представители от всякакви

претенции и искове произтичащи от дейностите, регламентирани в този документ.

С подписа си по-долу удостоверявам , че съм на пълнолетна възраст и че съм родител /

настойник / правен представител на гореспоменатото Дете. Прочел съм настоящето

споразумение и се съгласявам то да бъде изпълнено от Детето. Съгласявам се, че нито

аз, нито Детето ще отхвърлим или отречем това споразумение в бъдеще.

Подпис на родител / настойник / правен представител:

Отношение към Детето: Дата:

Име и Място на Събитието:

Подпис на Детето:
Вижте още:


Коментарите са затворени.