Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национална програма „Отново заедно“Безплатни пътувания на ученици и придружаващи ги учители ще могат да се организират и през предстоящата учебна година, реши днес правителството. Националната програма „Отново заедно“ се удължава до 14 септември 2022 г. Лагерите ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.

Министерството на образованието и науката (МОН) спря приемането на нови заявки за безплатна почивка на 17 август т.г. заради увеличаващи се случаи на заболели деца по време на тези пътувания. Имаше възможност избраните дестинации да се заменят с други в по-безопасни региони. Въпреки това 9148 ученици и учители от 258 училища не успяха да заминат на планираните и одобрени от МОН ваканции.

Някои от неосъществените лагери бяха предплатени от туроператори или училища. За покриване на тези разходи училищата ще получат 3,5 млн. лв. до края на 2021 г. Самите почивки могат да се осъществят при възможност в срок до 14 септември 2022 г.

Програмата беше предвидена за 30 000 ученици и учители и финансирана с 15 млн. лв. от перото за подкрепа на туризма в централния бюджет. До 17 август т.г. МОН е одобрило заявки за над 24 800 ученици и учители от 1133 училища в цялата страна на стойност 12.4 млн. лв. Неизразходените 2,6 млн. лева ще бъдат планирани в централния бюджет за 2022 г.

В последната седмица на територията на Република България зачестиха случаите на заразени от COVID-19.

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 и опазване живота и здравето на учениците и техните ръководители  МОН преустановява  кандидатстването за участие по Националната програма „Отново заедно”, считано от 17 август 2021 година.

Всички подадени заявки до 16 август 2021 година включително ще бъдат обработени.

При необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате на ел. адрес: y.malasheva@mon.bg.

Постановление № 240 на Министерския съвет от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 година (публ. 28.07.2021 г.)

Постановление № 236 на Министерския съвет от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение на № 453 на Министерския съвет от 2021 година (публ. 28.07.2021 г.)

ВЪПРОСИ & ОТГОВОРИ ЗА НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“-

https://www.mon.bg/bg/news/4210

В Националната програма „Отново заедно“ няма изрично изискване пътуванията на учениците да се организират от понеделник до събота. Във формуляра, в частта за седмичната програма са назовани дните от седмицата, но по-скоро информативно. В действителност точните дни, в които ще пътуват учениците, не следва да се съобразяват с график от понеделник до събота, а да се договорят свободно между директорите на училищата и туроператорските фирми, съобразно възможностите на хотелите.

Във връзка с Решение № 453 от 17 юни 2021 г. на Министерския съвет е одобрена Националната програма „Отново заедно”. Програмата е публикувана на електронната страница на Министерството на образованието и науката в рубрика „Програми и проекти”, подрубрика „Национални програми 2021”.

Национална програма „Отново заедно“

Формуляр за кандидатстване

Пакетът с документите за кандидатстване се изпраща по електронен път на електронен адрес: otnovozaedno@mon.bg с копие до съответното регионално управление на образованието (РУО) в срок от приемане на Решението на Министерския съвет за одобряване на настоящата програма до 31 юли 2021 г. (I етап)
и от 1 август 2021 г. до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на средствата.

Лица за контакти:
Нурселин Казак, главен експерт, тел.: 02/9217 758
Анелия Томова, главен експерт, тел.: 02/ 9217 440
Яна Малашева, старши експерт, тел.: 02/ 9217 738
Нона Костадинова, старши експерт, тел.: 02/9217 435.

 1. Националната програма е за провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Тя се изпълнява на територията на Република България, обхваща държавни и общински училища и е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 година.
 2. Дейностите, които ще се реализират по време на програмата, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта.
 3. Ученическите туристически пътувания се провеждат съгласно условията и по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.
 4. Всяко училище може да кандидатства с един или няколко формуляра по програмата.
 5. Във всеки подаден формуляр може да бъдат включени една или няколко групи, а всеки ученик може да бъде включен само в една група.

Условията за кандидатстване са:

 1. извършен подбор за участие на ученици в програмата и сформиране на групи с решение на педагогическия съвет;
 2. представяне на 3 оферти от туроператори, отговарящи на условията по програмата (финансови и организационни);
 3. решение на педагогическия съвет за избор на туроператор и проект на договор с него.
 4. Договорът между директора на училището и туроператора се сключва в писмена форма и плащанията по него се извършват само по банков път.
 5. Максималната сума, за която може да кандидатства едно училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС) при шестдневен туристически пакет на фиксирана стойност – 500 лв. (с ДДС) на участник.
 6. Училището подава необходимите документи за кандидатстване по програмата по електронен път на електронен адрес: otnovozaedno@mon.bg с копие до съответното регионално управление на образованието в следните срокове:

-първи етап – от приемане на Решението на Министерския съвет за одобряване на програмата до 31 юли 2021 г.;

-втори етап (при наличие на неизразходвани средства по програмата) – от 31 юли 2021 г. до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на средствата.

Министерството на образованието и науката ще приема заявки за участие от 17 юни 2021 г., до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

За първия етап от кандидатстването важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат да заявят група от до 12 участници.

За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно учебно заведение да не надхвърля 165 за всички етапи на програмата.

Министерството на образованието и науката ще препоръча няколко типови критерия, които да помогнат на училищата при подбора на учениците за летните пътувания, финансирани от държавния бюджет. Това могат да бъдат например продължителност на обучението от дистанция, представяне на ученика в учебния процес, социален и/или здравен статус.Тези индикативни групи критерии ще бъдат включени в Националната програма „Отново заедно“ по предложение на социалните партньори.

Във връзка с провеждането през летния сезон на организирани детски и ученически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, е необходимо да спазвате  изискванията на мерките за безопасност на движение по пътищата за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм с участието на деца и ученици.

За осъществяването на мерките е необходимо да прилагате и изпълнявате уреденото в Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове, Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 27.12.2016 г., Наредба N2 33 от 03.1 1.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р. България, Инструкция № 1 от 2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства и други.

Наложително е непосредствено преди отпътуването да съблюдавате за провеждането на специалния инструктаж за пътуващите деца и ученици от страна на водача и придружителя по отношение на безопасността на движение по пътищата за времето на пътуването — от настаняване в превозното средство до напускането му.

УЧИЛИЩАТА САМИ ЩЕ РЕШАВАТ КОЙ ДА ЗАМИНЕ НА БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА

 1. Педагогическият съвет във всяко училище ще определя критериите за подбор на учениците, които ще се включат в пътуване през лятото, финансирано от държавния бюджет. Целта е те да бъдат съобразени със спецификата на самото училище, свързана с обучението от дистанция през последните две учебни години.Това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която е публикувана за 14-дневно обществено обсъждане.
 2. От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват ученици от I до XI клас през настоящата учебна година в държавни и общински училища. Те ще бъдат разпределени в групи по 10 до 15 души. Всяка група ще бъде придружавана от учител или друг педагогически специалист.
 3. Училищата с по-малко от 150 ученици и педагогически персонал могат да кандидатстват за включване в програмата с не повече от 12 участници, вкл. придружителя.
 4. По-големите училища могат да включат до 7% от общия брой ученици и педагози, но не повече от 165 участници заедно с придружителите. Ограничението в броя се налага от разпоредбите в Закона за обществените поръчки – той лимитира до определена граница размера на публичните средства, които могат да бъдат разпределяни без отнемаща време конкурсна процедура.
 5. Туристическият пакет за всеки участник в „Отново заедно“ е на стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна и културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни.
 6. За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в Министерството на образованието и науката (МОН) минимален набор от документи, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях.
 7. Заявки ще се приемат от одобряването на програмата от правителството до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на предвидените финансови средства. Документите ще се проверяват от специална комисия в МОН по реда на тяхното постъпване.
 8. За „Отново заедно“ са заделени 15 млн. лв. от държавния бюджет, които ще стигнат за 30 000 ученици и придружаващи ги педагогически специалисти.
 9. Целта на новата национална програма е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.Вижте още: