Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи


Във връзка с изпълнението на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. :

 1. Всички технически устройства, закупени по проекта, следва да се раздават на ученици и педагогически специалисти, САМО при наличие на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. При провеждане на присъствени часове, техниката следва да бъде използвана в училищата. В останалото време устройствата могат да се използват като част от ресурса на училището, по преценка на директора. Въпреки това, следва да имате предвид, че същите трябва да са налични в училището, за да могат да бъдат навременно раздавани в рамките на училището и/или на други учебни заведения, при които е възникнала необходимост за преминаване в ОРЕС, в съответствие с условията на проекта.
 2. В рамките на разработената информационна система по проекта, вече е наличен и модул „Техника“. Следва приоритетно да прикачите Приемо-предавателните протоколи, подписани между доставчиците на технически устройства и представляваното от Вас училище, както да прикачите снимка/и на всяко от получените устройства, на която да са видни сериен номер и информационните стикери по проекта. Срок за изпълнение:  до 15.10.2021 г.(Стъпките са описани в ръководството за работа със системата).
 3. Не е необходимо в системата да се прилагат гаранционните карти на получените устройствата.
 4. От „А1 България“ ЕАД ще бъде издадена обща гаранционна карта за всички технически устройства, доставени от тях до училищата. Същата гаранционна карта ще съдържа приложение със серийните номера на всички доставени устройства и дата на доставяне. Тя ще бъде изпратена допълнително.
 5. Раздаването на устройства в модул „Техника“ става единствено в случай на преминаване в ОРЕС на даден ученик/педагогически специалист. След отразяване на дадено устройство информационната система генерира предавателно-приемателен протокол, който в рамките на пет дни от извършеното действие по предоставяне на устройство в системата, следва да бъде двустранно подписан и прикачен в нея. След изтичане на този период, но не прикачване на протокол в системата, автоматично статусът на устройството се променя на „свободно за раздаване“.
 6. Във връзка с изпълнението на дейности 2, 3 и 4 е необходимо да въведете изискваната отчетна информация и документация и сертификати за вече проведените обучения до края на месец септември 2021 година /30.09.2021 г./. След тази дата в системата няма да могат да бъдат създавани групи за обучения със задна дата. Групите следва да се сформират и графиците да се въвеждат преди осъществяване на самите обучения.
 7. Във връзка с гореизложеното, следва да спазвате изискването за своевременно въвеждане в системата на данни и документи за проведените обучения по Проекта. Въвеждането на необходимата информация е пряко обвързано и с последващото одобрение на отчетните документи и извършването на съответните плащания, което трябва да се организира в рамките на възможно най-кратки и подходящи срокове след приключване на обучителната работа на групите по дейности 2, 3 и 4

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г., вх. № РУО 1-24914/27.07.2021 г. с указания и контакти за съдействие за изпълнение на Дейност 2, 3 и 4.

Функционалностите на информационната система по проекта са активни и следва да се използват на посочения линк: https://react.mon.bg/

Приложениe:

 1. Писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г.

Указания за осчетоводяване на разходите по проекта.

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  и планираните обучения по Дейности 2, 3 и 4,   и съгласно Указанията за изпълнение на дейностите по проекта обученията мога да се провеждат  само присъствено и групите следва да са от 3 до 7 човека, средно 5. До получаване на плакатите,  приложената визуализация следва да бъде поставена на видно място в залата/стаята, в която ще се провежда обучението.

Приложение:

 1. Визуализация на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Всички училища, утвърдени със заповед № РД 09-006/27.04.2021 г.  на  министъра на образованието и науката да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ , могат да стартират обученията по Дейност 2, 3 и 4 при спазване на Указанията за изпълнение на дейностите по проекта.

Образци на документи, които следва да бъдат попълнени на хартиен носител преди стартиране на информационната система:

 1. Образци на допълнителни споразумения за Училищен екип за организация и управление на проекта.
 2. Указания за осчетоводяване на разходите по проекта.
 3. Образци по дейности.
 • Датите на споразуменията и заповедите за формиране на Училищен екип за организация и управление на проекта /УЕОУП/ не трябва да предхождат датата на заповедта на министъра на образованието и науката, с която е утвърден Списък на държавните и на общинските училища, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 • До 30.06.2021 г. следва да попълните гугъл формуляр с  графика на предстоящите обучения по Дейност 2, 3 и 4 , включително и тези училища, които искат да се включат в Дейностите от 2 до 4, но не са  посочили брой обучаеми в подаденото от тях заявление за участие в проекта на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-IGJt6VT6A3pU5xVZ09TlVcykZCHbpgWBR55YVjNQqSwTFQ/viewform?usp=sf_link

 • Към всяка доставка на технически средства по Дейност 1 са предоставени и информационни стикери, които следва да бъдат поставени на видно място върху всяко техническо средство, закупено по проекта.

Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на списък на държавните и общинските училища, които да участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и да извършват разходи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  и заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и приложения.

Приложения:

 1. Заповед с приложение за утвърждаване на списък с училища по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 2. Заповед за утвърждаване на Указания за работа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 3. Указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
 4. Приложения към указания за изпълнение на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Заявлението за участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е активно до 23:59 часа на 19.04.2021 г. В този период имате възможност да попълвате и да актуализирате информация. Заявлението за участие и необходимата информация относно проекта е изпратена на служебната Ви електронна поща в edu.mon.bg.

Във връзка със стартиране на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, писмо на МОН  с № 9105-72/02.03.2021 г.:

Писмо на МОН с № 9105-72/02.03.2021 г.

Във връзка с писмо на МОН с  № 9105-72/02.03.2021 г. относно стартиране на дейностите по проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, допълнителни уточнения:

 1. Към настоящия момент не следва да попълвате формуляра на заявлението за участие в дейностите по проект BG05М2ОР001 -5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в частта Дейност 1 „Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на криза“. Приложеното електронно заявление по Дейност 1 към настоящия момент е само за Ваша информация относно определения бюджет за училището, както относно типовете устройства, които може да избирате. Конкретна заявка от Ваша страна ще бъде направена след определяне на изпълнители по съответните позиции на обявената обществена поръчка, когато станат ясни конкретните технически параметри на устройствата и съответно техните цени. За целта ще Ви бъде изпратен актуализиран формуляр, с въведена в него информация за точните характеристики и модели на устройствата, както и за стойността им.
 2. Точка 4 от писмо на МОН с вх. № РУО 1-8339/15.03.2021 г. се изменя, както следва: „4. Съгласно Механизма за избор на училища, който е част от одобреното от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 проектно предложение, с цел управление и мониторинг, използването на техническите средства ще е възможно само чрез създадените от МОН електронни профили на участниците в образователния процес. Това няма да възпрепятства потребителите на устройствата да имат достъп до електронни ресурси, които училищата поддържат в тяхна облачна среда.“

Ако сте попълнили в заявлението и частта за Дейност 1, към момента не е необходимо да предприемате допълнителни действия.
Вижте още:


Коментарите са затворени.