Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Подкрепа за приобщаващо образование


Информация за проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР 2014-2020

писма на Министерство на образованието и науката с № 9105-281/24.08.2021 г., и № 9105-279/24.08.2021 г. , относно провеждането на обучения по Дейност 3 „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Необходимо е да предоставите информация до 01.09.2021 г.

писмо на МОН с № 9105-280/24.08.2021 г.,с информация относно изпълнението на Дейност 3 „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

Писмо на МОН с вх. № РУО 1- 27029/24.08.2021 г.

писмо на МОН с № 9105-266/17.08.2021 г.,  относно сътрудничество и екипна работа при изпълнението на проект BG05M2ОP00l-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 г.

Приложение:

  1. Писмо на МОН с вх. № РУО 1-26645/ 18.08.2021 г.

писмо на МОН с № 9105-258/11.08.2021 г.,   приемо-предавателен протокол, справка за придобити ДМА и ДНА и декларация.

писмо на МОН с № 9105-238/14.07.2021 г., вх. № РУО 1-23600/14.07.2021 г. относно изпълнение на Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на деца и ученици от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Писмо на МОН с № 9105-200/05.07.2021 г., относно предоставяне на еднократна стипендия на ученици от I до VII клас в изпълнение на Дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

1.Писмо на МОН с № 9105-200/05.07.2021 г. (Приложение 1).

писмо на МОН с № 9105-223/02.07.2021 г.,  относно отчитане на разходите за закупено оборудване за специализирани кабинети по проект BG05M2ОP00l-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

1.Писмо на МОН с № 9105-223/02.07.2021 г. (Приложения 1, 2, 3).

писмо на МОН с № 9105-200/17.06.2021 г.,  относно дейност 5 „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ по проект BG05M2ОP00l-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение: писмо на МОН с № 9105-200/17.06.2021 г. (приложения 1, 2, 3, 4, 5)_

ИСКАНЕ  за предоставяне на еднократна стипендия на ученик с изявена дарба

№……….………………….

……………………. 2021 г.

ДО
Г-ЖА ГРЕТА ГАНЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

ИСКАНЕ

за предоставяне на еднократна стипендия на ученик с изявена дарба

от ………………………………………………………………………………………………

(трите имена на родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето )

постоянен адрес:………………………………………………………………………………..

тел.: ……………………………………., ел. поща: ……………………………………………

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЧЕВА,

Подавам искане за предоставяне на еднократна стипендия в размер на 195 лв. на:

…………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на ученика)

дата на раждане: …………………………………….,

ученик към момента на класирането в …………….… клас за учебната 20….…/20.…… г.,

училище: …………………………………………………… гр./с. ……………………………

Класиран/класирана на …………… място на …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(наименование на конкурса, олимпиадата, състезанието)

Проведен на …………………………………………………………………………………….

(дата на провеждане на конкурса)

Прилагам копие от: …………………………………………………………………………..

(посочва се документът, с който се удостоверява класирането)

Гр. (с.) …………………………………                               Подпис: ………………………….

Дата ………………………………… г.                   Родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за ученика

писмо на МОН с № 9105-194/15.06.2021 г., във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализирани кабинети и помещения в детските градини, училищата по проекта“ по проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, е допустимо общата сума на направените заявки да надвишава допустимите стойности, но при отчитането на направените разходи разликата ще остава за сметка на бюджета на детската градина или училището.

При направените заявки в информационната система се установява заявяване на голям брой таблети и лаптопи за оборудване на кабинети за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности, хронични заболявания и деца/ученици в риск.

В този смисъл следва да се има предвид, че броят и видът на закупуваното оборудване трябва да бъде съобразен с потребностите на децата/учениците от целевите групи и да е пряко свързан с дейностите за допълнителна подкрепа, в които ще бъдат включени децата/учениците.

писмо на МОН с № 9105-179/08.06.2021 г., вх. № РУО 1-18442/09.06.2021 г., относно  информационната система по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, която е достъпна на адрес https://priobshtavane.mon.bg , като е необходимо да регистрирате образователната институция до 10.06.2021 г.

Приложение: съгласно текста.

писмо на МОН с № 9105-174/04.06.2021 г., вх. № РУО 1-17897/04.06.2021 г. относно назначаване на лицата, включени в Екипа за организация и управление в институциите (ЕОУЕ) по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Приложение: съгласно текста с приложения (1, 2, 3, 4).

писмо на МОН с № 9105-149/11.05.2021 г.,. относно назначаването на заявените специалисти – логопеди и психолози и изпълнението на поддейност 5.4. „Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически специалисти и други специалисти в т.ч. помощници на учителя, в детските градини и училищата по проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици „

Приложение: Писмо с приложения.

Във връзка с предстоящата верификация на Осмия междинен отчет за изпълнението на проект BG05M20P001 -2.011-0001 „Подкрепа за успех“ от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ,  от предходни проверки са получени бележки за неточности и констатирани повтарящи се грешки на училищата, свързани с попълването на индивидуалните карти на учениците, включени в групите за допълнително обучение по проекта.

Установени са противоречия между отбелязвания в индивидуалната карта статус „няма риск от отпадане“ съгласно Инструмент № 15 и останалата информация от картата, която не доказва, че съответните ученици са част от целевата група на проекта, т.е. с идентифициран риск от отпадане от образователната система.

В срок до 18.03.2021 г. да се извършат  проверки и  да се направят корекции в попълнената информация, както следва:

  1. Да се попълни липсваща информация в картите, свързана с липса на мнение на родител, непопълнени идентифицирани конкретни затруднения по учебен предмет и пр.
  2. Да се отбележи коректно информацията в картите, свързана с пропуските в знанията на учениците по т. 1 и т. 3 и с рисковия му потенциал по т. 4 от нея, така че като цяло да показва, че ученикът е в риск от отпадане.
  3. Попълваната информация в картите да съответства на въведената информация в електронната платформа (например различия в посочения брой часове, определени за допълнително обучение на ученика).
  4. В случай че информацията в картите по т. 1 и т. 3 показва наличие на системни пропуски в овладяването на учебното съдържание, а в т. 4 е отбелязано, че няма риск от отпадане, в индивидуалното портфолио следва да бъдат налични доказателства за съответните пропуски, които при поискване на УО да се приложат и в информационната система на проекта. Необходимо е във всяка индивидуална карта да бъде вписано изрично пояснение, че съответният ученик е в риск от отпадане и затова има нужда от допълнително обучение по проекта.
  1. В случай че при проверката се констатира наличие на неактуализирани индивидуални карти, в които е посочено, че „Няма риск от отпадане“, е необходимо да се предостави доказателство за попълваната информация за установен риск в т. 3, с което ще се гарантира, че всеки ученик, включен в група за допълнително обучение по проекта, е в риск от отпадане от образователната система.

В групите за допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“ следва да се включват ученици с идентифицирани сходни индивидуални пропуски и затруднения, за които, в резултат от прилагането на тестовете по проекта, е определена еднаква продължителност на допълнителното обучение по съответния учебен предмет.

Писмо на МОН с № 9105-69/01.03.2021 г.  за изпълнение, Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложенията към нея, както и информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

  1. Писмо на МОН, с вх. № РУО 1- 6937/01.03.2021 г.;
  2. Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложение 1 и приложение 2 към нея;
  3. Информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.Вижте още:


Коментарите са затворени.