Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национални програми 2021


Национални програми за развитие на образованието, одобрени с   Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 10.03.2021 г.)

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ дава възможност на училища да закупят книги с цел създаване на библиотечен фонд или да обогатят фонда с нова съвременна литература; да създадат неформална уютна читателска среда за учениците, като създадат „кът за четене” в училищната библиотеката и/или извън нея — на територията на училището, позволяваща обособяването на такива пространства; да организират и проведат инициативи в създадения „кът за четене” с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес; да реализират съвместни инициативи с обществена библиотека с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло.

По модула могат да кандидатстват държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България, които не са получили финансиране по модула през учебната 2019 — 2020 г.

Документите за кандидатстване, заедно с придружителното писмо до дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмо на МОН. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо. Училищата кандидатстват с формуляр по образец и приложение, които са достъпни на адрес: http://mon.bg/bg/100930.

Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100. За един училищен проект са предвидени 6 000 лв., като това е най-високата сумa, която училище може да получи по модула.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“в МОН.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – старши експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: eva.pelova@mon.bg;

Тихозар Кръстев – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 68, email: tihozar.krastev@mon.bg;

Гергана Ночева – специалист в Дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 50, email: g.nocheva@mon.bg

Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 16.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

Модулът „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се изпращат на хартиен носител в МОН, дирекция „Приобщаващо образование“ – до 05.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.
 4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален или за прогимназиален етап.

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, ще намерите видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

В срок до 15.04.2021 г. следва да попълните и изпратите в РУО –……….  формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие за съфинансиране по образец, които могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН. Предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, документите може да се сканират и изпратят на  имейл.

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 674, email: d.savova@mon.bg и Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 652, email: s.vladimirova@mon.bg

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, в секция „Програми и проекти“.

Директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, следва да имат предвид, че съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, до обществените сгради – държавна или общинска собственост трябва да осигурят свободен достъп за хората с увреждания, независимо от това дали в училището се обучават деца с физически увреждания или не.

Държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН попълват онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np.mon.bg, в срок до 25.04.2021 г. След тази дата системата няма да допуска подаване на нови предложения.

За допълнителна информация и пояснения директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, могат да се обръщат към: Константин Бояджиев, старши експерт в дирекция “Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП), тел. 02/ 9217 550, e-mail: k.boyadzhiev @mon.bg и Дарина Савова, главен експерт в дирекция ДСОП, тел. 02/ 9217 674, e-mail: d.savova@mon.bg.

продължава изпълнението на дейностите по Национална програма „Мотивирани учители“, Модул 2.

Модул 2 на НП „Мотивирани учители“ 2020 е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават.

На официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците.

Процедура за подбор по НП “Мотивирани учители“2020 – Модул2:

 1. Кандидатстване:

1.1 Начини за кандидатстване чрез подаване на заявление по образец с приложени копия на документи:

 • директорът на училището изпраща документите на кандидата чрез системата за сигурно електронно връчване;
 • кандидатът подава документите с писмо по официалната електронна поща на РУО – София-град – e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg
 • в центъра за административно обслужване в РУО – София-град.

Срок за подаване на заявлението с приложените документи  в РУО – София-град – до 31.03.2021 г.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

-Диплома за придобита образователно-квалификационна степен /ОКС/ с професионална квалификация „учител по….“, съгласно изискванията в Приложение 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

 • препис извлечение от трудово книжка, доказващ професионален опит;
 • професионална автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • сертификат по Обща европейска езикова рамка, ниво С1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“;
 • подкрепящо писмо от настоящия работодател;
 • декларация за избор на университет.

Приложения:

 1. Образец на заявление
 2. Процедура за подбор по НП „Мотивирани учители“ 2020 – Модул 2
 3. Примерен договор по НП „Мотивирани учители“

насочена към изграждане на партньорство, на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. С нея за първи път се поставя условието срещите с родителите да се провеждат след заявен интерес от тяхна страна и по предварително посочени от тях теми. За първи път с тази национална програма се насърчават училищата да сключват споразумения с родителите, в които да се посочат задълженията и отговорностите на страните по отношение на доброто възпитание и образование на учениците.

По националната програма могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или прогимназиален етап на основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е публикувана на официалната интернет страница на Министерство на образованието и науката (МОН) в рубриката „Програми и проекти“.

Документите за кандидатстване са подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмото на МОН (17.03.2021 г.), с което чрез РУО сте уведомени за кандидатстването по националната програма. Документите могат да се подадат на място или по пощата. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, който е публикуван към НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Допуснати до оценяване ще бъдат формулярите само на онези училища, които са подадени в определения срок и са кандидатствали за всички дейности (Дейност 1 и Дейност 2) по националната програма. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Екипът за управление на националната програма, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“.

Ръководител на НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е Пенка Иванова, директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“ в МОН.

Лица за контакт:

Георги Динев – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 64, e-mail: g.dinev@mon.bg

Радостина Рачева – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 66, e-mail:r.racheva@mon.bg
Вижте още:


Коментарите са затворени.