Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Проекти за парични средства за физическо възпитание и спортПостановление № 239 на Министерския съвет от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност (публ. 28.07.2021 г.)

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-50/02.03.2021 г.,  е прието изменение на Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. Съгласно изменението на чл. 1, т. 1 и т. 2 паричните средства за физическо възпитание и спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование за бюджетна година са 3 лв. на дете в държавните, общинските и частните детски градини и училища, включително тези в подготвителните групи, и 5 лв. на ученик в дневна и в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа за бюджетна година в държавните, общинските, частните и духовните училища.

Приложение:

  1. ПМС № 46/19.03.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 02.03.2021 г., в сила от 02.03.2021 г.

Кандидатстване с проекти по ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-50/15.02.2021 г за 2021 г. предстои изпълнение на ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно чл. 1, т.1 и т. 2 от ПМС № 46/19.03.2020 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2 лв. на дете и 3 лв. на ученик в дневна и в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа за бюджетна година в държавните, общинските и частните детски градини и училища. Финансовите средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност се предоставят по одобрени проекти, както следва:

  1. Проектите на общинските детски градини и училищата, финансирани чрез бюджетите на общините се предоставят в срок до 31 март на съответната година в общината за съгласуване с финансиращия орган. Проектите на общинските детски градини и училища се изготвят в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината, а третият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят за съгласуване от експертите по младежки дейности, спорт и туризъм в администрацията на общината, в срок до 31.03.2021 г.

  1. За училищата, финансирани от бюджета на МОН проектите се предоставят в срок до 31 март на съответната година в регионалните управления на образованието. Проектите се изготвят в два екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, а вторият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят в Регионално управление на образованието, чрез Системата за сигурно електронно връчване, в срок до 31.03.2021 г.

  1. Проектите на частните детски градини и училища се предоставят в срок до 31 март на съответната година за съгласуване в общината, чрез която се осъществява финансирането. Проектите се изготвят в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият – в общината, а третият – при директора на съответната институция, изготвила проекта.

Проектите, заедно с финансовите планове, се представят за съгласуване от експертите по младежки дейности, спорт и туризъм в администрацята на общинтаа, в срок до 31.03.2021 г.

Директорът на общинското или частното училище, в което има организирани и подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС № 46/19.03.2020 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума, съответно по 2 лв. и по 3 лв., се записват поотделно – в Справка-Образец №1 и в Справка-Образец 1а.

Приложение:

  1. ПМС № 46/19.03.2020 г.Вижте още:


Коментарите са затворени.