Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Примерна декларация от родител за детска градинаПри възобновяване от 4 януари 2021 година  на посещенията на децата в детска  градина родителите трябва да представят подписана от тях декларация, относно здравословното състояние на детето и обкръжаващата го контактна среда през последните дни. Декларацията е със свободен текст. Дадената по-долу декларация е за улеснение на родителите и е примерна:

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ РОДИТЕЛ ПРИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

от.04.01.2021 година

Долуподписаният/ ата  ………………………………………………………………………………….

(посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител на   ……………………………………………………………от………група

(посочват се трите имена на детето)

Декларирам, че:

  1. Детето ми няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  2. Не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни през последните 14 дни.
  3. Не ми е известно член на моето семейство/домакинство да е заразен с COVID-19 през последните 14 дни.
  4. При промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора  и ще преустановя посещението на детето в детската градина.

Дата:                                                                                                            Родител:………….

/фамилия,подпис/

По желание на родителите децата от предучилищното образование в Столична община може да не посещават детските градини и училищата до 31.01.2021 г.  и отсъствията им ще се считат за извинени  по уважителни причини след писмено уведомяване на директора, съгласно следната заповед:

Заповед № РД 09-3626/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката относно отсъствията на децата записани за задължително предучилищно образование

Наредба за допълнение на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
(обн. ДВ. бр.95 от 6 ноември 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.