Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Правила за определяне на работните заплати на директорите


заповед № РД 09-137/15.01.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложени:

Правила за определяне на работните заплати на директорите на  общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата.
Вижте още:


Коментарите са затворени.