Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАТ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕЗаповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3171/12.11.2020 г. за организиране обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас  (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3158/11.11.2020 г. относно аргументирано предложение от директорите на училища до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2924 от 26 октомври 2020 г. (публ. 12.11.2020 г.)

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДЛАГАТ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Заповед № РД0-2426/26.10.2020 г. относно дистанционно обучение във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми (публ. 26.10.2020 г.)

Заповед № РД0-2426/26.10.2020 г. относно дистанционно обучение  във връзка с висок брой на ученици и учители, заразоносители на COVID-19 или с грипоподобни симптоми (публ. 26.10.2020 г.)

Училищата ще могат да преминават към обучение в електронна среда от разстояние след разрешение от министъра на образованието и науката, по предложение на ръководителите на образователните институции.

Предложението за преминаване към обучение от разстояние може да бъде направено от ръководителите на образователни институции,  в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването (МЗ). Когато се намират в тези зони и в конкретното училище има увеличаващ  се брой отсъстващи и/или под карантина, както и нарастващ брой положителни проби за COVID-19 или случаи с грипоподобни симптоми, ръководителят на образователната институция може да инициира преминаване към обучение от разстояние.

За да бъде издадено разрешение е необходимо предложението да е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и отчитане мнението на преобладаващата част от  родителите.

Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние следва да се случва при отчитане на принципа, че най-нежелателно е то да се осъществява в началния етап от обучение.

При взимане на решение за превключване в обучение от разстояние Министерството на образованието и науката (МОН) препоръчва то да се предлага и осъществява първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен вариант за начален етап -  при обективна невъзможност да се продължи присъствено.

Срокът за обучение от разстояние се съобразява с практиката на Регионалните здравни инспекции (РЗИ), епидемичната обстановка и при отчитане, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците.

 1. Предложението за преминаване към дистанционна форма се изпраща до МОН с копие до РУО.
 2. Решение за предложение се взема само ако са изпълнени изброените в заповедта условия.

За преминаване към обучение от разстояние в електронна среда съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, предложенията  трябва да бъдат мотивирани с конкретни аргументи, изразени в цифри и проценти.

Аргументите трябва да дават ясна представа за състоянието на  училището по отношение заразени/карантинирани ученици и педагогически и непедагогически персонал спрямо общия им брой.

 1. Брой ученици с положителна проба за COVID-19;
 2. Брой карантинирани ученици и паралелки;
 3. Брой педагогически персонал с положителна проба за COVID-19;
 4. Брой карантиниран педагогически персонал;
 5. Брой отсъстващи ученици по здравословни или лични причини;
 6. Брой отсъстващи лица от екипа с грипоподобни симптоми;
 7. Процент общо отсъстващи ученици спрямо броя ученици в училището;
 8. Процент общо отсъстващ педагогически персонал спрямо броя педагогически персонал в училището;
 9. Начална и крайна дата на предложеното обучение от разстояние в електронна среда (препоръчително е да е до една или две седмици).

Трябва да са изпълнени условията в заповедта на министъра на образованието и науката, като се посочи и доказателство, че решението е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците.

Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19 (публ. 01.10.2020 г.)

Във връзка с писмо на МОН относно изготвянето на предложения (доклади) за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, моля същите да съдържат следната информация за епидемичната обстановка в училището:

П Р И М Е Р

 • в ОУ………………………….. се обучават 481 ученици;
 • към момента има висок брой на ученици и учители с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, и голям брой карантинирани учители и ученици в училището;
 • общо засегнати са 26,4%, като 83 ученици са под карантина, 45 ученици с грипоподобни симптоми и 1 ученик с COVID-19;
 • 6 учители са в болнични, от които 2 учители са с COVlD-19;
 • цифрите са динамични и постоянно се покачват.

Решението за отправяне на предложение за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) е взето от педагогическия съвет, с протокол № 1/04.11.2020 г., съгласувано с Обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците. Мнението на родителите е взето с попълване на онлайн анкета. 61%, от гласувалите родители са за преминаване към ОЕСР.“
Вижте още:


Коментарите са затворени.