Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Допълнение на Наредбата за финансирането на институциите


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 на МС от 27.08.2020 г. за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33 и 37 от 2020 г.) (Oбн., ДВ, бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.