Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“Изпълнение на дейностите по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН, ,относно организацията на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“   Министерство на образованието и науката е конкретен бенефициент (КБ) чрез процедура за директно предоставяне „BG05M20P001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е да мотивира и да задържи в образователната система младите педагогически специалисти (ПС), да подобри педагогическата, методическата и управленската подготовка и да създаде сред педагогическите специалисти мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване в отговор на съвременните предизвикателства пред образователната система в България.

Дейностите 1 и 2 се осъществяват с прякото участие на педагогическите специалисти.

Дейност 1 предвижда организиране и провеждане на краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита (КК).

Дейност 2 предвижда подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително участие в подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  • третата кампания по Дейност 1, която е обявена с продължителност от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г. се удължава до 30.09.2020 г.
  • училищата и детските градини, които желаят да участват като самостоятелни възложители на краткосрочни обучения по Дейност 1, могат да подадат заявление до началника на РУО –…………….. за одобрение, след което да пристъпят към сключване на договори с обучителни организации като изберат тема, която съвпада с плана за квалификация и стратегията за развитие на образователната институция;
  • педагогически специалисти, които до момента не са се включвали в обучения по Дейност 1, могат да се включат в Кампания 3, за да имат възможност да се включат повторно, след като бъде изпълнен индикатора за брой обучени в Кампания 4, в която ще се допускат за повторно участие всички участвали в обученията по Дейност 1;
  • в рамките на проекта педагогическите специалисти могат да придобият повече от една професионално-квалификационни степени, както и да участват в подготвителни курсове за придобиването на пета и четвърта професионално-квалификационна степен;
  • педагогическите специалисти могат да се възползват от темите, предлагани по проекта и да се включат в обучения, с които да осъществят личната си квалификация за работа свързана с иновации и в центровете по STEM.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

От 15.01.2019 г. стартира Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Дейността ще е със срок на изпълнение от 15.01.2019 г. до края на проекта, но не по-късно от 30.09.2021 г.

Всеки педагогически специалист може да заяви своето желание за участие в Дейност 2, като подаде заявление до директора на образователната институция, в която работи на трудов договор (по образец). Към заявлението педагогическият специалист подава и карта за участие – Приложение № 7 (по образец).

За включване в Дейност 2 директорите на училищата и детските градини подават Заявление (по образец) до работодателя си.

Идентификацията става чрез посочване на код по Админ. При направен избор за включване в подготвителен курс за процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен, педагогическият специалист посочва професионално-квалификационната степен за придобиването на която кандидатства, както и департамента към висшето училище , където ще кандидатства.

Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство за професионално-квалификационна степен, което се представя при отчитане на дейността.

По проекта, участие в Дейност 2, се възстановяват следните разходи за 1 педагогически специалист:

  • за участие в процедура за придобиване на Пета ПКС – 73 лева, като за участие в подготвителни курсове за придобиване на пета професионално-квалификационна степен се възстановяват 70 лева;
  • за участие в процедура за придобиване на Четвърта ПКС – 96 лева, като за участие в подготвителни курсове за придобиване на четвърта професионално-квалификационна степен се възстановяват 70 лева;
  • за участие в процедура за придобиване на Трета ПКС – 50 лева;
  • за участие в процедура за придобиване на Втора ПКС – 91 лева;
  • за участие в процедура за придобиване на Първа ПКС – 102 лева.

Всеки педагогически специалист, който успешно е завършил подготвително обучение за придобиване на Пета или Четвърта ПКС и има издадено свидетелство, че е придобил Пета или Четвърта ПКС в рамките на периода на изпълнение на проекта, може да поиска за възстановяване сумата. За целта, педагогическият специалист следва да представи разходооправдателен документ за участието си в подготвителния курс и свидетелство за придобита професионално-квалификационна степен.

ВАЖНО! Възстановяването на разходи за включване в подготвителни курсове за придобиване на Пета или Четвърта ПКС е допустимо само, ако в рамките на периода на изпълнение на проекта, след преминатия подготвителен курс, педагогическият специалист е придобил Пета или Четвърта ПКС.

Участието в дейността се отчита пред директора на съответната образователна институция (училище/детска градина и др.), където педагогическият специалист е заявил желанието си за включване в проекта. Директорите отчитат изпълнението на дейността пред началника на съответното РУО.

Повече информация за проекта, както и за стартирането на дейност 2, можете да намерите на следния линк: https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=52.
Вижте още:


Коментарите са затворени.