Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Регистрация за обучение проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“Писмо на Борис Герасимов – ръководител на проект „Образование за утрешния ден“ относно сроковете по изпълнение на Дейност 6 за учебната 2020/ 2021 г.

За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта: Лидия Гавраилова на електронен адрес:l.gavrailova@edusofia.bg или  тел. 02/9356070.

Приложение: съгласно текста.

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  Информационната система за управление на проекта (ИСУП): https://oud.mon.bg/, е отворена за регистрация на педагогическите специалисти.

Важно! В рамките на Проекта всеки педагогически специалист има право да участва САМО в едно обучение.

В обученията по дейност 3.2 от Проекта за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми и др.  участват педагогически специалисти – учители в детски градини, учители от начален, прогимназиален и гимназиални етапи по всички общообразователни учебни предмети, ресурсни учители, психолози и педагогически съветници с изключение на учителите, които преподават информатика и/или информационни технологии.

Формират се следните групи за обучение:

– учители от ДГ и в начален етап;

– учители в прогимназиален и гимназиален етап по български език и литература, чужд език, история и цивилизации, философия, музика, изобразително изкуство;

– учители в прогимназиален и гимназиален етап по природни науки по математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география и икономика, технологии и предприемачество, физическо възпитание.

В горепосочените групи могат да се включат и всички останали педагогически специалисти.

За участие в обученията педагогическите специалисти трябва да заявят участието си в дейността чрез избор от ИСУП, като извършват следното:

  1. Регистрация с код по НЕИСПУО на училището и ЕГН и следват указанията на системата; (В случай, че дадено ЕГН е грешно, то следва да бъде коригирано първо в системата на НЕИСПУО по надлежния ред.)
  2. Могат да избират до 3 (три) програми от предоставения списък в ИСУП. Изборът на програми е равнопоставен. Лицата ще бъдат включени в обучение по програмата, за която първо се сформира група.
  3. Получават информация на посочен от тях електронен адрес за включване в сформирана група за обучение.

Дейностите по обучения се извършва по график, регулярно публикуван в Информационната система за управление на проекта: https://oud.mon.bg/.

Успешно завършили квалификационен курс, получават удостоверение с 2 присъдени квалификационни кредити по смисъла на чл. 222, ал. 2 от ЗПУО и в съответствие с чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15 от 2019 г. на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Удостоверенията се издават от обучаващата институция или организация.
Вижте още:


Коментарите са затворени.