Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Подкрепа за приобщаващо образование


Писмо на МОН с № 9105-251/23.07.2020 г.,  с указания за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Повече информация може да получите на следния интернет адрес: www.opnoir.bg.

За участие в посочената процедура е необходимо всяка детска градина и всяко училище в срок до 31.07.2020 г. трябва да попълни и представи в РУО – ……………. приложените към писмото документи:

  1. Заявление за участие /съгласно приложения образец с изх. № и печат; данните на заявлението следва да съответстват на посочените в гугъл формуляр данни/.
  2. Декларация за липса на двойно финансиране /съгласно приложения образец/.
  3. Да попълни гугъл формуляр с данни на образователната институция и заявено желание за участие в проекта на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUmCkVuy1GJdli0OB28LX-Fxks25uXpu4TCNKVb6hP6f5rw/viewform

Приложение:

  1. Писмо на МОН с приложени документи с вх. № РУО 1-19336/24.07.2020 г. (заявление, декларация)Вижте още:


Коментарите са затворени.