Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”


ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

Информация  и указания на МОН, относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” в писмо   № 9105-186/02.06.2020 г:

  1. Писмo на МОН с № 9105-186/02.06.2020 г.

В писмo на МОН, относно изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, приложено   бланка на удостоверение по Дейност 1 за проведените по проекта допълнителни форми на педагогическо взаимодействие (ДФПВ) в неучебното време и  нова индивидуална карта, тъй като съгласно настъпилите промени в Наредбата за приобщаващото образование и съответно в броя на допустимите ДФПВ през неучебното време, е необходимо тези карти да бъдат актуализирани.  В индивидуалната карта е видно планирането и за учебното време. Тази карта се отнася само за учебната 2019/2020 година.

Приложения:

  1. Удостоверение по Дейност 1 за проведените ДФПВ.
  2. Индивидуална карта по Дейност 1.    Вижте още:


    Коментарите са затворени.