Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национални програми 2020Национални програми 2020

Одобрени с  Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет

1.Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към училищните библиотеки – създаване на библиотечен фонд или обогатяване с нова съвременна литература в училищата с изграден библиотечен фонд, провеждане на инициативи в училищните библиотеки и/или в „кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, и към всички ученици с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

По модула могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, в които се обучават ученици от I до XII клас. Документите за кандидатстване, заедно с придружителното писмо до дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмо на МОН- 14.05.2020 г.. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане. Училищата кандидатстват с формуляр по образец и приложение, които са достъпни на адрес: http://mon.bg/bg/100817.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок от 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, който могат да получат, е 100. Списъкът с класираните училища ще се публикува на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: eva.pelova@mon.bg;

Мария-Магдалена Миланова – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 50, email: m.milanova@mon.bg;

Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 68, email: Tihozar.Krastev@mon.bg

2.Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2020/2021 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО…………. в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 11.06.2020 г. В случаите, в които документите се подават чрез Системата за сигурно електронно връчване, важи датата на изпращане.

Необходими документи:

  1. Придружително писмо от директора на училището.
  2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
  3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

3.С писмо на МОН № 9105-187/ 02.06.2020 г. е обявена възможността за кандидатствате за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модула, както и формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие за съфинансиране по образец, могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН, в секция „Програми и проекти“.

Документите за кандидатстване следва да бъдат сканирани и изпратени по имейл (предвид епидемичната обстановка) в РУО – ……… в срок до 22.06.2020 г.

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ и Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.

Бенефициенти са всички общински училища и детски градини, за които може да бъде проследена приемствеността от детска градина към училище и/или от начален към прогимназиален етап.

Необходимите документи за кандидатстване (формуляри за двата модула) са публикувани на сайта на МОН, раздел „Програми и проекти“.

Проектните предложения от всяко училище следва да бъдат описани в придружително писмо и да бъдат изпратени в РУО –………………в срок до 15 юли 2020 г.

По Модул 1 се кандидатства с отделно проектно предложение за всяка паралелка. По Модул 2 е допустима приемственост между подготвителна група и първи клас и между IV клас и V клас.

Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици като могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Документите за кандидатстване се подават в деловодството на МОН до 30.06.2020 година. Могат да се подадат на място или по пощата. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, публикуван към НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ като се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Екипът за управление на националната програма, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 30 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“.

Ръководител на НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лицата за контакт: Георги Динев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 64, e-mail: g.dinev@mon.bg и Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 66, e-mail: r.racheva@mon.bg

Министерството на образованието и науката започва да приема проекти по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 национални програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта ѝ е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. С 20 000 000 лева ще се финансира изграждането на до 150 училищни STEM центрове. Могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната. Ще се финансират проекти в две категории: голяма и малка.

  • В голямата категория ще бъдат отпускани до 300 000 лв. За нея могат да кандидатстват училища с повече от 300 ученици, които не разполагат с вече изграден училищен STEM център.
  • В малката категория ще се финансират проекти на стойност до 50 000 лв. Тя е за училища с по-малко от 300 ученици, както и към училища с повече от 300 ученици, в които вече функционира изграден STEM център.
  • Училищата ще могат да създават различни видове STEM центрове: за млади изследователи, за технологии в креативните индустрии, за изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели и други.
  • По програмата се кандидатства през специално разработена платформа – www.stem.mon.bg.
  • На нея се намират и всички необходими документи, материали и ресурси с информация за условията за кандидатстване и насоките за планиране и реализиране на проектите.
  • Актуална информация за изпълнението на програмата ще бъде публикувана на уебсайта и на страницата на програмата във Фейсбук – Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. https://www.facebook.com/STEM.MON.BG

На 18.05.2020 г. (понеделник) от 17:30 до 19:00 ч. ще се проведе Информационен уебинар за НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Уебинарът има за цел да запознае училищата кандидати със същността и целите на програмата, както и с условията на финансиране и изпълнение на проектите.
Програмата ще представи г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката. В уебинара ще вземат участие и експерти с опит в създаването на училищна STEM среда.

Всяко държавно или общинско училище на територията на Република България може да кандидатства с концепция за училищен STEM център до 23:59 ч. на 01.06.2020 г.
Изчерпателна информация за програмата и за процеса на кандидатстване можете да намерите тук:  https://stem.mon.bg/
Вижте още:


Коментарите са затворени.