Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национални програми 2020Национални програми 2020

Одобрени с  Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет

Решение № 880 на Министерския съвет от 03 декември 2020 г. за одобряване актуализация на Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” (публ. 09.12.2020 г.

1.Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към училищните библиотеки – създаване на библиотечен фонд или обогатяване с нова съвременна литература в училищата с изграден библиотечен фонд, провеждане на инициативи в училищните библиотеки и/или в „кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, и към всички ученици с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

По модула могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, в които се обучават ученици от I до XII клас. Документите за кандидатстване, заедно с придружителното писмо до дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмо на МОН- 14.05.2020 г.. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане. Училищата кандидатстват с формуляр по образец и приложение, които са достъпни на адрес: http://mon.bg/bg/100817.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок от 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, който могат да получат, е 100. Списъкът с класираните училища ще се публикува на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: eva.pelova@mon.bg;

Мария-Магдалена Миланова – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 50, email: m.milanova@mon.bg;

Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 68, email: Tihozar.Krastev@mon.bg

2.Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2020/2021 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Списък на училищата, одобрени за участие в НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2020, модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 07.10.2020 г.)

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО…………. в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 11.06.2020 г. В случаите, в които документите се подават чрез Системата за сигурно електронно връчване, важи датата на изпращане.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

3.С писмо на МОН № 9105-187/ 02.06.2020 г. е обявена възможността за кандидатствате за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модула, както и формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие за съфинансиране по образец, могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН, в секция „Програми и проекти“.

Документите за кандидатстване следва да бъдат сканирани и изпратени по имейл (предвид епидемичната обстановка) в РУО – ……… в срок до 22.06.2020 г.

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“ и Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“.

Бенефициенти са всички общински училища и детски градини, за които може да бъде проследена приемствеността от детска градина към училище и/или от начален към прогимназиален етап.

Необходимите документи за кандидатстване (формуляри за двата модула) са публикувани на сайта на МОН, раздел „Програми и проекти“.

Проектните предложения от всяко училище следва да бъдат описани в придружително писмо и да бъдат изпратени в РУО –………………в срок до 15 юли 2020 г.

По Модул 1 се кандидатства с отделно проектно предложение за всяка паралелка. По Модул 2 е допустима приемственост между подготвителна група и първи клас и между IV клас и V клас.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2020 г.

От 18.08.2020 г. (вторник) стартира заявяването на средства за електронни дневници и интернет свързаност на училищата по НП ИКТ 2020 г. чрез онлайн платформата – https://np.mon.bg/.

Училищата могат да заявяват средствата за:
електронен дневник – в срок до 15.09.2020 г. включително;
средства за Интернет – в срок до 15.09.2020 г. включително.

Всички училища, заявили средства, ще получат финансиране диференцирано в зависимост от броя на учениците.

Обръщаме внимание, че със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2020 г. училищата се задължават да закупят и използват права за електронен дневник, който да отговаря на минималните изисквания за функционалност – Приложение 1.а – Задължителни изисквания към електронните дневници.

Училища, получили средства за електронен дневник по НП ИКТ 2019 г., които към края на учебната година (до 14.09.2020 г.) не са прикачили електронен дневник в PDF формат в НЕИСПУО, няма да бъдат финансирани!

Кандидатстването на училищата по Етап 1 от позициите за хардуерно оборудване – „ЕТАП 1 – кандидатстване за интерактивни дисплеи“ е отворен от 18.08.2020 до 04.09.2020 г. включително.

Кандидатстването на детските градини за мултимедийно оборудване и хардуер стартира също от 18.08.2020 г. и е със срок до 15.09.2020 г. включително.

Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г., утвърдени със заповед № РД09-1472/08.07.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Приложение:

 1. Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г. (прил. 1, прил. 2, прил. 3, прил. 4, прил. 5, прил. 6, прил. 6.1, прил. 7, прил. 7.1)

заповед № РД 09-3051/05.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-1472/08.07.2020 г.

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-3051/05.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на писмо № 9105-211/24.07.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката и във връзка с одобрената с Решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерския съвет Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“  можете да кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище“.

Видовете дейности и критериите за оценка и класиране на предложенията са публикувани на интернет страницата на МОН в раздел „Програми и проекти“, секция „Национални програми 2020 г.“.

Кандидатстващите по Модул II „Сигурност в училище“ следва да имат предвид, че по Националната програма не се финансира изготвянето на охранително обследване и абонаментна поддръжка на изградените системи. Същите трябва да бъдат заплащани от делегирания бюджет на училището.

В срок до 25.08.2020 г. кандидатстващите по модула представят проектните си предложения в платформата на МОН за кандидатстване по националните програми –https://np.mon.bg/

Имайте пред вид  следното:

 1. В Протокола за охранително обследване се посочват наименованието на обекта, местоположението и се попълва след преглед на обекта. Отразява обективна оценка на оперативната обстановка, както и оценка на риска при извършване на охраната през призмата на задачите по охрана и отразява слабостите на обекта, уязвими места и скрити подходи, изградените системи за сигурност, както и необходимите действия, които следва да се извършат с цел подобряване охранителната дейност и повишаване сигурността на охранявания обект. Посочват се дата на изготвянето, името и длъжността на извършилия оценката. Заверява се с подпис и печат от охранителната фирма или длъжностното лице от МВР.
 1. Организацията на охраната следва да съдържа: наименование на обекта, описание на организацията на охраната – задължения, права, време и т.н. Посочват се дата на изготвянето и авторът на описанието (лице от съответната институция или от охранителната фирма) със съответния печат, както и да е видно, че е одобрен от директора на училището, съответно от охранителната фирма. Може да е правилник, план и т.н.
 2. Схемата за разполагане на техническите средства следва да отразяват вида и количеството на помещенията в сградата/сградите, както и местоположението на техническите средства. Предложените количества на технически съоръжения трябва да съответстват на приложените схеми.
 3. Количествено-стойностната сметка (КСС) включва – описание на артикулите по брой, единична цена на артикула, обща стойност на артикула и обща стойност на услугата без ДДС и обща стойност на услугата с ДДС. В КСС количествата на техническите съоръжения следва да съответства на броя им в приложената схема за разполагане на техническите съоръжения.
 4. Допустимото максимално финансиране по отделните дейности е, както следва:

За ДЕЙНОСТ I: Сигнално-известителна система – до 3500 лв. с ДДС за едно проектно предложение;

За ДЕЙНОСТ II:Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център – до 10 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

За ДЕЙНОСТ III: Система за контрол на достъпа:

 • система за регистрация и отчитане контрола на достъп чрез електронни карти – до 7 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;
 • физически бариери за контрол на достъпа – до 7 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към членовете на екипа за управление на модула по програмата, които са посочени на интернет страницата на министерството.

Във връзка с писмо № 9105-211/ 18.06.2020 г. на МОН и в изпълнение на НП „Без свободен час“ – 2020 г., модул „Без свободен час в детската градина“ и модул „Без свободен час в училище“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 285 от 30 април 2020 г. :

Онлайн платформата за кандидатстване по Национална програма „Без свободен час“ – 2020 г. ще бъде активна от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г. Училищата, ЦСОП и детските градини могат да публикуват заявки за осъществени замествания на отсъстващи учители за периода от 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г.

Регионалните управления на образованието одобряват въведената информация от 16.07.2020 г. до 31.07.2020 г. Одобрените от РУО след 31.07.2020 г. заявки няма да могат да се генерират от системата и съответно не могат да бъдат изплатени.

Продължава изпълнението на дейностите по Модул 1 и Модул 3 на Национална програма „Мотивирани учители“.

Дейностите по Модул 1 и Модул 3 на Националната програма са насочени към специалисти, който са нови за системата учители /със или без придобита професионална квалификация „учител“/ с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати.

Изпълнители на дейностите по двата модула са фондация „Заедно в час“ и Синдиката на българските учители в обединение „Мотивирани учители“.

Модул 1 и модул 2 на Националната програма дава възможност на училища с недостиг на педагогически специалисти и такива, предполагащи работа с уязвими общности да кандидатстват по дейностите в срок до 31.07.2020 т. чрез попълване на електронна форма на следния линк: https://www.tfaforms.com/4837179

Допълнителна информация може да получите от г-жа Деница Петришка на електронна поща: schools@zaednovchas.bg, тел. 0894468130.

Продължава изпълнението на дейностите по Национална програма „Мотивирани учители“, Модул 2, дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по….“, и „ресурсни учители“.

Модул 2 на НП „Мотивирани учители“ 2020 е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават.

На официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците.

Процедура за подбор по НП “Мотивирани учители“2020 – Модул2:

 1. Кандидатстване:

1.1 Начини за кандидатстване чрез подаване на заявление по образец с приложени копия на документи:

– директорът на училището изпраща документите на кандидата чрез системата за сигурно електронно връчване;

– кандидатът подава документите с писмо по официалната електронна поща на РУО –……….

– в центъра за административно обслужване в РУО – ………

 1. Необходими документи за кандидатстване:

-Диплома за придобита образователно-квалификационна степен /ОКС/ с професионална квалификация „учител по….“, съгласно изискванията в Приложение 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

– препис извлечение от трудово книжка, доказващ професионален опит;

– професионална автобиография;

– мотивационно писмо;

– сертификат по Обща европейска езикова рамка, ниво С1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“;

– подкрепящо писмо от настоящия работодател;

– декларация за избор на университет.

Приложения:

 1. Образец на заявление
 2. Процедура за подбор по НП „Мотивирани учители“ 2020 – Модул 2
 3. Примерен договор по НП „Мотивирани учители“

Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици като могат да кандидатстват държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от основната степен на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Документите за кандидатстване се подават в деловодството на МОН до 30.06.2020 година. Могат да се подадат на място или по пощата. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане.

Училищата кандидатстват с формуляр по образец, публикуван към НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ като се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100.

Екипът за управление на националната програма, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени и класира училищата в срок до 30 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът на класираните училища ще бъде публикуван на официалната интернет страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“.

Ръководител на НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ е Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лицата за контакт: Георги Динев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 64, e-mail: g.dinev@mon.bg и Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 66, e-mail: r.racheva@mon.bg

Министерството на образованието и науката започва да приема проекти по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Тя е част от общо 21 национални програми за развитие на образованието, които ще се изпълняват през 2020 г. Целта ѝ е да повиши интереса и мотивацията на учениците в областта на природните науки, технологиите, инженерните науки и математиката, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. С 20 000 000 лева ще се финансира изграждането на до 150 училищни STEM центрове. Могат да кандидатстват всички държавни и общински училища в страната. Ще се финансират проекти в две категории: голяма и малка.

 • В голямата категория ще бъдат отпускани до 300 000 лв. За нея могат да кандидатстват училища с повече от 300 ученици, които не разполагат с вече изграден училищен STEM център.
 • В малката категория ще се финансират проекти на стойност до 50 000 лв. Тя е за училища с по-малко от 300 ученици, както и към училища с повече от 300 ученици, в които вече функционира изграден STEM център.
 • Училищата ще могат да създават различни видове STEM центрове: за млади изследователи, за технологии в креативните индустрии, за изследователски лаборатории, класна стая за креативни дигитални създатели и други.
 • По програмата се кандидатства през специално разработена платформа – www.stem.mon.bg.
 • На нея се намират и всички необходими документи, материали и ресурси с информация за условията за кандидатстване и насоките за планиране и реализиране на проектите.
 • Актуална информация за изпълнението на програмата ще бъде публикувана на уебсайта и на страницата на програмата във Фейсбук – Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. https://www.facebook.com/STEM.MON.BG

На 18.05.2020 г. (понеделник) от 17:30 до 19:00 ч. ще се проведе Информационен уебинар за НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Уебинарът има за цел да запознае училищата кандидати със същността и целите на програмата, както и с условията на финансиране и изпълнение на проектите.
Програмата ще представи г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката. В уебинара ще вземат участие и експерти с опит в създаването на училищна STEM среда.

Всяко държавно или общинско училище на територията на Република България може да кандидатства с концепция за училищен STEM център до 23:59 ч. на 01.06.2020 г.
Изчерпателна информация за програмата и за процеса на кандидатстване можете да намерите тук:  https://stem.mon.bg/
Вижте още:


Коментарите са затворени.