Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ДВ, бр. 43/13.05.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците обн., ДВ, бр.74 от 2016г.; изм. и доп., бр.78 от 2017г., бр.82 от 2018г. и бр.71 от 2019г.)

§1. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В наименованието думите „Допълнителна разпоредба“ се заменят с „Допълнителни разпоредби“.

2. Създават се §1а и §1б:

„§1а. (1) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за втория учебен срок на учебната 2019–2020г. е не по-малко от две.

(2) Срочна оценка за втория учебен срок на учебната 2019–2020г. се формира при спазване на чл.22, ал.1, като се вземат предвид и текущите оценки, поставени в процеса на обучението от разстояние в електронна среда.

§1б. През учебната 2019–2020г. изпитът по чл.51, ал.4 не се провежда.“

Заключителни разпоредби

§2. В Наредба No10 от 2016г. за организация на дейностите в училищното образование обн., ДВ, бр.73 от 2016г.; изм. и доп., бр.12, 46 и 77 от 2017г., бр.48 и 82 от 2018г., бр.32 и 72 от 2019г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. След чл.112 се създават допълнителни разпоредби с §1 и §2, както следва:

„ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. (1) Право на участие за приемане за учебната 2020–2021г. на места по държавния план-прием в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ имат учениците, които успешно са завършили началния етап на основно образование и са участвали в областния кръг на олимпиадата по математика и/или в състезанието „Математика за всеки“ от календара на МОН.

(2) Учениците се класират от профилираната гимназия на местата по ал.1 въз основа на:

1. резултата от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието

„Математика за всеки“, а когато ученикът се е явил и на двете–въз основа на по-високия му резултат;

2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл.73, ал.2–оценките от служебната бележка за признаването по чл.110, ал.2 от Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр.74 от 2016г.; изм. и доп., бр.78 от 2017г., бр.82 от 2018г. и бр.71 от 2019г.).

(3) Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да определи различна тежест на резултатите от състезанието и/или олимпиадата.

(4) Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по критерии, определени с решение на педагогическия съвет на училището и които осигуряват приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием.

(5) Решенията по ал.3 и 4 се представят на началника на РУО и се обявяват на електронната страница на училището и на РУО в срок до 30 май 2020г.

(6) За участие в класирането учениците подават:

1. заявление до директора на съответната профилирана гимназия;

2. копие на документа с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за всеки“–само за ученици от друга област;

3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците–за учениците от училища на чужди държави по чл.73, ал.2.

(7) Приемът за учебната 2020–2021г. се извършва от профилираната гимназия до 30 юли.

(8) В срока по ал.7 директорът на профилираната гимназия уведомява началника на регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици по паралелки в V клас.

§2.(1) Балът за класиране на ученици за места по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища за учебната 2020–2021г. се формира като сбор от окончателните оценки по два учебни предмета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование, определени с решение на педагогическия съвет и превърнати в точки по реда на Наредба No11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

(2) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата, те се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен първи гимназиален етап.

(3) За участие в допълнителния държавен прием в XІ клас за учебната 2020–2021г. учениците от обединените училища подават до приемащото училище по ред, определен от директора на училището, следните документи:

1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

2. копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование;

3. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл.82, ал.1, т.2, издадено от лекуващия лекар на ученика–за кандидатстващите за специалност от професия, за която учениците не са се обучавали в първия гимназиален етап.“

2. Досегашните параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно параграфи 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

§3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:Красимир Вълчев
Вижте още:


Коментарите са затворени.