Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Важно за седмокласниците и техните родители


ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Приетите ученици в първия етап на класиране се записват до 16 юли, включително.

Тези, които искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второ класиране.

Вторият етап на класиране приключва до 20 юли 2020 г.

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, обхвата на учениците, и предвид извънредната епидемиологична обстановка:

 1. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици;
 2. Училищата, в които се обучават ученици в VII клас следва да създадат организация и да окажат съдействие при необходимост на родителите за попълване на заявленията за първо и/или трето класиране, през профила на съответния ученик.
 3. Цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО –……………., раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.
 4. Кодовете са налични в списъците на паралелките с прием в VIII клас за учебната 2020/21 г. , които ще намерите също на сайтовете на регионалните управления на образованието.

Дейности и документи по приемане на ученици в XI, VIII и V клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас

Приложение 2 ; Приложение 2_1 образци документи VIII клас ;

Тестове и отговори НВО 2020 г.

Проверката на резултатите от НВО става с входящ номер и идентификационен код на :

http://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg/

Български език и литература, 15 юни 2020 г.

Математика, 17 юни 2020 г.

Изпитите ще започнат в 9.00 часа и на тях седмокласниците ще се явяват в училищата, в които учат.

Когато учениците в седми клас в дадено училище са над 100, те трябва да се пропускат през два входа на училището, ако са налични в двора или в училищната сграда.

На входа на училищата трябва да има дезинфектант за дезинфекциране на ръцете при влизането на учениците, също в коридорите и в предверията на санитарните помещения.

Седмокласниците трябва да носят и прозрачен плик, в който при влизането им в изпитната зала, да поставят мобилните си телефони и смарт часовниците си. Предварително, на всеки прозрачен плик трябва да е поставен етикет с имената на ученика. Пликовете ще бъдат поставени на обособено за целта място в изпитната зала.

В деня на изпитите не трябва да се допуска струпване на родители, ученици и на длъжностни лица в двора на училищата, на входовете им, в коридорите или помещенията.

Участниците в изпитния процес ще се допускат в сградите на училищата с маски, с шлемове и по желание с ръкавици. В случай, че посочените противоепидемични мерки се отменят, те могат да бъдат по желание.

Ще има измерване на телесната температура от медицинско лице при наличие на грипоподобни симптоми.

Болни ученици не се допускат до изпита.

Ако по време на изпита ученик се почувства зле, ще се премества  в отделна стая.

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА  VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Преди започване на националното външно оценяване ученикът:

 • Явява се в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Допуска се да влезе в сградата на училището като преминава през проверка на документа за самоличност (лична  карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).
 • Влиза в изпитната зала като показва на квестора документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт).
 • Заема персонално определеното му работно място, обозначено с етикет с неговото име не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката за начало на изпита.
 • Носи и ползва химикалка,която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика –и линия, пергел, триъгълник. Ако е Ученик с нарушено зрение –и брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.
 • Подписва се в квесторския протокол от лявата страна на името си в потвърждение на това, че е запознат с настоящия нструктаж.

Непосредствено преди началото на изпита:

 • Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова, в т.ч. и листове с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика. Помощните материали по БЕЛ и по математика съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка.
 • Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.
 • На работното си място попълва с печатни букви идентификационната  си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване:

 • ·Получава от квестор изпитния материал последователно за всяка отделна част.Математическите формули за НВО по математика се получават в началото на част 1.
 • Изпитното време по части за всеки от предметите е разпределено по следния начин:

БЕЛ- Част 1:60 мин., Част 2:90 мин.

Математика- Част 1:60 мин., Част 2:90 мин.

 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив, а за изпита по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите.
 • След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.
 • Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература.
 • След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора.
 • По време на самостоятелното запознаване няма право да си води бележки.
 • След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за белова и листовете с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика направо в индивидуалния плик за изпитната работа, без да го запечатва.
 • Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект –лист за отговори и/или в свитъка за белова.

Внимание! Изпитният материал(в т.ч. и математическите формули за НВО по математика) не се поставя и засекретява в индивидуалния плик и няма да бъде проверяван!

 • Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика, които се предоставят от квесторите заедно с изпитния материал в началото на част 1.
 • Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за белова на  приключила вече част.
 • Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.
 • ·При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.
 • Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути,излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.
 • Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.
 • Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището ученик, който:

1.преписва от хартиен носител;

2.преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.);

3.преписва от работата на друг ученик;

4.използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;

5.изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им.

Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.

 • Не нарушава анонимността на изпитната работа, в т.ч. и на листовете с надпис„чернова“, не поставя знаци, не записва име или имена (с изключение на онези, които са част от изпитния материал и може или трябва да бъдат отбелязани в свитъка за белова).

Не се оценява изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за анонимност.

 • В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитни ден.

След приключване на работата:

 • ·Когато ученикът приключи работата си, дава знак на квестора с вдигане на ръка и изчаква търпеливо и без да шуми неговото идването, за да предаде работата си.
 • Предава изпитната си работа, без да напуска работното си място, като под прякото наблюдение на квестора:

1.предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;

2.отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;

3.поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;

4.поставя в индивидуалния плик  за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1, свитъка за белова и листовете с надпис „чернова“по БЕЛ и по математика, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва да постави и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова), върху които не е работил;

5.предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листа с указания за работа, а на изпита по математика –и математическите формули.

 • Подписва се в протокола и  незабавно  напуска залата и сградата.
 • Неправомерно изнесена изпитна работа от изпитната зала се анулира и не се оценява.

I.Изпити по БЕЛ и Математика за Национално външно Оценяване

Българскиезик и литература-15 юни 2020 г.:

Част 1. -Времетраене: 60 минути

25 задачи от три вида:

 • ·18 със структуриран отговор
 • ·6 с кратък свободен отговор
 • ·1 с разширен свободен отговор

Част 2.:-Времетраене: -90 мин.

Създаване на текст (преразказ с дидактическа задача)

Математика- 17 юни 2020 г.

Част 1. -Времетраене: 60 минути

20 задачи от два вида:

•18 със структуриран отговор

•2 с кратък свободен отговор

Част 2. -Времетраене: 90 мин.

•3 задачи с разширен свободен отговор

 • Начало на изпитите –9,00 часа; едновременно за всички ученици; пишат с черен химикал;
 • За работа  по всяка от частите учениците имат определено време и след изтичането му трябва да  затворят в плик съответната част, без да могат да се връщат и да работят отново по нея;
 • Между двете части няма почивка; учениците могат да излизат от стаята едва след първите 60 минути от началото  на изпита и след затварянето на първа част в плика;
 • Учениците работят върху изпитни комплекти с уникален баркод, подобни на тези за ДЗИ;
 • Изпитът се оценява с максимален брой точки -100 т. и  не се превръщат в оценка по шестобалната система;
 • Краен срок за обявяване на резултатите от НВО–до 29 юни 2020 г.

ИЗПИТНИ КОМПЛЕКТИ, които се раздават на учениците

 • Указания за работа;
 • Идентификационна бланка;
 • Лист за отговори;
 • Свитък за белова, в т. ч. и листове за чернова.
 • Изпитните материали за НВО по математика съдържат лист с формули, който се раздава с изпитните материали за първа част и се използва  от учениците в двете части на изпита.
 • Подмяна на компонент от  изпитния комплект се допуска  само  във времето , определено за работа по първата част.

II. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Балът за класиране е сбор от точките от НВО+ оценки, превърнати в точки по 2 предмета (по решение на Педагогическият Съвет на приемащото училище) от свидетелството за основно образование (възможен е и трети елемент по решение на ПС + точки от олимпиади и/или състезания от календара на МОН)
 • Класираните на първите три места на националните олимпиади по БЕЛ и по математика са с резултат  съответно 100 т. и директно се въвеждат в системата (не е необходимо да се искат удостоверения за класиране, получени лично от МОН).

Превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки

Оценка Точки
Отличен 6 50 точки
Много добър 5 39 точки
Добър 4 26 точки
Среден 3 15 точки
 • Издаване на свидетелствата за основно образование –до 03 юли 2020 г.
 • Когато ученик не се яви на НВО, участва в класирането само с оценките от свидетелството за  основно образование.
 • Заявлението  за участие в приема се подава само по електронен път!
 • Заявления за участие във втори етап на класиране се подават  в училището, в което ученикът е приет на първо класиране. Неприетите участват  автоматично.
 • Нови заявления с пренаредени желания могат да се подават едва за трети етап на класиране.
 • Корекции след окончателното въвеждане на желанията не се правят.

Организиране и провеждане на НВО в VII клас:

Писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-196/09.06.2020 г.. за сведение и изпълнение.

 1. Приложение: Писмо.
Вижте още:


Коментарите са затворени.