Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТОАНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д01-112 ОТ 11.05.2020 Г.

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=5133

…………………..

1.В чл.36 се създава ал.14

„(14) За учебната 2019/20 година на лицата, определени за квестори и учители- консултанти  на националното външно оценяване в края на VII клас, на държавните зрелостни изпити, на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, а също и на членовете на комисия за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището, включително и на непедагогическия персонал, както и на директорите на училищата, в които се провеждат  НВО и/или ДЗИ, се заплаща сумата от 80 лв на човек за изпитния ден при реално изпълнение на задълженията.“

2.Създава се чл.42а

„Чл.42а Във връзка с последиците от обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание……………

……… размерът на основния платен годишен отпуск по …………….за членовете на синдикалните организации от непедагогическия персонал в детските градини и училищата да бъде увеличен за 2020 г. с 20 работни дни над договорения по чл.42 т.1  от КТ “

3.В преходните и заключителни разпоредби се създава &3:

…………………………

……………………
Вижте още:


Коментарите са затворени.