Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Срок за подаване на заявление за допускане до ДЗИ и НВО по желаниеСрокът за подаване на заявление за изпит по желание по чужд език 7. и 10. клас и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г.

Заявленията се подават сканирани на указани електронни адреси:

За ученици от София:

nvo7_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 7. клас;

nvo10_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 10. клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

заявление за чужд език

ПРИЛОЖЕНИЕ 2_1.3

ДО

НАЧАЛНИКА

НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБРАЗОВАНИЕТО –

……………………………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ

за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

От…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(собствено, бащино и фамилно име на ученика)

ЕГН пол м ж

Живущ: област………………………………………………., община………………………………………………………,

пощенски код

гр./с. ………………….………………………………………….,

ж.к./ул. …………………………………………………………………..№ ………., бл. …….., вх. ….., ет……, ап……,

телефон за контакти:  …………………………………………

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

През учебната 2019/2020 година предстои да завърша VII клас

в училище………………………………………………………………………. , гр./с. ……………………………………….,

община………………………………………………………….., област    ……………………………………………………

Желая да положа изпит от националното външно оценяване по чужд език ……………

Родител/настойник……………………………………………………………..…………………………………….

живущ: област……………………………………………..,  община ……………………………………………………….,

пощенски код

гр./с. ………………………………………………………………………,

ж.к./ул. …………………………………………………………………… № ………., бл. ……., вх. …., ет……, ап……,

тел. за контакти:  …………………………………………

Подпис на ученика:    ………………………….        Подпис на родителя/настойника: ……………………………

Подпис на длъжностното лице:           ……………………………..

Гр./с. ………………………………….             Дата ………………………………………………………………………….

Забележка:

*Кодовете се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението!

Срок за подаване назаявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити се удължава до 20.03.2020 г. включително.

Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на учениците в електронен формат и да ги инструктират за следното:

Зрелостниците да разпечатат заявлението, да попълнят необходимите данни, да го подпишат, да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, като включат изискуемата информация, да го подпишат, да го снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

Служебните бележки за подадено заявление да бъдат изпратени на зрелостниците по електронен път.

При невъзможност да се изпълнят горните действия, класните ръководители да организират попълването и събирането на заявленията, както и раздаването на служебните бележки при строго спазване на епидемиологичните мерки.

http://5eg.org/wp-content/uploads/2017/02/17_zaiavlenie.pdf

Заповед № РД 09-3197/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ДЗИ през учебната 2019/2020 г.

Приложения:

Заповед № РД 09-3197/ 27.12.2019 г. и приложения към нея: правила за информационна сигурност; инструктаж за зрелостника; инструктаж за квестора; инструктаж за консултант чужд език; инструктаж за консултант СОП.
Вижте още:


Коментарите са затворени.