Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Парични средства за физическо възпитание и спорт за 2020 г.Прието е ново Постановление № 46 от 19 март 2020 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт, и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

Съгласно чл.1, т. 1 и т. 2 от ПМС № 46 от 2020 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете за бюджетна година в държавните, общинските и частните детски градини и в държавните, общинските и частните училища, включително тези в подготвителните групи, и 3.00 лв. на ученик за бюджетна година, за учениците в държавните, общинските и частните училища в дневна и в комбинирана форма на обучение, и в обучение чрез работа.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за частните детски градини и частните училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

  1. Проектите на частните детски градини и частните училища се представят за съгласуване на експерта по спорт и младежки дейности в районните администрации на Столична община, в срок до 10.04.2020 г.
  2. Проектите на частните детски градини и частните училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.
  3. Директорът на общинско и частно училище, в което има и организирани подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС № 46/19.03.2020 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1а)

За допълнителна информация можете да се обръщате към Георги Пашов – старши експерт по финансово осигуряване, тел: 02/ 935 60 68.

Приложение:

  1. Постановление № 46/19.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г.
  2. Приложение № 1 към чл.3, ал.1
  3. Приложение № 2 към чл.3, ал.1

Във връзка с писмо № 9105-67/24.02.2020 г. на МОН  предстои изпълнение за 2020 г. на Постановление № 129 от 2000 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, т. 1 и т. 2 от ПМС № 129 от 2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

1. Проектите на общинските детски градини и училища се представят за съгласуване на експерта по спорт и младежки дейности в общинските администрации в срок до 16.03.2020 г.

2. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.

3. Директорът на общинско училище, в което има и организирани подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС №129/11.07.2000 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1)

ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОН:

1. Проектите се предоставят в срок до 31.03.2020 г. в РУО –…………..старши експерт по финансово осигуряване

1. Проектите се изработват в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РУО – …………, вторият остава за съхранение при директора, изработил проекта.

ІІІ. За детските градини и училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и предоставянето на средствата се определя от съответния министър.

Броят на децата и учениците се определя въз основа на данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката към началото на втория учебен срок за съответната учебна година.

Приложения:

1. Постановление № 129/11.07.2000 г., изм. и доп., бр.62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.          Свали документ

2. Приложение № 1 към чл.3, ал.1       Свали документ

3. Приложение № 2 към чл.3, ал.1        Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.