Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Проект „Образование за утрешния ден“


Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“ до края на месец февруари 2020 г. ще бъде извършено авансово плащане на база сформирани групи, регистрирани в платформата, достъпна на адрес https://oud.mon.bg и отразени проведени часове.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ стартира от 02 декември 2019 г. с изпълнението на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“.

Дейността включва и провеждане на извънкласни дейности за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

В действащата платформа, достъпна на адрес https://oud.mon.bg , има секция „Извънкласни дейности“ където следва в най-кратки срокове да регистрирате сформираните в повереното Ви училище групи за извънкласни дейности.
Вижте още:


Коментарите са затворени.