Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Правила за определяне на работните заплати на директоритеЗаповед № РД 09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 година.

Заповед № РД09-118/21.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(oбн. – ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) (публ.24.01.2020 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.