Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Актуализиран списък със защитени специалности от професии за 2020/21


Министерският съвет одобри освобождаването от такси на студенти първокурсници, приети през учебната 2020/2021 година в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476 студенти в първи курс на предстоящата академична година, в т.ч. 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение.

Политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 на МС от 25.06.2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности
(обн., ДВ, бр. 58 от 30.06.2020 г.) (публ. 01.07.2020 г.)

Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година (обн. – ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.) (публ. 09.01.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 3 ЯНУАРИ 2020 Г.

за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година съгласно приложение № 1.

Чл. 2. Приема актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година съгласно приложение № 2.

Заключителни разпоредби

§ 1. Списъците по чл. 1 и 2 се прилагат от учебната 2020/2021 година за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 6а, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение.

Министър-председател: Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров

Приложение № 1 към чл. 1

Актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година

№ по ред Код Професионално направление Код Професия Код Специалност
1. 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти 213030 Полиграфист 2130301 Полиграфия
2. 215 Приложни изкуства и занаяти 215060 Каменоделец 2150601 Каменоделство
3. 215 Приложни изкуства и занаяти 215070 Художник – приложни изкуства 2150701 Художествена дърворезба
4. 215 Приложни изкуства и занаяти 215070 Художник – приложни изкуства 2150705 Иконопис
5. 443 Науки за земята 443010 Техник-геолог 4430102 Хидрогеология и геотехника
6. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210302 Машини за гореща обработка на металите
7. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521040 Машинен монтьор 5210414 Металообработващи машини
8. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521050 Техник на прецизна техника 5210501 Измервателна и организационна техника
9. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521050 Техник на прецизна техника 5210504 Лазерна и оптична техника
10. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521070 Техник-металург 5210702 Металургия на цветните метали
11. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220104 Електрообзавеждане на кораби
12. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника
13. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220107 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градския транспорт
14. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
15. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220301 Топлоенергетика
16. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220302 Ядрена енергетика
17. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523070 Техник по автоматизация 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура
18. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240109 Технология на целулозата, хартията и опаковките
19. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250603 Пристанищна механизация
20. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525100 Корабен техник 5251001 Корабни машини и механизми
21. 541 Хранителни технологии 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба
22. 541 Хранителни технологии 541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти
23. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542010 Десенатор на текстил 5420101 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия
24. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542020 Текстилен техник 5420201 Предачно производство
25. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542060 Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия 5420601 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия
26. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544010 Минен техник 5440102 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии
27. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544040 Сондьор 5440401 Проучвателно сондиране
28. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544050 Маркшайдер 5440501 Маркшайдерство
29. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820404 Дограма и стъклопоставяне
30. 582 Строителство 582060 Пътен строител 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
31. 621 Растениевъдство и животновъдство 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения
32. 621 Растениевъдство и животновъдство 621120 Работник в животновъдството 6211202 Овцевъдство и козевъдство
33. 621 Растениевъдство и животновъдство 621030 Растениевъд 6210302 Полевъдство
34. 621 Растениевъдство и животновъдство 621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство
35. 621 Растениевъдство и животновъдство 621050 Животновъд 6210502 Говедовъдство
36. 812 Пътувания, туризъм и свободно време 812020 Планински водач 8120201 Туризъм
37. 840 Транспортни услуги 840010 Корабоводител 8400101 Корабоводене – морско
38. 840 Транспортни услуги 840010 Корабоводител 8400102 Корабоводене – речно
39. 840 Транспортни услуги 840030 Организатор по експлоатация в жп инфраструктура 8400302 Ръководител движение

Приложение № 2 към чл. 2

Актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година

№ по ред Код Професионално направление Код Професия Код Специалност
1. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ
2. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210118 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
3. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210119 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост
4. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210120 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
5. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521020 Техник-приложник 5210202 Промишлена естетика и дизайн
6. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210301 Металорежещи машини
7. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване
8. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521040 Машинен монтьор 5210415 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
9. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521090 Заварчик 5210901 Заваряване
10. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521100 Стругар 5211001 Стругарство
11. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220101 Електрически машини и апарати
12. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати
13. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеждане на производството
14. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника
15. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
16. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220211 Електродомакинска техника
17. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна
18. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220401 Топлоенергетика
19. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220406 Газова техника
20. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220408 Възобновяеми енергийни източници
21. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523030 Техник на електронна техника 5230301 Промишлена електроника
22. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523080 Монтьор по автоматизация 5230801 Автоматизирани системи
23. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240101 Технология на неорганичните вещества
24. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240105 Технология на органичните вещества
25. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240110 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
26. 524 Химични продукти и технологии 524020 Биотехнолог 5240201 Технология в биопроизводствата
27. 524 Химични продукти и технологии 524040 Лаборант 5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства
28. 524 Химични продукти и технологии 524040 Лаборант 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства
29. 524 Химични продукти и технологии 524060 Химик-оператор 5240601 Технология на неорганичните вещества
30. 524 Химични продукти и технологии 524060 Химик-оператор 5240606 Технология на полимерите
31. 524 Химични продукти и технологии 524070 Работник в стъкларското производство 5240701 Стъкларско производство
32. 524 Химични продукти и технологии 524120 Оператор в силикатните производства 5241201 Технология на стъкларското производство
33. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника
34. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътностроителна техника
35. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525010 Техник по транспортна техника 5250104 Електрически превозни средства
36. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника
37. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525020 Монтьор на транспортна техника 5250202 Пътностроителна техника
38. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525020 Монтьор на транспортна техника 5250203 Електрически превозни средства
39. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525050 Техник по подемно-транспортна техника 5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
40. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
41. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250602 Подемно-транспортна техника с електрозадвижване
42. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525070 Техник по железопътна техника 5250701 Локомотиви и вагони
43. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525070 Техник по железопътна техника 5250702 Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника
44. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525080 Монтьор на железопътна техника 5250801 Локомотиви и вагони
45. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525080 Монтьор на железопътна техника 5250802 Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника
46. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525110 Корабен монтьор 5251101 Корабни машини и механизми
47. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525110 Корабен монтьор 5251102 Корабни тръбни системи
48. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525110 Корабен монтьор 5251103 Ремонт на кораби
49. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 525140 Корабостроителен техник 5251401 Корабостроене
50. 541 Хранителни технологии 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 5410103 Производство и преработка на мляко и млечни продукти
51. 541 Хранителни технологии 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия
52. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил
53. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия 5420701 Производство на обувни изделия
54. 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 543010 Техник-технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство
55. 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 543020 Оператор в дървообработването 5430203 Производство на тапицирани изделия
56. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544020 Оператор в минната промишленост 5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми
57. 582 Строителство 582010 Строителен техник 5820103 Водно строителство
58. 582 Строителство 582010 Строителен техник 5820104 Транспортно строителство
59. 582 Строителство 582030 Строител 5820303 Армировка и бетон
60. 582 Строителство 582030 Строител 5820304 Зидария
61. 582 Строителство 582030 Строител 5820305 Мазилки и шпакловки
62. 582 Строителство 582030 Строител 5820307 Външни облицовки и настилки
63. 582 Строителство 582030 Строител 5820309 Бояджийски работи
64. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820401 Стоманобетонни конструкции
65. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820405 Изолации в строителството
66. 582 Строителство 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820501 Вътрешни ВиК мрежи
67. 582 Строителство 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820502 Външни ВиК мрежи
68. 762 Социална работа и консултиране 762030 Помощник-възпитател 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
69. 840 Транспортни услуги 840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота 8400601 Експлоатация на пристанищата и флота
70. 840 Транспортни услуги 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт
71. 840 Транспортни услуги 840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт 8400801 Търговска експлоатация на железопътния транспортВижте още:


Коментарите са затворени.