Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

Чл. 1. Приема актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година съг­ласно приложение № 1.

Чл. 2. Приема актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 година, съгласно приложение № 2.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (ДВ, бр. 54 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, в т. 1 след думите „от професии“ се поставя запетая и се добавя „както и критериите за определяне на специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“.

2. Създава се чл. 5а:

„Чл. 5а. Специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се определят като специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, ако отговарят едновременно на следните критерии:

1. съотношението към началото на текущата учебна година между броя на учениците от VIII до XII клас, които се обучават по специалности от професии в паралелки за професионална подготовка в държавните и/или общинските училища по чл. 38, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, и броя на подлежащите на пенсиониране специалисти, заети на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011), отговарящи на специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, е най-малко едно към две;

2. представено от най-малко от една от институциите и/или организациите по чл. 6 предложение за доказана потребност от специалисти на пазара на труда с определена степен на професионална квалификация, придобита по специалност от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и значимост на специалността от професията за икономическото развитие на страната и/или на областта.“

3. В чл. 8:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) При изключване на специалност от професия от някой от списъците по ал. 1 учениците завършват обучението си по нея при условията и по реда, по които са го започнали.“

4. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:

„§ 1. По смисъла на постановлението:

1. „Доказана потребност от специалисти на пазара на труда“ е налична оценка на потребността от кадри на пазара на труда за областта или страната със степен на професионална квалификация по определена специалност от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, включваща прогнозни данни за необходимите в средносрочен план работни места в областта, изготвена от съответната областна дирекция (областни дирекции) „Регионална служба по заетостта“ или съдържаща се в изготвени от МТСП анализи и други документи за тенденциите за развитие на страната.

2. „Значимост на специалността от професията за икономическото развитие на страната и/или областта“ е когато е предоставена информация – областни стратегии за развитие, планове, национални или регионални програми, проекти и други, съдържаща данни за средносрочен период относно необходимостта от професионална подготовка на специалисти по точно определени специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.“

§ 2. Списъците по чл. 1 и 2 се прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 6а, ал. 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение.

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

Актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии  за учебната 2019/2020 година

по ред

Код Професионално направление Код Професия Код Специалност
1. 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти 213030 Полиграфист 2130301 Полиграфия
2. 215 Приложни изкуства и занаяти 215060 Каменоделец 2150601 Каменоделство
3. 215 Приложни изкуства и занаяти 215070 Художник – приложни изкуства 2150705 Иконопис
4. 443 Науки за земята 443010 Техник геолог 4430102 Хидрогеология и гео­техника
5. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210302 Машини за гореща обработка на металите
6. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521040 Машинен монтьор 5210414 Металообработващи машини
7. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521050 Техник на прецизна техника 5210501 Измервателна и организационна техника
8. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521050 Техник на прецизна техника 5210504 Лазерна и оптична техника
9. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521070 Техник-металург 5210702 Металургия на цветните метали
10. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220104 Електрообзавеж­дане на кораби
11. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220105 Електрообзавеж­дане на железопътна техника
12. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220107 Електрообзавеж­дане на електри­чески превозни средства за градски транспорт
13. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220108 Електрообзавеж­дане на подемна и асансьорна техника
14. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220301 Топлоенергетика
15. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220302 Ядрена енергетика
16. 522 Електротехника и енергетика 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника
17. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523070 Техник по автоматизация 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства
18. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523070 Техник по автоматизация 5230704 Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура
19. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240109 Технология на целулозата, хартията и опаковките
20. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250603 Пристанищна механизация
21. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525100 Корабен техник 5251001 Корабни машини и механизми
22. 541 Хранителни технологии 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба
23. 541 Хранителни технологии 541020 Оператор в хранително-вкусовата промишленост 5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти
24. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542010 Десенатор на текстил 5420101 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия
25. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542020 Текстилен техник 5420201 Предачно производство
26. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542060 Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия 5420601 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия
27. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544010 Минен техник 5440102 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии
28. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544040 Сондьор 5440401 Проучвателно сондиране
29. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544050 Маркшайдер 5440501 Маркшайдерство
30. 582 Строителство 582010 Строителен техник 5820104 Транспортно строителство
31. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820404 Дограма и стъклопоставяне
32. 582 Строителство 582060 Пътен строител 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
33. 621 Растениевъдство и животновъдство 621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения
34. 621 Растениевъдство и животновъдство 621120 Работник в животновъдството 6211202 Овцевъдство и козевъдство
35. 621 Растениевъдство и животновъдство 621030 Растениевъд 6210302 Полевъдство
36. 621 Растениевъдство и животновъдство 621040 Техник-животновъд 6210406 Пчеларство и бубарство
37. 621 Растениевъдство и животновъдство 621050 Животновъд 6210502 Говедовъдство
38. 726 Терапия и рехабилитация 726010 Изпълнител на термални процедури 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове
39. 812 Пътувания, туризъм и свободно време 812020 Планински водач 8120201 Туризъм
40. 840 Транспортни услуги 840010 Корабоводител 8400101 Корабоводене – морско
41. 840 Транспортни услуги 840010 Корабоводител 8400102 Корабоводене – речно
42. 840 Транспортни услуги 840110 Спедитор-логистик 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика
43. 840 Транспортни услуги 840030 Организатор по експлоатация в жп инфраструктура 8400302 Ръководител движение

Приложение № 2 към чл. 2

Актуализиран Списък на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

по ред

Код Професионално

направление

Код Професия Код Специалност
1. 346 Секретарски и административни офис дейности 346030 Деловодител 3460301 Деловодство и архив
2. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ
3. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210118 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
4. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210119 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост
5. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521010 Машинен техник 5210120 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
6. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521020 Техник-приложник 5210202 Промишлена естетика и дизайн
7. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210301 Металорежещи машини
8. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521030 Машинен оператор 5210303 Машини и съоръжения за заваряване
9. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521040 Машинен монтьор 5210415 Машини и съоръ­жения за химичес­ката и хранително-вкусовата промишленост
10. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521090 Заварчик 5210901 Заваряване
11. 521 Машиностроене, металообработване и металургия 521100 Стругар 5211001 Стругарство
12. 522 Електротехника и енергетика 522010 Електротехник 5220101 Електрически машини и апарати
13. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати
14. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220204 Електрообзавеж­дане на производството
15. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеж­дане на транс­портна техника
16. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220209 Електрообзавеж­дане на подемна и асансьорна техника
17. 522 Електротехника и енергетика 522020 Електромонтьор 5220211 Електродомакинска техника
18. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220401 Топлоенергетика
19. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220406 Газова техника
20. 522 Електротехника и енергетика 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220408 Възобновяеми енергийни източници
21. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523030 Техник на електронна техника 5230301 Промишлена електроника
22. 524 Химични продукти и технологии 524010 Химик-технолог 5240105 Технология на органичните вещества
23. 524 Химични продукти и технологии 524040 Лаборант 5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства
24. 524 Химични продукти и технологии 524040 Лаборант 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в храни­телно-вкусови производства
25. 524 Химични продукти и технологии 524060 Химик-оператор 5240601 Технология на неорганичните вещества
26. 524 Химични продукти и технологии 524060 Химик-оператор 5240606 Технология на полимерите
27. 524 Химични продукти и технологии 524090 Работник в полимерните производства 5240901 Преработване на полимери
28. 524 Химични продукти и технологии 524120 Оператор в силикатните производства 5241201 Технология на стъкларското производство
29. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника
30. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525010 Техник по транспортна техника 5250102 Пътностроителна техника
31. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника
32. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525020 Монтьор на транспортна техника 5250202 Пътностроителна техника
33. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525050 Техник по подемно-транспортна техника 5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
34. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525060 Монтьор на подемно-транспортна техника 5250601 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
35. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525060 Монтьор на подемно- транспортна техника 5250602 Подемно-транспортна тех­ника с електро­задвижване
36. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525070 Техник по железопътна техника 5250701 Локомотиви и вагони
37. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525110 Корабен монтьор 5251101 Корабни машини и механизми
38. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525110 Корабен монтьор 5251103 Ремонт на кораби
39. 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства 525140 Корабостроителен техник 5251401 Корабостроене
40. 541 Хранителни технологии 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия
41. 541 Хранителни технологии 541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост 5410501 Хранително-вкусова промишленост
42. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил
43. 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи 542070 Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия 5420701 Производство на обувни изделия
44. 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 543010 Техник-технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство
45. 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 543020 Оператор в дървообработването 5430203 Производство на тапицирани изделия
46. 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми 544020 Оператор в минната промишленост 5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми
47. 582 Строителство 582030 Строител 5820303 Армировка и бетон
48. 582 Строителство 582030 Строител 5820304 Зидария
49. 582 Строителство 582030 Строител 5820305 Мазилки и шпакловки
50. 582 Строителство 582030 Строител 5820307 Външни облицовки и настилки
51. 582 Строителство 582030 Строител 5820309 Бояджийски работи
52. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820401 Стоманобетонни конструкции
53. 582 Строителство 582040 Строител-монтажник 5820405 Изолации в строителството
54. 582 Строителство 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820501 Вътрешни ВиК мрежи
55. 762 Социална работа и консултиране 762030 Помощник-възпитател 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
56. 840 Транспортни услуги 840060 Организатор по експлоатация на пристанищата и флота 8400601 Експлоатация на пристанищата и флота
57. 840 Транспортни услуги 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
(обн. – ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.)

Печатна форма за изтегляне на СППОО в PDF формат (включва Заповед № РД 09-296/19.02.2018 г.)
Вижте още:


Коментарите са затворени.