Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 10


Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 10 от 2016 г. За организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр.12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.) Обн. – ДВ, бр. 82 от 05.10.2018 г.

Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба за изменение и допълнение на     НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 6:

а) в т. 2 думите „дете с двама“ се заменят с „дете с един или двама“;

б) създава се нова т. 5:

„5. дете от семейство с повече от две деца;“

в) досегашната т. 5 става т. 6.

2. Създава се ал. 7:

„(7) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.“

§ 2. Създава се чл. 43а:

„Чл. 43а. (1) Когато прилагането на чл. 43 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.

(2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, и при заявено желание на техните родители/настойници.“

§ 3. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „учениците“ се заменят с „местата“ и накрая се добавя второ изречение: „предложенията на директорите относно броя на местата за обучение по специалности от професии се съгласуват с местен работодател или с местен орган на национално представителна организация на работодателите, който е член на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие;“

б) създава се т. 6:

„6. до 30 ноември на текущата учебна година началникът на регионалното управление на образованието предоставя списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, за следващата учебна година на местните органи на национално представителните организации на работодателите в областта.“

2. В ал. 2:

а) в основния текст думите „30 март“ се заменят с „30 април“;

б) в т. 2 накрая думите „както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се провежда в центровете за специална образователна подкрепа“ се заличават.

3. В ал. 3 думите „10 април“ се заменят с „3 май“.

§ 4. Член 53 се отменя.

§ 5. В чл. 56, ал. 3 думите „по изобразително изкуство“ се заличават.

§ 6. В чл. 73, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.

2. В т. 2 думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.

§ 7. В чл. 74 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 3:

а) в буква „а“ думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“;

б) в буква „б“ думите „математиката или на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.

2. В ал. 2, т. 2 думата „олимпиадите“ се заменя с „олимпиадите – само за ученици от друга област“.

Заключителна разпоредба

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.

НАРЕДБА No10 от 01.09.2016 г.  За организация на дейностите

В училищното образование Обн . –  ДВ ,  бр . 73  от 16.09.2016  г .,  в сила от 01.09.2016   г .  Издадена от министъра на образованието и науката

http://zareformata.mon.bg/documents/naredba_10_01.09.2016_organizacia_dejnosti_obr.pdf
Вижте още:


Коментарите са затворени.