Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Допълнителни парични средства за физическо възпитание и спорт и за „Осигуряване на съвременна образователна среда“С писмо № 9105-292/14.09.2018 г. на МОН са посочени нормативните документи( постановления ) за определяне на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините и Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за ФВС и ЦДО:

1.ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
(Обн. – ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; … изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

2.Постановление № 154 от 26.07.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Свали документ

3.Постановление № 179 от 24.08.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Свали документ

4. За допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. в размер 6 750 000 лв. за ученически шкафчета за държавните и общинските училища.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

(Обн. – ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.)

ЗАЯВКА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА, ОДОБРЕНИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18.09.2018 Г., ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС

1. Име на училището
2. Област/община/населено място
3. Код по НЕИСПУО
4. Общ брой ученици от I до VII клас вкл.
5. Общ брой на учениците от I до VII клас вкл., за които са осигурени ученически шкафчета*
6. Общ брой ученици от I до VII клас вкл., за които трябва да бъдат осигурени средства за закупуване на ученически шкафчета
7. Номер на банковата сметка на училището
8. Обслужваща банка

*В т. 5 се включват всички ученици, за които са осигурени шкафчета, независимо от източника на финансиране – средства от бюджета на училището, от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”, одобрена с Решение  271 от 20 април 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието или други източници на финансиране

Декларирам, че попълнените данни са верни.

ДИРЕКТОР:

(име, подпис и печат)

В изпълнение на Постановление № 200 на Министерския съвет от 18.09.2018 г. през изминалата 2018 г. бяха предоставени средства на училищата, които заявиха необходимост от осигуряване на ученически шкафчета.

Разпределението и предоставянето на средствата се извърши съгласно „Изисквания за разпределение и предоставяне на средства, , утвърдени със Заповед № РД 09-2705/21.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, изменени със Заповед № РД 09-3426/28.11.2018 година.

С „Изискванията“ са определени сроковете:

  • до 31.03.2019 г. за закупуване на ученическите шкафчета
  • до 15.04.2019 г. (понеделник) за представяне на отчетите в РУО –

Приложение:  Формуляр на отчет за закупените шкафчета и изразходваните средства от училище.(Приложение № 1)

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.