Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национални програми 2018Одобрени с Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерския съвет

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“


2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”


Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Правила за координацията и контрола на дейностите

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение

Лица за контакт:
Емилия Григорова  – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 569, е-mail: egrigorova@mon.bg
Маня Манева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 453, е-mail: m.maneva@mon.bg3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Ръководител: Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 779, e-mail: mtodorova@mon.bg

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“
Формуляр за кандидатстване
Срок за подаване на формуляра по дейност 1 – 28 май 2018 г.

Лица за контакт по дейност 1 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg
Ваня Тивидошева – главен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 424, e-mail: v.tividosheva@mon.bg
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 724, e-mail: r.vasileva@mon.bg
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: chzdravkov@mon.bg.


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“

Списък на училища, на които се възлага организирането и разработването на учебната документация съгласно Заповед № РД09-1041/20.06.2018 г. на министъра на образованието и наука

Формуляр за кандидатстване
Срок за подаване на формуляра по дейност 2 – 18 май 2018 г.

Лица за контакт по дейност 2 са както следва:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 785, e-mail: m.stanoulova@mon.bg
Маргарита Гатева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 425, e-mail: m.gateva@mon.bg
Илиана Танева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование  и обучение”, тел.: 02/9217 786, e-mail: i.taneva@mon.bg
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 485, e-mail: a.popov@mon.bg
Румяна Костадинова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 466, e-mail: r.kostadinova@mon.bg
Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02/9217 797, e-mail: f.todorova@mon.bg
Росица Илиева – главен експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 563, e-mail: r.ilieva@mon.bg
Чавдар Здравков – експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02/9217 478, e-mail: chzdravkov@mon.bg.


Модул „Музеите като образователна среда“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел. 02 9217 746;  02 9217 446; e-mail: e.kostadinova@mon.bg

Лице за контакт: Радостина Николова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното иучилищното образование”, тел. 02 9217 743; е-mail: r.nikolova@mon.bg


Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 21.05.2018 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 437, е-mail: g.gancheva@mon.bg

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 440, е-mail: n.tomova@mon.bg
Нона Костадинова – младши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217 435, e-mail: n.kostadinova@mon.bg


Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

Формулярът за кандидатстване е достъпен на адрес https://np2018.mon.bg/ – след натискане на бутон „Подай“ за модул „Осигуряване на ученически шкафчета – Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
Срок за кандидатстване – 05.06.2018 г. вкл.

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174750, 02/8174758, email: p.ivanova@mon.bg

Лица за контакт:
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174760, email: eva.pelova@mon.bg
Павлина Тодорова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174767, email: pavlina.todorova@mon.bg
Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел. 02/8174766, email: r.racheva@mon.bg


4. Национална програма „С грижа за всеки ученик“

Национална програма „С грижа за всеки ученик“


Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Лице за контакт: Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 9217 499,  r.rangelova@mon.bg


Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: e.kostadinova@mon.bg
Лице за контакт: Красимира Александрова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02/9217575; k.alexandrova@mon.bg


5. Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: e.kostadinova@mon.bg

Лице за контакт: Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 443; е-mail:  v.stoianova@mon.bg


6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


8. Национална програма „Квалификация“

Национална програма „Квалификация“


9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Модул „Екипи за обхват“

Дейност 1 „Подпомагане на екипите“

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа за обхват (от директорите на училища и детски градини)
Заявка за осигуряване финансирането за екипите за обхват (от началниците на РУО)


Дейност 2 „ Популяризиране на работата на екипите“

Заявка за финансиране на Дейност 2 „Популяризиране на работата на екипите“ (от началниците на РУО)


Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“

Формуляр за кандидатстване


10. Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“

Приложение 1 – Формуляр за участие
Приложение 2 – Справка за дължимите обезщетения за периода
Приложение 3 – Декларация за условията
Приложение 4 – Декларация за достоверност на данните
Приложение 5 – Отчет за получените и изплатените средства през 2018 г.

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: d.kotseva@mon.bg
Лица за контакт:
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: b.mareva@mon.bg
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: a.koev@mon.bg


11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Модул: „Създаване на достъпна архитектурна среда“ – 2018 г.

Формуляр за кандидатстване

Ръководител: Мирослава Стоянова-Паличева – началник отдел „Ремонтни дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 684, m.stoyanova@mon.bg.
Лица за контакт:
Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, d.savova@mon.bg;
Виржиния Хубчева – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 603, v.hubcheva@mon.bg;
Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, s.vladimirova@mon.bg;
Тодор Петров – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, t.petrov@mon.bg;
Константин Бояджиев – младши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, k.boyadzhiev@mon.bg.


12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Формуляр за кандидатстване

Срок за кандидатстване: 04 юни 2018 година

Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 428, e-mail: a.petrov@mon.bg
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: nnikolov@mon.bg


13. Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“

Модул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“

Ръководство за изпълнение на дейностите по НП „Без свободен час“

  1. Заявка до РУО за финансиране
  2. Декларация от директора за реално взети учебни/астрономически часове при заместване и полагаеми възнаграждения на заместващите учители
  3. Справка за полагаемите възнаграждения на заместващите учители за периода
  4. Окончателен отчет
  5. Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия
  6. Справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове
  7. Карта за мониторингово посещениеВижте още:


Коментарите са затворени.