Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Изменение и допълнение в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 на МС от 30.04.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г.)

Изменение и допълнение в Наредбата за финансирането  на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 47  на МС от  29.03.2018 г.  За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. – ДВ, бр. 31 от10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г..

В Наредбата за финансирането  на институциите в системата на предучилищното и училищното образование ,  приета с Постановление No 219  на Министерския съвет от 2017  г . ( ДВ ,  бр  . 81  от 2017  г .),  се правят следните изменения и допълнения:

Постановление № 47 на МС от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. – ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.
Вижте още:


Коментарите са затворени.