Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Проекти за физическо възпитание и спортВъв връзка с Изпълнение за 2018 г. на Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет

Във връзка с писмо № 9105-31/22.01.2018 г. на МОН, предстои изпълнение за 2018 г. на Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет, за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, ал.1 и ал. 2 от ПМС № 129/11.07.2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в присъствена форма на обучение за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

1. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.

2. Директорите на общинските училища, към които са организирани подготвителни групи, изработват общ проект за кандидатстване по ПМС № 129/11.07.2000 г. като броят на децата и броят на учениците, и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1).

Проектите, заедно с обобщените планове (Приложение № 1) и Справка (Образец №1), на общинските детски градини и училища следва да се представят за съгласуване на експерта по младежки дейности, спорт и туризъм в общината, в периода от 12.02. до 14.02.2018 г.

ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОН:

1. Проектите се изработват в три екземпляра, които се внасят в РУО.

Единият екземпляр се изпраща и съхранява в МОН, вторият остава за съхранение в РУО, а третият се предоставя за съхранение на директора, изработил проекта.

Проектите, заедно с обобщените планове (Приложение № 1) и Справка (Образец №3), на държавните училища, финансирани от бюджета на МОН, следва да се представят в РУО  на 19.02.2018 г..

ІІІ. За детските градини и училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и предоставянето на средствата се определя от съответното министерство.

Важно!!! Проектите следва да бъдат изготвени на базата на общия брой деца и/или ученици в присъствена форма на обучение по модул „Институции“ от НЕИСПУО към 07.02.2018 г. и заверени с подпис на директора и печат на училището.

Проектите трябва да отговарят на критериите за изработване на проекти, кандидатстващи за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за децата, учениците и студентите по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.

Приложения:

1.Постановление № 129/11.07.2000 г.

Свали документ

2.Критерии за изработване на проектите по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г.

Свали документ

3.Обобщен план (Приложение № 1) за общински училища.

Свали документ

4.Обобщен план (Приложение № 3) за държавни училища.

Свали документ

5.Справка (Образец № 1).

Свали документ

6.Справка (Образец № 2).

Свали документ

7.Справка (Образец № 3).

Свали документ

8.Титулна страница на проекта за общински училища.

Свали документ

9.Титулна страница на проекта за държавни училища.

Свали документ
Вижте още:


Коментарите са затворени.