Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Наредба №1 за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наемНАРЕДБА No 1  от 16.01.2017 г .   за условията  и  реда за възстановяване на транспортните разходи или на  разходите  за наем на педагогическите специалисти  в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., изм., бр. 29 от 07.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Отменя Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от 2014 г.; изм., бр. 13 от 2015 г.).
Вижте още:


Коментарите са затворени.