Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Проект „Твоят час“ – ново


Отчетите по проекта (в един екземпляр), следва да се представят от 1-во до 5-то число на месеца   в деловодството на РУО с приложени към отчета декларация за отработените часове и декларация, която се генерира от системата. Отчети без налични и двете декларации не се   приемат и подписват от началника на РУО.

Във връзка с отчитането на финансовото изпълнение на проекта в електронната система, е необходимо директорът да оказва  контрол на приложените документи, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 104, чл.105 и чл.106 от Инструкцията.

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Директор на …………………………………………………………………………………………………………………..

Декларирам, че по проект „Твоят час“ училището ми е в …………………група.

Общ брой часове по проекта Отчетени за месец…………………….. Брой часове отчетени до момента Оставащи

Забележка: В колона 3 часовете се отчитат с натрупване

Декларатор:

Дата:

Във връзка с изготвянето на отчет за финансовото изпълнение на проект „Твоят час“ за учебната 2016/2017 година е необходимо в срок до 15.11.2017 г. да сте извършили всички плащания по проекта и да сте качили разходо-оправдателните документи в електронната система.

За по-голяма експедитивност в качването и потвърждаването на необходимите документи, следва да се запознаете с текста на приложеното писмо от МОН относно отчета на разходите по проекта.

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/pismootchitane20162017.pdf

От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза І“ е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година.
За улеснение на работата по проекта е реализирана интеграция на електронната платформа и информационната система за отчитане на дейностите по проекта. Училищата, съветите „Твоят час“ и експертите от РУО и МОН имат достъп до електронната платформа през информационната система, като използват съществуващите акаунти в нея.

Запознайте се с информацията за организиране на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Писмото с указания за подготовката и организацията на дейностите по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 година е публикувано в информационната система на проекта.

В тази връзка  възможност за участие в проекта имат физически и юридически лица. Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/2018 година могат да се регистрират в електронната платформа на проекта http://tvoiatchas.mon.bg в периода 19 юни – 15 септември 2017 г. Информацията за проекта и изискванията към юридическите и физическите лица, предлагащи извънкласни дейности, са публикувани в електронната платформа.

За организирането на дейностите за следващата година е необходимо да се запознаете с приложения документ.

Актуализирана номенклатура на материалите:

актуализираната номенклатура

Нова Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта:

заповед № РД09-2233/19.04.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване  и съдържание на новата инструкция

В електронната система на проекта вече е активен модулът за отчет на средствата по проекта и е необходимо да качите разходите, които сте направили до момента като ги окомплектовате с описаните в Инструкцията документи за отчет.

Вижте още:


Коментарите са затворени.