Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Проект „Твоят час“ – новоС оглед недопускане налагането на финансови корекции трябва да отстраните своевременно констатираните пропуски и да окомплектовате и коригирате върнатите документи,  и в срок до 27 декември 2018 г. да качите в информационната система на проекта всички коригирани и/или допълнително изискуеми документи, доказващи извършените разходи. Ако в посочения срок пропуските по върнатите документи в информационната система не бъдат отстранени, същите няма да бъдат включени във финалния финансов отчет и като непризнатите разходи ще останат за сметка на бюджетите на училищата.

Извадкова верификация на представените разходооправдателни документи (отчетени разходи) по проект BG05M2ОР001-2.004-0004 ТВОЯТ ЧАС – фаза I“

Във връзка с писмо на МОН № 9107-175/05.11.2018 г., с вх. № РУО1 – 28380/06.11.2018 г. На МОН, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще извърши извадкова верификация на представените разходооправдателни документи (отчетени разходи) по проект BG05M2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“, при спазване Указанията на Европейската комисия за извършване на извадков одит.Проверката ще включва отчетни документи по видове разходи, като за всеки вид разход ще се генерират отделни извадки от влезлите в отчет разходи при спазване на Методологията на УО. Разходите, за които се прилага извадкова верификация са:        – Възнаграждения на ръководители на извънкласни дейности по трудови правоотношения с училището.

- Възнаграждения на директори на училища.

- Възнаграждения на ръководители на извънкласни дейности, външни за училището лица (ФЛ и ЮЛ).

- Възнаграждения на счетоводители по трудови правоотношения с училището.        – Възнаграждения на счетоводители, външни за училището лица (ФЛ и ЮЛ).        – Материали за извънкласни дейности.

- Консумативи за извънкласни дейности.

- Разходи за организиран транспорт и за застраховка на учениците.

- Разходи за посещения на обекти.

- Възнаграждения на регионални координатори.

Етапите и сроковете на проверката от Управляващия орган на документите в информационната система /ИС/ за отчет, съгласно писмо № BG05M2ОР001-2.004-0004-С04-М088 от 05.11.2018 г., включват:

1.      До 09.11.2018 г. експертите от УО ще извършат проверка на документите в ИС на проекта. При констатиране на пропуски, които могат да бъдат отстранени, документите ще се връщат с точни указания какво трябва да направи училището.

2.      В периода от 10.11.2018 г. до 14.11.2018 г. училищата и РУО, които имат върнати от отчет 6 в информационната система на проекта, коригират пропуските (добавят липсващи документи, пояснения и др.) в съответствие с конкретните указания на УО. Училищата не могат да изтриват върнатите от УО документи, а само добавят нови документи или пояснения.

3.      От 15.11.2018 г. се прекратява възможността за коригиране от училищата на върнати от УО документи по отчет 6 в информационната система на проекта. Експертите от УО проверяват качените от училищата допълнителни документи и пояснения, въз основа на което вземат окончателно решение за верификация на съответния разход.

Разходите за възнаграждения на ръководители на извънкласни дейности с външни за училището физически лица и за счетоводители, наети по граждански договори задължително се окомплектоват със Сметка за изплатени суми на лицата по чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ.

Ако в срок до 15 ноември 2018 г. пропуските по върнатите документи от отчет 6 в информационната система не бъдат отстранени, същите няма да бъдат включени в следващ междинен и финален отчет. Разходите, върнати за отстраняване на пропуски, за които училищата не спазят сроковете и указанията на УО за отстраняването им, остават за сметка на съответното училище.

Във връзка с приключването на дейностите по отчитане на разходите по проект „Твоят час“ в платформата на проекта е качено писмо №9107-99/21.06.2018 г., относно разплащане и отчитане на разходите за училищни програми за учебната 2017/2018 година.

Следва да се  изпълнят разпоредбите му като стриктно спазите описаните срокове.

Училищата, в които са приключили дейностите на групите следва да са качили в електронната система всички документи по проекта. При неразплатени суми за възнаграждения да се направят отчетите на ръководителите на групи и да се генерира ведомост.

Последната ведомост за училището трябва да се генерира след приключване на дейностите и на последната група в училището.

Ще бъдат признати разходи само при напълно окомплектовани документи, като за всяко извършено плащане са задължителни платежно нареждане и извлечение от банка за направеното плащане. При отчитане на разходи за материали и консумативи са задължителни двата приемателно-предавателни протоколи, а също банково извлечение, при плащане по банков път.

На 01.07.2018 г. изтича срокът за попълване на анкетите от учениците, родителите и представителите на съветите „Твоят час“.

При върнати документи в системата се качва нов документ с коректно съдържание без да се изтрива предишния.

Отчетите по проекта (в един екземпляр), следва да се представят от 1-во до 5-то число на месеца   в деловодството на РУО с приложени към отчета декларация за отработените часове и декларация, която се генерира от системата. Отчети без налични и двете декларации не се   приемат и подписват от началника на РУО.

Във връзка с отчитането на финансовото изпълнение на проекта в електронната система, е необходимо директорът да оказва  контрол на приложените документи, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 104, чл.105 и чл.106 от Инструкцията.

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Директор на …………………………………………………………………………………………………………………..

Декларирам, че по проект „Твоят час“ училището ми е в …………………група.

Общ брой часове по проекта Отчетени за месец…………………….. Брой часове отчетени до момента Оставащи

Забележка: В колона 3 часовете се отчитат с натрупване

Декларатор:

Дата:

Във връзка с изготвянето на отчет за финансовото изпълнение на проект „Твоят час“ за учебната 2016/2017 година е необходимо в срок до 15.11.2017 г. да сте извършили всички плащания по проекта и да сте качили разходо-оправдателните документи в електронната система.

За по-голяма експедитивност в качването и потвърждаването на необходимите документи, следва да се запознаете с текста на приложеното писмо от МОН относно отчета на разходите по проекта.

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/pismootchitane20162017.pdf

От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза І“ е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година.
За улеснение на работата по проекта е реализирана интеграция на електронната платформа и информационната система за отчитане на дейностите по проекта. Училищата, съветите „Твоят час“ и експертите от РУО и МОН имат достъп до електронната платформа през информационната система, като използват съществуващите акаунти в нея.

Запознайте се с информацията за организиране на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Писмото с указания за подготовката и организацията на дейностите по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 година е публикувано в информационната система на проекта.

В тази връзка  възможност за участие в проекта имат физически и юридически лица. Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/2018 година могат да се регистрират в електронната платформа на проекта http://tvoiatchas.mon.bg в периода 19 юни – 15 септември 2017 г. Информацията за проекта и изискванията към юридическите и физическите лица, предлагащи извънкласни дейности, са публикувани в електронната платформа.

За организирането на дейностите за следващата година е необходимо да се запознаете с приложения документ.

Актуализирана номенклатура на материалите:

актуализираната номенклатура

Нова Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта:

заповед № РД09-2233/19.04.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване  и съдържание на новата инструкция

В електронната система на проекта вече е активен модулът за отчет на средствата по проекта и е необходимо да качите разходите, които сте направили до момента като ги окомплектовате с описаните в Инструкцията документи за отчет.

Вижте още:


Коментарите са затворени.